Tolnai Népújság, 1997. november (8. évfolyam, 255-279. szám)

1997-11-01-02 / 255. szám

2. oldal Világtükör 1997. november 1., szombat — Hazai Tükör A felzárkózáshoz adottak a feltétetek Földrészünk nem játszhatja el a kínálkozó történelmi esélyt Az uniós csatlakozás egyaránt feltételezi a gazdasági korsze­rűsítés felgyorsítását és a földrész országainak szolidaritását - fogalmazott Rita Süssmuth, a német parlament elnöke a hét végén megtartott budapesti tanácskozáson. Rendkívüli testületi ülés Bonyhádon Bírósági ülnököket is választottak Oktatási koncepció, területcsere Kamionosblokád várható va­sárnap estétől Franciaország­ban. A mintegy 300 ezer teher­autó-vezető fizetésemelést, szabott munkaidőt és rögzített túlórapénzt követel. A magyar Külügyminisztérium azt taná­csolja a magyar utazóknak, hogy lehetőség szerint csak re­pülőgéppel vagy vonaton utaz­zanak Franciaországba. Az antiszemitizmust semmi sem igazolja, s a leghatározot­tabban el kell ítélni. Kialakulá­sáért a keresztény világ felelős, de az egyház maga nem - hang­súlyozta pénteken II. János Pál pápa, amikor a zsidóellenesség kereszténységen belüli gyöke­reit feltáró tudományos konfe­rencia részvevőit fogadta. Boszniáról és a NATO-t érintő egyéb kérdésekről tár­gyalt Washingtonban Javier So­lana NATO-főtitkár. Clinton és Jelcin csütörtök este telefonon „fontos nemzet­közi politikai kérdésekről” be­szélt egymással - közölte a moszkvai elnöki sajtóiroda. Az amerikai elnök azután hívta fel orosz kollégáját, hogy Csiang Cö-min kínai elnökkel Wa­shingtonban befejezte csúcsta­lálkozóját. A dalai láma, Tibet legfőbb vallási vezetője, ameri­kai híveivel ellentétben úgy véli, hogy jó ötlet volt Bili Clin­ton amerikai és Csiang Cö-min kínai elnök csúcstalálkozója. „Az nem segít, ha Kínát elszi­getelik” - mondta Tempa Tse- ring, a dalai láma szóvivője. Sali Berisha volt albán elnö­köt arra biztatja Franz Vra­nitzky, az EBESZ albániai kü- lönmegbízottja, hogy térjen vissza a politikai életbe. Be­risha és az általa vezetett, jelen­leg ellenzéki Demokrata Párt nem hajlandó részt venni a par­lament munkájában, amióta a párt egyik képviselőjét egy szocialista képviselő több pisz­tolylövéssel megsebesítette. Véget ért a Pathfinder külde­tése. Az amerikai űrhajózási hivatal (NASA) a jövő héten hivatalosan is befejezettnek nyilvánítja a marskutató prog­ramot, mivel véglegesen meg­szakadt az összeköttetés a vö­rös bolyó felszínére leereszke­dett űrszonda és a földi iráflyí- tóközpont között. A kergemarhakór Belgiumot is elérte: Karel Pinxten mező- gazdasági miniszter bejelen­tette, hogy agyelszivacsosodá- sos beteg marhákat találtak. Megöltek 48 embert, hármat pedig megsebesítettek Ruanda északi részén. A támadók felte­hetően hutu lázadók voltak. A fegyveresek 10 családot irtottak ki a fővárostól mintegy 70 ki­lométerre. A Német-Magyar Fórum he­tedik alkalommal megtartott közgyűlésén a Bundestag el­nöke üdvözlőbeszédében hangsúlyozta: az euroatlanti intézmények bővítése nem csupán a tagállamok számbeli gyarapodását jelzi. Rita Süssmuth szerint egy­szerre megy végbe a második világháború utáni átfogó kor­szakváltás és az Európai Unió, illetve a NATO strukturális re­formja. E bonyolult változás­nak csak nyertesei lehetnek, ha a megújulás emberközpon­túan kezel olyan problémákat, mint a munkanélküliség, vagy a kisebbségi jogok érvényesü­lése. „Európa nem játszhatja el a kínálkozó történelmi esélyt” - fogalmazott. A tanácskozást magyar részről köszöntő Gál Zoltán felhívta a figyelmet: hazánk, amelynek gazdasága mind ki­egyensúlyozottabb növekedést mutat, regionális központ sze­repét kezdi betölteni. Az Or­szággyűlés elnöke bízik ab­ban, hogy a Magyarország iránt megnyilvánuló érdeklő­dés tartós marad. „De változat­lanul számítunk a partneror­szágok, például Németország növekvő szolidaritására is” - tette hozzá. Erre annál inkább szükségünk van, mert az euró­pai csatlakozás újabb kihívá­sok elé állítja a társadalmat. Somogyi Ferenc a szemlé­letváltás fontosságát hangsú­lyozta. A nemzeti érdekek be­folyásolhatják előrehaladá­sunkat, ezért az önrendelkezés új, korszerű megfogalmazása is szükséges. „Társadalmunk­nak meg kell ismernie: mit várhat és mit nem várhat el az Európai Uniótól” - mondta a külügyi államtitkár, aki úgy ítéli meg: „felzárkózásunkhoz adottak a feltételek”. Eredetileg nem tervezték, de nagy számú feladat és a szo­rító határidő miatt rendkívüli testületi ülést hívtak össze Bonyhádon. A képviselő testület megis­merte a megyei önkormányzat oktatási koncepcióját. Megnéz­ték, hogy ez milyen formában előnyös a Völgység lakóinak. A napirendek közül kettőnél alakult ki igazi vita, az egyik a katolikus egyházzal tervezett földcserével kapcsolatban, itt a katolikus egyház kérte, hogy egy gyülekezeti terem építése érdekében cseréljenek területet az önkormányzattal. Hosszadalmas hozzászólá­A második alkalommal ren­dezte meg az Európa Tanács és az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) Helsinkiben az eu­rópai cigányság helyzetével foglalkozó konferenciáját. Tavaly Budapesten volt az első ilyen tanácskozás. Magyarország képviseletében Tabajdi Csaba politikai állam­titkár és Farkas Flórián, az Or­szágos Cigány Kisebbségi Ön- kormányzat (OCKÖ) elnöke vett részt. Elsősorban azt vitat­ták meg, hogyan vonják be a cigányságot az európai tagál­lamok kormányaiba, döntésho­zatalába. A konferencián külö­nös alapossággal foglalkoztak Magyarország, Spanyolország és Finnország cigánysággal kapcsolatos politikájával. Az Európa Tanács és az EBESZ figyelemre méltónak tartja azokat a törekvéseket, amelyek Magyarországon a ci­sok után a képviselők egy tar­tózkodással úgy döntöttek, hogy kerüljön sor a területcse­rére. További vitára adott alkal­mat az is, hogy most vagy ké­sőbb folytassák-e az Illyéjs Gyula és a Bank utca összekö­tését. A polgármester azt kértfe a képvisel ktől, hogy adjanak lehetőséget arra, hogy a rende­zési tervnek megfelelően tár­gyalásokat folytasson területi- cseréről, ha szükséges kisajátí­tásról. Végül a testületi ülésen megválasztották a hat bírósági ülnököt is a bonyhádi önkor­mányzati képviselők. Máté Réka gányság társadalmi integráció­jára irányulnak. Tanulmányoz­zák a kormányzati és a helyi önkormányzati lépéseket, az érintett cigány kisebbségi ön- kormányzati rendszer működé- ' sét. Jón Muray, az Európa Ta­nács cigányügyekben illetékes ; koordinátora úgy értékelte, hogy Európában egyetlen kor­mány van - és ez a magyar -, amely a cigánykérdésben írás­ban, kormányhatározatokban vállalt kötelezettségeket. Mások is megerősítették a tanácskozáson: Magyarorszá­gon mind a kormány, mind az önkormányzatok jó részének politikai szándéka, hogy meg­oldják a cigányság problémáit. A résztvevők rendkívüli mó­don érdeklődtek a cigányki­sebbségi önkormányzatok sze­repe iránt. A tanácskozáson ki­emelték, hogy ez az egyetlen ország Európában, ahol a ci- . gánykérdéssel a miniszterelnök személyesen is foglalkozik. Tárgyalóasztalhoz ül a TEIT és az atomerőmű Kölcsönös jóakarat, orosz diplomácia Az atomerőmű 12 kilométeres körzetében fekvő tizenhárom település polgármestereiből álló testület - a TEIT - kifogá­solja a kiégett fűtőelem kazetták átmeneti tárolója feltöltését, és ezt írásban közölte a PA Rt. vezetésével. Mint megírtuk, a TEIT októ­ber 21-én Pakson rendkívüli ülést tartott, határozatait azon­ban akkor - mivel az atom­erőmű ezt még nem ismerhette - nem hozta nyilvánosságra. Azóta megérkezett a címzett­hez a kifogásokat tartalmazó levél, amelyben a TEIT első­sorban azt sérelmezi, hogy az érvényben lévő szerződés sze­rint a tároló feltöltése csak ak­kor történhet meg, ha az orosz kormány írásban felmondja a visszaszállításra vonatkozó megállapodást, ez pedig nem történt meg. Nehezményezik a polgármesterek továbbá, hogy a feltöltés bejelentése előtt az atomerőmű nem egyeztetett a TEIT-tel. Ugyanakkor to­vábbra is együtt kívánnak mű­ködni a PA Rt-vel, ezért és a viták rendezésére mielőbbi tárgyalásokat javasolnak. Kováts Balázs, az atom­erőmű tájékoztatási főmér­nöke elmondta lapunknak: a TEIT és a PA Rt. együttmű­ködése eddig európai mércé­vel is példamutató, volt, éppen ezért most sem kívánják jogi úton rendezni a vitát, a tárgya­lásokra készen állnak. A felvetett kifogások egy része - ami a tároló feltöltésé­ről történő tájékoztatást illeti - Kováts Balázs szerint nem jo­gos, folyamatosan informálták az érintett településeket. Az orosz fél valóban nem mondta fel írásban a megállapodást - ismerte el a tájékoztatási fő­mérnök - ám a visszaszállítás a gyakorlatban egyelőre lehe­tetlenné vált az oroszok belső engedélyeztetési eljárása mi­att. A TEIT-tel jóhiszemű, kor­rekt pontos szerződést kötött az atomerőmű, ám a nemzet­közi (pontosabban az orosz) diplomácia megzavarta a köl­csönös jóakaratot - mondta Kováts Balázs.-rákosi­Olasz üzletember a kamaránál. Befektetések után érdeklődő olasz üzletember járt tegnap a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamaránál. (Képünk bal oldalán.) Giorgio Gar­bin úr látogatásának oka: szeretne megyénkben egy félkésztermékeket gyártó üzemet létre­hozni. A kamara, mint dr. Bertha Kálmán elnök elmondta, koordinációs szerepet vállalt. A vendég -, akit magyarországi útjára elkísért Nicoletta Picchio, az II Sole 24 ore című olasz országos gazdasági napilap újságírója -, elsősorban a paksi ipari park kínálta lehetőségeket szeretné kihasználni és az atomvárosban létrehozni a szerelő üzemet, fotó: gottvald károly Példamutató romapolitika Európát érdeklik a cigány önkormányzatok Életfogytiglanra ítélték a gyermekfelügyelőt. A 19 éves Louise Woodward brit babysitter a Massachusetts állambeli Cambridge-ben februárban olyan durván bántal­mazta a gondjaira bízott 9 hónapos csecsemőt, hogy az belehalt sérüléseibe. Az ítélet után szakképesítéshez akarják kötni az USA-ban a babysitterállások betöltését. fotó: feb/reuter Tvr-hét ... a hét minden napjára! Témáiban is színes, naprakész családi műsormagazin A hét sztárja: Szilágyi Tibor Kéri Kitty hercegnő lett Az új tv2 és RTL Klub műsora! Derrick nem megy nyugdíjba Nők a kormánynál Demi Moore harmincöt éves Lena Olin ingázik Tvr-hét - a műsorújság

Next

/
Oldalképek
Tartalom