Tolnai Népújság, 2000. október (11. évfolyam, 231-255. szám)

2000-10-14 / 242. szám

Vasárnap is Hallotta, hogy a —[ VASÁRNAPI t-®11 Tolnai Népújság, házhoz megyünk! már vasárnap reggel a postaládájában lehet? Önnek nem kell mást tenni, mint a 74/511-503-as telefonszámon havi 240 Ft-ért megrendelni lapunkat, majd választani egy ajándékkönyvet az itt látható kosárból, és vasárnap már csak a postaládáig kell elsétálnia! 2000. október 14., szombat Ára 49 Ft. Előfizetve 31 Ft. XI. évfolyam, 242. szám ERRŐL-ARRÓL Ritka ünnep: nyugdíjas­találkozó 8. oldal MAGAZIN Mindenkinek van humorérzéke 9. oldal A megyének sokat hozhat a Duna-híd Stabil, előre látható és tervezhető költségvetést Rövidesen megkezdődik a parlamentben a 2001-2002. évi költségvetési- és adótörvények részletes vitája. Ennek kapcsán tartott sajtó- tájékoztatót tegnap Szekszárdon két fideszes parlamenti képviselő, valamint Koltai Ta­más, a megyei önkormányzat elnöke. Szekszárd A képviselők ismertették a sajtó­ban már napvilágot látott adó- és járadékcsökkentési terveket, a M X családok számára nyújtandó Bki . Wi kedvezményeket, a lakásvásárlás segítését célzó intézkedéseket valamint a különböző társadalmi csoportoknak kilátásba helyezett béremeléseket. - Fontos, hogy az költségvetés és az adórendszer stabü, előrelátható és tervezhető legyen - mondotta a tájékoztatón Tóth Ferenc, Paks és környéke parla­menti képviselője. Rámutatott ugyanakkor, hogy a költségvetés irányszámai alapján a foglalkoztatók terhei jövőre 110 milliárd forinttal mérséklődnek. Fehérvári Tamás, Dombóvár képviselője kiemel­te, hogy a megyei feladatokat ellátó idősek szoci­ális otthonának rekonstrukciójára - címzett tá­mogatásként - várhatóan 260 millió forint jut központi forrásból. Beszélt arról is, hogy a Gaz­dasági Minisztériumban tárgyalások folynak egy külföldi befektetővel a Gunarasi Strandfürdő el­adásáról. A Széchenyi tervben meghatározott módon kerülhet pénz erre a turizmust fejlesztő beruházásra is. Lapunk érdeklődésünkre Tóth Ferenc elmondta, hogy reményeik szerint a közeljövőben megvalósul a Bölcske-Madocsa-Dunaföldvár-Paks szennyvízbe­ruházás, amely az ország egyik legnagyobb környe­zetvédelmi beruházása. Kiemelte annak jelentőst gét, hogy Dunaföldvár szociális bérlakásokra 98 mil­lió forint körüli összeget tudott pályázat útján sze­rezni, valamint hogy folyik a földvári Duna-híd re­konstrukciója és a elkészül a várva várt elkerülő út. A sajtótájékoztatót tartók sokat remélnek a szek­szárdi Duna-híd megépítésétől. A híd és a hozzá kapcsolódó be­ruházások máris érdekessé tet­ték Szekszárdot a befektetők előtt - mondotta Koltai Tamás, a megyei közgyűlés elnöke. Sokan azzal számolnak, hogy a térségben növekszik a vásárló­erő, másrészt az átmenő forga­lom is jelentős lesz. A tájékoztatón kiemelték: nagy ütemben zajlik a ki­kötőépítés a Tolna megyei Duna-szakaszon, az eu­rópai V/C folyosón a 6-os út menti fejlesztésekkel tíz éven belül egy logisztikai centrum épül ki Szek­szárdon. Ez magával vonja a környező települések fejlődését is. Szóba került a bonyhádi és paksi ipari parki és beszállítói program, és fontosnak nevezték a zsáktelepülések megszüntetését célzó és a kerék- párutakat létesítő pályázatokat. ___________hancyAl S zerelik az új röntgenkészülékeket Az önkormányzat és a szaktárca adta a pénzt a vásárlásra Hírek TOLNA MEGYE műemlékeiről és tájairól készített fotókból nyí­lik kiállítás hétfőn a dombóvári művelődési házban. A tárlat a hónap végéig látogatható. SZEKSZÁRD ad otthont a Tolnai Tarisznyások Környezetismereti versenyének, amelyet Totakivnak neveztek el. A ma 8.45 órakor a Babits Mihály Művelődési Ház­ban kezdődő, helytörténeti tudás­próbán általános iskolás, középis­kolás és felnőtt nevezők mérik össze felkészültségüket. A DOMBÓVÁRI Rendőrkapi­tányság vezetője, dr. Szíjártó Ist­ván alezredes havi fogadóóráját hétfő délután fél háromtól tartja. HIDASPETRÉN az egyik ta nyából harminc kilogramm fű- szerpaprikával, a másik tanyá­ból pedig némi élelmiszerrel együtt távozott az eddig isme­retlen és persze hívatlan látoga­tó. A kárt tizenötezer forintra becsülik. PAKSON 100 ezer forintot meg­haladó értékű fűrészt loptak egy betéti társaságtól, azonban a tet­test a bt tulajdonosának közre­működésével elfogták. DOMBÓVÁRON egy lakásból 28 ezer forint készpénzt loptak el. Egyelőre nem lehet tudni, hogy az elkövető hogyan jutott be a lakásba. PAKSON a garázsajtóról levág­ták a lakatot, s így törtek be a helységbe, ahonnan kisgépeket vittek el. Egy debreceni székhelyű cég munkatársai tegnap megkezdték a tüdőbeteg­gondozó két új röntgenké­szülékének beszerelését. Dombóvár- A régi berendezésünket negy­ven évig használtuk, az az utóbbi időben már nagyon gyakran hibá­sodon meg és a javítása drága volt- mondta érdeklődésünkre dr. Magda Tamás, a városi kórház intézetvezető főorvosa. Egy helyi vállalkozás dolgozói már a nyáron kialakították az új „sötétkamrát”, több helyiségben pedig a burkolatokat és a nyílászá­rokat is kicserélték. Az olasz, ka­nadai és magyar részegységekből álló röntgenkészülékek összesze­relését tegnap kezdték meg a deb­receni székhelyű Orel Kft. munka­társai. Az összesen 33 millió forint­ba kerülő két gép megvásárlásá­hoz a város önkormányzatán kívül az Egészségügyi Minisztériuiji is jelentős összeggel járult hozzá. A főorvos, valamint az asszisz­tensek a számítógép által vezé­relt, nagy felbontással rendelke­ző, egyszerűen kezelhető és ha­talmas mennyiségű kép archivá­lását lehetővé tevő berendezése­ket várhatóan október végétől használhatják a tüdőbeteg-gon­dozót felkeresők átvilágítására.-GR­Különdíjak Ozorának Két különdíjat vehetett át a Virá- Turizmus Rt. a község kiemelke- gos Magyarországért verseny teg- dő munkáját ismerte el különdíj- nap Győrben rendezett díjkiosztó jal, amelyet Zámboky Gábor, el- ünnepségén Schranz Istvánná, nők adott át, Kokits Tibor, a szer- Ozora polgármestere. A község vezőbizottság elnöke pedig az Ez- 1994 óta vesz részt a versenyben, redforduló Legvirágosabb Telepü- 1995-ben elnyerte a legvirágosabb lésének járó díjat nyújtotta át. Idén község címet, 1996-ban pedig Eu- a városok között Győr, a falvak kö- rópa-díjas lett. Ezúttal a Magyar zött pedig Velence lett az első. ■ Ovisok, iskolások táncolnak Ez év nyarán megalakult a Son­nenschein Szekszárdi Német Nemzetiségi Néptánc Egyesület, melynek célja a német nemze­tiségi kultúra ápolása. Szekszárd Járfás Miklós, az egyesület elnöke elmondta, hogy terveik között sze­repel a megyében lévő tájházak fel­keresése, hagyományaik megisme­rése. Elsősorban a német nemzeti­ségi táncokat szeretnék elsajátítani. A táncegyüttes már két csoporttal működik. Az egyesület szeretne táncot is oktatni, óvodáskortól 10- 14 éves korig. Az érdeklődőket min­den pénteken 17 órától a Katolikus Általános Iskolába várják. m.i. Mibe kerül a munkaadónak? A tervezett minimálbér költségei Jövőre egy munkaadónak 19.437 forinttal többet kell dolgozója után fizetnie, ha alkalmazottja csak a mini­málbért kapja. A kormány szándékai szerint a je­lenlegi 25.500 forintról 40.000 fo­rintra emelnék a napi 8 órai mun­káért fizethető legalacsonyabb bér összegét. Erről tárgyaltak az Országos Munkaügyi Tanács ülé­sén a szakszervezetek, a munka­adók és a kormány képviselői. Az egyeztetésen Orbán Viktor mi­niszterelnök is részt vett. Kijelen­tette, hogy a kormány eltökélt szándéka az emelés. A szakszer­vezetek támogatták a kormányfő elképzelését. A munkaadói oldal túlzottnak találta az emelés mér­tékét, a tárgyaló felek nem tudtak megegyezni. A vitát elnapolták a munkaügyi tanács tagjai. Kiszá­moltuk, hogy a minimálbér eme­lésének milyen vonzatai vannak, ezt láthatják az alábbi táblázat­ban. Azt, hogy mindehhez mit szólnak a vállalkozók, lapunk harmadik oldalán olvashatják. A MINIMÁLBÉR EMELKEDÉSÉVEL JÁRÓ VÁLTOZÁSOK 1999 2000 Minimálbér 25.500 Ft 40.000 Ft Tb-jár. 8.415 Ft 12.400 Ft Munkaadói jár. 765 Ft 1.200 Ft Szakképzési hj. 383 Ft 600 Ft Eü havi tételes 3.900 Ft 4.200 Ft Összesen 38.963 Ft 58.400 Ft Forrás: PH-INFO m Parkolóórák a paksi főutcán? Tiltakozás a tervezet ellen A pszichológiai kultúra hete Tízéves a szekszárdi mentálhigiénés egyesület Az Óváros nagy részében fi­zető parkolókat tervez beve­zetni az önkormányzat, az elképzelés a képviselő-tes­tület szerdai ülése elé kerül. A tiltakozások máris meg­kezdődtek. Paks Az önkormányzat október 18-án, szerdán tárgyalja a város közle­kedési intézkedési tervét. A szép elnevezésű előterjesztést a pol­gármesteri hivatal a városépítő bizottsággal egyeztetve a buda­pesti Pro Űrbe Kft.-vei készíttette el. A hatalmas anyag Paks közle­kedési rendszerét tekinti át és megoldásokat javasol a feszült­ségek feloldására, ennek egyik sarkalatos pontja az Óváros par­kolási gondjainak megoldását célozza - a Dózsa György út szinte teljes hosszában, a Rákó­czi utca és a Szent István tér kö­zött és a hozzá csatlakozó közeli területeken parkolóórákkal fel­szerelt fizető parkolók bevezeté­sével. Sokan meglepetéssel fo­gadták a tervet, számos nehézsé­get találva abban, hiszen az em­lített területen nagy a forgalom, itt található a rendelőintézet, a polgármesteri hivatal, a rendőr­ség, az okmányiroda, ezekre a helyekre gyakorta kell „ellátogat­niuk” a paksiaknak, nem beszél­ve a számos üzletről és a hetente kétszer, kedden és pénteken nyitva tartó, sokakat fogadó pi­acról. A Civil Kerekasztal elneve­zésű, egyesületeket, alapítványo­kat tömörítő szervezet máris re­agált az elképzelésre és levelet juttatott el Bagdy László alpol­gármesterhez, aki a szerdai ülést Bor Imre polgármester távollét­ében vezeti. Álláspontjuk szerint a tervezet a város szinte vala­mennyi polgárát érinti, ezért ki­fogásolják, hogy az a vélemé­nyek meghallgatása nélkül szü­letett. Az eljárást antidemokrati- kusnak, az önkormányzatot ve­zető koalíció lakossági párbeszé­det ígérő választási jelszavával ellentétesnek ítélik. Kérik a kép­viselő-testületet, hogy október 18-án ne hozzanak döntést, azt halasszák el, és tartsanak lakos­sági fórumokat, közmeghallga­tást, az azokon elhangzó véle­ményeket vegyék figyelembe a végső döntésnél. RÁKOSI GUSZTÁV Országos Mentálhigiénés Konferencia színhelye a hét végén Szekszárd. A Babits Mihály művelődési házban megrendezett szakmai ta­nácskozás középpontjában a közösségi léleképítés élet­tereiről beszéltek, beszél­nek a szakemberek. Szekszárd Az idén immár tíz éve, hogy a me­gyeközpontban megalakult a mentálhigiénés egyesület, és az­óta is példamutatóan végzi felada­tát. Nyilván ez a kerek évforduló is szerepet játszott abban, hogy Szekszárd volt a helyszíne annak az országos konferenciának, mely a közösségi léleképítést elemezte. A rendezvényt dr. Grezsa Ferenc, a Magyar Mentálhigiénés Szövetség elnöke nyitotta meg. Ezt követően dr. Őry Csaba, politikai államtitkár a munka világáról tartott előadást. Ma hazánkban a 300 főnél több embert foglalkoztató vállalatok száma 1100 körül van, ugyanak­kor a munkahelyek több mint 90 százalékában kevesebb, mint 10 fő dolgozik. Az adatokból követ­kezik, hogy nagyon sok a családi vállalkozás. Sokan rákényszerül­tek arra, hogy vállalkozzanak, mert munkanélküliekké váltak. Iván László professzor, egyete­mi tanár az időskori depresszióról, annak leküzdéséről beszélt, majd dr. Szabó Zoltán pszichiáter, a me­gyei Tcórház orvosa tartott előadást a városi mentálhigiénés egyesület terveiről. Ezt követően került sor a szakmai beszélgetésre. A Babits művelődési ház már­ványtermében egy összeállítással mutatták be, hogy az elmúlt tíz év alatt hogyan fejlődött a városi men­tálhigiénés egyesület. Egyre népsze­rűbb lett az „SOS lelkisegély szolgá­lat”, melyet este 6 órától, reggel 6 óráig hívhat fel telefonon bárki, aki ezt szükségesnek érzi, az „Őszinte szó”, az „Ifjúsági lélekvédő szolgá­lat” munkáját szintén nagy érdeklő­dés kíséri. A városi egyesület ösz- szeállított egy úgynevezett tíz pa­rancsolatot is, melyből érdemes leg­alább hármat megfogadni: Forró szíwel-hideg fejjel, Ne halat, hálót adj, végül: Mindenhatóságot nem kapsz az élettől, de lehetőséget igen. A konferencia ma folytatódik, ek­kor a család, a fiatalok, valamint a hit, a vallás áll majd az előadások középpontjában. mauthner 4 4 I i 977086560306700242

Next

/
Oldalképek
Tartalom