Tolnai Népújság, 1997. április (8. évfolyam, 75-100. szám)

1997-04-01 / 75. szám

1997. április 1., kedd Megyei Körkép 3. oldal Tenyészszemle az Ürgemezőn Szombaton délelőtt tenyész- szemlét tartott Pakson, az Ür­gemezőn a MEOE Szekszárdi Szervezetének Paksi Cso­portja. A rendezvényre szép számmal érkeztek az ország különböző részéről, nyolcvan kutyát vezettek fel a szakértő bírók előtt. Legnépesebb a boxerek és a spánielek mező­nye volt. FOTÓ: GOTTVALD A húszéves várost köszöntötték Bonyhád várossá avatásának huszadik évfordulóján ünnepi testületi ülést tartottak tegnap este Bonyhádon. Az ünnepség előtt kiállítás nyílt „Akiket Bonyhád megihletett” címmel, utána pedig koncert következett. — Ha megmarad bennünk az emberség és a tisztesség, ak­kor az a lépcsőfok, ami a húsz évből a jövőbe vezet, időtálló lesz - mondotta ünnepi beszé­dében Oroszki István polgár- mester, aki köszöntötte a város díszpolgárait és Perczel-díja- sait. A város korábbi vezetői közül üdvözölte Ezer Mihály volt tanácselnököt és Kránitz József egykori tanácselnök-he­lyettest, akinek köszönetét mondott mindazért, amit Bony- hádért tettek. Mitől város egy város? Kér­dezte a szónok, és a megjelent - egyébként kisszámú - bony­hádi polgárhoz szólva kijelen­tette: Önöktől, akik benne él­nek, akik tesznek érte. — A várost az áldozat teszi várossá, amit a város polgárai letesznek érte - mondotta ké­sőbb a polgármester, aki fel­idézte az elmúlt húsz év törté­néseit. Az ünnepségen megjelent és köszöntötte az egybegyűlteket Jochen Ungethüm, Bonyhád németországi partnervárosá­nak, Wemaunak az alpolgár­mestere. Oroszki István vele közösen vágta fel az ünnepség végén a város születésnapi tor­táját. Az ünnepi képviselő-testületi ülés előtt kiállítás nyílt a műve­lődési központ kiállítótermében „Akiket Bonyhád megihletett” címmel. A tárlaton Bokor Vil­mos, Horváth Olivér, Kertes Kollmann Jenó', Kerti Károly, Kontár Juraj, Kovács Ferenc, Ló'rinc Vitus, Máté Réka, Palkó József, Reif György, Stekly Gyula és Vecsési Sándor alko­tásai szerepelnek. A program ünnepi koncerttel zárult. Vörösmarty: Széplak című verséből ifj. Rónai Józsej mondott részletet, Illyés Gyula: Egy régi kis városban című művéből Ménesi János adott elő szemelvényt. Beethoven, Chopin, Brahms, Gamalija és Händel műveiből Blázer Ta­más, Daradics Ervin, Kovács Erzsébet, Seleljo Jaroszlav és Seleljo Alexandra, Drága László, Drága János és Drága Magdolna adott elő. Fellépett a Városi Fúvószenekar, Rolf Zuckowski Vogelhochzeit (Madárlakodalom) című daljá­tékát a bonyhádi Vörösmarty Mihály Általános Iskola ne­gyedikesei adták elő. Hangyái Új szakmával kapósabbak az állástalanok Tavaly hetvenezren változtattak pályát felnó'tt fejjel Országos átlagban tavaly minden harmadik szakismeretet szerzett vagy átképzett munkanélküli rövid időn belül el tudott helyezkedni új szakmájában, ami nemzetközi viszonylatban is jó eredménynek számít. Sum István, a Munkaügyi Mi­nisztérium főosztályvezetője elmondta: az 1995-ös mintegy 90 ezerrel szemben tavaly 70 ezren vettek részt átképzésben, összefüggésben azzal, hogy az előző évi. e célra fordítható 4 milliárdos keret 3 milliárd fo­rintra csökkent. Egészében azonban tekintélyesek a szá­mok, sokak életében kiút a tar­tós munkanélküliségből az át­képzés.- Az Országos Képzési Jegyzékben 900 szakma szere­pel, ennek az egyharmadában érintettek a, munkanélküliek ­mondta a szakember. - A me­gyei munkaügyi központok a tanfolyamok kiválasztásánál, meghirdetésénél figyelembe veszik a helyi munkaerőpiac sajátosságait. Vannak azonban olyan szakmák, amelyek min­denütt vagy csaknem minde­nütt népszerűek. Ilyenek pél­dául a számítástechnika és az azzal összefüggő szakképesí­tések, az idegenforgalom vagy a különböző ügyintézői mun­kakörök. Az átképző tanfolyamokat a felvettek nagy többsége el is végzi, és - országos átlagban ­harmaduk talál is munkát ma­gának. A statisztikák szerint tavaly a felnőtt fejjel pályát változtatók 35 százaléka lelte meg ily módon boldogulását.- Ez az átlag persze csalóka - tette hozzá a főosztályve­zető. - Ahol nagyon nagy a munkanélküliség, mint például Borsod-Abaúj-Zemplén, Nóg- rád vagy Szabolcs-Szatmár- Bereg megyében, ott igazán nagy kereslet semmilyen szak­ember iránt sincs. Ezen a munkaerő központok úgy próbálnak segíteni, hogy 6-8 hónapig bértámogatást nyújtanak annak a munkaadó­nak, aki átképzettet alkalmaz. Ez a módszer a borsodi régió­ban például elég jól működik. Koós Tamás Hírek Pozsgay és Giczy a magyar jövőről A Kereszténydemokrata Néppárt Tolna Megyei El­nökségének szervezésében április 4-én, tehát pénte­ken 18 órai kezdettel Pozsgay Imre professzor Van kiút című előadását hallgathatják meg az ér­deklődők Szekszárdon, a Művészetek Házában. Ezt követően ugyanitt Giczy György, a KDNP elnöke Magyarország jövője a ke­reszténydemokrácia cím­mel tart előadást. A ren­dezvényt lakossági vitafó­rum zárja. Vezetőségválasztás a német klubban A Tolnai Német Nemzeti­ségi Baráti Kör holnap, azaz szerdán 19 órától tartja soron következő ülé­sét a tolnai művelődési házban. A fő program a tisztújítás lesz. Képviselői fogadóórák Benkő András, Tamási és körzete országgyűlési képviselője április 2-án, szerdán 9 órától a diósbe- rényi, 11 órától a szaka- dáti, 14 órától pedig a szá- razdi polgármesteri hiva­talban tart fogadóórát. Mély fájdalommal tudat­juk mindazokkal, akik is­merték és szerették, hogy SCHLEIER JAKABNÉ életének 76. évében el­hunyt. Temetése 1997. áp­rilis 1-én, 15 órakor lesz a bonyhádi evangélikus te­metőben. A gyászoló család Távol Európától (2.) A sötét oldal Ez nem a nyomornegyed. Kisebb áruház Cape Town-ban Még nem magyaráztam meg útinaplóm címét. Nem azért lett az ami, mintha Dél-Afrika messze lenne az európai civili­zációtól (szerintem az sem lenne baj, csak mi, európaiak hisszük, hogy egyedüli birto­kosai vagyunk az úgynevezett magas kultúrának). Valaha Anglia és Hollandia vetekedett érte, váltakozó sikerrel, nem beszélve az utóbbi századok­ban, évtizedekben letelepedett európai bevándorlókról. Min­denesetre öreg földrészünk szokásait, kultúráját sikerült meggyökereztetni itt is. Nem túl kreatív módon. A Karen Blixen dán írónő regénye alap­ján készült Távol Afrikától című film is inspirált. De majdnem elment a kedvem tőle, amikor édesapám meg­kérdezte, miért éppen a Távol Moszkvától című könyvről vettem példát. Sajnos én ezt a bizonyára kiváló könyvet nem ismerem, de arra a következte­tésre jutottam, hogy Dél-Af- rika Moszkvától is elég messze van, így maradt a cím. A repülőgépen felszolgált rákfalatkáktól és kuszkuszsa- látától háborgó gyomorral om­lottunk vendéglátóink karjaiba. Leghőbb vágyunk volt, hogy utunk a reptérről egyenesen szálláshelyünk felé vezessen. Ám Attilától megtudtuk, hogy huszonegy főre összesen két mikrobusz áll készenlétben. A kényszerű merülési szünetnek köszönhetően az egyik délután ötig a miénk. A Waterfront-ra vezető utat beárnyékolta a reptér szom­szédságában több négyzetki­lométeren elterülő és egészen az óceánpartig nyúló nyomor- negyed. A 800.000 embernek fedelet adó viskók papírból, fémhulladékból és mindenféle lim-lomból készültek. Vi­szonylag rendezett képet mutat a település, bár fényt csak az utcák elején és végén felállított villanyoszlopokról kap. Itt túl­nyomórészt feketék élnek. Ke­vesen vannak azok, akik a vá­rosból költöztek ide, többnyire az ország más, szegényebb tá­jairól özönlöttek Cape Town- ba munka reményében, de an­nak hiányában itt kötöttek ki. Mint általában a világ nagy vá­rosaiban, Fokvárosban sincs nagy kereslet a szakképzetlen munkaerőre. Hogy emberhez méltóbb kö­rülmények közt élhessenek, a város igyekszik felszámolni ezt a negyedet. Először felhúz­nak (mondjuk) száz, egy szo­bából, konyhából és fürdőszo­bából álló házat, ahova átköl­töztetik a családokat, s csak ekkor dózerolnak le ugyan­ennyi tákolmányt, hogy helyü­kön újabb házak épülhessenek. Az új épületekért, a vízért és a csatornázásért nem kell fizet­niük. Szimpatikus elképzelés. Megállni itt, a reptérről ki- és bevezető autópályán nem tanácsos. Előfordult, hogy megrendezett baleset lágyította meg a mit sem sejtő utasok szívét. Örültek, hogy csak ér­tékeiktől szabadították meg őket, nem az életüktől. Hát ez is Cape Town képé­hez tartozik. V. Gänszler Beáta (Következik: A Maritime Mú­zeumban) Támogatók: Varga Trans-Fer Kft, Samsonite Kft, Gemenc Volán Rt, Terra Kft, FordAu- tomod Kft, Sárszeg ÁFÉSZ. Mi az: 7 kereke van, 2 motorja és 4,4+1 litert fogyaszt százon? A Citroën AX SPOT! Négy kerék alatta, egy a csomagtartóban, kettő meg azon a Solex segédmotoros kerékpáron, amelyet minden AX Spot mellé adunk ajándékba. A páratlanul takarékos és lendületes autót most kedvező hitelfeltételekkel veheti meg, korlátozott ideig. Az akcióban egyaránt részt vesznek a dízel- és benzinüzemű változa­tok, valamint a három- és ötajtós modellek. BCITROËN Fedezze fel a különbséget További részletekért keresse a legközelebbi Citroen márkakereskedőt: riTROÉ'N APÁTI 7192 Szakály, Zrínyi u. 710/1.. Tel.. 74/488-135 Mi'on CAR Kft. 7100 ^ckszárd, Kiskorzó tér 1. Tel./Fax: 74/315-828

Next

/
Oldalképek
Tartalom