Tolnai Népújság, 1995. október (6. évfolyam, 231-255. szám)

1995-10-25 / 250. szám

JÓL HAJRÁZOTT A TOLNAI SE (9. oldal.) 1995. OKTÓBER 25. SZERDA _______________________ ÁRA: 27 FORINT VI. ÉVFOLYAM, 250. SZÁM A Tolnai Népújság HIRDETÉS­FELVEVŐ IRODÁJÁT a Korzó Aruház felöli oldalról kereshetik fel kedves ügyfeleink. Sztrájk-készültség a paksi atomerőműben Időt húz a kormányzat? A várakozással ellentétben az ÁPV Rt. és az ágazati szak- szervezetek közötti tegnapi bértárgyalások sem hoztak kompromisszumos megálla­podást. Suchman Tamás tárca nélküli, privatizációért felelős miniszter a november 2-i kormányülésig a jelenlévő szakszervezeti vezetők türel­mét kérte. Mint mondta, a kormányülésen kerülhetne sor a 15 százalékos bérkorlátozást tartalmazó kor­mányhatározat esetleges módo­sítására. A tárgyalásokon részt­vevő, a paksi atomerőmű szak- szervezeteit is képviselő Kiss Mihály, a PADOSZ elnöke la­punknak nyilatkozva elmondta, a pénteki megbeszélést - mely­ről lapunk is beszámolt - köve­tően kedden többre számítottak. Az ágazati szakszervezetek je­lenlévő képviselőinek többsége úgy érzi, egyrészt a miniszter nem meri egyedül magára vál­lalni a döntés felelősségét, más­részt gyanítják, a kormányzati oldal célja nem más, mint az időhúzás, illetve a szakszerve­zetek kifárasztása. Kiss Mihály úgy véli, az or­szág több pontján is sztrájk­helyzet van, fogy a türelem. Pakson egyébként már ki is tűz­ték a sztrájk időpontját, éppen arra a napra - hétfőre -, amikor a privatizációs miniszter újabb egyeztetésre várja az ágazati szakszervezeteket. A PADOSZ elnöke szerint sok függ attól, hogy az atomerőmű érdekkép­viseleti szervezetei a mai meg­beszélésen milyen álláspontra helyezkednek.-krasznai Bencze néni százéves Nem mindennapi születésnapra gyülekeztek a családtagok, ro­konok, barátok, ismerősök: a decsi Bencze Sándorné született Szöllősi Mária a századik októ­bert érte meg. Bencze néni 1895. október 24-én született. Az ünnepeltet iskolás gyerekek köszöntötték, majd Nagy Zol­tán, a község polgármestere ol­vasta fel — majd átnyújtotta - Göncz Árpádnak, a Magyar Köztársaság Elnökének üd­vözlő sorait. Bencze Sándorné korát meghazudtolóan fiatalos, igen jó egészségnek örvend. A mozgás ugyan már nehezére esik, de Sándor unokája - aki vele együtt él - ebben is segít­ségére van. Mária néni férjét jóval a második világháború után vesztette el, s négy fiú­gyermeke - Sándor, József, Já­nos, István - is a temetőben nyugszik. Tegnap nyolc uno­kája, tizennégy dédunokája, és négy ükunokája ünnepelt vele együtt. - péteri ­Okosodnak az okosítók. Őszi Továbbképzési Napok kezdődtek tegnap Tolna me­gyében, számos érdekes programmal. Áz Illyés Gyula Pedagógiai Főiskolán Egy személyköz­pontú pedagógiai program tapasztalatai az alsó tagozaton címmel Szoboszlai Hilda és Ántus Györgyné pedagógusok tartottak előadást. Ma Durgonicsné Molnár Erzsébet főiskolai tanár és Czirják József egyetemi docens beszél arról, milyen módon történhet eredményesen az Ember és társadalom műveltségterület tanítása az alsó tagozatban. Felvételünk Lengyelben készült, ahol az óvónők is játszottak. (Folytatás a 3. oldalon.) fotó: bakó jenő Beethoventől a Beatlesig Majd egy éve már, hogy a BS-ben megrendezendő pop-paródia bulit elvállalta valaki, hogy aztán hirtelen - csupán néhány hó­napos előzetes ráhangolás után - „beugrassza” a vállalkozásba két ismerősét, akikkel korábban már dolgozott együtt ebben a műfajban. Egy hét múlva a mára már a Maksa híradóból ismerős My Cream playback botrányzene­kar, vagyis a Wéber Tamás, Walla Ervin, és Orbán Sándor alkotta trió önálló műsorral mu­tatkozott be a közönségnek. Ők jártak Dombóváron vasárnap, hogy már jól összeszokott trió­ként mutatkozzanak be a műve­lődési házban. Velük beszélget­tünk.- Mindig ilyen gyorsan ké­szülnek el az új pop-paródiák?- Általában igen, de van rá eset, hogy négy-öt szövegvál­tozatot készítünk egy-egy számhoz.- Minden együttes, eló'adó parodizálható, vagy vannak, akikből kifejezetten könnyű humort csinálni?- Csak azokat lehet parodi­zálni, akik jelenségnek mond­hatók. Valójában nagyon nép­szerűnek kell lennie azoknak a zenekaroknak, akiknek a dala­ira mi új szövegváltozatot csi­nálunk. (Folytatás a 4. oldalon.) Önkormányzati szakmai találkozó Gazdálkodj okosan! - jövőre is Önkormányzati szakmai napot tartottak tegnap Szekszárdon. A téma fontosságát mi sem bizo­nyítja jobban, mint hogy a Vármegyeháza díszterme meg­telt a megye különböző telepü­léseiről érkezett polgármeste­rekkel és az önkormányzatok pénzügyi szakembereivel. A program szerint elsőként a Pénzügyminisztérium Önkor­mányzati főosztályának osz­tályvezetője, Szelényi György tartott tájékoztatót az államház­tartási reform jelenlegi helyze­téről és az önkormányzatok 1996. évi költségvetésének ter­vezéséről. Az előadó szólt az ágazati, a szociális, ellátási és közoktatási, valamint a telepü­lések működéséhez szükséges finanszírozás kérdéseiről. Szemléletváltozás várható több területen, mondta az előadó. A közoktatásban az eddigieknél magasabb a tervezett támogatás (Folytatás a 2. oldalon.) Röviden Dr. Benkő András Gyön- kön. Október 26-án 13 óra 30 perckor Gyönkön, 15 óra 30 perckor pedig Diósbe- rényben tart a helyi polgár- mesteri hivatalban fogadóó­rát dr. Benkő András, a ta­mási választókerület MSZP- s országgyűlési képviselője. Képviseleti fórom. Az MSZOSZ Tolna Megyei Képviseleti Fórumának so­ros ülése ma délelőtt 9 óra­kor kezdődik Szekszárdon, a Szakszervezetek Házának I. emeleti előadótermében. A résztvevők az aktuális szakszervezeti teendők megtárgyalása után az or­szágos nyugdíjpénztárral kapcsolatos tudnivalókról kapnak tájékoztatást. Tevelen falugyűlést tarta­nak csütörtökön este hat órakor, a művelődési köz­pontban. Az érdeklődő ál­lampolgárok meghallgathat­ják az önkormányzat be­számolóját az elmúlt közel egy évben végzett munkáról és kérdéseket tehetnek fel a gázprogrammal kapcsolat­ban. Roma ülés Szekszárdon. Október 27-én, pénteken délelőtt 10 órakor tart ülést Szekszárdon a Roma Ki­sebbségi Önkormányzat. Az összejövetel a polgármesteri hivatal II. emeleti tárgyaló­jában lesz. Dunaföldváron lesz a Cit­romka. Csütörtökön 10 és 14 órai kezdettel a Fabula Bábszínház Citromka című előadását tekinthetik meg az érdeklődők a dunaföldvári művelődési házban. A Bartina együttes lesz ismét a vendég a bonyhádi Szellemi Kármentőben. A Folk-kocsma október 26-án 19 órakor kezdődik. Ma este 19 órai kezdettel a Pont Nouf szerelmesei című filmet tekinthetik meg az érdeklődők Szekszárdon, a ZUG-filmklub keretében. A Nap Hírei Illyés Gyulára emlékeznek A szekszárdi I. Béla Gimná­zium és Műszaki Szakközép- iskolában Illyés Gyula íróra, költőre emlékező kiállítás nyí­lik ma délelőtt 9 órakor. A ki­állítást dr. Horváth Béla, az Illyés Gyula Pedagógiai Főis­kola főigazgatója nyitja meg. A kiállítás november 2-ig te­kinthető meg, naponta 8-12, il­letve 14-16 óra között. „Emese álma” vetélkedő A Honismereti Egyesület és a Tolna Megyei Pedagógiai In­tézet harmadik éve ismét meg­rendezi az „Emese álma” című történelmi vetélkedőt, mely­nek célja a történelmi ismere­tek gyarapítása, és a nemzeti érzés erősítése. Témája az előző évek anyagának folyta­tása: a honfoglalás és állam- alapítás tárgyi és szellemi öröksége. A vetélkedőre októ­ber 31-ig lehet jelentkezni a Honismereti Szövetség, címén. A megyei döntő jövő március­ban lesz Szekszárdon. Kamarai vendégek a kézműveseknél Az Alsó-Bajor Kézműves Kamara két alelnöke Hans Stark és Josel/Tirtscheler hét­tagú delegáció élén érkezik a hétvégén Tolna megyébe, ahol a Kézműves Kamara vendégei lesznek. Szombaton, október 28-án tisztelgő látogatást tesz­nek Bach Józsefnél, a megyei önkormányzat elnökénél, majd fogadást tartanak a kamara Ybl utcai központjában. Ezredfordulói jövőkép Október 25-én 16 órakor a Millecentenáriumi Emlékbi­zottság munkacsoportjai - a városkép-jövőkép-, a rendez­vény-, a sajtó-kiadványi-, va­lamint a pénzügyi feltételeket megteremtő munkacsoport - ülést tartanak a Szekszárdon, a polgármesteri hivatalban. Testületi ülés Bátaszéken Bátaszék város önkormányza­tának képviselő-testülete soros ülését október 25-én, szerdán, 15 órai kezdettel tartja város­háza nagytermében. A napi­renden szerepel beszámoló a település polgári védelmi helyzetéről, a helyi önkéntes tűzoltóegyesület tűzvédelem­mel és működéssel kapcsola­tos feladatairól, a fejlesztések­ről, az együttműködési megál­lapodásokról. Értékelik a rendőrség és polgárőrség munkáját, s a két szervezet és a lakosság közötti kapcsolattar­tásról tárgyalnak. Szó lesz az önkormányzat által meghatá­rozott fejlesztések megvalósu­lásáról is. Bezonsról Szekszárdon A Szekszárd-Bezons Baráti Társaság október 25-én, 17 órai kezdettel megbeszélést tart Szekszárdon, a Városháza konferenciatermében. Tojna Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány Átadták a megbízóleveleket Mint arról már beszámoltunk, a megyei közgyűlés a Tolna Me­gyei Gyermek- és Ifjúsági Ala­pítványt közalapítvánnyá alakí­totta át. Tegnap délután az alapítvány szekszárdi székházában Bach József, a megyei közgyűlés el­nöke átadta a megbízóleveleket az alapítvány kuratóriumi tagja­inak. A közgyűlés elnöke el­mondta, hogy iroda, titkárság, vagyis új szervezet helyett azért hozták létre a közalapítványt, hogy átadhassák a már a meg­lévő, és működő szervezetnek a közgyűlés ifjúságpolitikai fel­adatait. Nem hallgatta el szo­morúságát sem afelett, hogy nem vett részt az ülésen mind a kilenc kurátor, s többen ki sem mentették magukat. Hangsú­lyozta ugyanakkor, hogy meg­találják a módját azok munká­jának elismerésére, akik a régi kuratóriumból kimaradtak. A közalapítvány kuratóriu­mának elnöke Néber Tibor, tag­jai Andorka Árpád, Decsi Kiss János, Mezősi Árpád, Garay Zoltánná, Mester Lajos, Papp József, dr. Soós László és Sza­badi Mihály. A felügyelőbizott­ság elnöke Barkuti Jenő, tagja Fritz György, és Majsai-Né- meth Zsolt. Az alapítvány titká­rának Knopf Attilát nevezte ki a kuratórium. Első ülésükön mindjárt megtárgyalták a dom- bori ifjúsági tábor működésé­nek tapasztalatait, s elfogadták a közalapítvány rövid távú fel­adattervét. A tábor felújítása folytatódik, s megkezdődtek a tárgyalások a jövő nyári hasz­nosításról.

Next

/
Oldalképek
Tartalom