Tolnai Népújság, 1997. július (8. évfolyam, 151-177. szám)

1997-07-01 / 151. szám

2. oldal Világtükör Hazai Tükör 1997. július 1., kedd Földcsata a Házban A nyugdíjreformról szóló törvénytervezetek tegnap el­érkeztek a parlamentben a részletes vita szakaszába: az előterjesztésekhez benyújtott csaknem 400 módosításról vi­tatkoztak a képviselők. Napirend előtt az egyik fő téma a földtörvény tervezett módosí­tása volt. Medgyasszay László (MDF) rámutatott: a törvényja­vaslat a földet vett gazdasági társaság esetleges megszűnésé­vel kapcsolatban külön eljárást ír elő az addigi tulajdonos vagy társtulajdonos külföldivel szemben. Ez önmagában elis­merése a lehetőségnek, hogy a külföldiek közvetetten földtu­lajdont szerezhetnek. Hiába be­szél a kormány folyton a bel­földi társaságok földszerzésé­ről, hiszen Magyarországon bármilyen állampolgárságú személyek vállalkozása beje­gyezhető, s ha itt van beje­gyezve, akkor az belföldi cég­nek számít. Nagy Frigyes földművelés- ügyi miniszter újólag azt erősí­tette meg, hogy a kormány nem óhajtja a föld tulajdonjogának megszerzését külföldiek szá­mára biztosítani. Mint mondta, 1994 óta nem írtak külföldi ne­vére magyar földet, ellentétben az Antall-kormány időszaká­val, amikor Medgyasszay László államtitkár volt, mert akkor 40-60 ezer hektár került külföldi kézbe. Ezzel a kárpót­lás révén földhöz jutott volt magyar állampolgárokra utalt a miniszter. Az SZDSZ azt jelezte: csak a helyben lakók, a gazdálkodni akarók, a megfelelő szakképesí­téssel rendelkezők termőföld- szerzését támogatja. S. A. Tudósok a magyar nyelv fontosságáról Nagyszótárt sürgetve A Magyar Tudományos Aka­démia tekintse feladatának a magyar anyanyelvi kultúra ápolását és korszerűsítését szolgáló átfogó program ki­dolgozását. Glatz Ferenc, az MTA elnöke a magyar nyelv jelenéről és jövő­jéről rendezett tanácskozáson elsőként a maguk tennivalóját hangsúlyozta, ám szólt a kor­mány, illetve az Országgyűlés feladatairól is.- Hívjanak létre olyan köz- alapítványt - mondta -, amely kiemelten támogatja a nemzeti­nyelvi kultúra hagyományait. Glatz Ferenc kitért az idegen nyelvek tanulásának szüksé­gességére is. Ezzel összefüg­gésben leszögezte: az államnak az eddiginél többet kell fordíta­nia mind az iskolai, mind pedig az iskolán kívüli nyelvi kép­zésre, a tanárok felkészítésére. BenkőLoránd akadémikus az értelmiség meghatározó szere­pét emelte ki a kívülről és be­lülről jövő nyelvi hatások köz­vetítésében. Az ismert nyelvész úgy vélekedett, hogy a szakmai „műnyelv” terjesztése nem anyanyelvűnk gazdagításához, hanem nagymértékű elszegé- nyítéséhez vezet. Sürgette a nemzeti akadémiai nagyszótár, valamint a szakmai terminoló­giákat közérthetővé tevő gyűj­temény elkészítését. Többen hangot adtak annak a véleménynek, hogy a tudomá­nyok fejlődése hosszú távon szükségessé teszi a nemzeti nyelvek megóvását, gazdag szókincsük megtartását. Hőrekordok földön és vízen A Szentendrén vasárnap mért 36 Celsius-fokos idei hőmér­sékleti rekordot valószínűleg már ezen a nyáron nem szár­nyalja túl a hőmérő higany­szála. Ám így sem lesz okunk panaszra: kellemes időre szá­míthatunk a következő hetek­ben, hónapokban is - tudtuk meg az Országos Meteorológiai Szolgálatnál. Dr. Kalmár Györgyné elmondta:-Az elmúlt száz esztendő­ben a legmagasabb hőmérsékle­tet, 41,3 Celsius-fokot, 1950. július 5-én Pécsett mérték. A Balaton vize 1965. június 25-én volt a legmelegebb: 29,8 Cel­sius-fokos. Idén a balatoni re­kordot szintén vasárnap mér­ték: a víz hőfoka 24,3 Celsius- fok volt. Nadrai Attila meteorológus szerint 36 fokot meghaladó hőmérséklet az idén már nem várható, bár az előrejelzések sohasem garantáltak. Júliusban kellemes idő ígérkezik, 30 fok körüli hőmérsékletekkel. Gyak­ran lesz hűsítő zápor, zivatar is, ám tartós esőzéstől, rossz időtől nem kell tartani a nyaralóknak. A hosszabb távú előrejelzé­sek szerint az augusztus még bizonytalanabb, de feltehetően mind a hőmérséklet, mind a csapadék mennyisége a sokévi átlagnak megfelelően alakul. A hónap közepén egy melegebb időszakra lehet számítani, míg húszadikától a már évek óta szokásos lehűlés jelzi, vége a nyárnak! n. zs. Hongkong 156 esztendő után visszatért Kína kebelére „A naplemente ceremóniája” Magyar idő szerint tegnap délután 6 óra, hongkongi idő sze­rint éjfél előtt néhány perccel elhangzott a brit királyi him­nusz, majd levonták a brit koronagyarmat zászlaját és a brit lobogót. Kevéssel éjfél után pedig felhangzott a kínai him­nusz és felvonták a kínai zászlót, valamint a Hongkongi Kü­lönleges Közigazgatású Terület lobogóját. Ezzel a brit biro­dalom utolsó ázsiai gyarmata is kivált a koronából. Az utolsó gyarmati nap meg­lehetősen zsúfolt programmal telt el. Pekingből Hongkongba érkezett Csiang Cö-min kínai államfő, akinek személyében első ízben tette hongkongi földre a lábát a Kínai Népköz- társaság vezetője. A városállamot az utolsó „brit órákban” kitartó eső áz­tatta. Chris Patten, Nagy-Bri­tannia utolsó, sorrendben 28. hongkongi kormányzója rezi­denciáján a trópusi esőben megtekintette a búcsúztatására felvonult egységek díszelgé- sét, majd családjával együtt kocsijával háromszor megke­rülte a kormányzóság épületét. (Ez kínai hagyomány szerint azt jelképezi, hogy nem örökre távoznak, hanem egyszer még visszatérhetnek.) Tung Csi- hua, a kínai kormány hong­kongi főképviselője nemcsak az épületet örökli: a brit kor­mány ajándékaként megkapja az 1961-ben gyártott kor­mányzói Rolls-Royce-ot is. A britek a Tamar nevű hadi­támaszponton rendezték meg búcsúünnepségüket A naple­mente ceremóniája címmel. (Tamar volt a neve annak a brit hadihajónak, amely elő­ször vetett horgonyt Hong­kong partjainál.) A támasz­ponton Károly trónörökös fel­olvasta II. Erzsébet üzenetét, amelyben a királynő sikeres átmenetet, virágzó, békés jö­vőt kíván Hongkongnak és a város több mint 6 millió lakó­jának. A parádét káprázatos tűzijáték és a külföldi vendé­geknek adott fogadás követte. Ezenközben Sencsen felől további mintegy ötszáz kínai katona vonult be a területre, de fegyvereket nem láttak náluk. A kínai elnök napiparancsban utasította a kínai katonákat, hogy tartsák tiszteletben a vá­rosállam törvényeit és népé­nek jogait. Erre figyelmezte­tett a helyszínen Kofi Annan ENSZ-főtitkár is. A brit külügyminiszter az átadás előtt tárgyalt kínai kol­légájával, Csien Csi-csennel, aki megerősítette országa ko­rábban tett ígéreteit. Tony Blair miniszterelnök Csian Cö-minnel tanácskozott. Amint Kína visszanyerte fennhatóságát Hongkong fe­lett, Károly herceg, a brit kormányzó és a katonai pa­rancsnok felszállt a Britannia nevű királyi jachtra, és elhajó­zott a Fülöp-szigetek irányába. A koronagyarmat és története - térképen elmesélve Ha kedd, akkor Kiskegyed! • Elforgatott mézeshetek • A szolid nő esélytelenebb • Tanuljon meg okosan félni • Nagylányok, kispályán Kiskegyed- a legolvasottabb női magazin! Sw»» Hongkongi vízumrend. Má­tól a Kínai Népköztársaság bu­dapesti nagykövetsége (VI., Benczúr utca 17.) adja ki a Hongkongba szóló vízumokat. Ügyintézési határidő 4-5 hét, a vízum ára 15 USD. Hatályba léptek az 1997. má­sodik fél évére szólóan az Eu­rópai Uniónak a hat közép- és kelet-európai társult országgal idén parafáit Kiegészítő Jegy­zőkönyvének kereskedelmi kvótái. Az unió teljes körű kompenzációt nyújt a társult országoknak a megemelkedett vámok semlegesítésére. A választási kampányt meg­kezdte Lengyelország két nagy politikai tömörülése, a Szolida­ritás Választási Szövetség (AWS) és a Demokratikus Bal­oldali Szövetség (SLD). Szep­tember 21-én tartják a parla­menti választásokat. Hatalmi harc tört ki a bosz­niai szerb vezetők körében. Drágán Kijac boszniai szerb belügyminiszter hívei vasárnap este őrizetbe vették Biljana Plavsic asszonyt, boszniai szerb államfőt, aki a hét végén kísér­letet tett Kijac belügyminiszter menesztésre, de a boszniai szerb kormány alkotmányelle­nesnek, törvénytelennek minő­sítette és megsemmisítette a döntést. * Törvény a miniszterekről. Az MDF-frakció nemmel vok­sol a kormány tagjainak jogál­lásáról és felelősségéről szóló törvényjavaslat keddi zárósza­vazásán - közölte hétfőn Dávid Ibolya frakcióvezető-helyettes. Az MDF fő kifogása az, hogy a törvény nem teszi kötelezővé a miniszterek számára a va­gyonnyilatkozatot. Az SZDSZ- frakció sem támogatja a minisz­terek és államtitkárok jogállá­sáról szóló törvényjavaslat el­fogadását - jelentette ki Szent- Iványi István frakcióvezető a képviselőcsoport hétfői ülése utáni sajtótájékoztatón. Az MSZP egyetért. A nyugdíj­reformcsomag szinte minden pontjában sikerült közös neve­zőre jutni az MSZP országgyű­lési képviselőcsoportjának - közölte Toller László frakció­vezető-helyettes hétfőn. A szo­cialisták egyetértenek azzal is, hogy szigorú szabályokat lép­tessenek életbe a közös és a kapcsolt listák állításánál, az ötszázalékos egyenkénti kü­szöb figyelembevételével. Elhunyt Benkő Gyula. Éle­tének hetvenkilencedik évében, hétfőn elhunyt Benkő Gyula színművész. Á Vígszínház örö­kös tagját a teátrum saját halott­jának tekinti. Búcsúztatásáról később intézkednek - jelentet­ték be a színház vezetői. Nemere István: Szabadok szerelme Krimi kisregény (10.) CSÜTÖRTÖK Még nem pirkadt, amikor Paul felébredt. Először azt hitte, csak a szo­kásos dolog lehet - gyakran előfordult vele máskor is, hogy éjjel néhányszor felriadt. Álta­lában tovább aludt hamarosan, és reggel vagy nem is emléke­zett ezekre a kis, jelentéktelen közjátékokra, vagy könnyedén túltette magát rajtuk. Ám most hamar megértette: nem véletlenül ébredt fel. Agyát valami riasztotta. A fü­lén behatoló apró zaj... Felült az ágyon. Meztelen bőrét meg­rohanta a nyitott erkélyajtón besuhanó hűvös levegő. Oda­künn sötét volt. Órájára pillan­tott, a foszforeszkáló számok tudatták vele: 03.48. Nincs még négy óra sem. Mi ez a nesz? Az erkély felől jött a hang, mintha valami csusszant volna a kőpadlón. Macska...? Az aligha csap ilyen zajt, bárso­nyos talpain nagyon is neszte­lenül járhat. Ez más lehet. Halkan felkelt. Mellette Tina lélegzett, félig hason fekve. Mélyen aludt. Paul elő­ször a szoba ajtajához ment, ott hallgatózott. Ha az történik, a mire gyanakodott, onnan is várhat támadókat. De az ajtó zárva volt, és a folyosóról nem hallott semmit. A kis tenger­parti panzió első emeletén kap­tak szobát. A férfi most is hal­lotta a hullámok zaját. Átment a szobán, settenkedő meztelen lábaival nem csapott zajt. Tina zavartalanul aludt. Paul előbb meglapult az er­kélyajtó mellett, majdnem szo­borrá változott. Régebben ezt is gyakorolta - olyan lassan húzódott oldalra, hogy aki nem figyeli hosszabb ideig azt az árnyat, nem is látja mozgását. Múltak a percek. Árca egy vo­nalba került az ajtófélfával, egyik szeme elé tárult az er­kély látványa... Égy férfi kapaszkodott fel a korlátra. Éppen akkor hajolt át a keskeny, inkább csak jelké­pes vasrács fölött. Paul nem látta az arcát, de ez nem is ér­dekelte. A homályban - oda­lent az autóparkoló mellett égett néhány lámpa, de elég tá­vol az épülettől - csak annyit vehetett észre, hogy gyors­mozgású, ügyes fiatalember lehet, sötét ingben. Az kétség­telen volt, hogy rosszban sán- tikál, ezért Paul nem is habo­zott. Már csak egyetlen má­sodpercig várt - vajon amaz egyedül van-e...? Nem látott, nem hallott mást. A zaj, amely őt felébresztette, a kötél vagy kis horgony surranása lehetett a padlón. így akasztotta be azt az ismeretlen, és azon kapasz­kodott fel. Másképpen nem juthatott fel az emeletre, kívül­ről. Amaz a korláton lovagolt, visszanézett, aztán alaposan megszemlélte az erkélyt. Nem akart kockáztatni. Elnézett a nyitott ajtó felé is. Paul most igazán mozdulatlanná válto­zott. Meztelen teste beleolvadt az éjszakába. Tina halkan lé­legzett, és érdekes módon ­amit Paul addig soha nem ér­zett: - ez most erőt adott neki. Tina több volt már a számára, mint napokkal ezelőtt. Mint akkor, amikor még nem is látta a maga valóságában, csak egy fekete-fehér fotón. Meg kell őt védenie. Ez a gondolat napok óta benne volt - de most különösen erős lett. Hiszen Tina védtelen, és csak rá számíthat. Erőt gyűjtött, mielőtt moz­dult. Tudta, hogy kevés ideje lesz, valójában talán csak pár másodperce. Jól végiggondolt mindent a következő pillanat­ban, és nagyon gyorsan moz­dult. Nem, nem sajnálhatja a pasast, hiszen az sem sajnálná őket, ha sikerülne „meglepe­tése”. Ha most elvétem, Tiná­nak vége, és talán engem sem kímélnek - gondolta még a férfi, de eközben már szinte repült a levegőben. Elrugasz­kodott a talajtól, két lépéssel átrohant az erkélyen. Az ellen­fél éppen letette mindkét lábát és elindult volna a korláttól az ajtó felé. Nem tudni, vajon ma- radt-e ideje egyáltalán, hogy észrevegye a feléje rohanó meztelen embert. Vagy hogy bármit is látott-e...? Sötét volt az épület, az erkély, a környék. Paul ökle célba talált. A férfi az orrtövét ért ütéstől nagyon rövid időre, talán egy másod­percre elvesztette az eszméle­tét. De teste még le sem esett a kőpadlóra, amikor Paul, most már visszafékezve lendületét, ismét ütött, ezúttal a halánté­kára. A férfi most végigzuhant a padlón, meg is lökte az egyik könnyű fehér műanyag széket. Paul visszafojtotta lihegését, óvatosan kinézett a korlát fö­lött. Odalent senkit sem látott. (Folytatása következik.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom