Tolnai Népújság, 1996. január (7. évfolyam, 1-26. szám)

1996-01-29 / 24. szám

HÓ VAN, LAPÁT IS, HÓTAKARlTÁS NINCS (4. oldal.) BÁTASZÉK, BONYHÁD, DOMBÓVÁR, DUNAFÖLDVÁR, PAKS, SIMONTORNYA, SZEKSZÁRD, TAMÁSI, TOLNA ÉS KÖRZETÜK NAPILAPJA 1996. JANUÁR 29. HÉTFŐ __________________________ÁRA: 27 FORINT__________________________________VII. ÉVFOLYAM, 24. SZÁM H ívott már ma? Látogatók egy baranyai falucskából az atomerőműben Végleges hely a kiégett elemeknek? A statisztikai hivatal adataiból: A vetésterület fele magángazdáké A Központi Statisztikai Hivatal Tolna Megyei Igazgatóságának közlése szerint a múlt évben az egyes szántóföldi növények terméseredményeit különbözőképpen befolyásolta az időjárás, különösen a nyár elején a kelleténél több csapadék. Miközben Németkéren, Diós- berényben és Bátaapátiban még tart a vita a kis aktivi­tású radioaktív hulladékok tárolójáról, az atomerőmű már a következő „hulladé­kakción” is gondolkodik: a kiégett fűtőelem kazetták vég­leges elhelyezésén. Idő persze van még bőven, nemrégiben döntötték el, hogy ezt a kérdést 2040-ig kell le­zárni. Addig is az atomerőmű telephelyén most épülő, októ­berben már használatba vehető átmeneti tároló ad majd helyet a kiégett elemeknek, ezt ötven évnyi „raktározásra” tervezték. Kiszemelt helyszín azonban máris akad a végleges tárolás megoldására, ez pedig a Me­csekben található, mintegy 150 négyzetkilométer kiterjedésű, 1000 méter mélységű agyagkő­tömb Pécstől nyugatra, Hetve- hely és Kővágószöllős között. Nevét - Bodai aleurolit - a Boda községnél található fel­színi kibúvásáról kapta. A hat-hétszáz lelket számláló baranyai kis falu népes küldött­sége látogatott el pénteken Paksra, ismerkedni az atom­erőművel, Kovács Győző, Boda polgármestere vezetésével. Az erőmű meghívásának eleget téve megtekintették a Látogató Központot, meghallgatták Ko­vát s Balázs tájékoztatási fő­mérnök ismertetőjét, mire is számíthatnak Boda elkövetke­zendő generációi, ha valóban oda kerül az atomtemető. Ennek van realitása: miután a kormány úgy határozott, 1997-ben bezáiják a mecseki uránbányát, a radioaktív hulla­dékok elhelyezésével (Folytatás a 3. oldalon.) Gabonafélékből a termelők me­gyénkben 852,3 ezer tonnát ta­karítottak be, ez azt jelenti, hogy 5,2 százalékkal többet, mint egy évvel korábban. A ve­tésterület alig változott, tehát a termésátlag volt jobb elsősor­ban kukoricából. Áz egyes gaz­A rendszerváltás óta folyama­tosan napirenden van az a kér­dés, hogy az egyházak vajon milyen befolyást gyakorolnak az életünkre, milyen mértékben vannak jelen hétköznapjaink­ban. A statisztikai munkában val­lással kapcsolatos teljes körű dálkodási formákra jellemző volt, hogy 1995-ben a gabona­félék vetésterületének 46 száza­lékát az egyéni gazdálkodók, bő egyharmadát a szövetkeze­tek és 18 százalékát a gazdasági társaságok művelték. A termés­átlagok a legtöbb gabonanö­adatgyűjtésre a népszámlálások során volt lehetőség az évszá­zad első felében, az elmúlt 45 évben azonban nem történt ilyen tárgyú felvétel. Az utolsó alkalom, amikor a felvételi te­matikában még szerepeltek val­lással kapcsolatos kérdések, az 1949. évi népszámlálás volt. Az vénynél a szövetkezetekben voltak a legjobbak, majd ezután az egyéni gazdák, végül a gaz­dasági társaságok következnek. Jóval kevésbé volt sikeres az elmúlt évben a napraforgó, hi- ' szén a betakarított 39,4 ezer tonna elmaradt a múlt évi ter­mésmennyiségtől 5,2 százalék­kal, mindez ráadásul a vetéste­rület 4,3 százalékos növekedése mellett ment végbe. (Folytatás az 5. oldalon.) 1949-ben akkor feldolgozott vallás sze­rinti adatok községenkénti pub­likálására azonban már nem ke­rülhetett sor a korszakra jel­lemző társadalmi és politikai viszonyok miatt. A Központi Statisztikai Hi­vatal - negyvenöt év után - (Folytatás a 3. oldalon.) Röviden A költségvetési irányel­vekről tárgyalt a múlt hét végén Bölcskén a képviselő testület. Az ülés folytatása pénteken következik. Deme Bertalan faddi re­formátus lelkipásztor lesz a következő előadója a Biblia­ismereti Szabadegyetemnek Pakson, a művelődési köz­pontban, ma 17 órától. A téma: A jel, amelynek el­lentmondanak. Alsónána község önkor­mányzatának képviselő-tes- tülete január 30-án 15 órai kezdettel tartja ülését. Ekkor első fordulóban áttekintik a költségvetés tervezetet, majd a vízmű kft. képvise­lője tesz ajánlást az 1996. évi vízdíjak alakulására. A ülést követően teljes lét­számmal működik majd a képviselő testület, mert ezen a napon leteszi az esküt az új képviselő. Jövő Drogok Nélkül név­vel alapítvány alakult Pak­son. Ennek terveiről, vala­mint az „Egészségesebb is­kolákért” programról lesz szó holnap a városházán a Drog-csoport soros megbe­szélésén. Kölesden a fogorvosi pá­lyázatról. Február 1-jén, csütörtökön, este hat órától ülésezik a kölesdi képvi­selő-testület. A főbb napi­rendek között a fogorvosi pályázatok elbírálása, a földkiadó bizottság elnöké­nek beszámolója, valamint a költségvetés várható alaku­lásáról szóló tájékoztató szerepel. Kemping-bál Szekszár- don. A Magyar Camping és Caravanning Club Tolna Megyei Szervezete az idén is megrendezi a Kemping­bált. Ä mulatságot február 24-én tartják az MMG AM éttermében. A 19 órakor kezdődő bálon a szórako­záshoz, a vidám hangulatról a Leposa zenekar gondos­kodik. Fejlesztik a závodi irodát Dráguló szolgáltatások A závodi és a teveli képvi­selő-testület együttes ülésén a körjegyzőség munkájáról hallgattak meg beszámolót, majd a teveli képviselők meghoztak néhány kelle­metlen döntést. A körjegyzőség tavalyi munkájáról a két testület előtt Kilián Orsolya körjegyző számolt be. Lapunk érdeklő­désére elmondta, hogy a zá­vodi iroda fejlesztéséhez egy CD meghajtót tudnak vásá­rolni a helyi képviselők dön­tése nyomán. Megállapították a köztisztviselők munkarend­jét. Nem új dolog, de talán nem érdektelen emlékeztetni, hogy mindkét településen - ellentétben néhány városban szokásos gyakorlattal - na­ponta fogadják az ügyfeleket. A teveli képviselő-testület kénytelen volt bizonyos szol­gáltatások árát megemelni. Az étkezési térítési díjakat az iskolában 84 forintról 100-ra, az óvodában 67-ről 80-ra emelték. Csak az ebédért az iskolásoknak 75, az ovisok­nak 56 forintot kell fizetniük március 1-jétől. Ugyanezen naptól az idősek klubjában száz forint lesz a térítési díj azok számára, akiknél az egy főre jutó jövedelem megha­ladja a 9.600 Ft-ot. A többi­eknek arányosan ennél keve­sebbet kell fizetniük. Szintén márciustól többe kerül az információ is Teve­len. A kábeltévé előfizetési díját egyharmadával emelték, így az évi 1.600 forint lett, amit két részletben lehet befi­zetni. Igaz, a befolyt többlet egy részét fejlesztésre akarják fordítani, hogy a médiatör­vény nyomán bekövetkező változások miatt - a kettes műsort minden bizonnyal műhold továbbítja majd - senki „ne maradjon ki a mű­sorszórásból”. -háj­Kiegészítő kötet, 45 év után Az egyházak szerepe Ötgólos vereség a Vasastól. A női kézilabda NB I-ben a Ferropatent-Lazúr SE hazai pályán, gyenge játékkal 23-18-as vereséget szenvedett az angyalföldiektől. A képen Horváth Bea „lövi át” sikeresen a fővárosi falat. (Tudósításunk a 7. oldalon.) fotó: bakó jenö Háromszázan adtak műsort. Fergeteges sikert arattak - több ráadás számmal - akik pénteken léptek fel azon a jótékonysági koncerten, amelyet Gál László és felesége Gálné Dóra immár harmadszor szervezett meg. (Folytatás a 3. oldalon.) fotó: bakó jenó Farsangi bált tartott a Tolna Pro Coop szombaton este, a Szekszárdi Húsipari Rész­vénytársaság ebédlőjében. A nagykereskedelmi elosztó és szolgáltató kft. zártkörű báljára a szállító partnerek támogatásával került sor. A hagyományos rendezvényen az áfészek veze­tői, munkatársai és a fogyasztási szövetkezet üzleti partnerei vettek részt. A nyitótáncot a Bartina Néptánc Egyesület járta, (képünkön), fellépett Markos György humorista. A reggel hatig tartó mulatságon az Ex-Animató Együttes zenélt. fotó: bakójenő

Next

/
Oldalképek
Tartalom