Tolnai Népújság, 1997. február (8. évfolyam, 27-50. szám)

1997-02-01-02 / 27. szám

2. oldal Világtükör 1997. február 1., szombat Erdélyi meghívás Davosban Göncz Árpád köztársasági el­nök pénteken Davosban talál­kozott Emil Constantinescu román államfővel. A svájci köztársaság elnökének meghí­vására közösen elfogyasztott ebéd után a többi között meg­egyeztek abban: a legutóbbi romániai választások nyomán minden esély megvan arra, hogy a két ország között a kap­csolatok új alapokra épüljenek, és megteremtődjék a kölcsönös bizalom légköre. Mindkét or­szág érdeke a NATO és az Eu­rópai Unió bővítése, ezért a két ország a jövőben támogatja egymás törekvéseit. Göncz Ár­pád hangsúlyozta, hogy Buda­pest kiemelt fontosságúnak tartja a román miniszterelnök mielőbbi magyarországi látoga­tását. A két államfő Davosban megegyezett abban, hogy Göncz Árpád tervezett romá­niai útja során közösen elláto­gatnak Erdélybe is. Közvetlen légi járat lesz Bu­dapest és Toulouse között már­cius 30-tól. Franciaország egyik legforgalmasabb repülő­terét, a Toulouse-Blagnac légi­kikötőt minden eddiginél job­ban be akarják kapcsolni a nemzetközi vérkeringésbe. Sok diák nem vette át a szlo­vákiai magyar iskolákban a pénteken az egynyelvű bizo­nyítványt. Az alkotmányos jo­gaikról lemondani nem haj­landó magyar szülők így tilta­koztak a szlovákiai magyar is­kolákban évtizedek óta termé­szetesnek számító kétnyelvű bizonyítványok kiadását akadá­lyozó intézkedések ellen. Tűz ütött ki az SFOR jajcei táborában pénteken. A lángok következtében súlyos égési sé­rüléseket szenvedett egy brit katona, ketten megsebesültek. A zsidó bankszámlákat a banktitokra vonatkozó törvé­nyek korlátozásaitól mentesen vizsgálhatják át az erre illetékes szakértők - ehhez a svájci bankszövetség most adta hoz­zájárulását. A svájci döntés va­lódi „áttörés” a kérdésről foly­tatott tárgyalásokon, amelyek eddig az ellenséges légkörtől, a kölcsönös vádaskodásoktól sem voltak mentesek. Kényszerleszállást hajtott végre pénteken Vlagyivosztok­ban egy Il-62-es orosz utasszál­lító repülőgép. A Moszkva-Vlagyivosztok útvo­nalon közlekedő négy hajtó­műves gép egyik motorja a le­szállás előtt felmondta a szolgá­latot. Ötórányi körözés és a fö­lös üzemanyag elfogyasztása után a gép szerencsésen földet ért és senki sem sérült meg. Kiima első vendége Kovács Ausztria szerint reális az EU-tárgyalások jövő évi rajtja Magyarország számára Ausztria mindig is ablak volt a vi­lágra, most abban bízunk, hogy ajtó is lesz - mondta Kovács László külügyminiszter tegnapi bécsi tárgyalásai után. A magyar külügyminiszter Viktor Kiima, az alig néhány napja hivatalban lévő új kan­cellár első vendégeként nem­csak az osztrák kormányfőtől, hanem Wolfgang Schüsseltől, a hivatalában maradt néppárti alkancellár-külügyminiszter- től egyaránt azt hallhatta, hogy Ausztria támogatja Magyaror­szág EU-csatlakozását. Ezen nem változtat semmit néhány, az utóbbi időben feltűnést kel­tett nyilatkozat, amely a ma­gyar belépés miatti aggodal­makat, az Ausztriára váró kel­lemetlen következményeket emlegette fel. A keleti bőví­tésnek mindenki számára elő­nyöket kell hoznia - mondta az osztrák külügyminiszter. Az aggodalmak megfogal­mazásában Kovács László sem lát ellenséges szándékot, hiszen Magyarország számára is természetes a felkészülés. Az ilyen problémákat célszerű időben felismerni és ennek nyomán orvosolni is, mielőtt igazi feszültséget okoznának. A tárgyalásokon több kér­désben sikerült elmozdulni a holtpontról. Az osztrák kor­mány például elvben már jó­váhagyta az ingázók munka- vállalásának és a gyakornokok ausztriai képzésének rendezé­sét. A két ország közti nyitott kérdések tisztázása végett Kiima még a tárgyalások alatt koordinátorrá nevezte ki Peter Wittmannt, a kancellári hivatal új - egyébként EU-kérdések- ben illetékes - államtitkárát. A két külügyminiszter nemzetközi sajtóértekezletén az újságírókat elsősorban a magyar EU-csatlakozás vár­ható időpontja érdekelte: Schüssel nem kívánt jóslá­sokba bocsátkozni, de érez­tette, hogy a tárgyalások 98-as kezdését reálisnak tartja, s úgy véli, Magyarország az elsők között lehet tag. Sz. J. Megélénkült az albán feketevaluta-piac. A nemzeti valuta, a lek árfolyama hir­telen mélyrepülésbe kezdett, miután a pilótajáték-botrány következtében mind többen vá­sárolnak az utcán kétes eredetű dollárt és márkát. fotó: feb/reuter Előkészületben a Ciorbea-csomag A kormányfő szerint ez lesz a románok utolsó megpróbáltatása Viktor Ciorbea román miniszterelnök kemény intézkedése­ket helyezett kilátásba a gazdaság talpra állítása érdekében, ígérete szerint a „Ciorbea-csomag” kidolgozása a jövő hét végére befejeződik. A román kormányfő csütörtök este tartott televíziós sajtóér­tekezletén kijelentette: az új kabinet a vártnál súlyosabb helyzetet örökölt. Áz ország költségvetési hiánya háromszorosa a terve­zettnek, és eléri a hazai össz­termék, a GDP 13 százalékát. Románia négyszer-hatszor annyi energiát használ föl ugyanolyan termék előállítá­sára, mint a nyugat-európai ál­lamok, a szomszédos közép­és kelet-európai országokhoz képest elmaradása két-három- szoros e téren. A miniszterelnök kijelen­tette: Románia nem fogyaszt­hat folyamatosan többet, mint amennyit megtermel, és nem költhet olyan pénzt, amellyel nem rendelkezik. A nehéz helyzetből csak a reform határozott és gyors be­indítása kínálhat kiutat. Mivel ezt eddig halogatták, most sokkal fájdalmasabb intézke­déseket kell meghozni - han­goztatta a miniszterelnök, aki szerint a románoknak ez lesz az utolsó ilyen megpróbálta­tása. A rászorultak támogatá­sára külön szociális intézkedé­seket dolgoznak ki; becslések szerint arányuk eléri a lakos­ság 22 százalékát. Az Európai Unió és a Vi­lágbank bukaresti képviselői, akik részt vettek a sajtókonfe­rencián, megerősítették a mi­niszterelnök helyzetelemzését. Kilátásba helyezték a nemzet­közi szervezetek technikai és pénzügyi segítségét, megje­gyezve, hogy a tárgyalások még nem értek véget. A NATO üdvözli a magyar haderőreformot A jelszó: stabilitás A Magyar Honvédség pa­rancsnoka a többi között az ország NATO-csatlakozásá- ról tárgyalt Brüsszelben. A NATO katonai illetékesei egyértelműen üdvözölték a magyar haderőreform eddigi menetét, józannak és szilárd alapokon állónak minősítették. Jelezték ugyanakkor, hogy a jövőben, az esetleges szövet­ségi tagsághoz közelítve, a „mennyiségi jellegű” változta­tások után egyre inkább a „mi­nőségi jellegű” reformok felé kell majd elmozdulni - foglalta össze benyomásait Végh Fe­renc altábornagy, miután befe­jezte tárgyalásait a NATO köz­pontjában. A Magyar Honvéd­ség parancsnoka, vezérkari fő­nök megbeszélést folytatott Klaus Naumann tábornokkal, a NATO katonai bizottságának elnökével, fogadta őt Sergio Balanzino NATO-főtitkárhe- lyettes és Robert Hunter ameri­kai NATO-nagykövet. A tábornok szerint partnerei megerősítették, hogy az érett­séget a tagságra nem mennyi­ségi vagy technikai szempont­ból tartják a legfontosabb köve­telménynek. A fő követelmény a politikai, gazdasági stabilitás, mert ez szolgálhat hátteréül egy következetesen építkező kato­nai reformnak. A folyamat egésze a most formálódó magyar nemzetbiz­tonsági stratégia, illetve az en­nek alapján megújuló magyar katonai doktrína keretei közé il­leszkedik majd, és végső lebon­tásában el kell jutnia a kikép­zési programok szövetségi normák szerinti végzéséig. Végh Ferenc megerősítette: a júliusi NATO-csúcs minden bi­zonnyal Magyarország tagsági „meghívásáról” is dönt majd. Az Európai Unió újra osztályozza a tojásokat Szabványméretű rántotta A konfekciómérethez hasonló jelzésű, S, M, L vagy XL mé­retű tojást árulnak a jövőben az Európai Unió országaiban. Eddig a nullától hétig terjedő skála szerint osztályozták a to­jásokat Nyugat-Európában, ám most áttérnek a ruhaméretekhez hasonló betűjelekre. Ekként a különösen nagy tyúktojás mé­rete XL, súlya 73 gramm vagy több. Az ennél egy számmal ki­sebb az L-es, amely 63-73 grammot nyom. Az M a köze­pes tojást jelöli (53-63 gramm), az S betűvel azokat illetik, ame­lyek nem ütik meg az 53 grammot. Mire jó mindez? A majna- frankfurti terméktőzsde tojás­ügyi főszakértője szerint túl soknak és megtévesztőnek bi­zonyult a nyolc számmal jelölt tojásnagyság, ezért az EU ille­tékesei a négy konfekcióméret­ben állapodtak meg. Hegyeshalomtól nyugatra az élelmiszer-áruházakban már csak betűjeles tojás árusítható, a piacokon, vásárcsarnokokban a második fél évtől írják elő kö­telezően az új méretezést. A körültekintő uniós tojástu­dorok az új szabvány kapcsán a szakácskönyvből főzőkre, sü­tőkre is gondoltak, amikor kö­zölték: a konyhai egyentojás mérete M, a reggeli rántottáé, lágy vagy tükörtojásé pedig L vagy az XL. Ferenczy Europress Meghurcolt festmények Náci műkincsek francia múzeumokban Franciaország múzeumaiban 1955 darab olyan műtárgy ta­lálható, amelyeket még a né­met megszállók foglaltak le, illetve vásároltak meg francia tulajdonosaiktól. A műkincsek közül Cézanne önarcképe a legismertebb, ez a párizsi Musée d’Orsayban lát­ható. Madame de Pompadour mellszobra az Elysée-palotá- ban, Chirac elnök jelenlegi ott­honában áll, Rodin egyik alko­tása pedig Juppé miniszterelnök rezidenciájának dísze. A Le Monde által közzétett listán sze­repel még Renoir, Monet és Gauguin neve is. A kényszer hatására vagy önként eladott tárgyak jelentős része évtizedek óta megtekinthető a Louvre ki­állítótermeiben. Az utóbbi időben többször is fölvetődött a kérdés, vajon mi­lyen szerepet játszott Francia- ország a holocaustban? A mi­niszterelnök éppen a napokban jelentette be, hogy átfogó vizs­gálatot rendelt el a második vi­lágháború alatt elrabolt zsidó vagyonok ügyében, s ezt a francia zsidó közösség nagy megelégedéssel fogadta. Az újságcikk most más meg­világításba helyezte az ügyet, hiszen az derül ki belőle: a kormány legalább egy eszten­deje birtokában van az ezzel kapcsolatos információknak. Kevesebb napfolt, hidegebb időjárás Hűvösebb nyarak jönnek A jövőben valamivel hide­gebb lesz - jósolják az ameri­kai űrkutatók -, mert csök­ken a napfolttevékenység. Szakaszosan hol aktívabb, hol passzívabb tevékenységet mu­tatnak a napfoltok, s ezek a pe­riódusok tíz évente követik egymást. A jelenség a Nap bel­sejében lévő elektromágneses tevékenység következtében alakul ki. Amikor a napfolttevékeny­ség csökken, ez annak a jele, hogy gyengül a Nap belsejében az elektromágneses tevékeny­ség, azaz a heves energiakitöré­sek száma kevesebb, s ez befo­lyásolja a földi klímát is. Ma már tudjuk, hogy a jég­korszakok is a napfolttevé­kenységgel vannak összefüg­gésben. A legutóbbi mérések azt látszanak alátámasztani, hogy mintegy tíz éven át tartó hűvös periódus előtt áll boly­gónk. Ráadásul a tavaly kezdő­dött szakasz várhatóan az el­múlt fél évszázad leglanyhább napfolttevékenységével páro­sul. A napfolthatás legjobban a légkör felső rétegét befolyá­solja. Jelentősen javulni fog például a közép- és hosszúhul­lámú rádióadások vétele, mert az ezeket a hullámokat vissza­verő ionoszféra az enyhébb napfolttevékenység következ­tében „kisimul”. A jelenség kedvezően befolyásolhatja az ózonréteget is. A telek hidegebbek, a nyarak hűvösebbek lesznek, az ózon­lyuk pedig talán szűkülni fog egy kicsit. (kenesei) Tvr-hét ... a hét minden napjára! Témáiban is színes, naprakész családi műsormagazin A hét sztárja: Reviczky Gábor David Hasselhoff rumlis költözése Búrt Reynolds a csőd szélén A falkenaui erdészlány Joely Richardson nem esett messze a fájától Tvr-hét - a műsorújság Oroszország „ufót” fog gyártani A szaratovi repülőgépgyárban elkészült egy repülő csészealj kísérleti példánya. Az Ekip (csapat) elnevezésű alkalma­tosság - a Komszomolszkaja Pravda szerint - gomba alakú és három métertől tíz kilomé­terig terjedő magasságban fog repülni. A légpárna elvén mű­ködik, így se repülőtérre, se felszállópályára nincs szük­sége. Az Ekip tervezett sebessége óránként 120-700 kilométer, és 600 tonna teher, hozzá 18 személy szállítására lenne ké­pes. Az orosz szövetségi erdé­szeti szolgálat már bejelen­tette igényét 300 „repülő csé­szealjra”, amelyeket az erdő­tüzek elfojtására akarnak használni. FEB

Next

/
Oldalképek
Tartalom