Tolnai Népújság, 1995. november (6. évfolyam, 256-281. szám)

1995-11-20 / 272. szám

2. oldal ViLÁGTÜKÖR — HAZAI TÜKÖR 1995. november 20., hétfő Amiről szó lesz a paksi testületi ülésen (3.) „C”-re hangolt költségvetés? Tizenöt napirend - a munkanélküliség jelenlegi helyzetétől a jövő évi költségvetés koncepciójáig. „Csupán” ennyi vár a paksi képviselőkre a kedd délutáni testületi ülésen. Lapunk megpróbált elébe menni a várható fejleményeknek, latolga­tunk egy kicsit, mire is lehet számítani a súlyponti témáknál. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy ne történhetne akár az ellenkezője is az ülésen, de mégis ... A HM megerősítette: tárgyaltak az ügyről Amerikai bázis Pécsett A CNN amerikai hírteleví­zió a napokban jelentette, hogy a Boszniába tartó amerikai csapatok számára Magyarországon hadtápbá- zist, úgynevezett feltöltő­gyülekezési helyet építené­nek ki. A Honvédelmi Mi­nisztérium közölte: a terv megvalósításához előzetesen ki kell kérni a magyar par­lamentnek az állásfoglalását A bázis kiépítésére akkor ke­rülne sor, ha létrejönne a boszniai békemegállapodás, és a NATO parancsnoksága alatt nemzetközi csapatokat vezényelnének a térségbe az egyezmény ellenőrzésére. A Honvédelmi Miniszté­rium megerősítette, hogy ez ügyben valóban járt amerikai katonai küldöttség Magyaror­szágon. Arról tájékozódott, hogy Pécs környékének gaz­dasági erőforrásai megfelelő hátteret biztosíthatnának-e egy ilyen bázis létrehozásá­hoz. Az elképzelés - hangsú­lyozta a HM sajtóirodája - természetesen csak akkor va­lósulhat meg, ha a magyar parlament jóváhagyja azt. Keleti György honvédelmi miniszter kijelentette: „Folyamatban vannak a tárgyalások, és amerikai szakértők már meg is látogat­tak néhány alkalmasnak lát­szó helyet. Ám először megál­lapodásra kell jutni a daytoni béketárgyalásokon, majd a NATO-csapatok ellátóbázi­sának magyarországi telepíté­séhez előzetesen hozzá kell járulnia az Országgyűlésnek Polgármestert választottak őcsényben Gál Zoltán, az Országgyű­lés elnöke vasárnap parla­menti delegáció élén hivata­los látogatásra Skandiná­viába utazott. Finnország­ban és Dániában tárgyal majd. Lengyelországban vasár­nap megtartották az elnök- választás második forduló­ját. A 28 millió szavazásra jogosult lengyel polgár két politikusra szavazhatott: Aleksander Kwasniewskire, a baloldal jelöltjére vagy Lech Walesa jelenlegi ál­lamfőre, akit a Szolidaritás­hagyományokat őrző politi­kai tömörülések mellett csaknem valamennyi jobb­oldali párt és az egyház is támogatásáról biztosított. Lapzártáig nem érkezett hír a szavazás eredményéről. Az orosz katonai hatósá­gok megerősítették az EBESZ csecsenföldi képvi­seletének őrzését, miután ismeretlen fegyveresek előző nap rálőttek a misszió előtti őrhelyre, megölve egy orosz belügyi katonát. A daytoni konferenciához közeli forrásokból közölték, hogy sikerült haladást elérni a kritikus szakaszba jutott boszniai tárgyalásokon: el­képzelhető, hogy a béke­megállapodás esetleg már vasárnap este tető alá kerül. Borisz Jelcin orosz elnök rendeletet adott ki arról, hogy különleges állami ala­pok felállítása révén kezd­jék meg a csaló pénzügyi vállalatok által becsapott kisbefektetők kártalanítását. A szigorúan állami ellenőr­zés alatt tartott privatizációs pénzekből finanszírozott alapokból 20 millió állam­polgár elvesztett pénzét térí­tik meg. Jichak Kabin izraeli kor­mányfő gyilkosa a zsidó ál­lam belső elhárításának ügynöke volt, s a „cég” pén­zelte azt a szélsőséges cso­portot is, amelyben Jigal Amir tevékenykedett - írja a The Observer című londoni hetilap, hozzátéve: nem zár­ható ki a Sin Bet, vagyis a titkosszolgálat cinkossága sem a példátlan bűncselek­ményben. Ady Endre születésére em­lékeztek Szatmárnémetin és Ermindszenten. A Kárpát­medence különböző váro­saiból 21 középiskolai versmondócsapat versen­gett. Kassáról, Beregszász­ról, Nyíregyházáról, Debre­cenből és Erdélyből érkez­tek a résztvevők. Bizonyára nem babonásak a képviselők, hiszen a legna­gyobb érdeklődésre számot tartó napirend a 13-as számot viseli. Ä téma: a város 1996. évi költségvetésének irányel­vei. Az előterjesztés kidolgozá­sát vezető Várszeginé Németh Mária, a polgármesteri hivatal közgazdasági osztályvezetője elmondta lapunknak, hogy négy változatot készítettek és ezek közül az úgynevezett „C” variáns tűnik a leginkább reá­lisnak, bár nyilván jó néhány té­tel átvezetésre kerülhet a másik három változatból, a testületi vita során. A költségvetés bevételi ol­dala egyelőre még sok ismeret­len tényezőt tartalmaz, mert a parlament sem döntött az or­szág büdzséjéről, így bizonyta­lan a legnagyobb tétel, a norma­A „Hűség Lovagjai” klub a hét végén tartotta első országos konferenciáját Pécsett. A klasz- szikus zsidó-keresztény kultúra szellemi és erkölcsi értékeit valló huszonhárom családapa által alapított társaság a hűség erkölcsi értékének képviseletét és helyreállítását tűzte zászla­tív támogatások összege, kia­dási oldalon pedig a bérkorrek­ciók hatásai. Egy bizonyos: a költségvetés számszerűen is, reálértékben is csökken. Ezért megszorításokra lesz szükség, erre elsősorban a költségvetési intézményeknél lesz lehetőség, így a szűkítések a város okta­tási, művelődési és egészség- ügyi szervezeteinek fejlesztési és készletbeszerzési területeit fogják érinteni. Hogy milyen mértékben, azt ma még nem le­het tudni - mondta az osztály- vezető ezért ezeknél a téte­leknél egyik változatban sem szerepelnek tervszámok. Az önkormányzat szakbizottságai­nak elnökei előzetesen vélemé­nyezték az irányelvek terveze­tét, és kiindulási alapként ők is 3 „C” variációt tartják megfele­lőnek. Egyetértettek abban is ­jára a házasságban és. a család­ban, a munkahelyen és az egy­házban. A klub tagjai személyes pél­dájukkal igyekeznek hozzájá­rulni a magyar társadalom er­kölcsi, gazdasági és szellemi válságának megoldásához. Az alapítók között író, zenész, jo­Várszeginé Németh Mária sze­rint -, hogy az intézmények költségvetésénél nem az előző évek adataiból kell tervezni - szaknyelven „nem bázisszemlé­letű” lesz a költségvetés -, mi­vel eddig nem egy esetben az intézményvezetők lobbizása döntött. Véleményezésre vár néhány olyan kérdés is, mint például a közalkalmazotti bérfejlesztések mértéke, az önkormányzati ér­dekeltségű alapítványok támo­gatása, a helyi médiumok nem költségvetési gazdálkodási egységgé szervezése, és hogy rendezzen-e jövőre Paks sör- fesztivált. Egyelőre tehát a testület irányelveket fog meghatározni, ennek ismeretében kezdődik majd a tervezés valódi folya­mata. Intézményi, bizottsági szintű egyeztetések után, már konkrét tervszámokkal kerül majd újra a képviselő-testület elé a. költségvetés tervezete. Ennek első tárgyalása januárra, a végleges döntés februárra vagy márciusra várható.-rákosi­gász, orvos, mérnök, egyetemi oktató, lelkész, katona, nagy- családos és több vállalkozó is található. Néhányuk nemcsak a hivatásában, hanem az élsport­ban is szép eredményeket ért el. Kezdeményezésükhöz eddig már több mint háromezer férfi csatlakozott. (Folytatás az 1. oldalról.) Toronyi István elmondta, bizo­nyára érzik az emberek a vá­lasztás súlyát, mert eddig a vá­lasztásra jogosultak csaknem 50 százaléka eljött, s szavazott, már most százzal többen lead­ták voksukat, mint egy évvel korábban. Este nyolc után néhány perc­cel a választási bizottság el­nöke, Sütő Jenő értékelte a sza­vazást. Mindkét szavazókör­zetben nyugodt körülmények között választhatott a szava­zásra jogosult polgárok 60 szá­zaléka. Az 1.254 szavazatból mindössze 10 volt érvénytelen. A számokból is megállapítható, hogy érdekelte az embereket, ki legyen a polgármester. A nép akarata érvényesült akkor, ami­kor 820-an Guzsván István mellett tették le voksukat. Jubileumi emlékmise Ünnepi szentmisét mondott Paskai László bíboros, prímás, Esz- tergom-budapesti, érsek a Szent István-bazilikában, az épület felszentelésének kilencvenedik évfordulója alkalmából. Ä bí­boros felépülése után most vállalkozott először közszereplésre. Alkotmánybírák előtt a kamatemelés Az Alkotmánybíróság hétfőn és kedden folytatja a lakáscélú kölcsönök kamatemelésének alkotmányossági vizsgálatát. A többi között megvitatja azt a beadványt is, amely kifogásolja, hogy a közigazgatási szervek gyakorlatilag minden következ­mény nélkül késlekedhetnek az ügyintézésben. Magyar fotósok sikere A világ száz legjobbnak minősített természeti fényképfelvétele között két magyar fotós munkája is látható a Budapesti Város­háza dísztermében kedden nyíló kiállításon. Horváth Győző: Kék pillangók és Ihász Zoltán: Szökkenő vörösbegy című képét több mint 50 ország 12 ezer pályázójának munkái közül válasz­tották ki. Tiszai árvízvédelmi készültség Három helyen harmadfokú árvízvédelmi készültséget kellett el­rendelni vasárnapra virradó éjszaka a Tisza országhatártól Vá- sárosnaményig terjedő szakaszán; Vásárosnamény alatt viszont elsőfokú készültséget léptettek érvénybe. A Hűség lovagjainak konferenciája Akiknek ezután sem kell mélyebben a zsebükbe nyúlniuk Valutában fizető egyetemisták A felsőoktatásban bevezetett tandíjat a magyar diákok több­sége ellenszenvvel fogadta, közülük sokan nem is hajlandók annak megfizetésére. Vajon mennyiért tanulnak hazánkban azok a külföldi diákok, akik eddig is fizettek tandíjat? Körkérdésünkre mindenütt azt a választ kaptuk, hogy a kül­földi hallgatók eddig is megfi­zették oktatásuk-képzésük tel­jes költségét, természetesen valutában, ezért nekik most sem kell mélyebben a zse­bükbe nyúlniuk. Az árak jó eligazítást ad­hatnak azonban a hazai diá­koknak, mert azt leszámítva, hogy az ő képzésük magyar nyelven történik, a költségek nagyjából azonosak. A budapesti Semmelweis Orvostudományi Egyetemen minden harmadik hallgató fi­zető külföldi, tandíjuk fejen­ként havi 630 dollár. Ez az összeg pusztán az oktatást fe­dezi, emellett a diákoknak la­kásról és önfenntartásukról külön kell gondoskodniuk. Az Eötvös Loránd Tudo­mányegyetem valamennyi ka­rán tanulnak fizető külföldi diákok, tandíjuk - szakoktól függően - félévenként 1750 és 2750 dollár között változik. A Budapesti Műszaki Egye­temen csaknem félszáz - ha­sonló cipőben járó - hallgató féléves tarifája 2200 dollár. A posztgraduális képzésben résztvevők pedig 2200-5000 dollár között fizetnek sze­meszterenként. A Gödöllői Agrártudomá­nyi Egyetemen csaknem 200 külföldi diák tanul ebben a formában, havi 600 dollár tan­díj ellenében. A Budapesti Közgazdaság- tudományi Egyetemen több mint 200 külföldi hallgató fi­zet, félévenként 2100 dollárt. Itt magyar nyelven is oktatnak magyarul tudó, de nem ma­gyar állampolgárokat, szá­mukra a tandíj 1500 dollár szemeszterenként. A fizető diákok között kele­tiek és nyugatiak egyaránt sze­repelnek, szinte a világ vala­mennyi országa képviselteti magát. FEB Halálos ítélet, amelyet nem hajtanak végre Magda Marinko különleges cellában Az idén már nem foglalkozik a Legfelsőbb Bíróság Magda Ma­rinko és két társának büntetőügyével - erre leghamarabb a jövő év elején kerülhet sor. Ugyanis, mint emlékezetes, Magda védője enyhítésért, a másik két vádlott esetében az ügyész sú­lyosbításért fellebbezett. Az Igazságügyi Minisztérium­ban arról tájékoztatták lapun­kat, hogy jelenleg még a Fővá­rosi Bíróságon, a dr. Varga Zol­tán vezette büntetőtanács dol­gozik az ügy iratainak összeál­lításán. Ezek alapján alakítja ki a Legfőbb Ügyészség állásfog­lalását, majd a Legfelsőbb Bí­róságra vár a döntés, hogy eny- hít-e Magda Marinko esetében az elsőfokú bíróság határoza­tán, illetve szigorúbb ítéletet hoz-e a másik két vádlottra. Az elterjedt hírekkel ellen­tétben Magda Marinkót nem vidéki börtönben, hanem a Fő­városi Büntetés-végrehajtási In­tézet egyik különleges cellájá­ban őrzik. Ennél több informá­cióval biztonsági okokból to­vábbra sem szolgálnak az ille­tékesek. A négy rendbeli gyilkosság miatt kiszabható legsúlyosabb, életfogytig tartó szabadság- vesztésre ítélt „halálosztó” személye azért került ismét elő­térbe, mert a napokban a sza­badkai bíróság - távollétében - ugyancsak gyilkosság vádjával halálra ítélte. Ennek kapcsán felmerült a kérdés, hogy nem „ragad-e” végleg Magyaror­szágon Magda? A hazánk által aláírt nemzet­közi egyezmények ugyanis nem teszik lehetővé, hogy kül­földön halálra ítéltet a magyar szervek kiadjanak. Ugyanakkor az Igazságügyi Minisztérium­ban hangsúlyozták: a kiadatás­nak sem elvileg, sem gyakorla­tilag nincs akadálya, mert Szer­bia már korábban garanciát vál­lalt arra, hogy Magda Marinkon jogerős bírósági ítélet esetén sem hajtják végre a halálbünte­tést. A kiadatás előtt azonban a hazai Legfelsőbb Bíróság jog­erős ítéletén alapuló büntetését Magyarországon kell letölte­nie. N. Zs. Új szépségkirálynőt választottak. A 19 esztendős venezuelai diáklány, Jacquelin Aguilera Marcano nyerte meg a dél-afrikai Sun Cityben rendezett világszépségversenyt. Ud­varhölgyei Horvátországból, ill. Trinidad-Tobagóból érkeztek. feb/reuter

Next

/
Oldalképek
Tartalom