Tolnai Népújság, 1996. január (7. évfolyam, 1-26. szám)

1996-01-02 / 1. szám

HAVI HÁROM LADA SOR AZ IDÉN IS! (7. oldal.) BÁTASZÉK, BONYHÁD, DOMBÓVÁR, DUNAFÖLDVÁR, PAKS, SIMONTORNYA, SZEKSZÁRD, TAMÁSI, TOLNA ÉS KÖRZETÜK NAPILAPJA 1996. JANUÁR 2. KEDD ________________________ÁRA: 27 FORINT___________________________________VII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 19 96. évi FALINAPTÁRA A holNApi SZÁMUNkbAN JELENIK MEG! Bővül az Agrárkamara hatásköre Hatékonyabban a gazdálkodókért Szekszárdon született Sül Henrietta, Tolna megye idei első újszülöttje, aki decsi ille­tőségű. Nem egészen fél órával éjfél után, a megyei kórházban látta meg - a villanyfényt. Képünkön a boldog édesanya, Sül Árpádné és Henrietta. (Folytatás a 3. oldalon.) fotó:.bakó December 22-ig: négy és fél millió Kisebb árbevétel, kisebb adó Összességében kevesebb volt 1995-ben a tamási vállalkozások árbevétele, mint az előző évben. Erre az év végén fizetett ipar­űzési adó összegéből lehet következtetni, amelynek kiszámítása az éves árbevétel figyelembevételével történik. Mögöttünk van ismét egy esztendő, jó alkalom ez a visz- szatekintésre. Bálint Zoltánt, a Tolna Megyei Agrárkamara el­nökét arra kértük, röviden fog­lalja össze az elmúlt időszakot. — Közel két és félezer tagja van az Agrárkamarának me­gyénkben, beleértve a magán- gazdálkodókat, a gazdasági tár­saságokat is. Az idei évünk elég nehézkesen indult, ez köztu­dott. Ennek oka, hogy a múlt évben megjelent kamarai tör­vény először megszabta annak működését, de hozzá a feltéte­leket csak később biztosította. Az ez évre szóló költségvetési törvény, melyet múlt év de­cemberében fogadtak el, módo­sította a feltételek biztosításá­hoz szükséges jogszabályokat. Eljutottunk oda, hogy a költ­ségvetés nem adott pénzt a ka­mara működéséhez, inkább a tagdíjfizetési kötelezettséget írta elő. — Ha már a tagdíjat emlí­tette, több olyan érintett is van, aki tevékenysége, vállalkozása miatt más kamarához is kötő­dik. A törvény szerint, elég ha valaki egy kamaránál bejelent­kezik és ott fizeti a tagdíját. Ugyanakkor az Agrárkamara nem írja alá azok támogatási, például gázolaj kérelmét, akik nem itt fizetik a tagdíjukat. — Á támogatások odaítélé­sével kapcsolatban megkötések fogalmazódtak meg a törvény­ben. Ez azt jelenti, hogy kama­rai tag kell, hogy legyen a tá­mogatásokat igénybevevő gaz­dálkodó. Korábban az alaptör­vény úgy fogalmazott, hogy a tevékenységből származó árbe­vétel ötven százalékát elérő, vagy azt meghaladó mértéké­nek megfelelően kell eldönteni, hogy melyik kamarához kíván tartózni az adott vállalkozó, ab­ban az esetben, ha több tevé­kenységet is folytat, és ezek alapján nem egyértelmű a hova­tartozása. A vegyes tevékeny­ségű vállalkozónak kell eldön­tenie, hogy'a jelenlegi törvé­nyek szerint hová akar tartozni. Ha az árbevétele az ipari tevé­kenységéből nagyobb, akkor nyilván nem az Ágrárkamarát fogja választani. De a törvény- módosításokból az következik, hogy ebben az esetben viszont nem igényelhet gázolajtámoga­tást, illetve csak abban az eset­ben, ha ide is fizet tagdíjat. (Folytatás a 3. oldalon.) A vállalkozásoknak 1995. de­cember 20-ig kellett rendezni a helyi adó egy részét: az 1994-es árbevétel alapján adóelőleget kell fizetniük, majd az év utolsó hónapjában a jelzett időpontig kell ’’feltölteni” a várható vég­leges adóösszeg kilencven szá­A kormány 1995. november elején megjelent határozata ér­telmében hamarosan sor kerül több államigazgatási intéz­mény, így többek között a kár­pótlási-, a földművelésügyi és a földhivatal összevonására. Mi­vel ennek részleteiről még na­gyon keveset lehet tudni, ezért zalékáig. Ennek az összegnek az átutalásával a cégek és ma­gánvállalkozók általában az utolsó napig várnak. 1995. de­cember 22-ig mintegy négy és fél millió forint érkezett az ön- kormányzat kasszájába három­százkét magánvállalkozótól, és az egyik érintettet, Farkas Ist­vánt, a megyei földhivatal veze­tőjét kérdeztük. — Önöket hogyan érinti az összevonás és egyáltalán ho­gyan és mikor fog ez lezajlani? — A kormány határozata november elsején került kihir­detésre, melynek megfogalma­százhatvanöt társas vállalkozás­tól, szemben az 1994-es ösz- szeggel, amely meghaladta a hat milliót. Az összárbevétel tehát vala­melyest csökkent, ugyanakkor ez nem kevés számú jelentős cégre jellemző. Az iparűzési adó körülbelül harminc millió forintos bevételt jelent a város­nak. (Tamásiról szóló összeállítá­sunk a 4. oldalon olvasható.) zott célja az, hogy a közigazga­tást olcsóbbá tegye az állam, úgy, hogy a párhuzamosságo­kat kiküszöböli, valamint meg­tisztítja az államigazgatás pro­filját azzal, hogy a szolgáltató tevékenységet szétválasztja (Folytatás a 3. oldalon.) Röviden A tolnai TOVÁBB Szabadidős Társaság a hagyományokhoz híven idén is megrendezi a TOVÁBB Napok című - a sza­badidő kulturált eltöltését célzó - rendezvénysorozatát. Az eseményre március közepén kerül sor. A pontos időpontról, valamint a programokról január 5-én, pénteken tartanak megbe­szélést a szervezők. A vakok és gyengénlátók megyei szervezete az idén is tervbe vette Braille-írás, német nyelv, gépíró, és számítástech­nikai tanfolyam szervezését. A tanfolyamokra január 12-én délután 15 órától lehet jelent­kezni Szekszárdon, a Mikes ut­cai idősek klubjában, a megyei irodán személyesen, illetve le­vélben. Nemzetközi plakátkiállítás nyílik Szekszárdon a Művésze­tek Házában január 18-án 17 órakor. Megnyitja Pinczehelyi Sándor grafikusművész. Belé­pődíj negyven forint, diákok­nak, nyugdíjasoknak 20 forint, diákoknak csoportos látogatás esetén díjtalan. A DÉDÁSZ-nál tegnap 13 óra 48 perckor jelezték a műszerek a zárlatot. Mint kiderült, erdős területen elszakadt a vezeték szigetelése, ezért következett be a zárlati oldás. A szakadás következtében áram nélkül ma­radt Mórágy és Bátaapáti. A hiba elhárítását haladéktalanul megkezdték a bonyhádi és a bá- taszéki szakemberek együtt, majd amikor kiderült, hol van a szakadás, az illetékes bátaszé- kiek folytatták. Németh Mihály üzemirányító 18 óra előtt úgy nyilatkozott lapunknak, hogy az üzemzavar elhárítását egy órán belül befejezik. Bélyeggyűjtők utánpótlása. Január 4-én, csütörtökön dél­után fél négykor bélyeggyűjtő szakkör alakul a tolnai I-es is­kola diákjai számára. Az első foglalkozás helyszíne az egy­kori tolnai pártház épülete lesz. A bélyeggyűjtés iránt nagy ér­deklődés mutatkozott, előzete­sen negyvenhárom I-es iskolás diák jelezte részvételi szándé­kát. Közlekedési baleset nem történt A betörők nem mulattak A rendőrség központi ügyele­tén azt mondták, az idei szil­veszter átlagos éjszaka volt. Nem jelentettek több bűncse­lekményt, mint más éjszaká­kon. Nem tudnak kocsmai ve­rekedésről, s azt külön hang­súlyozza az ügyeletes tiszt, hogy jelentősebb közlekedési baleset sem volt. Később ki­derül, hogy Értényben azért volt egy könnyű testi sértés, de ez nyilván nem tartozik azok közé az események közé, amelyeket a központi ügyeletnek jelenteni kell. S, jó lenne azt tudni, hogy csa­ládi körben sem csattant el olyan pofon, amit senkinek sem jelentettek. A betörők viszont szilvesz­ter éjszakáján sem mentek el mulatni. Besurranásos lopás történt Dombóváron, ahol egy lakásból négyezer forintot fúj­tak meg - trombita helyett - szilveszter éjszakáján. Bátán betörtek egy családi házba, Bonyhádon hajnalban vették észre a károsultak, hogy hoz­zájuk is betörtek. A legjelentősebb - mert legnagyobb kárértékű bűncse­lekmény Szekszárdon történt, ahol betörtek a Béri Balogh Ádám utcában, a Westel üz­letházba, és négy telefont lop­tak el. Csendes éj volt viszont a tűzoltóságon, senki sem gyúj­totta fel sem a karácsonyfáját, sem mást. -i­Összevonják a földügyet, a kárpótlást és a földművelésügyet Hamarosan kevesebb lesz a hivatal Jégpálya összefogással. A szekszárdi Molnár Gábor egyéni vállalkozó ötlete volt a Gróf Pál utcai tornyok mellett egy jégpálya létrehozása. A tűzoltóság és a Vízmű Kft. segí­tett, és bár időközben elolvadt ajég, ismét van remény, mert a hét közepére hideget jósolnak a meteorológusok. Felvételünk szombaton készült. fotó: b. j. Fenyő Kupa Bátaszéken. December 29-én és 30-án újra megrendezték Bátaszéken a már hagyományossá vált Fenyő Kupát. A sok kispályás focicsapat részvételével zajlott te­remtorna ismét nagy közönségsikert aratott. A felvételen a Strubi Várdomb és a PE-KO Bt. Bátaszék mérkőzés egy pillanata látható. fotó: bakó jenó

Next

/
Oldalképek
Tartalom