Tolnai Népújság, 1997. április (8. évfolyam, 75-100. szám)

1997-04-05-06 / 79. szám

A MIKROBÁK KOZTUNK VANNAK (9. oldal.) BÁTASZÉK, BONYHÁD, DOMBÓVÁR, DUNAFÖLDVÁR, PAKS, SIMONTORNYA, SZEKSZÁRD, TAMÁSI, TOLNA ÉS KÖRZETÜK NAPILAPJA 1997. ÁPRILIS 5-6. SZOMBAT-VASÁRNAP ÁRA: 32 FORINT VIII. ÉVFOLYAM, 79. SZÁM KÉPÚJSÁG-Ot telefonon is megrendelheti! a7WMM • •• Konferencia az iparkamaránál A kamara és a szakképzés Kamarai szakképzési konfe­renciát rendezett pénteken Szekszárdon a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Arany János utcai székházá­ban. A konferencián megjelenteket - az iskolarendszerű szakkép­zés gyakorlati oktatását végző vállalkozások vezetőit - Hor­váth Gyula, a kamara szakkép­zési vezetője köszöntette, majd tájékoztatást adott az 1997/98- as tanévi beiskolázások jelen­legi állásáról, a szakképzés te­rületén várható változásokról. Mint köztudott, a kamara a törvények értelmében a szak­képzésben koordináló, fel­ügyelő szerepet kapott, ezért az előadó a konferencia második felében a jogi előírásokról, az elmúlt időszak jogszabályi vál­tozásairól, ezen belül a kamarai feladatokról szólt. Az összejövetelen napiren­den szerepelt a gyakorlati okta­tási helyek látogatásának meg­szervezése, az ezen a területen szükséges kamarai feladatok végrehajtása. Ezt követően ke­rült sor az ipari tanulók gyakor­lati képzéséhez szükséges egészségügyi és munkavédelmi előírások ismertetésére. A tanácskozáson részt vett a Hollósi Simon Károly, a Tolna Megyei Munkavédelmi Fel­ügyelőség munkatársa és az Ál­lami Népegészségügyi és Tisz­tiorvosi Szolgálat közegész­ségügyi felügyelője, Acsádi La- josné, akik a résztvevők szak­képzéssel kapcsolatos egész­ségügyi és munkavédelmi kér­déseire adtak választ. /. kováts Szél, szárazság, tűz Tegnap három alkalommal kel­lett tűzesethez vonulniuk me­gyénk tűzoltóinak. Kölesd és Borjád között avar, száraz nö­vényzet égett mintegy 7 hektár­nyi területen, a riasztás 12 óra 42 perckor „futott be”, a lángokat a szekszárdi tűzoltók fékezték meg. A tűz keletkezésének kö­rülményeit vizsgálják. Három­negyed négy után néhány perc­cel Tamásiba, a Vízmű Kft. mö­götti nádas területre vonultak a tamási önkéntesek, ahol 200 négyzetméteren égett száraz alj­növényzet. A tüzet a szél által összefújt elektromos vezetékek­ből kipattanó szikra okozta. Fél ötkor Dunaszentgyörgyre vonul­tak a paksi tűzoltók, itt a Wesse­lényi utcában égett egy 3x3 mé­teres melléképület és néhány szalmabála. A tűz keletkezésé­nek okát még vizsgálják. Nemzetiség és oktatás A nemzeti és etnikai kisebbségi oktatás irányelvei - a NAT-tal és a vonatkozó törvényekkel együtt - a helyi iskolai pedagó­giai programok megalkotásá­ban nyújtanak segítséget Az irányelveket összegző do­kumentumról - mely egyelőre még csak tervezet - tegnap Szekszárdon, a Tavaszi Peda­gógiai Tanácskozások rendez­vénysorozat keretében tartott előadást Heves Ferenc, az Or­szágos Közoktatási Intézet Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Irodájának vezetője. Az irány­elvek többek között egyértel­művé teszik az oktatási prog­ramtípusokat és az oktatásszer­vezési feladatokat, hangsúlyoz­zák az esélyegyenlőség biztosí­tását, azt, hogy a kisebbségek nem kaphatnak csökkentett ér­tékű oktatást. Az irányelvek egyébként széleskörű társa­dalmi vita után kerültek a Mű­velődési Minisztérium kisebb­ségi főosztályára. A Pedagógiai Napok hétfőn folytatódnak. A tamási zeneis­kolában 11 órától az alapfokú zeneiskolák új tantervét ismer­teti Aszalós Tünde tanár. Szek­szárdon, a Vendéglátóipari Szakközépiskolában 13.30 órá­tól Vajnai János szaktanácsadó A 850 éves Moszkva címmel az orosz tantárgy helyzetét részle­tezi. -SZÓ­IK. megye adottságai kiválóak - hangzott el tegnap a megyeszékhelyen tartott me­zőgazdasági szakmai napon. Egy évvel ezelőtt nyitotta meg az IKR Rt. Szekszárdon a területi raktárát, Az elmúlt időszakot foglalta össze röviden Czuczor Ferenc, az IKR területi igazga­tója azon a szakmai napon, melyet gazdálkodóknak, szövetkezeti szakembereknek rendez­tek pénteken, a Szekszárdi Mezőgazdasági Rt. területén. Képünkön: az IKR szántóföldi be­mutatója, amelyre az előadások után került sor. (Folytatás a 3. oldalon.) Fotó: bakó jenó Bonyhád tanácskozási joggal vehet részt a munkában Hatan léptek a TETT-ek mezejére Három hónappal a kezdeményezés után Bátaapátiban tegnap megalakult a Társadalmi Ellenőrző és Tájékoz­tatási Társulás (TETT). A kisrégiós tömörülés munká­jában Bátaapáti, Mórágy, Mőcsény, Feked, Cikó és Bá- taszék vesz részt. Véménd - melynek vezetője vezetője megfigyelőként tegnap jelen volt - és Ófalu nem csatla­kozik a szövetséghez. Mint arról lapunkban akkor beszámoltunk, decemberben döntött az Országos Atom­energia Bizottság arról, hogy a kis- és közepes aktivitású ra­dioaktiv hulladéktároló létesí­tését célzó részletes geológiai vizsgálatot először a Bátaapá- tihoz közeli Üveghutánál kell lefolytatni. A nemrég elfoga­dott új atomtörvény értelmé­ben a helyben élők élhetnek tájékozódási és tájékoztatási jogaikkal. E jogok gyakorlá­sára hozták létre a TETT-et. Korábban nyolc település részvételére számítottak, ám Ófalu és Véménd nem vesz rész a szervezet munkájában. Emlékezetes, hogy Ófalu központtal alakult egy másik szövetség, amely deklarálta: mindent megtesz annak érde­kében, hogy az atomtemető a térségben ne épülhessen meg. A tegnap délután tartott saj­tótájékoztatón bejelentették: a két szervezet beszélő viszony­ban van egymással, ugyanak­kor nincs egyetlen olyan tele­pülés sem, amely mindkét szerveződésnek teljes jogú tagja lenne. Â TETT tegnap megválasz­tott elnöke, Krachun Szilárd bejelentette, hogy a szervezet üléseire tanácskozási joggal meghívják Bonyhád város polgármesterét. A társulás áp­rilis 17-én tartja soron követ­kező összejövetelét, ezen már a pénzről is szó esik. Emléke­zetes, hogy a beruházás öt százalékát kapják meg a tele­pülések tájékoztatás címén. Amennyiben a térségben épül meg a tároló, úgy ez öt év alatt ötszázmillió forintot jelent. Ennek negyven százalékát Bá­taapáti, hatvan százalékát pe­dig a többi település kapná meg. A TETT egyelőre a kutatá­sok befejezéséig szerveződő társulás: a vizsgálódások eredményének tükrében a ve­zetők még meg akarják kér­dezni a településük lakosságát. Mint a sajtótájékoztatón Fri- gyesi Ferenc projektvezető elmondta, a terület alkalmas­ságáról 1998 végén tudnak a kutatók végleges álláspontot kialakítani. Hangyái Röviden Tavaszi telepítésre kerül sor április 7-én, hétfőn, délelőtt a szálkai tónál. Húsz mázsa mé­retes ponty kerül kihelyezésre. Ugyancsak telepítés lesz a ke- selyűsi Holt-Sión is ugyanek­kor, melynek során 5 mázsa méretes ponty kerül a vízbe. Egyik vízterületen sem lesz horgászati tilalom. Háromnegyedével esett visz- sza a bejelentett álláshelyek száma a a januárihoz képest tamási munkaügyi kirendeltsé­gen az elmúlt hónapban - derül ki a Tolna Megyei Munkaügyi Központ összesítéséből. A me­gyében Tamási körzetében volt a legnagyobb visszaesés az ál­láskínálat. A régióban száz munkanélkülire 0,9 állás jut. Horgász környezetvédelmi napot tart ma, április 5-én a Horgászegyesületek Tolna Me­gyei Szövetsége. Várják a hor­gászokat a vizek partjára Szál­kán, Faddon, Keselyűsben reg­gel 8 órakor, az egyesületi vi­zeken az egyesület vezetőségé­nek döntése alapján. Borverseny Tamásiban. Áp­rilis 6-án, hétfőn 15 órakor ren­dezik a tamási Városházán a hagyományos városkörnyéki borversenyt. A bírálóbizottság elnöke Módos Ernő, az Alisca- vin Rt. vezérigazgatója lesz. Megyénk zongoratanárai­nak tart bemutatótanítással egybekötött továbbképzést az új tantervvel kapcsolatos fel­adatokról április 6-án, hétfőn a tamási Lajtha László Zeneisko­lában április 6-án, hétfőn Asza­lós Tünde, a budapesti Bartók Béla Zeneművészeti Főiskola tanára. Dombóvár város polgármes­tere, Tóth Attila április 7-én, hétfőn délután kettőtől négy óráig tartja fogadóóráit a Vá­rosházán, ahová tisztelettel várja a város polgárait. A Mozgássérültek Tolna Me­gyei Egyesületének szekszárdi csoportja április 7-én, hétfőn 16 órától tartja összejövetelét a Dózsa György utca 1. szám alatti épületben. Március hónap legjobb sportolói: a Paksi ASE NB Il-es labdarúgói. Álló sor (bal­ról): Váczi László pályaedző, Jenei Ferenc, Juhász Ferenc, Éger László, Mausz Antal, Ková- csevics Árpád, Soós Krisztián, Fejes Zoltán, Bábik Tibor, Reszeli Soós István vezetőedző. Guggolnak: Orosz József, Majsai Balázs, Molnár Péter, Vayer Gábor, Ignácz János, Kiss Mik­lós, Tóth Lajos, Búzás Attila, Barna László. (Képes riportunk a 6. oldalon.) fotó: bakó jenó A demokrácia gyermekei és a fejkvóta Unalmas már ez a sok lehangoló, meg szenzációs sztori, unalma­sak a bérharcok, a termékmenedzser álszent mosolya, unalmas a kelet-urópai csőd. Valami apró szépségre, tisztaságra, igazságra vágyik az ember: egy virág szirombontására, egy gyermek könnyű kacajára. De a gyermekek körül sincs minden rendben. A demok­rácia gyermekeinek legfőbb jellemzője, hogy kevés van. belőlük. Negatív csúcsokat döntögetnek a születési statisztikák. Utoljára az ötvenes évek kö­zepén reprodukálta magát a nemzet, azóta fogyunk. S mivel az iskolai kínálat egyre színe­sedik - hat-, nyolcosztályos gimnázium, egyházi oktatás, stb. - folyik a harc a tanulókért. Tolnán is. A gimnázium igazgatója, Pirgi József úgy értesült, hogy lebeszélik a hatodikosokat ar­ról, hogy hozzájuk menjenek. Az általános iskolák vezetői vi­szont vétlennek érzik magukat, mondván, nem gátolják a kö­zépiskolák propagálását, nem tesznek se ellene, se érte. Nem az ő dolguk. Most álljanak itt nyilatkozataik. Jaksáné Kiss Éva, az I-es iskola igazgatója. — Pontos adataim még nin­csenek, de körülbelül 5-7 elme­nőre lehet számítani a hatodi­kosok közül, ami nem okoz problémát az iskolánkban. Azt, hogy nálunk bárki is gimná­zium ellenes propagandát fej­tett volna ki, egy az egyben visszautasítom. Mi mindenben partnerek voltunk, nálunk a nyolcadikosoknak tartott tájé­koztatást Pirgi úr, a hatodiko­soknak ugyan nem, de nyugod­tan meghívhatta volna őket a gimibe. Ki merem jelenteni, hogy etikátlanul egyik pedagó­gusunk sem viselkedett. Mindig azt szoktam mondani a kollé­gáknak, hogy minőséget pro­dukáljunk, és ne úgy legyünk jók, hogy másokat rosszaknak titulálunk. Verseny van, s eb­ben majd a szülő meg a gyerek jár jól — ha helyesen választ. Boda Zoltánné, a Il-es is­kola igazgató-helyettese. — Nyugodt szívvel mond­hatom, hogy semmiféle ellen­propaganda nem volt nálunk. Aki akarta, megismerhette a gimnázium kínálatát. (Folytatás a 4. oldalon.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom