Tolnai Népújság, 1995. június (6. évfolyam, 127-151. szám)

1995-06-22 / 144. szám

1995. június 22., csütörtök Gazdaság 7. oldal Felvásárlás előtt a búzáról A KSH megyei igazgatóságának jelentése (2.) Lassan itt az aratás ideje. Az árpa betakarítását a megye déli területein már a hét végén megkezdik, majd folyamatos munkákra lehet számítani egé­szen július közepéig. így felvá­sárlás előtt az árakról, a már megkötött szerződésekről, a piac elvárásairól, a várható termésről érdeklődtünk. Átlagminta alapján Az igazság az, hogy a gabona­forgalmi vállalatok, és a belő­lük alakult kft.-k, bt-k, nem szívesen mondanak konkrét árakat. Nyilván ennek az az oka, hogy nem szívesen „terítik ki a kártyáikat”, félve a konku­renciától. A Malom Kft. Dom­bóváron eddig 66 magángaz­dálkodóval kötött felvásárlási szerződést, ez 2200 vagon bú­zát jelent a gyakorlatban és 4 termelőszövetkezettel áll kap­csolatban, ahonnan közel 1000 vagonra számítanak. Az árak a minőségtől függően (minimum 26-27-es sikér tartalom) ala­kulnak majd 880-900 Ft./q kö­zött. A beszállító termelők bú­zájából kocsinként egy-egy tá­nyérral vesznek le, így az át­lagminta alapján határozzák meg a beltartalmi értéket. Jó minőségért, jó árat A nagydorogi Agrodorog Kft. az egyik legnagyobb termény­forgalmazó a megyében. Eddig 42 ezer tonna búzára kötöttek szerződést és az idén 130 millió forintot fizettek már ki a terme­lés előfinanszírozására. Árpát, repcét, napraforgót is átvesznek a termelőktől, mondta az igaz­gató, Tárcái János. Megyénkén kívül is, Baranyából, Zalából, Bácskából vásárolnak ter­ményt. A jövő hét elején már elkezdik a repce és az árpa be­takarítását, így az Agrodorog- nál is megkezdődik a szezon. 25 milliárd jen értékű kötvényt bocsátott ki a Ma­gyar Nemzeti Bank a lon­doni tőkepiacon. Az Euro- jen-kötvény kibocsátásának főszervezője a Nomura pénzintézet. A papír futam­ideje 10 év, a kibocsátási ár 100 százalék, az évente fize­tendő kamat 5,2 százalék. Ez az idén a hetedik megje­lenése az MNB-nek a köt­vénypiacokon. Az első fél évben 750 millió schilling értékű hétéves, 25 milliárd jenért tízéves, 15 milliárd jenért hároméves, 15 milli­árd jenért 15 éves, 30 milli­árd jenért 12 éves és 500 millió márkáért hatéves kötvényeket bocsátott ki. 60 millió dolláros hitelt vesz fel a Mól Rt. az algyői szénhidrogén-mezők fej­lesztésére. A kölcsön össze­gyűjtésére a Londonban be­jegyzett japán Sumitomo pénzintézet szervezett bankkonzorciumot. A hitel- szerződést csütörtökön írják alá Londonban. A beruházás összköltsége 11 milliárd fo­rint. A fejlesztés várhatóan 1999-re fejeződik be, s így az algyői szénhidrogén-me­zőn a kitermelést 2015-ig meg lehet hosszabbítani. A rekonstrukció után kőolaj­ból 1,3 millió tonnával, földgázból pedig 15 milliárd köbméterrel hoznak majd többet a felszínre 15 éves távlatban. Az MNB hivatalos devizaárfolyamai (1 egységre, forintban) Német márka 90,00 Osztrák schilling 12,80 USA-dollár 125,34 ECU (Európai Unió) 166,15 Repcéből eddig 7 ezer tonnára kötöttek szerződést. Az árak itt is a minőségtől, illetve a ter­mény beszállításának a megol­dásától függően alakulnak. A termelőkkel konkrét árakban egyeztek meg, kikötve benne, hogy hol és hogyan veszik át a terményt. (Telephelyen, uszályra, vagonba rakva, kért-e előfinanszírozást.) Ennek fi­gyelembe vételével egyeznek meg az árban 950-1100 Ft./q között, mondta az igazgató. A minőséget gyorsmérővel, né­hány perc alatt megállapítják. Az Agrodorog jelentős meny- nyiségű búzával szerződött le exportra is. Az árak most alakulnak A Földvári Malom Kft. az idén ezer vagon búzára kötött ter­meltetési szerződést, de emel­lett természetesen gazdákkal, szövetkezetekkel tárgyalnak a felvásárlásról, tájékoztatott bennünket Németh Ferenc üzemigazgató. Az árak eddig nem voltak egyértelműek, ezért húzódott a felvásárlás előkészí­tése. A termés biztatónak látszik, bár 2-3 héttel az aratás előtt még bármi történhet. Minden esetre jobb termés ígérkezik, mint amilyen a tavalyi volt. A Földvári Malom elsősorban a hazai piacra számít, így a ter­melőktől átvett, majd megőrölt búzát itthon kívánják értékesí­teni. A felvásárlási árakat a mi­nőség és a piac határozza meg. A takarmány minőségű búzáért 800 forint körül, a minőségiért akár 1000 forint felett is fizet­nek mázsánként. Arra számíta­nak, hogy a kisgazdálkodók be­szállítják az aratás után a búzá­jukat, míg a nagyobb mezőgaz­dasági vállalkozások, ha tudják tárolni, akkor plusz költségért tárolják azt. Mauthner Több lett az egyéni gazda A megyei statisztikai hivatal munkatársai a múlt év őszén, il­letve azt megelőzően 1991-ben teljeskörű mezőgazdasági össze­írást végeztek. Ebből adunk közre, Fritz János elemző közgaz­dász segítségével. Megyénk valamennyi tájkör­zetében jelentősen visszaesett az 1991. évi felméréshez képest a gazdaságméretű háztartások száma és nőtt a gazdaságméret alatti állattartóké. A tájkörzetek közül a gazdaságszám vissza­esése a Sárköz-Dunamenti sík­ságon volt a legnagyobb mér­tékű, közel 25 %-os. Mind­azonáltal kivételek is voltak, így például a megye 19 telepü­lésén nőtt a gazdaságok száma. A gazdaságszám növekedése mögött vélhetően a magas munkanélküliségi ráta áll, ugyanis e falvak azokban a tér­ségekben vannak, ahol legin­kább sújt a munkanélküliség. (Kalaznó, Mucsi, Szakadát, Nagymányok, Grábóc, Dúzs, Újireg, Belecska.) A másik csoportnál (Harc, Sióagárd, Pörböly, Sárpilis) feltehetően arról van szó, hogy e települé­seken a városi piac közelsége serkentőleg hat a kistermelésre, aminek hatására a gazdaságok száma nőtt. A legutóbbi felmé­rés során a tájkörzetek többsé­gében a gazdaságok száma a gazdálkodás típusa szerint nagyjából hasonlóan oszlott meg, mint megyei szinten: azaz a gazdaságoknak a fele vegyes- 1/3-a növénytermesztő-, a többi pedig állattartó gazdaság volt. A kistermelésre a múlt év őszén az volt a jellemző, hogy a la­kosság túlnyomó része „rész- munkaidőben” vett részt. Az összeírok 1419 egyéni gazdát találtak, ami az összes gazdál­kodónak a 3,3 %-át jelentette. (1991-ben 1059 egyéni gazdát regisztráltak, ami a gazdálko­dók 2,1 %-át jelentette.) Tehát, bár az egyéni gazdák száma 1991-hez képest nem a vároko­zásnak megfelelően, de nőtt, mintegy 1/3-ával. Országosan egyébként ennél nagyobb ütemű növekedést regisztráltak. A megyében a Sárköz-Duna- menti síkságon, illetve a Tolnai dombvidéken volt a legna­gyobb az egyéni gazdálkodók száma. A felmérés időpontjá­ban a legtöbb állandó mező- gazdasági alkalmazottat a Me­zőföldön foglalkoztattak. Mauthner Árral, minőséggel versenyeznek A dombóvári Varitel - Porst Fo­tóboltot Rostás Jenő nyitotta másfél éve, ám akkor induló vállalkozásának neve még csak az első tagból állt. Lévén min­dig a telefonos szakmában dol­gozott, üzletének profilját, s nevét is ennek megfelelően alakította. A kellemesen berendezett, barátságos üzlethelyiségben öt­ven féle telefon készüléket árul, s a hagyományos készülékek mellett megtalálhatóak a Matáv Rt.-vel szerződéses viszonyban lévő boltban a rádió- és vezeték nélküli telefonok is. A viszony­lag kis boltban nem csak tele­fonokat forgalmaznak, hanem iroda és híradás-technikai cik­kek tömkelegét, a megfelelő ki­egészítőkkel együtt. Faxok, fénymásolók, üzenetrögzítők, írásvetítők éppúgy megtalálha­tóak a Varitel - Porst Fotó bolt­ban, mint az ezekhez szükséges papíráruk, s a sornak ezzel sincs vége. Mint a vállalkozó elmondta, kénytelenek olyan árucikkeket is tartani, amire ál­landó kereslet van, így írósze­rek, audió- és video kazetták, diskek is vásárolhatók itt. Ösz- szesen ötszáz féle áru kapható a boltban, ahol különböző szol­gáltatásokat is nyújtanak. Szervizelés mellett vállalnak fotó laborálási munkákat is, bár ezt nem maguk végzik. A bolt nevének második része utal arra, hogy a hazánkban már kétszáz helyen magát képvisel­A gyáriparosok az iparpolitikai koncepciót hiányolják Suchman nem akar sok vesztest Ma dönt a kormány az aranyrészvényről Ha a kormány cselekvési prog­ramja olyan gazdasági prog­rammal ötvöződik, amely megmutatja, hová akarunk el­jutni, akkor van esélyünk rá, hogy az ezredfordulóig mo­dem Magyarországot teremt­sünk - mondta Suchman Ta­más privatizációs miniszter vi­taindító előadásában a Magyar Gyáriparosok Országos Szö­vetsége által szervezett gazda­sági fórumon. Néhány kedvező jel ellenére vá­rat magára az igazi elmozdulás, s minden tétlenséggel eltöltött hét esetleg éveket jelenthet az ország felzárkóztatásában - utalt a pri­vatizációs miniszter az államház­tartási reform immár ötödik éve tartó késlekedésére. Ha pedig a költségvetés rátelepszik a gazda­ságra, akkor a gazdaság - és ez­zel maga a társadalom is - elve­szíti önmozgó képességét. Nö­vekedés nélkül a modernizáció sem képzelhető el. A privatizáció mindennek csupán egyetlen eszköze a sok közül, amit nem szabad célként feltüntetni. A magánosítás eddigi négy évének tapasztalataiból okulva - az ÁSZ szerint eddig Suchman Tamás: trA privati­zációt nem lett volna szabad elkezdeni iparpolitikai kon­cepció nélkül ”. FOTÓ:DIÓSI IMRE 500 milliárdnyi vagyon porlott el - tisztességes privatizációs poli­tikát ígért a miniszter. Fontosnak tartja, hogy fenn­maradjon az a termelési szint, amely hozzájárulhat a GDP nö­vekedéséhez, illetve olyan minő­ségi váltást jelentene, amely to­vábbi piacokat teremt a magyar termékek számára. Miskolc Kecskemét Szeged Szombathely Debrecen Pécs Úibureonva 40- 80 30- 70 60- 80 80-128 35-100 40- 60 Kelkáposzta 25- 35 30-100 35- 55 40- 80 20- 50 25- 40 Sárgarépa/cs. 10- 60 20- 60 25- 40 40- 60 70-100 16- 45 Petrezselyem/cs. 40-120 30- 70 15- 60 40- 60 80-140 16- 50 Karfiol 40- 80 35- 70 55- 80 70- 88 45- 80 25- 45 Zöldbab 200-300 150-180 100-170 280-300 200-250 140 Zöldpaprika/db 3- 30 5- 35 10- 22 10- 36 140-250 8- 28 Meggy 80-120 60-110 100-120 130-180 100-160 50- 60 Málna — 300 350-500­380-420­Tojás/db 5,5-8,2 7,5-9,0 7,0-8,0 8,0-10,0 6,0-8,0 6,5-7,0 tető Porst céggel szerződést kö­töttek, s így futárszolgálat se­gítségével egy napos határidő­vel a megrendelő kezében lehet beadott fotóinak képi változata is. Az üzletnek ezen új profilját jelzi az is, hogy különböző fo­tócikkeket is forgalmaznak. Arra a kérdésre, hogy miként állják a versenyt a piacon, a vál­lalkozó egyszerűen felelt. Ár­ban és minőségben egyaránt versenyképesek más e területen létező és működő cégekkel, hi­szen igyekeznek a legigénye­sebb réteget is kiszolgálni amellett, hogy áraikat - kö­szönhetően szerződéseiknek - viszonylag barátságosan alakít­hatják.- nagy ­Agrár-Hírek Aratás előtt A Mőcsényi Mezőgazdasági Szövetkezetben a hét végén megkezdik az árpa aratását. A nagyobb munkát azonban majd a búza betakarítása je­lenti, amit július 5-6-a körül kezdenek el, ha az időjárás is engedi. A szövetkezet az idén 50 hektáron vetett ár­pát, 620 ha-on búzát, 200 ha-on napraforgót. A búzára a bonyhádi Gabo Kft.-vel, napraforgóra a dombóvári Kapos-Mag Kft.-vel kötöt­tek felvásárlási szerződést. A búza ára alacsony, 920 Ft./q körül várható, sajnos még az önköltséget is alig fedezi, mondta az elnök. Szakmai előadás A gombabetegségek elleni védekezés lesz a témája an­nak a szakmai előadásnak, melyet a megyei növény­egészségügyi és talajvé­delmi állomás szervez jú­nius 27-én, a Gemenc Sza­badidőközpontban. Fűzi István és Csömyei Lászlóné kórtanos specialisták a kalá­szosokban végzett növény- védelmi kísérletek eredmé­nyeiről számolnak be. Szép a kukorica Mucsiban 10 évvel ezelőtt szűnt meg a tsz. Az 560 la­kosból, noha sok a nyugdí­jas, 100-an munkanélküliek. A faluban 3 család mező- gazdasági vállalkozóként dolgozik, kukorica termesz­téssel és fakitermeléssel foglalkoznak. A kukoricá­nak kedvez az idei év, már csak a jó értékesítés hiány­zik. Suchman tisztában van azzal is, hogy nem lehet mindenki nyertes e folyamatban, ám sze­retné, ha minél kevesebb vesz­tese lenne a magánosításnak, amely hosszú időre meghatá­rozza a tulajdoni viszonyokat és a munkaerőpiacot is. Az energiaszektor tulajdonos- változásával kapcsolatos kér­désre válaszolva a miniszter el­mondta: nem csupán az innen várt 80-100 milliárd forintos privatizációs bevétel végett sür­gős az eladás, hanem a villamos- energia-iparban több százmilli- árd forintos beruházások szüksé­gessége miatt is, amelyek hazai forrásból aligha fedezhetők. Utalt rá, hogy az erőművek 60 százalékának oly rossz az álla­pota, hogy rekonstrukciójuk nem sokáig halogatható. A kormány stratégiai elképze­lése szerint először az erőmű­vek, áramszolgáltatók 25 száza­lékos tulajdonrészét adnák el, opciót adva a vevőknek a több­ségi tulajdon megszerzésére, amire 2-3 éves próbaidőszak után kerülhetne sor. A kabinet csütörtöki ülésén dönt az energi­aszektor privatizációjának irányelveiről. (bertalanfy) MINDEN PÉNTEK. SZOMBAT ESTE 21 órától Június 23-án. Péntek este: FEUER-LÍNE SHOW! HÖLGYEKNEK A BELÉPÉS DÍJTALAN! Az 1995. június 16-20. között érvényes napi szabadpiaci árak (Ft/kg, ill. db) forrás: fm-akii "KÉTEZERÉRT NEGYEDMILLIÓT' akció nyertesei: 250 000 Ft értékű letéti jegyet nyert: Simon Ferenc 3 000 Ft értékű ajándék csomagot nyertek: Dombóvár Hódi Sándor Pécs Szvitek I.ászló Ncmcssándorháza Nagy Károlyné Kaposvár Kcrcsszcgi Árpád Zalaegerszeg Szabó András Siófok Illés János Bonyhád-Börzsöny Takács Mária Pécs Tóka László Nagykanizsa Soós berencné Siófok Dr. Fekete Gyuláné Pécs az "EGYRE MEGY A SZERENCSE" jelmondattal meghirdetett akció nyertesei a 11.111.111 Ft értékű letéti jegyet nyerte: Harkányi Általános Iskola, Kövágószőlősi Általános Iskola és Rónay Zsolt (Nagyatád) közös pályázata 50. 000 Ft értékű OTP'Letéti Jegyet nyertek: 1. Andrcjcsik László 2. .Andrcjcsik Iis/ki 3. 4. 5. 6. Anikó úti Óvoda 'Az ÖTÖSÉRT" Ba Ti Általános Iskola Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Becshelyi Általános Iskola közös pályázata 7. Bcrnáth József 8. Borbély Zoltán 9. Csizmadia Hajnalka 10. Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző Főiskola Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 11. Deák Ferenc Általános Isk. 12. Dr. Fsküdt Béla 13. Dr. Fafagó Gyöngyi Pécs Pécs Pécs Pécs Bonvhád Pécs Tolna Pécs Zalaegerszeg Kaposvár Paks Keszü Dunaújváros Dunaújváros 15. Faragó László 16. Dr. Fazekas Gábor 17. Fodor Szabolcs és társai 18. Hoffmann Antal 19. Kajtár Zoltán 20. Nemes Eszter 21. Németkéri Átalános Iskola 22. "Nyeretlen Bányászok" 23. "összefogás" kollektíva 24. Park utcai Általános Iskola 25. Pál József 26. Somogyi József Általános Iskola 27. Szcbényi István 28. Szigetvári Ifjúsági Fúvós Zenekar 29. Vinay Zoltán 30. Vinay József Dunaújváros Andocs Csepreg Pécs Csátalja Pécs Németkér Komló Nagykanizsa Mohács Keszthely Siófok Pécs Szigetvár Fonyód Fonyód 14. Faragó László A nyeremények átvételéről a nyerteseket levélben értesítjük.

Next

/
Oldalképek
Tartalom