Tolnai Népújság, 2001. augusztus (12. évfolyam, 178-203. szám)

2001-08-22 / 195. szám

2001. Augusztus 22., Szerda 5. OLDAL MAG AZIN Mondom a magamét F. KOVÁTSÉVA Falunapok L-jgyre több községben rendeznek falunapokat, a hosszúra nyúlt hétvégén augusztus 20-a jegyében több Tolna megyei településen tartottak ilyen rímen rendezvényeket Bár a falunapnak nincsenek évtizedekre visszanyúló hagyomá­nyai, azért nem teljesen új keletű dologról van szó. Elődjének ta­lán a második világháború előtti falusi búcsúkat lehetne tekinte­ni, amikor is a község lakossága a falu védőszentjének napját ün­nepelte meg. A vasárnapi búcsút mindenhol nagy készülődés előz­te meg, rendet raktak a portákon, takarítottak, sütöttek, főztek és meghívták a közel és távol lakó rokonokat, keresztkomákat. Az egyházi ünnepet természetesen szentmisével kezdték, de ami utá­na következett, az már családi ünnepség volt, fehérasztal mellett találkozott ilyenkor a rokonság, örültek egymásnak és megbeszél­ték közös dolgaikat. A gyerekek alig várták a több fogásos ebéd vé­gét, hogy mehessenek a búcsúi vásárba kipróbálni a ringlispíleket, céllövöldéket és minél több ajándékot vetetni maguknak a sátrak­nál. A napot természetesen táncos, zenés mulatság zárta. Bár a falunapoknak egyelőre még nincs ilyen kialakult koreog­ráfiájuk, de a szervezők -, akik általában a helyi önkormányzat­ok - igyekeznek mindent megtenni azért, hogy a faluban élők ilyenkor jól érezzék magukat és mindenki számára emlékezetes maradjon a rendezvény, igazán jeles nappá váljon az ünnep. A rendszerváltás óta a legtöbb helyen szentmise van, sport rendezvé­nyeket szerveznek, közös ebédeket, vacsorákat, bált tartanak, ese­tenként pedig díjakat adnak át azoknak, akik valamilyen módon sokat tettek az adott közösségért. J\L falunapokkal új hagyomány van kialakulóban. A rendezvé­nyek népszerűsége azt mutatja, hogy szükség van az ilyen ünne­pekre, amik közösséggé kovácsolják az egy helyen élőket. Mert az ember természeténél fogva nem szeret egyedül fenni, mindenkiben él a vágy, hogy tartozhasson egy kisebb vagy nagyobb közösség­hez. A falunapok jó alkalmat kínálnak erre. Megkérdeztük olvasóinkat Várják-e a tanévkezdést? Hamarosan reggelenként megtelnek az utcák iskolatás­kát cipelő gyerekekkel: kez­detét veszi a 2001/2002-es tanév. Arra voltunk kíváncsi­ak, ki hogy fogadja ezt a meg­másíthatatlan tényt. László Judit általános iskolai igazgató-helyettes, Szek­szárdi - Nagyon várom a tan­évet, mert öröm újra ta­lálkozni a gye­rekekkel, a kol­légákkal ilyen hosszú szünet után. Nagyon szeretem a munkámat, ab­ban a szeren­csés helyzetben vagyok, hogy a hivatásom egyben a hobbim is. Csabai Gyöngyi könyvelő, Szekszárdi - Nem várom a tan­évet, mert úgy érzem, nagyon rövid volt a nyári szünet. Öröm volt néz­ni, hogy a gye­rekek jól érzik magukat, fel­szabadultak, nincsenek kö­töttségek, nincs napi számonké­rés, megterhelés. Úgy gondolom, azzal, hogy hosszabbá vált a tan­év és rövidebbé a szünet, a gyere­keknek kevesebb idejük jut arra, hogy kipihenjék magukat. Szily Lajos zenetanár, Szek­szárdi - Az idén nyáron nagyon jól kipihen­tem magam, hosszú ideje nem indult számomra ilyen frissen és nyugodtan a tanév. A jól sikerült csalá­di nyaralás után nagy várakozással nézek a tanév, az új kihívások elébe. Domokos János főiskolai hallgató, Szekszárdi - A deb­receni zene- művészeti fő­iskola trom­bita tansza­kán kezdem meg tanul­mányaimat az idén. Na­gyon várom már a tanév­kezdést, persze azért sok izga­lommal is. Bízom benne, hogy nagyon szép és izgalmas évek várnak rám, mint főiskolásra. Zászló Aparhanton, Nagyvejkének is Az ünnepi esemény előtt kicsinosították a házakat Az országban háromezer, Tolna megyében százöt tele­pülés tudhatja magáénak azt a millenniumi zászlót, me­lyet a magyar kormány ado­mányozott az államalapítás ezredik évfordulójának tisz­teletére minden város, köz­ség és falu számára. Az or­szág talán utolsó zászlóáta­dó ünnepsége Aparhanton volt, ahol Nagyvejkével együtt vették át a fehér, se­lyem, magyar címeres lobo­gót. Ünnepi pillanatok a két falu eleiében FOTÓ: BAKÓ JENŐ Aparhant Aparhaton augusztus 20-án este hét órától a Má­zai Bányász Fúvószenekar térzenéje várta az ér­deklődőket arra az ünnepségre, amelyen a ren­dezvénynek helyet adó település mellett Nagyvejke is átvette a millenniumi zászlót. Dr. Freppán Miklós címzetes államtitkár ünnepi be­szédében elmondta, hogy sok ilyen rendezvé­nyen vett részt az országban, s csodát látott. Lát­ta, hogy ezeken a zászló átadó alkalmakon ho­gyan ünnepeltek a magyar falvak lakói. Csinosí­tották házaikat, portáikat, s hogy külföldről is ha­zalátogattak a községekből elszármazottak. Nagyra értékelte azt a keresztény kultúrát, mely­nek államalapító királyunk kezdte kiépítem az útját, s amely oly sok dicsőséget hozott a magyar­ságnak. István királyt idézve - az egynyelvű nem­zet esendő - elmondta, hogy a magyar befogadó nemzet lévén, államának területén ritka sokszí­nűség alakult ki. A nemzeti kisebbségek békében éltek és élnek egymás mellett, és soha nem jutott eszébe egyiknek sem, hogy fegyvert fogjon a má­sikra. A Státustörvény kapcsán szólt Trianonról, arról az ötmillió magyarról, akik határainkon kí­vül rekedtek. Köszöntőjét a Szeleczky Zita által híressé tett idézettel zárta: „Hiszek egy istenben, hiszek a hazában, hiszek Magyarország feltáma­dásában.” A millenniumi zászlót először Szűcs György aparhanti, majd Lovász Gáspár nagyve- jkei polgármesternek adta át. Mindkét település vezetője ígéretet tett arra, hogy a jogszabályi ke­reteket maximálisan kihasználva továbbra is az a rájuk bízott falvak boldogulásáért fognak dolgoz­ni. A lobogókra az emlékszalagot Miklósi Dezsőné aparhanti és Bárány Józsefné nagyvejkei zászlóanyák kötötték fel. A több, mint ezer érdeklődőt, vendéget Potápi Árpád, a körzet országgyűlési képviselője is kö­szöntötte. Méltatta a magyar állam kialakulásá­nak történetét, végigtekintett a millenniumi év eredményein. „Ma lezárul a millenniumi esztendő, véget ér az ünnepség-sorozat, s lassan kimúlik a magyarok számára oly sok szenvedéssel járó 20. század is. Az lenne méltó a nagyon várt harmadik évezredhez, ha végre évtizedes gondjainkat magunk mö­gött hagyhatnánk. Bízzunk abban, hogy kö­zös munkával nekünk ez sikerülni fog” - mondta köszöntője végén. A zászlók átadását követően kulturális rendezvények, tábortűz és utcabál adtak le­hetőséget szórakozásra. A nem mindennapi eseményre tűzijáték tette fel a koronát. ________________________________________________PÁL ÁGNES Az esti kezdés ellenére sokan összegyűltek Kevesebben vagyunk, mint voltunk Ezer lakosra négy házasságkötés és három válás jut A megyei statisztikai adatok szerint az elmúlt húsz évben, amikor az úgynevezett népességcsúcs volt, folyamatosan csökken a lakosság száma. Ezer lakosra négy házasságkötés és közel három válás jut. Tolna megye Az elmúlt húsz évben, 1980 óta folyamatosan csökken me­gyénk lakóinak száma, vagyis 271 ezerről 2000-re 243 ezerre csökkentünk. Ennél alacsonyabb népesség eddig egyetlen évben sem volt. Szekszárdon ez a válto­zás nem annyira jelentős, hiszen az elmúlt tíz évben végig 35 ezer körül alakult a városlakók száma. Az eltérés csupán pár száz fő. Hasonló a helyzet Pakson is, ahol szinte változatlanul 19 ezer a la­kók száma. A legnagyobb moz­gás a városok közül Tolnában, Dombóváron és Tamásiban volt. Érdekes adat az ezer lakosra jutó házasságkötések száma, mely 1970-ben 8,8 volt, 1980-ban 7,1 lett, 1990-ben 6,8, míg 1999 vé­gén már csak 4,4 volt. A válások száma (ezer lakosra számolva) 1970-ben 1,5,1980-ban 2,1,1990- ben 2,5, míg 1999 végén 2,6 volt. A halálozások számának alakulá­sa (ezer lakosra számítva) 1970- ben 12,3 volt, 1980-ban 13,8, 1990-ben 14, míg 1999 végén 14,4 (de ennél rosszabb volt az 1992- es év, akkor ezer emberre 14,7 ha­láleset jutott). A terhesség-meg­szakítások száma viszont folya­matosan csökkent, míg 1970-ben száz élveszületésre 135,4 abor­tusz jutott, addig 1999-ben ez 72,2-re mérséklődött, igaz 1980- ban jobb volt a helyzet, mert ak­kor az ezer szülésre 44,9 meg­szakítás jutott. Tolna megyében évről évre egyre több lakás épült, ezt támasztja alá az, hogy 1970- ben 78.749 lakás volt, míg 1999 végén 97.343. Két legfontosabb adat, az élve- szülések és a halálozások számá­nak alakulása. Míg Tolna megyé­ben 1970-ben 3759-en születtek és ennél kevesebben, vagyis 3199-en haltak meg, addig 1999- ben 2164-en születtek és 3530-an haltak meg. mauthner Telekunyhó Dombóváron A városháza dísztermében csü­törtök délután három órakor Tóth Attila polgármester, valamint Ruzsits Éva, az önkormányzat ci- vü tanácsnoka tart tájékoztatót a településen működő egyesületek, baráti körök és klubok vezetőinek a Jóléti Szolgálat Alapítvány „telekunyhó” kialakítása érdeké­ben beadott pályázatáról, illetve a képviselőtestület augusztus 27-i ülésén tárgyalandó témákról. ■ Utazási fotók Bonyhádon Az „Utazás a világ körül” eln­evezésű fotópályázatot évről évre meghirdeti a Magyar Művelődési Intézet. A pályázaton minden fényképezőgép-tulajdonos részt vehet, aki nyaralása idején érde­kes témájú, a természeti és építé­szeti szépségeket, az ott élő em­berek életét bemutató felvételeket készített. A tavalyi pályázatra 447 alkotó küldte el 4.192 fotóját. Az első díjat Deák Szabolcs nyerte, a második Holczer Péter, míg a har­madik Borka Gábor lett, mind­hárman budapestiek. A tavalyi pályázat díjnyertes képei is megtekinthetők a 94 pályamű között a bonyhádi művelődési központban. Az érdeklődők a ház nyitvatartási ideje alatt gyönyör­ködhetnek a távoli országokban és a hazánk legszebb tájain készült fotókban, augusztus 31- ig. Az idei évben újra kiírt „Utazás a világ körül” pályáza­thoz a nevezési lapot is besz­erezhetik az érdeklődők a bony­hádi tárlaton. ■ Anyagilag segítik az iskolakezdést Kisdorog képviselőtestülete leg­utóbbi ülésén döntött a beiskolá­zási támogatásokról. Minden kis- dorogi általános iskolás öt- ezer-hétszáz, középiskolás hat­ezer, felsőoktatási intézményben tanuló diák hétezer forint egy­szeri juttatásban részesül. A Né­met Kisebbségi Önkormányzat harmincezer forintot ajánlott fel az általános iskolai tanulók tan- évkezdésének megkönnyítésérai Szünidei program Bonyhádon Tovább folytatódik a Solymár Imre Városi Könyvtár gyerme­keknek szervezett szünidei prog­ramja. Ma, szerdán CD-ROM délelőtt, csütörtökön bábelő­adás, pénteken kézműves foglal­kozás várja a diákokat fél tizen­egytől déli tizenkét óráig. Délutá­nonként tizennégy órától filmve­títéssel szórakoztatják őket a könyvtár dolgozói. Kivétel a csü­törtök, amikor tizenöt órától a Harry Potter Klub tartja foglalko­zását. ■ Aki nem fejleszt, az idővel eltűnik Új igazgató a Szekszárdi Mezőgazdasági Rt. élén A régió egyik legnagyobb mezőgazdasági társasága, a Szek­szárdi Mezőgazdasági Rt, hiszen több mint 5000 hektáron gaz­dálkodik. A társaság új kontrolling igazgatója, Hámori Pál.- Hogyan került a szekszárdi cég élére?- A cég német tulajdonosa közve­tett úton keresett meg és a beszélge­téseket követően vállaltam el a fel­adatot. Hat hete dolgozom Szek­Névjegy: 52 éves, Győrben született és ma is ott van az otthona. Két gyermek édesapja, fia bankár, leánya gimnazista. Az elmúlt tíz évben dolgozott a volt Szovjetunió területén, a Dekalb cég közép-kelet eu­rópai irodájában, Ausztriában, utoljára pedig Bécsben, a Raiffeisen bank áru­forgalmi részlegén. szárdon. Az el­múlt időszak­ban igyekeztem nagyon sok in­formációt ösz- szegyűjteni a cég gazdasági életéről, illetve magáról a vá­rosról, Szekszáróról is. Évek óta tagja vagyok a Rotary Klubnak, így a szekszárdi klubhoz is csatlakoztam. Sok hasznos információt kaptam ezáltal is. Szek- szárd nagyon szép vá­ros, Sopronhoz tudnám leginkább hasonlítani, kiegyensúlyozottnak tűnik, ugyanakkor nagyon zárt kö­zösségek alakultak ki itt.- A szekszárdi borral milyen a kapcsolata?- Eddig is nagyon kedveltem ezt a borvidéket, most pedig szeretném alaposan megismerni. A legfonto­sabb feladatnak tartom, hogy a szek­szárdi borvidék neve ismertté vál­jon, és ezek a borok ismertek legye nek nem csak itthon, de külföldön is. Ehhez egy koordináltabb marke ting munkára van szükség és össze fogásra, mert külön-külön nem tud­nak olyan hatásosan fellépni a ter­melők, mint közösen. Jó példa erre Villány, ahol konkrét stratégiát dol­goztak ki a borászok és aszerint is cselekednek. Szekszárdon mintha bezárkóznának az emberek,.meg­elégszenek azzal amit addig elértek. Pedig a piac kegyetlen, nem lehet megállni, a babérokon elmélázni, mert vagy fejleszt és növekszik egy vállalkozás, vagy elsodorja a konku­rencia.-Azonpontos titulusa konrolling igazgató, ez mit jelent?- A Szekszárdi Mezőgazdasági Rt- t egy kollektív vezetőtestület irányít­ja, az igazgatóság elnöke pedig Gscheidt Mátyás, de minden terület­nek megvan a maga igazgatója. Az én feladatom a központi ügyviteli munkák összehangolása. A jövő év elejétől az ifjabb Twickel báró, Georg, ide költözik Szekszárdra és mint tulajdonos, aktívan részt vesz majd a részvénytársaság munkájá­ban. MAUTHNER Egyesület alakult Bátáért Tenni a szülőfaluért, a lakóhelyért Szülőfalujukért, lakhelyükért szeretnének tenni annak a köz­hasznú egyesületnek a tagjai, amely az ünnepek alatt tartotta alakuló gyűlését Bátán. Báta Több, mint félszázan voltak ott a bátai művelődési házban vasárnap délután a Bátáért Egyesület alakuló ülésén. A résztvevők döntő többsé­ge egyúttal belépési szándékát is je­lezte. A helybeliekkel és a Bátáról elszármazottakkal Huszámé Luk­ács Rózsa ismertette a szervezők el­képzeléseit, s az alakuló közgyűlés menetrendjét. Vilimmé dr. Kápol- nás Mária a közhasznú társadalmi szervezet tervezett alapszabályáról szólt, s azokról a célokról, amelye­ket a Tolna megye legdélibb csücs­kében meghúzódó kis falu érdeké­ben meg szeremének valósítani. A bátaiak és a Bátáról elszármazottak összefogásával, a környező telepü­lésekkel együttműködve, a község páratlan természeti adottságait ki­használva fontos szerepet szánnak a falusi turizmusnak. A helybeli igé­nyek ismeretében megszerveznék a falu csinosítását, rendezését, komfortosabbá tételét. Az alakuló gyűlés elfogadta az alapszabályt, döntött a tagdíj mérté­kéről és megválasztotta a tisztségvi­selőket, a bizottságok elnökeit. Az egyesület elnöke Vilimmé dr. Kápolnás Mária, alelnöke Sümegi Mihály, titkára pedig Pavkovics Andrásné lett. Az egyesületbe várják azok je­lentkezését, akik elfogadják annak céljait. ____________________■

Next

/
Oldalképek
Tartalom