Tolnai Népújság, 1995. október (6. évfolyam, 231-255. szám)

1995-10-25 / 250. szám

2. oldal Világtükör — Hazai Tükör 1995. október 25., szerda A brit kormányfő meghí­vására Horn Gyula október 31. és november 1. között hivatalos látogatásra Nagy- Britanniába utazik. A ma­gyar miniszterelnök megbe­széléseket folytat a szigetor­szág politikai és üzleti éle­tének vezetőivel. Brüsszelbe érkezett kedd délelőtt Gál Zoltán, és meg­kezdte hivatalos programját. Az Országgyűlés elnöke négynapos látogatást tesz Belgiumban és Luxemburg­ban. Magyarország érdekelt abban, hogy mielőbb ren­dezzék a kelet-szlavóniai térség problémáját, mivel sok magyar él ebben a régi­óban - mondta Szalay Zsolt, zágrábi magyar nagykövet, a Horvát-Magyar Baráti Társaság éves közgyűlésén. Romániában folytató­dott a több mint egy hete tartó diákmegmozdulás: a fővárosban ismét több ezer fiatal vonult fel az Egye­tem téren, estére pedig a jogi karra hívtak össze nagygyűlést, miközben fo­lyamatosan érkeznek Bu­karestbe a vidéki diákság képviselői. Viorel Hreben- ciuc, a kormány főtitkára kedden megbeszélést kez­dett a diákok küldötteivel, s mind a szenátusban, mind a képviselőházban külön­bözőjavaslatok hangzottak el az egyetemisták követe­léseinek teljesítéséről. Markó Béla, az RMDSZ elnöke november 4-ére Ko­lozsvárra összehívta a Szö­vetségi Egyeztető Tanácsot. CSIRKE-ELADÁS „Aranykalász” Mg. Tsz. Tol­na Központi majori telepéről (6-os út fácánkerti elágazónál) FEHÉR HÚSHIBRID CSIRKE-ELADÁS október 27. péntek 7-16 óráig október 30. hétfő 7-16 óráig október 31. kedd 7-16 óráig november 1. szerda 7-16 óráig Ár: 150 Ft/kg / TAMÁSIBA munkatársat keresünk a Tolnai Népújság kézbesítésére . Telefon: 06-30/460-727, Bosnyák József. A polgárőrség és a közbiztonság Városi kapitányok és a polgárőrség tagjai, vezetői adnak egy­másnak randevút ma este a bonyhádi Polgári Klubban, ahol arról esik szó, hogy vajon lehet-e szerepe a polgárőrségnek a közbiztonság megteremtésében? A résztvevők közül néhányat megkértünk, mondja el - ha úgy tetszik gondolatébresztőnek - a véleményét. íme. Dr. Soczó László, Szekszárd vá­ros rendőrkapitánya. — A polgárőrség a legtöbb helyen nehezen alakult meg, és úgy látom nem mindenütt ta­lálja a helyét, az állampolgárok nem igazán tudják, hogy az „mire jó”. Nyugaton, ahol en­nek hagyományai vannak, az emberek tudják, mennyire fon­tos - és hatékony -, ha maguk is gondoskodnak a parkoló gépkocsik és mondjuk a szőlő­hegyi tanyák védelméről. Úgy tűnik, mi még „a sült galamb korszakát” éljük, holott a rend­őrség nem tud mindent megol­dani. Erre persze lehet azt mondani, hogy nálunk is volt valamikor önkéntes rendőrség. Az tény, hogy a megszünteté­sével kiöntötték a gyereket is a fürdővízzel együtt, de ma már nem ennek visszaállításáról kel­lene gondolkodnunk. — Hanem? — Polgári önszerveződésre lenne szükség, amelyet a rend­őrség „csak” segítene szakmai tanácsokkal. Vannak azért jó példák, Bátaszéken például a polgárőrség remekül működik. Dr. László Antal, Bonyhád rendőrkapitánya: — Nagyon fontosnak tar­tom, hogy működjenek polgár­őrségek. A kapitányság műkö­dési területén lévő 29 település közül 14-ben léteznek már. Az, hogy mennyire hat egy ilyen szervezet a település közbiz­tonságára, egy példával szem­léltethető. Tevelen az elsők kö­zött alakult meg a polgárőrség, miután a ott sok volt a betörés. A viszonylag nagy létszámú csapat minden éjjel szolgálatot adott. Ennek eredményeként több, mint egy éven át egyálta­lán nem volt bűncselekmény a faluban. Aztán mikor megszűnt a szolgálat, a bűncselekmények száma annyira emelkedett, hogy rosszabb lett Tevelen a bűnügyi helyzet, mint a polgár­őrség megalakulása előtt... Oroszki István, Bonyhád pol­gármestere, egyben a helyi polgárőrség parancsnoka. — A polgárőrség többet te­hetne a város közbiztonságáért, aktívabban vehetnének részt a megelőző munkában. — Mi kellene ehhez? — Az egyesületi életet von­zóbbá kellene tenni, többet kel­lene beszélnünk egymással a gondjainkról, a lehetséges megoldási módokról. Fontos, hogy a polgárőrség saját gond­jait felismerve saját maga te­gyen. Ez alatt azonban nem más szerepének felvállalását ér­tem .. . Nagyon jónak tartom, hogy a Polgári Körben beszél­nek róla. Aki pedig arra kiváncsi, hogy mit - esetleg maga is hozzá akar szólni - az ma este 7 órá­tól megteheti a bonyhádi Manyi Bárban. Hangyái János Önkormányzati szakmai találkozó Gazdálkodj okosan! - jövőre is (Folytatás az L oldalról.) 1996-ra, de augusztus 1-től a normatív támogatás alapja nem a tanulói létszám lesz, hanem a pedagógus álláshelyek száma. Szűkül a cél- és címzett támo­gatások köre, de változatlanul prioritást kap a szennyvíztisz­tító és csatornahálózat építése, a szilárd hulladéklerakó helyek kiépítése és az életveszélyes tornatermek kiváltására irá­nyuló önkormányzati beruhá­zások. Az önkormányzatok finan­szírozása kapcsán az OTP Bank Rt. vezetői kaptak szót tekintet­tel arra, hogy az ország 3.167 önkormányzata közül 3.025- nek a pénzintézet a számlaveze­tője. Az OTP a többi bankot megelőzve elsőként hozott létre Consulting Rt. Önkormányzati Pénzügyi és Befektetési Ta­nácsadó Rt. néven egy olyan céget, amelyik széleskörű szol­gáltatásaival igyekszik az ön­kormányzatoknak segítséget nyújtani. Mint dr. Szepesi Gá­bor ügyvezető igazgató el­mondta, szolgáltatásaik modu­lokból épülnek fel. Foglalkoz­nak pénzügyi és befektetési ta­nácsadással, az éves működési és beruházási költségvetés ösz- szeállításának megtervezésé­vel, véleményezésével, az op­timális és hatékony pénzgaz­dálkodás alapjainak megterem­tésével, projekt tervezéssel, ko­ordinálással, valamint köt­vénykibocsátás szervezésével. Az önkormányzatok által elin­dított beruházásokkal kapcso­latban hitelkérelmek előkészí­tésével, a pályázható állami pénzek felkutatásával itthon és külföldön. Nagy Márton, az OTP Bank Rt. Önkormányzati Igazgatósá­gának osztályvezetője a pénzin­tézet 1996. évi üzletpolitikájá­val kapcsolatban hangsúlyozta, az önkormányzatok többsége eleget tesz a szerződésben vál­lalt kötelezettségeinek. Egyes önkormányzatoknál átmeneti fizetési gondok előfordulhat­nak, de a bank hajlandó átüte­mezésekre, tárgyalásra. Néhány önkormányzat - eddig négy él a köztudatban - csődöt jelentett, a nem átgondolt, megalapozat­lan fejlesztések miatt. Az OTP azoknak az önkormányzatok­nak, amelyek nem rendelkez­nek működésük finanszírozá­sához elegendő forrással, a bank eddig 500 millió forint hi­telt folyósított. Az önkormány­zatok tulajdonában lévő köz- szolgálati részvényekkel kap­csolatban a pénzügyi szakem­berek felhívták a jelenlévők fi­gyelmét: nagy érték van a tu­lajdonukban, he hamarkodják el az eladást. Ezt követően Kusztosné Nyitrai Edit, a Belügyminiszté­rium Önkormányzati és Gaz­dálkodási főosztályvezetője ismertette a csődtörvényt, an­nak hatását az önkormányza­tokra, majd ismertette az 1996. évre tervezett támogatásokat. Az előadásokat követően konzultációs lehetőség kereté­ben az elhangzottak kapcsán a résztvevők kérdéseket tettek fel. f kováts Tolnai laktanya-hasznosítás Mint arról lapunkban korábban beszámoltunk, elkészült a tol­nai laktanya hasznosítási terve, amelynek szakhatósági egyez­tetése tegnap délelőtt zajlott. A hatóságok túlnyomó több­sége elfogadta a tervet, a közle­kedési felügyelet részéről vi­szont aggályok merültek fel a tervben szereplő, a 6-os útra való csatlakozást biztosító úttal kapcsolatban. A közlekedési felügyelet további mérlegelés után fogja kialakítani álláspont­ját ezügyben. Szakértők szerint azonban a tervet ez a probléma semmiképpen nem bonthatja fel, hiszen más módon is bizto­sítható az összeköttetés a 6-os út és a hasznosítani kívánt terü­let között. Megvonhatják a szót Pakson Interpellációkra adott vála­szok és újabb interpellációk sorozatával kezdődött tegnap a paksi képviselő-testületi ülés. Többek között Bor Imre képviselő emlékezetes, „Bol­sevista módszerek a város ve­zetésében" címet viselő és a Gesztenyés úti óvoda és böl­csőde bezárását firtató felszó­lalásaira is ekkor reagált a címzett, Herczeg József pol­gármester. A város vezetője „színpa­dias szónoklatot”, „sértések­kel megtűzdelt gáncsosko- dást”, „koholmányt" említett pontokba szedett válaszában. Érdekesség, hogy Bor Imre először nem kapott lehetősé­get nagyobb terjedelmű refle­xióra, az ügyrendi bizottság gyors egyeztetése után vi­szont már nem akart élni ez­zel a jogával. Úgy döntött, az önkormányzat lapján keresz­tül közli válaszát. .. Ezentúl azt a képviselőt, aki az interpellációjában nem egy intézkedésről, esetleg an­nak hiányáról mond véle­ményt, az ülésvezetőnek fi­gyelmeztetnie kell, végső esetben pedig a szómegvonás sem kizárt - foglalt állást az interpellációk kapcsán az ügyrendi bizottság. A testületi ülés első napi­rendje a városi televízió jelen­tése volt, melyet elfogadtak a képviselők. E napirend kap­csán égy módosító javaslatról is döntés született, az intéz­ményeknél legalább két évente pénzügyi ellenőrzést tart az önkormányzat. Paks ’91 és ’95 között összesen 114,2 milliót - ennek közel fele állami támogatás - köl­tött a pinceprogramra. A jövő esztendőtől 2005-ig még to­vábbi 315 millió forintot szándékoznak - jelentős köz­ponti támogatással számolva - ilye/i célra fordítani. Mindez a pinceprogramról szóló értékelésben hangzott el. A képviselők elfogadták az önkormányzati érdekeltségű ÉPFU Kft. beszámolóját, fe­lülvizsgálták a vásárokról, pi­acokról szóló rendeletet, il­letve határoztak arról, hogy csatlakoznak a duna-menti te­lepülési önkormányzatok tér­ségfejlesztési szervezetéhez.-krasznai­Ki a tíz legszebb nő? Megkérdezte olvasóit a Daily Star című angol bulvárlap, kit tartanak a női nem képviselői közül a legszebbnek? A válaszokból kirajzolódott az aktuális ranglista. Első he­lyen végzett Claudia Schiffer, a német sztármanöken, az ameri­kai varázsló, David Copperfield menyasszonya. Sokan tippeltek Liz Hurley színésznőre, a bot­rányhőssé lett Hugh Grant élet­társára, ám ő a második helyre került. A további sorrend: 3. Cindy Crawford, 4. Pamela Anderson, 5. Kim Basinger, 6. Elle Mac- pherson, 7. Catherine Zeta Jones, 8. Meg Ryan, 9. Sharon Stone. A tizedik helyen a brit időjárás-jelentés tévébemon­dója, Ulrika Jonsson végzett. Autó Techno Kft. HASZNÁLT AUTO AJÁNLATUNK: Ford Dóka platós 2.4 D 81-es Ford Dóka platós 2.4 D 83-as Peugeot 505 GTD 2.5 D 85-ös LT 28 Doboz 2.4 D 88-as Golf H92-es1.6TD Polo 75/2 1.6 benzin 95-ös T4 Transporter 2.4 D 95-ös 320.000, ­380.000, ­350.000, ­990.000, ­1.090.000, ­1.750.000, ­2.990.000, -+áfa RENDKÍVÜLI AJANLAT! Polo 45/4 „0” km akciós áron 1.592.500, BEMUTATÓTEREM: 7100 Szekszárd, Széchenyi u.41. /TV Telefon: 74/319-968, fax: 74/319-746 ^ hVíiJ SZERVIZ: 7130 Tolna, Gém u. 1/A. yáy Tel ./fax: 74/340-537, 74/340-578. Audi ' ' (80494) C. Soldier A montanai szörnyeteg (2.) 3. Megvolt az első, de jelentékte­len nyom, amely a kutatás foly­tatására csekély alapot nyúj­tott. Werger barátainak és is­merőseinek körében nagy fel­tűnést keltett a szőke nő. A la­pok folytatólagosan foglalkoz­tak az üggyel és két nap múlva jelentkezett a rendőrségen az a sofőr, aki Wergert a nővel együtt az autóján vitte. — Hová mentek Wergerék? - kérdezte Gray. — Éppen a város határában cserkésztem - mondta a bér­autó fiatal vezetője -, amikor az idős úr, aki egy szőke hölgy társaságában volt, megállított. Beültek a kocsiba és utasítot­tak, hogy hajtsak a vasútállo­máshoz. Mikor odaérkeztünk, Mr. Werger kifizette a viteldí­jat és két dollár borravalót adott. A sofőr vallomása előbbre vitte az ügyet. A nyomozók az adatok alapján a kutatást kiter­jesztették Austin pályaudva­rára. Az igazgató elutazott, vagy csak azzal az ürüggyel, hogy a pályaudvar elé hajtatott, el akarta terelni magáról a fi­gyelmet. John Gray azonban tovább folytatta a nyomozást a vasút­állomáson. — Azon a napon - mon­dotta az egyik forgalmi tiszt ­furcsa ember állott a Lake- wood City be induló helyi vonat mellett. Többször a bejárathoz ment, az óráját nézte. Nagyon türelmetlenül várt valakit. Végre megérkezett egy idő­sebb úr, nyilván Mr. Werger lehetett és egy csinos szőke hölgy. Láttam, amint beültek az egyik kocsiba. Többet nem tudok mondani, Mr. Gray! — Meddig szólt a jegyük? — Lakewood Cityig. — Hogy nézett ki az az ember, aki Wergert és a höl­gyet várta? — Szikár öregember volt, farmerruhát viselt. Csizma volt rajta, bőmadrág és az övében colt. Kellemetlen benyomást tett; szemében gonosz fény égett, sárga ráncos arca halotti maszkra emlékeztetett. John Gray arcán megrándult egy izom. Érre a fejleményre igazán nem számított. — Látta máskor is azt a farmerkülsejű embert a vasút­állomáson? — Ha jól emlékszem, igen. De akkor nem úgy nézett ki, mint most. Bajuszt és szakállt viselt. Azt hiszem, négyszer láttam. Mindig másképpen öl­tözött, de az én eszemen nem járt túl. A szemöldöke változat­lan volt mindig: erről ismertem fel. John Gray megköszönte a felvilágosítást és jókedvűen elhagyta a vasútállomás épüle­tét. Meg volt elégedve a mai eredménnyel. Második fejezet Rémület Texasban 1. Este kifenc óra lehetett. Az austini gyors kattogva rohant a síneken. A hosszú kocsisor ritmikusan mozgott a nagy ro­hanástól. Már teljes volt a sö­tétség. Az égen gomolygó fel­hők úsztak ismeretlen tájak felé. A texasi vidék elmerült az éjszaka feketeségében. A vonat mellett sárga foltok futottak versenyt a kivilágított kocsi­sorral. Egyik sem győzött, sem a vonat, sem a fényfoltok. Mary Parker magányosan, könnyes szemmel ült az egyik fülke sarkában. A máskor mo­solygós arcú leány most szo­morúan gubbasztott. Gondola­tai messze jártak. Valamelyik texasi kisvárosra gondolt, a szabad prérire, és a tarka te­héncsordákra. Ezeknek most vége. Mary városba megy, s ott pedig nincs romantika. Apja, az öreg farmer néhány hónappal ezelőtt váratlanul meghalt. Egyedül maradt. A kis farm tele volt adóssággal. Megpróbált egyezkedni a hite­lezőkkel, de azok hajthatatla­nok maradtak, s az egész ösz- szeget követelték. Még Mary vőlegénye, a vasöklű, acélizmú cowboy sem tudott segíteni a helyzeten. Éladta a farmot, kifizette az adósságot, és itt állt csaknem egy cent nélkül. Szerencse, hogy még régebben kitanulta a gép- és gyorsírást, s így elhatá­rozta, hogy otthagyja a kisvá­rost, Austinba költözik, s ott keres elhelyezkedést. A vonat zakatolva robogott Austin felé. (Folytatjuk.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom