Tolnai Népújság, 1998. január (9. évfolyam, 1-26. szám)

1998-01-10 / 8. szám

6. oldal Gazdaság 1998. január 10., szombat Elkelt a DAM. Pénteken aláírták a Diósgyőri Acél­művek Rt. privatizációs szerződését. Az aktussal a Kelet-szlovákiai Vasmű szerezte meg a részvények 68,15 százalékát. A vevő az adásvételi szerződésben kö­telezettséget vállalt, hogy a DAM Rt. jegyzett tőkéjét 4,5 milliárd forinttal emeli. Az eladó ÁPV Rt. is ugyan­ekkora tőkejuttatást ad a diósgyőri társaságnak. Tőkeemelés a Digépnél. A Diósgyőri Gépgyár Válla­lat Csoportnál egymilliárd forinttal emelte az alaptőkét az egyik tulajdonos, a Ma­gyar Fejlesztési Bank Rt. Ezt Vass Zoltán, a bank Di- gép-csoport koordinációs bizottságának elnöke jelen­tette be. Privatizációs kritika. Pongrácz Tibor, az MDF Országos Elnökségének tagja kifogásolta, hogy a ha­zai privatizációban 95 szá­zalékban külföldiek vesznek részt. Ennek kapcsán emlé­keztetett arra, hogy az MDF vezette kormány idején 36- szor több MRP-szervezet alakult, mint a „baloldalinak mondott” Hom-kormány ténykedése alatt. Az MNB hivatalos devizaárfolyamai (1 egységre, forintban) Angol font 333,08 Francia frank 33,87 Japán jen (100) 157,05 Német márka 113,39 Olasz líra (1000) 115,37 Osztrák Schilling 16,12 Svájci frank 139,78 USA-dollár 205,46 ECU 223,97 A meccs ma még döntetlenre áll Kiskereskedők véleménye a bevásárlóközpontokról A bevásárlóközpontokban átlagosan 1-1,5 órát töltenek el a lá­togatók és 80 százalékuk vásárol is. A vevőit csaknem fele 2000 és 10 000 forint közti összeget hagy a pénztárakban, viszont minden kilencedik 20 000 forintnál is többet. Ez derül ki a GFK Hungária Piackutató Intézet felméréséből. Egymás után épülnek a nagy bevásárlóközpontok immár a legtöbb vidéki nagyváros pe­remén is. Ezek az üzletközpon­tok főként kényelmes parkoló­ikkal, alacsony áraikkal vonz­zák a vásárlókat. Hatásukra je­lentősen megváltoznak a ház­tartások bevásárlási szokásai is. A kereskedelem koncentrá­ciójának következményeit akarta megismeri a cég, amikor kérdőívek segítségével feltér­képezte a vásárlói szokások várható változásait, illetve a ke­reskedők bevásárlóközpontok­kal kapcsolatos véleményét is. A megkérdezett kereskedők 42 százaléka szerint ezek a „shoppingcenterek” máshon­nan vonják el a vevőket, 58 százaléknak viszont az a véle­ménye, hogy a vásárlók ide is, oda is bemennek, ha keresnek valamit. „A hagyományos kis­kereskedelem, de legalábbis a kisebb boltok mennek tönkre” állítással a megkérdezettek 40 százaléka értett egyet. Egymást kiegészítve fognak működni a kisboltok és a bevásárlócent­rumok, véli vagy inkább reméli a válaszadók 60 százaléka, vi­szont 52 százalék az övéhez ha­sonló kis üzleteket tartja első­sorban konkurenciának. A ruházati üzletek vezetői úgy érzik, hátrányos helyzetbe kerültek, a műszaki boltok nem érzik a bevásárlóközpontok ha­tását, sőt az élelmiszer-keres­kedők szerint náluk még növe­kedett is a vásárlókedv. Boltjának forgalmában a megkérdezett kereskedők 52 százaléka nem tapasztalt válto­zást a bevásárlóközpontok ha­tására. Koós Tamás Érték - papír - tőzsde Hullámzó árfolyamok A hét első kereskedési nap­ján - ami kivételesen szerda volt - több mint 300 pontos emelkedéssel kápráztatta el a befektetőket a BUX. A 8347 pont fölötti örömük azonban nem lehetett tartós, mert csütörtökön 8217, pén­teken pedig 8001 ponton zárta a napot az index. A MoZ-részvények ára a szer­dai 5270 forintról csütörtökre 5195-re csökkent, ami meg­egyezik a pénteki záróárral. A TVK papírjainak árfolyama enyhén emelkedett a hét ele­jén, a mélypontot pénteken 3435 forintnál érte el. Az OTP részvényeit sem hagyta érintetlenül a negatív korrekció, szerdán még 8100 forinton kereskedtek a papír­ral, csütörtökön 7900, pénte­ken 7550 forint volt a kötvé­nyek záróára. A Matáv árfolyama szerdán 1115 forintig emelkedett, pén­teken 1014-gyel zárt. A kárpótlási jegyek iránt csökkent a kereslet, ami az Elmü-részvénycsere lezártá­val magyarázható: pénteken már csak 920 forinton zárt a papír ára. A további cserék hatására vélhetően azonban ismét nőni fog a jegyek iránti kereslet. Bence Balázs Cashline Bróker A szakember szerint jobb volna, ha a vállalkozás szüneteltethető lenne A gyes idején tilos dolgozni Január elseje óta vissza kell adniuk vállalkozói igazolványukat azoknak az egyéni vállalkozóknak, akik gyermekük másfél éves koráig gyermekgondozási segélyre tartanak igényt. Mivel a vállalkozásról szóló törvény nem ad lehetőséget tevékenysé­gük szüneteltetésére, csak így lehetett jogilag garantálni azt, hogy a gyes mellett ne dolgozzanak - hangsúlyozza dr. Szegedi Tamásné, a Népjóléti Minisztérium főosztályvezetője. Az erről szóló, december végén született kormányrendelet ellen Alkotmánybírósághoz kíván fordulni az Iposz elnöke, mondván, a rendelet diszkrimi­natív, hiszen kizárólag az egyéni vállalkozókra vonatko­zik, a társas vállalkozásokra pedig nem. A Magyar Demok­rata Néppárt is hasonló lépésre szánta el magát az egyéni vál­lalkozók hátrányos megkülön­böztetése miatt. Dr. Szegedi Tamásné ezzel kapcsolatban lapunknak elmondta:- Szó sincs diszkriminatív megkülönböztetésről, hiszen a törvények értelmében a társas vállalkozásokban nem kötelező a tagok számára az effektiv, egyéni munkavégzés, míg az egyéni vállalkozók számára igen. Jogilag így született ga­rancia arra, hogy a társadalom más rétegeivel szemben ne él­vezzenek méltánytalan előnyt az egyéni vállalkozók. Egy tanár vagy egy hivatali alkalmazott ugyanis köteles fi­zetés nélküli szabadságra menni a gyes idejére, a gyer­mek másfél éves koráig. Ez a segély megszületése óta azt a célt szolgálja, hogy a szülő - leggyakrabban az édesanya - ténylegesen a gyermekével fog­lalkozzon. A munkavállalás a gyermek másfél éves koráig minden gyesen lévő számára ti­los. A másfél éves kor után napi négyórás munka elvállalható, de az egyéni vállalkozók eseté­ben is csak otthon, a lakásban végezhető tevékenység lehet. Semmiképpen sem az egyéni vállalkozók ellen irányult az in­tézkedés - hangsúlyozta Sze­gediné, hanem a jogi visszássá­gok megszüntetésére. Ám sze­rinte az igazi megoldás az volna, ha ismét lenne mód a vállalkozás szüneteltetésére. Úgy, ahogy az korábban a kis­iparosok esetében a katonaság és a gyes idejére megenge­dett volt. N. Zs. Hétfőn kezdődnek a magyar-lengyel tárgyalások Most muszáj kukoricázni A korábbi vámmentes ku­koricaimportot 20 száza­lékkal drágítja meg Len­gyelország december végén hozott egyoldalú intézke­dése. A magyar termelők til­takoznak, az illetékes he­lyettes államtitkár a hét vé­gén Varsóba utazik. A Mezőgazdasági Szövetke­zők és Termelők Országos Szövetsége felszólította a magyar kormányt: tegye meg a szükséges intézkedéseket, hogy visszaálljon a nemzet­közi megállapodásokra ala­pozott stabil kereskedelmi kapcsolat Lengyelország és Magyarország között. Mint ismeretes, a lengyel kormány 1997. december vé­gén döntött úgy, hogy január elsejétől növeli a Magyaror­szágról származó takarmány- kukorica és vetőmag-kuko­rica, valamint a sűrített para­dicsom importvámját. A MOSZ szerint ezzel a lengyel kormány megsértette az érvé­nyes CEFTA-megállapodást. Balázs Péter, az IKIM he­lyettes államtitkára közölte: az államközi kereskedelem rendellenességeit tárgyalások útján kell megszüntetni, az egyoldalú lépések nem vezet­nek eredményre. Ezért ő hét­főn Varsóba utazik, hogy kö­zösen keressenek megoldást. A MOSZ csütörtökön szi­gorú ellenintézkedéseket kért, tegnap azonban már egyetér­tett a minisztériummal, hogy a vitát a nézetkülönbségek tisztázásával zárják le. A gyors privatizáció az Ikarus érdeke Az Ikarusban még nem is­merik a cég privatizációjá­ról hozott csütörtöki kor­mánydöntés pontos tartal­mát, de bíznak abban, hogy a vállalat magánosítása mi­hamarabb lezárul, mert ez a cég elsőrendű érdeke - mondta az Ikarus Rt. vezér- igazgatója az MTI-nek pén­teken. Gantner János hozzátette: egyelőre még nem tudott, hogy a kormánydöntés mire hatalmazza fel az ÁPV Rt.-t. Az autóbuszgyár érdeke az lenne, hogy a két sikertelen privatizációs tender után a tulajdonosváltás a lehető leg­rövidebb idő alatt befejeződ­jön. Ez szükséges az idei üz­leti terv véglegesítéséhez, a bankokkal való megállapo­dáshoz és az előkészített szerződések megkötéséhez is. Az Ikarus vezérigazgatója valószínűnek nevezte, hogy a Széles Gábor vezette kon­zorcium, amely korábban pá­lyázott a cégre, továbbra is érdeklődik a cég megvásár­lása iránt. Az Ikarus Rt.-ben - új tu­lajdonosok híján - a tavaly összeállított terv szerint dol­goznak. Az elmúlt esztendő a részvénytársaság életében minden eddiginél sikeresebb volt, hiszen az 1996. évi 4,3 milliárd forintos veszteséget 500 millió forint nyereségbe fordították át. Az idén to­vábbi 20 százalékos forga­lombővüléssel számolnak, és 2100-2200 autóbusz gyártá­sát és 46 milliárd forintos ár­bevételt terveznek. Az ÁPV Rt. képviselői az­zal a négy-öt komoly befek­tetővel terveznek tárgyaláso­kat folytatni, amelyek az Ika­rus Rt.-vel való konkrét együttműködési elképzelése­iket már korábban is letették a vagyonkezelő asztalára - mondta az MTI érdeklődé­sére Kérdő Bálint, az ÁPV Rt. illetékese. A közeli na­pokban fogalmazza meg tár­gyalási metodikáját a va­gyonkezelő, és ezen belül azokat a kérdéseket, amelye­ket a leendő új tulajdonossal feltétlenül tisztázni kell. A korábbi privatizációs tendereken a befektetők szi­gorúnak találták a feltételeket - fogalmazott Kérdő Bálint, aki úgy vélte, hogy az Ikarust a jövőben sem lehet és nem is szabad könnyű feltételek mel­lett értékesíteni. Az ÁPV Rt. célja, hogy a kormányhatáro­zat értelmében február 28-án az Ikarus privatizációja való­ban befejeződjék. Beálltak a forintkamatok Negyedik napja változatlan, 19 1/8 - 19 1/4 százalékos napikamatokon zajlott a ke­reskedés a bankközi over- night és tomnext forintpiacon pénteken. Az egynapos köté­sek volumene 25 milliárd fo­rint fölött volt, a napon túli ügyletek pedig 6-6,5 milliárd forintot tettek ki. Költségvetés, kockázati tőke Az államháztartás hiánya az előzetes adatok szerint a GDP 4,6 százalékát tette ki a múlt évben, szemben a tervezett 4,9 százalékkal - közölte László Csaba, a Pénzügyminisztérium helyettes államtitkára pénteken, Budapesten sajtótájékoztatón. „A hiány csökkenése a várt­nál nagyobb gazdasági növeke­déssel és az adóigazgatás haté­konyságának javulásával ma­gyarázható” - szögezte le László Csaba. A bruttó hazai termék az előirányzott 8025 milliárd forint helyett 8335 mil­liárd forint lett 1997-ben. Miközben a központi költ­ségvetés és az elkülönített ál­lami pénzalapok a tervezettnél kedvezőbb egyenleggel zártak, a tb-alapoknál az előzetes el­képzeléseknél 37,5 milliárddal nagyobb, összesen 51 milliár­dos hiány alakult ki az év vé­géig. A tb-alapok 51 milliárd fo­rintos hiányát az egészségügyi hozzájárulás és az egyéni járu­lékok fizetése területén jelent­kező elmaradással, továbbá a pótköltségvetéshez képest is túlzott gyógyszertámogatással magyarázta a helyettes állam­titkár. A központi költségvetésben csaknem 150 milliárd forinttal több bevétel keletkezett az elő­irányzotthoz viszonyítva annak ellenére, hogy a tervezettnél korábban leépített vámpótlék 29 milliárd forint kiseséssel járt. Jelentősen nőttek az adó­bevételek, az szja-befizetések például a növekvő bérkiáramlás hatására 6 százalékkal, azaz 35 milliárd forinttal teljesültek túl az előzetes várakozásokhoz ké­pest. A kiadások összességében 160 milliárd forinttal nőttek az előirányzathoz képest. Az AS-M Tolna Megyei Irodája szolgáltatása a lakosság részére TISZTELT HIRDETŐNK! Segíteni akarunk Önnek hirdetése feladásában. A Tolnai Népújságba szánt hirdetését közvetlenül levélben is elküldheti. írja a megrendelőlapra a hirdetés szövegét - egy betűt, írásjelet egy kockába. Kérjük, hogy a hirdetés szövegében a címét és telefonszámát is tüntesse fel. A sorok előtt feltüntettük a hirdetés fizetendő diját. Jeligés hirdetés esetén a jeligedíj plusz 100,- Ft. A pénzt rózsaszínű postautalványon adja fel címünkre. A pénzfeladást igazoló szelvényt, valamint a kitöltött és az újságból kivágott megrendelőlapot küldje el címünkre. A borítékra legyenek szívesek ráírni: APRÓHIRDETÉS. Köszönjük bizalmát és remél­jük, elégedett lesz szolgáltatásunkkal. Címünk: AS-M Kiadói Kft. Tolna Megyei Irodája, 7101 Szekszárd, Liszt Ferenc tér 3. Pf.: 71. APRÓHIRDETÉS-MEGRENDELŐLAP (Lakossági: adás-vétel, ingatlan, állást keres, társat keres.) Megrendelem önöknél az alábbi szövegű apróhirdetés megjelentetését: 180 Ft 360 Ft 540 Ft 720 Ft 900 Ft 1.080 Ft 1.260 Ft 1.440 Ft Feladó neve:................................................................................................................................................................................ címe:................................................................................................................................................................................ A 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom