Tolnai Népújság, 1995. január (6. évfolyam, 1-26. szám)

1995-01-23 / 19. szám

4. oldal Megyei Körkép 1995. január 23., hétfő — Szekszárd Es Környéke Ez nem a beruházások éve lesz FOTÓ: DEGRÉ GÁBOR Munkalehetőségek Szekszárdon és környékén Az alábbiakban közöljük a Tolna megyei Munkaügyi Közpon Szekszárdi Kirendeltségének állásajánlatait. Szakma/állás Fő Épületlakatos 1 Hegesztő 1 Autófényező 1 Épületasztalos 1 Varrónő (több munkáltatónál) 15 Férfi- női ruhakészítő 3 Kőműves 1 Vízvezeték szerelő 9 Gázszerelő 5 Autóbusz vezető 1 Bolti pénztáros (szám.gép ismerettel) 1 Cukrász 2 Szakács 3 Ápolónő 20 Takarítónő (több munkáltatónál) 3 Szobaasszony 2 Raktári segédmunkás 3 . Számítástechnikai programozó 1 Üzletkötő 3 Idegenforgalmi szervező 1 Napközis tanító 1 Főkönyvelő 1 Mérlegképes könyvelő 2 Üzemvezető 1 Közlemény: A Tolna Megyei Munkaügyi Központ Szek­szárdi Kirendeltsége (7100 Szekszárd, Találka tér 4.) az állás- ajánlatokkal kapcsolatosan kizárólag személyes megkeresés esetén ad bővebb információt. Közvetítő lapot a hivatal biztosít. Kérjük a munkáltatókat, hogy munkaerőigényeikkel to­vábbra is jelentkezzenek a kirendeltségen személyesen vagy a 419-811-es telefonon. Képviselők téli szüneten „Szeretnék szánkózni a lányaimmal” Hajdan 455 éve, 1540-ben Ferdinánd király Várallyay Szaniszló szé­kesfehérvári prépostnak ado­mányozza a szekszárdi apátsá­got, de a birtokban most bitor­lóként benn ülőket neki kell el­űznie ... 145 éve, 1850. január 23-án kezdték meg megyénkben a honvédek büntető jellegű beso- rozását: öt hónap alatt 269 ka­tonát soroztak be, ebből 229 al­kalmatlannak bizonyult (való­jában kiváltották őket). 120 éve, 1875. január 27-én adta hírül a Tolnamegyei Köz­löny Víg élet címmel: „Egy régi szólásmód azt tartja, hogy Szegzárdon a lakodalmak száma egyenes arányban van a termett bormennyiséggel. E példabeszéd ez idén fényes cá­folatban részesült, mert dacára a múlt év rendkívül silány bor­termésének, minden nap 3-4 víg zenétől kísért lakodalmas nép járja be utcáinkat”. 110 éve, 1885. január 29-én a Szekszárd Vidéke Vas Gere­benről hamvai hazahozatala al­kalmából emlékezett meg, mondván „tisztelettel hajiunk meg nemesebb irányú szellemi művei előtt”. Ugyanekkor írt a lap a „szekszárdi első zenekar”, Garay Ferkó és bandája tervei­ről: az Amerikai Egyesült Ál­lamokba hívták őket heti 400 dollárt kínálva, de „A szerző­dést gátolja az, hogy Garay Fe­renc, ki tavai künn volt Ameri­kában, kevésnek találja az ösz- szeget”. 90 éve, 1905. január 29-én a Tolnavármegye Gyalui Farkas négy nappal korábban, a Buda­pesti Hírlapban megjelent Ap- ponyi Sándor gróf könyvtára című írását közölte. 85 éve, 1910. január 23-án tu­datta az előbbi lap: „Sámson cím alatt csinos kiállítású köte­tet kaptunk, melynek szerzője Lénárt (Linhardt) Alfréd. A kö­tet számos kis elbeszélést tar­talmaz, amelyek eleven tollal ügyesen, sok közvetlenséggel és élénk megfigyeléssel vannak megírva. (A szerző a szekszárdi kórház alorvosa volt.) 70 éve, 1925. január 24-én számolt be a Tolnavármegyei Újság a trianoni béketerv szek­szárdi hatásáról: a református templomban Gödé Lajos „mély érzéstől áthatott beszéde” után „férfisírástól lett hangos az egész Istenháza. És az Isten szolgája .. . sem bírt többé a szívével, ő is zokogva roskadt össze”. E szám adott hírt Steig Flórián „kiváló agyagiparos” haláláról, aki 1904-ben világki­állításon nyert első díjat Milá­nóban. Krónikás Saját bevallása szerint, az előző ciklusban szerzett tapasztalato­kat kívánta kamatoztatni Má- linger József, amikor úgy dön­tött: ismét jelölteti magát pol­gármesternek Sióagárdon. Másrészt kötelességének is érezte azok után, hogy 1990-ben a mintegy ötszáz sza­vazóból több mint háromszázan voksoltak rá. Az 1994-es vég­eredmény pedig már mindenki előtt ismert: a lakosság több­sége ismét neki szavazott bi­zalmat. A testület ellenben alapos át­alakuláson ment keresztül, ösz- szesen hét új képviselőt válasz­tottak. Van közöttük például tanár, nyugdíjas, vállalkozó és orvos is, azaz úgy fest, a telepü­lésen létrejöhet a különböző korosztályok és foglalkozási ágak megfelelő érdekképvise­lete. A pártérdekek eddig sem érvényesültek a testületben és továbbra is a „párttagságát mindenki a pártjában gyako­rolja” elv fog működni - állítja Kővári László, a konzervatív pártok választási koalíciójának kompenzációs listájáról jutott be a szekszárdi közgyűlésbe.- Képviselőként mit tart az elkövetkezendő időszak legsür­gősebb, legfontosabb tenniva­lóinak?- A fő feladat az első félév­ben az időközben már megje­lent hegyközségi törvényről szóló tájékoztatás, majd pedig a végrehajtás segítése. A törvény úgy szól, hogy végrehajtásának fő motorja a jegyző, illetve megbízásából a hivatal. Munká­juk segítését képviselőként is fontos feladatomnak tekintem. Mi nagyon szeretnénk, ha Szekszárdon már előbb meg­kezdhetné működését, s az elő­készítés alapján erre van is le­hetőség. A törvény úgy rendel­kezik, hogy ez alulról jövő kez­deményezés, de egyben kötele­zettség is, hogy a termelőknek jelentkezni kell. A regisztrálás, az előkészítő bizottság megvá­lasztása, a tájékoztatás önkor­mányzati feladat. Távlatokban megváltozik a közgyűlés és a hegyközség, mint speciális ön- kormányzat kapcsolata. A köz­gyűlés átadhat feladatokat a hi­vatal tevékenységből hegykö­zségbe, mint például az ültet­vény-telepítés, kivágás ellenőr­zése. Szakmai oldalról minden­képpen szoros kapcsolatot kell kialakítani. '- A frakció programjának ismert része az a javaslat, hogy alakítson a közgyűlés önálló mezőgazdasági és környezetvé­delmi bizottságot. Malinger József Málinger József. A teljes kép­hez még az is hozzátartozik, hogy az új testületben kevesebb a pénzügyi szakember. Idén az intézmények műkö­dőképességének megőrzése az elsődleges szempont. Ha min­den igaz, tavalyról áthúzódó, egyedüli nagyobb beruházás­- Az előzményekhez tarto­zik, hogy annak idején mindhá­rom polgármesterjelölt fontos kérdésnek tartotta a mezőgaz­dasággal való foglalkozást és az ehhez tartozó környezetvé­delmi gondok megoldását. A mezőgazdasági bizottság meg­alakításának fontosságát, egy bortermelő vidéken gondolom nem kell külön indokolni. A környezetvédelem ugyan gaz­dasági kérdés is, de elsősorban mégiscsak a termőföldhöz kap­csolódik. Azt is mindenki tudja, mennyire égető kérdés a me­gyeszékhelyen az ivóvíz, a szemétlerakás kérdése, egyálta­lán környezetünk rendbentar- tása. Ezek mind olyan témák amelyeket több sikerrel lehetne önálló bizottság szintjén képvi­selni. Egy percig sem gondoljuk, hogy a gondokat rövid idő alatt meg lehetne oldani, de a kon­cepció kialakítását mindenkép­pen el kell kezdeni. Nem hivat­kozhatunk arra, hogy most nincs rá pénz, nem tudjuk meg­oldani, mert egyszer eljöhet az a pont, amikor már nincs más megoldás, meg kell oldani. Erre fel kell készülni.- Az új ivóvízbázisról, sze­méttelepről, a kömyzetvéde- lemről már legalább húsz éve szó van, de mintha kevés történt volna.- Magam is már régen mon­dogatom, hogy a növényvédő­szerek göngyölegének a tárolá­sát, megsemmisítését a szőlő­vidéken meg kellene oldani, most talán tenni is tudok ennek ként ’95 végére befejeződik a szennyvízcsatorna-hálózat kié­pítése. Hogy nem akármilyen fejlesztésről van szó, azt jól ér­zékelteti két adat: a beruházás összértéke 84 millió forint, eb­ből az önkormányzat 42 milliót szerzett pályázat útján.-krasznai­érdekében. A harmadik, ami még nagyon fontos téma, ez az állattenyésztés, a majorok és tanyák, állattartó telepek helyé­nek kialakítása, • kijelölése, amihez szerintem a városnak is hozzá kellene járulnia. Bárki, aki ilyent tervez, illeszkednie kell abba képbe, ami Szek- szárdhoz tartozik. Még ma sincs állattartási rendelet, ami­ben szerepe van a Gazdakörnek is, amennyiben, mint civil szer­vezet nem tudtuk annak egyik változatát sem elfogadni. Az rendben van, hogy a belváros­ban ne legyen állattartás. A ket­tes és a hármas körzet tekinte­tében viszont már komoly. el­lentétek voltak. A jövőben meg kell terem­teni a feltételeit, hogy ne csak saját földje legyen a polgárok­nak, hanem állatokat is tarthas­son. A városnak meg kellene teremteni annak a lehetőségét, hogy bizonyos belátható időn belül például az infrastruktúrát úgy alakítsa, hogy a kijelölt körzetben meglegyenek a kör­nyezetvédelmet is figyelembe vevő állattartás feltételei. Megmondja a város, hogy hol legyenek a gépszínek, istállók. A megvalósítás itt sem egy-két év feladata, de koncepciót már most ki kell dolgozni. Azt gon­dolom, a két említett körzetben annak az egy-két állattartónak még némi kifutási időt kell adni, hogy a gazdaságát fel­számolja, a civil szervezetek olyan értelmű bevonásával, hogy kontrollálják a körülmé­nyeket. -i­Téli szünetet tart az Ország- gyűlés, december 20-tól január végéig szabadságon vannak a honatyák. Hogyan, mivel töltik a szabadnapokat, otthon, csa­ládi körben vagy valamilyen üdülőhelyen pihenik ki az or­szágiás fáradalmait? Erről ér­deklődtünk Tolna megyei kép­viselőktől. — Téli szünet számomra az idén csak a két ünnep, kará­csony és újév közötti pár nap­ban volt, amit itthon, Szekszár­don, a családom körében töltöt­tem - válaszolta kérdésünkre dr. Jánosi György országgyű­lési képviselő, a Magyar Szoci­alista Párt alelnöke pénteken délután Szekszárdon, a cigány kisebbségi önkormányzatok kéviselőinek rendezett összejö­vetel után. Téli szünet csak a Parla­mentben van, január első napja­itól teljes gőzzel dolgozom Bu­dapesten, az MSZP alelnöke- ként sok a teendőm. Most fog­lalkozunk a média törvény elő­készítésével - amit nagyon jó lenne minél előbb az Ország- gyűlés elé terjeszteni, - ezenkí­vül az oktatási törvény módosí­tásával kapcsolatos koncepciók kidolgozásával és előkészítésé­vel. Készülök a hétvégi frak- cióülésre, ahol a miniszterelnök úr értékelni fogja a kormány eddigi tevékenységét és ismer­teti esetleges módosító javasla­tait. — Ezek szerint nem túl sok időjutott most a családra, a lá­nyaira. — Talán lesz ebben a hó­napban még egy hosszabb hét­végénk, amikor belföldön a he­gyekben, a Kékesen vagy vala­hol a környékén eltöltünk pár napot a családdal és remélem hó is lesz, hogy szánkózhassak a lányaimmal. — Ha jól hallottam, most szombaton lesz a születésnapja. Hol ünnepli? — A születésnapot mindig itthon, a családommal. /. kováts Mezőgazdaság, környezetvédelem r i PALYAZAT A Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara munkatársakat keres a feladatkörébe tartozó következő területek vezetésére: külkapcsolatok, gazdaságszervezés, tájékoztatás. Feltétel; felsőfokú végzettség, szakirányú gyakorlat, nyelvismeret. Számítógépes ismeret mindegyik területen előnyt jelent. írásbeli pályázatot szakmai önéletrajzzal a kamara irodájába (Szekszárd, Arany J. u. 23-25.) 1995. február 10-ig lehet leadni. A pályázatok elbírálási határideje február 28. Bővebb tájékoztatást ad Rostás Ilona titkár. — (63262 r PALYAZAT A Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara a szakképzési és a kamarai törvény által feladatkörébe utalt 1 szakképzés felügyeletére munkatársat keres. Feltétel: felsőfokú végzettség, oktatásszervezésben illetve felügyeletben szerzett gyakorlat, a képző intézmények és üzemek ismerete. Nyelvismeret és számítógépes ismeret előnyt jelent, írásbeli pályázatot szakmai önéletrajzzal a kamara irodájába (Szekszárd, Arany J. u. 23-25.) 1995. február 10-ig lehet leadni. A pályázatok elbírálási L határideje február 28. Bővebb tájékoztatást ad Rostás Ilona titkár. (63263 I SZEKSZÁRDI WÜEI Rt. Szekszárd, Damjanich u. 33-35. felvételt hirdet elemző közgazdász munkakör betöltésére. A munkakör betöltéséhez felsőfokú végzettség és számí­tógépes ismeret ssükséges. Előny: számviteli szakmai gyakorlat. Pályázni írásban szakmai önélet­rajzzal és a végzettséget igazoló okmányok másolatával lehet. A pályázatot a gazdasági igazgatónál kell benyújtani 1995. február 15-ig. (63206) SZEKSZÁRDI üHRERRt. Szekszárd, Damjanich u. 33-35. felvételt hirdet számviteli és pénzügyi osztályvezetői munkakör betöltésére. A munkakör betöltéséhez felsőfokú végzettség és 5 éves számviteli gyakorlat szükséges. Előny: számítógépes ismeret. Pályázni írásban, szakmai önélet­rajzzal és a végzettséget igazoló okmányok másolatával lehet. A pályázatot a gazdasági igazgatónál kell benyújtani 1995. február 15-ig. (63207) ajánlata: konvektorok falicirkok vízmelegítők rézcsövek, kötőelemek fűtésszabályozók radiátorszelepek Grundfos szivattyúk fűtéstechnikai szerelvények és alkatrészek kis és nagykereskedelme! Szekszárd, Csokonai u. 3. Telefax: 74/319-914. _____________________________________(62947) m TÜZEP [___jfécs^hh 2 7. sz. Tolnai telepén orosz 175xll4-es hullámpala kapható amíg a készlet tart. 390,- Ft/db áfás áron. Házhoz szállítást vállalunk. Nyitva tartás: hétfő-péntek 8-16 óráig. Telefon: 74/340-236. (63292)

Next

/
Oldalképek
Tartalom