Tolnai Népújság, 1999. december (10. évfolyam, 280-305. szám)

1999-12-02 / 281. szám

1999. december 2., csütörtök Megyei Körkép 3. oldal A tárgyalóteremből Maradandó sérülést okozott a pitbull Bizonnyal sok olvasónk emléke­zik az esetre, amelynek során a Szekszárd melletti Sötétvölgyben megharapta a kutya az ismert hosszútávfutót. Azóta kiderült, hogy sérülései maradandó fogya­tékosságot okoztak. A megyei bí­róság nemrégiben ítélte el jogerő­sen azt a személyt, aki szabadon engedte a törvény szerint is veszé­lyes ebet. Marosi Róbert többszörösen büntetett előéletű. Az eljárás ide­je alatt is vagy börtönben volt az előzőleg elkövetettek miatt, vagy pedig előzetes letartóztatásba he­lyezték. A Tolna Megyei Bíróság jog­erős ítélete szerint bűnös egy rendbeli testi sértés elkövetésé­ben. A történet az egyik szekszár­di diszkóban kezdődött. A részeg vendég összeszólalkozott a biz­tonsági őrrel, aki a diszkóban al­kalmilag dolgozó vádlottat hívta segítségül. Ez esetben is az ártat­lan fiatalember fizetett rá, aki ré­szeg barátját megfékezni igyeke­zett. A vádlott ugyanis őt vélte a hangoskodónak, és se szó se be­széd, ököllel arcul ütötte. Az ösz- szesen három ökölcsapás miatt a sértett arccsontja eltörött. Ugyancsak bűnösnek mond­ták ki magánokirat-hamisításban. Ennek a lényege, hogy vettek egy autót, de csak ideiglenes szerző­déssel, majd később készítettek egy adásvételi szerződést is, de az abban szereplő aláírásokat maguk hamisították. Egy közúti ellenőrzés során a vádlott a ha­mis adásvételi szerződést fel is mutatta. A harmadik történetben szere­pel a megvadult pitbull. A kutya gondozását egy, a vádlott isme­retségi körébe tartozó nő vállalta el, míg az állat gazdája börtön­ben volt. Hosszúvölgyben az el­szabadult eb még csak a szom­szédos kutyákat támadta meg, egyet szét is tépett. E miatt a nőt a polgármesteri hivatal megbün­tette és a kutyát a sintértelepre szállították. Ideiglenes gazdája visszalopta és akkor adta oda a vádlottnak, aki behozta a város­ba és a lakásban tartotta. 1997 ja­nuárjában Sötétvölgyben, a gye­rektábor környékén a vádlott a kutyát szájkosár nélkül szabadon engedte. Éppen ott tartott edzést a sértett hosszútávfutó, akit az eb megtámadott. Az orvosszakértő megállapítása szerint ideget is ért a sérülés. A bénulást a kutyaha­rapás esetén gyakori fokozott he- gesedés is súlyosbítja. Mindezek miatt a bíróság Marosit, a veszé­lyes ebek tartására vonatkozó szabályok megsértésének vétsége és maradandó fogyatékosságot okozó gondatlanul elkövetett tes­ti sértésben mondta ki bűnösnek. Egy társával, aki már szintén többször volt büntetve, mobilte­lefon-társaságokat is becsaptak. Egy akcióban 20 ezer forintért le­hetett közel a dupláját élő telefo­nokat bérelni. Diákoknak és munkanélkülieknek adtak pénzt, hogy vegyenek telefont, majd azokat eladták. A közvetítők nem is tudták, hogy ők valójában nem vették meg a telefont s ezért nem is adhatták volna azt tovább a vádlottaknak. A társ az akció­ban való részvételért 10 hónap börtönt kapott 2 évre felfüggeszt­ve. Marosi Róbertét a megyei bí­róság jogerősen 2 év 2 hónap börtönre ítélte és három évre el­tiltotta a közügyek gyakorlásá­tól. Ihárosi Ibolya Nyugdíjasok az egykori munkahelyen A hideg idő és csúszós utak ellenére is közel száz időskorú adott egymásnak találkozói a Tolnahús Rt. ebédlőjében Nem túl gyakori manapság, hogy a volt munkahely, illetve annak jogutódja vendégül látja nyugdíjasait. Tegnap azonban ez történt Szekszárdon, ahol a Tolnahús Rt. fogadta egykori, ma már nyug­állományban lévő dolgozóit. A vállalat az étteremben nemcsak helyszínt, hanem finom ebédet is biztosított a közel száz résztvevő­nek. A nemes gesztusról Kővári Józsefné, a húsosok nyugdíjas szakszervezetének titkára is el­ismeréssel szólt köszöntőjé­ben. Petz Róbert, a Tolnahús Rt. gazdasági igazgatója né­hány mondatban áttekintést adótt a cég jelenlegi tevékeny­ségéről, az eredményekről, s ki­fejezte reményét, hogy a nyug­díjasok a jövőben rendszeresen találkoznak egymással. Palkó Lászlóné, az MSZOSZ Nyugdíjas Szerveze­teinek megyebizottsági elnöke a megjelentek közös örömének adott hangot: az időskorúak hosszú évek után ismét viszont­láthatják egykori második ott­honukat, azaz munkahelyüket. Péti Imre, az MSZOSZ Tol­na Megyei Képviseletének veze­tője elárulta: már csak azért is örömmel jött a rendezvényre, mert volt idő - a néhány évvel ezelőtti privatizáció idején -, amikor adott esetben be sem en­gedték a húsipari kapuján. - A kedvező változást mindenki ta­pasztalhatja - mutatott rá a szakszervezeti vezető - , így a je­lenlévők is, akik közül minden­ki hozzátett egy vagy több téglát ehhez az épülethez. -szá­Solymosi József a MOSZ alelnöke A Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Or­szágos Szövetsége tisztújító kongresszusán Nagy Tamást újraválasztotta elnöknek. Az érdekvédel­mi szervezet három alelnököt is választott: Soly­mosi Józsefet, a bonyhádi Pannónia Mezőgazda- sági Szövetkezet elnökét, Szaniszló Sándort, Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből és Német Zol­tánt Baranyából. Hírek Télapó a könyvtárban. A Télapó szombaton, december 4-én, délelőtt 10 órára a bátaszéki könyvtárba látogat, itt már a kisgyerekek várják. A nagyszakállú könyvvel ajándé­kozza meg a kicsiket, majd a könyvtár dolgozói néhány gye­rek segítségével bábjátékot ad­nak elő. Adventi népzenei koncert és táncház lesz december 5-én 16 órától a szekszárdi Szent Jó­zsef Katolikus Általános Isko­la aulájában, általános és kö­zépiskolások számára. Közre­működik a budapesti Magyar Tekerő Zenekar. A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos . Szö­vetségének Tolna Megyei Szer­vezete és a Siketek és Nagyot­hallók Országos Szövetségé­nek Tolna Megyei Szervezete hagyományteremtő szándék­kal egyéni sakkbajnokságot rendez tajgai számára decem­ber 4-én, szombaton, 9 órai kezdettel Szekszárdon, a Vál­lalkozók Házában. Paprikajancsi és Pittiplatsch. A mai napon két zenés gyer­mekdarabbal is várja a közön­séget a szekszárdi Deutsche Bühne Ungarn. A Paprikajan­csi 14 órától, a Pittiplatsch szü­letésnapja pedig 15.30 órától tekinthető meg. Kisebbségi képviselők szek­szárdi tanácskozása. Az Or­szágos Szlovák Kisebbségi Ön- kormányzat gazdasági bizott­sága ma 10 órától Szekszár­don, a Korona étteremben ülé­sezik. A rendezvényen jelen lesz Fűzik János, az országos önkormányzat elnöke valamint dr. Alt Gyula alelnök is. Tizenöt éves a városszépítő egyesület Kedden este bensőséges hangulatú ünnepséget tartott a tizenöt éve alapított Dombóvári Városszépítő Egyesület. A művelődési házban rendezett megemlékezésen Ruzsits Éva, az önkormányzat civil tanács­noka köszöntötte a jubiláló szervezet tagjait, támogatóit és szimpatizánsait. Ezután dr. Sző­ke Sándor, az egyesület elnöke bemutatta azt a kiadványt, me­lyet a jeles évfordulóra készítet­tek. A 125 oldalas dokumen­tumgyűjtemény a 20 fős közös­ség munkájába enged bepillan­tani.- Egyesületünk neve vélhető­en sokak számára ismerősen cseng, ám tevékenységünkről ke­vesen tudnak. Lehetőségeink is­merete nélkül sokan megoldha­tatlan elvárásokat támasztanak velünk szemben. Nekik, vala­mint azoknak szánjuk a tájékoz­tatót, akik érdeklődnek mun­kánk iránt - emelte ki az elnök. Tóth Attila polgármester sze­rint a városszépítők legnagyobb érdeme az, hogy felhívták a tele­pülés lakóinak és vezetőinek fi­gyelmét a helyi értékekre, azok megbecsülésére és védelmére. Többek között a Szigeterdőben álló Kossuth-szoborcsoport rendbetétele, a „Dombóvár” cí­mű monográfia kiadása, a II. vi­lágháború hőseire emlékező márványtáblák elhelyezése, a város településföldrajzáról szó­ló film elkészítése, számos hely- történeti kiadvány megjelenteté­se, valamint a temetői sírkert és kápolna kialakítása azt jelzi, hogy tenni akaró és tudó, lelkes emberek alkotják a kis közössé­get. Az ünnepség végén a Honis­mereti Szövetség Országos El­nökségének díszokleveleit Kaczián János nyújtotta át a vá­rosszépítő egyesület elnökének és két tagjának, Takács István- nénak, valamint Bodó Imrének.-glaub­A Szigeterdőben a Kossuth-szoborcsoport reliefje is megújult FOTÓ: BAKÓ JENŐ Telefonvonal * M Tessék, tessék, f még karácsonykor is tart a vonalvásári A MATÁV ajánlata * Önnek most 63%-os árengedményt jelent. Továbbá kényelmet és biztonságot mindössze 12 500 forintért. Ugye nehezen hiszi el9 Nincs egyedül. De ha él a különleges ajánlattal, többet nem is lesz. Rendelje meg az 1212 ingyenesen hívható telefonszámon vagy a MATÁV Ront boltokban! De nemcsak akciós vonalat, hanem kedvezményes készüléket is kínálunk. Három királyi ajánlattal várjuk a MATÁV Pont boltokban! * Az egyéni fővonal akció 1999. december 31-ig tart. MATAV

Next

/
Oldalképek
Tartalom