Tolnai Népújság, 1999. június (10. évfolyam, 125-150. szám)

1999-06-09 / 132. szám

1999. június 9., szerda Megyei Körkép 3. oldal Igen az összevonásra Miként az várható volt, a megyei önkormányzat te­rületfejlesztési és környe­zetvédelmi bizottságának tegnapi ülésén is az intéz­mény-összevonási tervezet váltotta ki a legtöbb hoz­zászólást. Mint arról már hírt adtunk, a megyei önkormányzat peda­gógiai intézete, testnevelési és sporthivatala, valamint közművelődési és idegen- forgalmi központja a jövő­ben egy intézményt alkotna. Már a javasolt új név is is­mert: Kulturális, Turisztikai, Sport és Pedagógiai Intézet (KulTurSpoPed). Az elkép­zelés nem nyerte el mindenki tetszését: Jobban Zoltán bi­zottsági tag például azt fir­tatta, hogy a tervezett egyesí­tés vajon része-e egy hosszú távú megyei programnak, s mi lesz ezután a következő lépés? Dr. Sümegi Zoltán fő­jegyző felvilágosítása szerint a terv abba a sorba illeszke­dik, melynek első eleme a Gamesz átalakítása volt, s a folyamat nyilván nem áll meg a jelenlegi ponton. Job­ban Zoltánt a válasszal nem érte be, s úgy vélte, hogy a megyét vezető kormánykoa­líciónak nincs hosszú távú, átfogó, szakmailag helytálló gazdaságpolitikai programja. Barnabás István bizottsági elnök viszont arra mutatott rá, hogy a közgyűlés az év elején tárgyalta meg négy évre szóló munkaprogramját, s ez a tény Jobban Zoltán előtt is ismeretes. A kibonta­kozó, majd lecsendesülő po­lémia végeztével a bizottság minősített többséggel fo­gadta el az összevonásra vo­natkozó javaslatot. -szá­Az iskoláknak ma olyan diákokat kell nevelniük a társadalom számára, akik az állandóan változó körülményekhez gyorsan tudnak alkalmazkodni - mondta Tóth Attila, Dombóvár polgármestere azon az intézményvezetői értekezleten, melyet a pedagógusnap alkalmából tegnap tartottak a városháza dísztermében. Az ünnepi rendezvényen hosszú időn keresztül végzett, színvonalas munkájáért Bedő Gyuláné, a Zrínyi Ilona Iskola tanító­nője, Kalocsa Péter, az Ipari Szakképző Intézet és Szakközépiskola tanára, valamint Lerich Jánosné, a Százszorszép óvoda óvónője vehette át a település képviselő-testülete által adományozott „Dombóvár közoktatásáért” díjat. A város polgármestere dr. Varga Gézáné- nak és Cseh Alajosnénak gyémántdiplomát, Kovács Józsefnének, valamint Lehoczky Bélá- nénak vas oklevelet nyújtott át. fotó: ótós réka Ülést tartott a szekszárdi közgyűlés művelődési bizottsága Elfogadták az óvodai programokat A szekszárdi közgyűlés művelődési bizottságának tegnapi ülé­sén elfogadták az óvodák nevelési programját. Hosszas vita után kompromisszumos megoldás született a ZUG ügyében. A színvonalas munkát elis­merve elfogadta a szekszárdi közgyűlés művelődési bizott­sága a négy szekszárdi óvoda öt évre szóló nevelési programját. Megőrizte eddig is kiemelt sze­repét a német nemzetiségi óvo­dai program. Hosszas vita folyt viszont a ZUG egyesület támogatásáról. A közgyűlés az egyesületet tá­mogatandó, helyiségeket bérel a megyei gyermek és ifjúsági alapítványtól. A ZUG helyisé­get biztosított egy büfének, amelyet a bizottság nem akar támogatni. Végül a második félévi bérleti díj kifizetése mel­lett döntöttek azzal, hogy előtte az alapítvány, a ZUG vezetőjé­vel és a büfé üzemeltetőjével, a jegyző bevonásával tisztázzák a jogi helyzetet. Az 550 ezer fo­rint működési támogatásról a ZUG programjának ismereté­ben döntenek. Arról már egy korábbi ülésén határoztak, hogy jövőre a kiemelten fontosnak tartott művészeti és kulturális szervezetekkel átfogó megálla­podást köt a város. Hírek A Megyéből Miniszterek és államtit­kár lesznek a vendégek a Ke­resztény Értelmiségiek Szö­vetsége kerekasztal beszélge­tésén ma este 18 órától a paksi művelődési központban. Já- ray Zsigmond pénzügymi­niszter, Kövér László, a titkos szolgálatokat felügyelő mi­niszter, Semjén Zsolt állam­titkár, valamint Herényi Ká­roly országgyűlési képviselő válaszol az érdeklődők kérdé­seire. „Mire használjuk az Inter­netet?” címmel tart bemutatót a Csa-Tolna Egyesület 1999. június 10-én, délelőtt 10 óra­kor Tamásiban, délután 14.30 órakor Dombóváron, a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara helyi irodáiban. Az előadások felvillantják az Internet kialakulását, a háló­zatra való rákapcsolódás lehe­tőségeit, kommunikációs mó­dokat, információk keresését, elektronikus boltokat, napi pénzügyi, gazdasági, jogi és különféle információk forrá­sait. A tolnai katolikus iskola ma, azaz szerdán és holnap, csütörtökön képzőművészeti „tábort” tart az iskolában, il­letve a tolnai Koroknay-féle keramikus műhelyben. A gye­rekek egyebek mellett kipró­bálhatják a szövést, fonást, agyagozást, sógyurmázást, hímzést, horgolást. A szüne­tekben pedig sportolással fris­síthetik fel magukat. Kiégett a Trabant. Az üzemanyagrendszer meghibá­sodása következtében meg­gyulladt és teljesen kiégett egy Trabant személygépkocsi Gyönkön, a Táncsics utcában. A tüzet a gyönki önkéntes tűzoltók oltották el. A területfejlesztési pályáza­tok elbírálásáról adott tájékoz­tatást tegnap a Tamási Város- környéki Önkormányzatok Te­rületfejlesztési Társulásának Tanácsa előtt a szervezet el­nöke, Baksa János. A legjelen­tősebb területfejlesztési támo­gatást, 91 millió forintot ezúttal a hegyháti települések nyerték el a gázhálózat kiépítéséhez. Az ülés résztvevői tájékoztatót hallgattak meg a déli autópálya építésének terveiről is. Úttörő-elismerés a polgári védelmi parancsnoknak. A Magyar Úttörők Szövetsége elismerő plakettjének első fo­kozatát vehette át június 4-én Csillebércen Balázs Sándor, a tamási polgári védelem pa­rancsnoka. Óvodák, iskolák-gyerekek címmel dr. Vekerdi Tamás pszichológus tart előadást ma este 18 órakor Pakson a vá­rosháza nagytermében. Tévesen jelent meg tegnapi számunkban a hétvégi gerjeni fogathajtó verseny két szá­mának eredménye. Marathon hajtásban a második helyezett a tengelici Hollósi László lett, akadály hajtásban pedig a harmadik helyen a szekszárdi Dravecz István végzett, aki összesítésben az előkelő ne­gyedik helyet szerezte meg. A Dunacenter Kft. német partnere az Ingolstadti Elect- rometal Export GMBH ügy­vezető igazgatója Peter Jür­gens Starke ma Paksra láto­gat, ahol Bor Imre polgármes­ter fogadja. Mit ígér az idén Medárd? A népi tapasztalat szerint, ha Medárd napján esik, akkor negyven napig (ha nem is minden nap, de gyakran) esik majd az eső. Az idén (kisebb záporoktól eltekintve) úgy tűnik Me­dárd meleg, száraz időt ígér, de biztosat csak negyven nap el­múltával lehet majd mondani. A múlt héten, pénteken vi­szont a kánikulát felváltó ha­talmas vihar a megye több tele­pülésén jelentős jégkárt oko­zott. Aparhant, Báta, Kajdacs, Medina, Bátaszék egy-egy terü­letén esővel kísérve, de anélkül is jég esett. Annak néztünk utána, hol tartanak fejlődésük­ben a növények, hol, milyen kárt okozott az elmúlt heti vihar és mire számíthatunk az elkö­vetkező napokban? Czink János, a Szekszárdi Mezőgazdasági Rt. főkertésze kérdésünkre elmondta, hogy a párás, meleg időjárás miatt azonban sokkal többet kellett eddig vegyszerre költeni, mint a múlt évben. Már hatszor per­metezték a barackost (kajszi és őszibarack), mert nagyon erős volt a tafrinás és a moníliás fer­tőzés. Ez utóbbi még mindig veszélyt jelent a barackfákra. A szőlő a virágzás közepén tart, a sokkoló meleg miatt szinte minden fajta egyszerre kezdett el virágozni. Fürtzáródásig a kocsány botritisz és a liszthar­mat okozhat még problémát. Aparhanton sávokban verte el a termést a jég, mondta Szabó Szaniszló, a helyi mező- gazdasági szövetkezet elnöke. — A 700 hektárnyi kukori­cának több mint a felét érte a jégverés. A biztosító előzetes felmérést végzett nálunk, de bí­zunk abban, hogy a növény még helyrejön. Nagyobb a kár a szőlőben és a gyümölcsösben. Akinek almása van, az most nagyon bánkódik a jégeső mi­att. A búzában viszont a kár mértéke még az 5 százalékot sem éri el. Ha marad a meleg idő, mi ebben bízunk, akkor jú­lius elején már megkezdhetjük az aratást. Értékesítési szerző­désünk nincs, de bízunk benne, hogy 2200-2500 forintos áron tudunk eladni egy mázsa búzát. Felsőnánán nem volt jég, mondta Erős András, a szövet­kezet elnöke, viszont a nagy esőzések miatt 60-70 hektár kukoricát kellett újból elvetni, mert kimosta a vetőmagot a földből az eső. A búza szép, az elnök optimista, bízik a 3000 forintos felvásárlási árban. Bátán június 4-én a falu fö­lött a szőlőket, gyümölcsösö­ket, kiskerteket alaposan el­verte a jég, ebben a sávban nem kell a betakarításról gondos­kodni, mondta Fülöp László, a mezőgazdasági szövetkezet el­nöke. Bereczky László meteoroló­gus szerint (Nefela, jégeső el­hárító egyesülés) az idén nem hoz tartós esőt Medárd. A kö­vetkező napokban kissé mér­séklődik a meleg, de tartós le­hűlésre és esőre nem kell szá­mítani. Mauthner Mezőőri járulék Felsőnyéken Hektáronként évi 430 forintban állapította meg a felsőnyéki képviselőtestület tegnapi ülésén a mezőőri járulékot. A mezőőri szolgálat létreho­zása még 1998 őszén egy gaz­daköri értekezleten vetődött fel. A község két mezőőre - közal­kalmazotti státuszban - április 16-án állt munkába. A földtu­lajdonosok költségviseléséről a közelmúltban fórumot tartot­tak, amelyen a gazdák egyetér­tettek a szolgálat szükségessé­gében, és a járulék bevezetésé­ben. Ennek művelési ágak sze­rinti megoszlása azonban vita­tott volt. A képviselők elé két változat került a járulék mérté­kéről: hektáronként évi 375, il­letve 430 forint. A testület a magasabb összeg mellett sza­vazott. Ezt a külterületeken lévő szántók és erdők tulajdo­nosainak, használóinak kell fi­zetniük. A legelő, rét és halastó esetén ennek fele, szőlő esetén 130 százaléka, gyümölcsös ese­tén másfélszerese, a zártkerti és a belterületi földek után föld­részletenként évi 400 forint a díj. Az ülésen elhangzott: a költ­ségek viseléséről tárgyalást kell folytatni a hegyközséggel, il­letve a felsőnyéki vadásztársa­sággal. A járulék mértékét egyébként az önkormányzat évente vizsgálja felül, s az éves költségvetés megtárgyalása előtt értékeli a mezőőri szolgá­lat tevékenységét. Ehhez min­den 10 hektárnál nagyobb terü­leten gazdálkodó véleményét ki kell kérni.-tf­bruttó Van, amikor egy hirdetéshez annyi elég, ha csak leírjuk az árakat. ALCATEL CLUB/SL*. ALCATEL MAX/SL' készülék+kártya bruttó ERICSSON GF768/SL* készülék+kártya W* 9000Ft IEMENS C25 SIEMENS C25/SL* DUAL készülék+kártya 15000Ff 24000Ff A fiatalos Alcatel Ctub/SL* és Alcatel Max/SL* új előfizetéssel bruttó 9 000 Ft**, a 6SM 900 és 1800 Mhz-en is tökéletes megoldást nyújtó Siemens C25/SL* Dual új előfizetéssel bruttó 15 000 Ft** , és a kicsi, de mindent tudó Ericsson GF 768/SL* új előfizetéssel bruttó 24 000 Ft**. WESTEL 900 mintabolt: Szekszárd. Arany J. u. 4. tat: 04-74/415-900.04-30/900-9025 Hivatalos üzletkötőink: 04-30/930-4272.- 04-30/930-5224___________________________________________________ Tell-Foto.: Paks. Dózsa György u. 47. • Telkomp Kft.: Szekszárd. Wesselényi u. 15. • Ariel Műszaki Áruház: Dom­bóvár. Dombó Pál u. 7. • STERN-KER Kft.: Dunaföldvár. Rákóczi u. 4. • Arzenál Üzletház: Bonyhád. Szabadság tér 14. * A készülék csak Westei 900 előfizetőt kártyával használható! ** Csak új Westet 900 előfizetéssel, kétéves szerződéssel amtg a készlet tart További feltételek és kedvezményes ajánlatok az üzletekben. Információ és házhoz szállítás 2Ó5-92-10. Oó-30/930-30-30 vagy 184 (csak a Westei 900 hálózatából hívható - díjmentesen! http://www.weslel900.hu rvrzit keravill ofotért viism £3 k 4

Next

/
Oldalképek
Tartalom