Tolnai Népújság, 1995. január (6. évfolyam, 1-26. szám)

1995-01-02 / 1. szám

f\ *| W n • HŐGYÉSZI SIKER A FELNŐTTEK KÖZÖTT (7. oldal.) 1995. JANUÁR 2. HÉTFŐ ÁRA: 18,80 FORINT VI. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM Három fiatal­emberjelent meg egyik éj­szaka az orvosi ügyeletén, nem sokkal a disz­kózárás után. Már az asszisz­tensnőbe is be­lekötöttek. Kriminális (4. oldal.) A Nap Hírei Több telefon-előfizető Győr-Sopronban Csaknem 10 ezer új előfize­tőnél szólalt meg a telefon az óév utolsó heteiben Csornán, Kapuváron és a környékbeli falvakban, valamint Pannon­halma környékén. A települé­sek anyagilag is hozzájárultak a távbeszélő-hálózat fejlesz­téséhez, ami az új előfizetők bekapcsolásának feltétele volt. A Matáv Rt. soproni igazgatósága Csorna és Pan­nonhalma térségében 2,2 mil­liárd forintot költött a beruhá­zásra: a kézi irányítású rend­szert digitálissal váltották fel a Rábaközben, ennek nyomán vált az ország első, telefon te­kintetében teljesen automati­zált megyéje Győr-Mo- son-Sopron. Egy kis zalai cég világkarrierje Kevés magyar vállalkozás könyvelhet el olyan látványos sikert, mint a geodéziai mű­szerek gyártására szakosodott zalaegerszegi Euro-Geo Kft. Négy évvel ezelőtt 2 millió forint alaptőkével és egy személyi számítógéppel kezd­tek, 1994-et pedig 53 millió forint termelési értékkel zár­ták, amely kizárólag export­ból származik. Kecskevérsavó Nagy- görbőről, Amerikába Több mint 70 kecske, egy régi gazdasági épületből kialakí­tott laboratórium és iroda az alapja az amerikai tulajdonú, gyógyászati célú vérsavót előállító Hunnavix Kft.-nek, amely január 3-án kezdi meg működését Nagygörbőn. A veszprémi területről áttelepült kisüzemben 21 naponként olt­ják be egy speciális készít­ménnyel a kecskéket, majd egyedenként 3 deciliter vért vesznek tőlük. Az ebből ki­szűrt, mélyhűtött vérsavót szállítják az amerikai felhasz­nálóknak. Nagytakarítás volt tegnap Budapesten A Fővárosi Közterületfenn­tartó Vállalat mintegy 600 dolgozója kezdte meg tegnap hajnalban a főváros takarítá­sát, hogy az utcákról eltávo­lítsák a szilveszteri mulatság „nyomait”. A körutakról, a forgalamsabb belvárosi ut­cákról, terekről 500 kézi út­tisztító és 40 seprűgép szedi össze az eldobott trombitákat, szerpentineket, üvegeket. Lakástűz Győrben és Miskolcon Győr külterületén, a Zichy Ottó utcában egy melléképü­letben holtan találták a tulaj­donos 62 éves öccsét. Mint a BM Tűz- és Polgári Védelmi Országos Parancsnokságának ügyeletese elmondta: a tűz december 29-én reggel kelet­kezett, de csak 31-én jelentet­ték a tűzoltóknak. Miskolcon az Őzugró utcábán az elekt­romos fűtőtestre teregett ruha okozott tüzet. Egy 84 éves ember füstmérgezésben meg­halt. Bili Clinton vette a hölgy kabátját Micsoda buli! Fülsiketítő trombitafiarsogás, petárdák robaja, sőt világító rakéták vakító fénye jelezte tegnap pár perccel éjfél után a'megyeszékhelyen: immár visszavonhatatlanul itt van az 1995. esztendő. Az újév lassan gomolygó köddel, majd kisvártatva vigasztalan eső­vel jelezte érkezését, ám ezekről a kellemetlenségekről szerencsére nem vettek tudomást azok, akik többedmagukkal, társaságban szilvesztereztek. Az alaphangot itt a pezsgőspoha­rak egymáshoz koccanása adta meg, majd az alkalomhoz illő zene. Akárcsak felvételünkön, mely a Szekszárdhoz közeli Sötétvölgyben, a szalagokkal, léggömbökkel, lampionokkal díszí­tett vadászházban készült. fotó: ótós réka Jó szívvel és tisztességgel Pár héttel a négy évvel ezelőtti önkormányzati választások előtt esélylatolgató beszélgetésre ültünk le Bognár Jenővel, Bátaszék nagyközség tanácselnökével. Akkor azzal váltunk el, hogy bármi lesz is a választás eredménye, egy biztos: levonja majd belőle következtetéseit, amelyek tanulsággal szolgálnak az el­következendő életére. Bili Clinton vette a kabátját, Dee Dee Myers távozott - eny- nyibe tömöríthető az a kis aján­dékozással egybekötött búcsú, amellyel az amerikai elnök utolsó hivatali napján elköszönt a Fehér ház sajtótitkámőjétől. A kabát, amelyet Clinton vett, illetve csináltatott Dee Dee Myersnek, az amerikai légierő hagyományos pilóta dzsekije, rajta a hölgy nevével. A UPI hírügynökség jelen­tése szerint Dee Dee Myers nem tért ki arra utolsó sajtótá­jékoztatóján, hogy mik a tervei jövőre, illetve nem csak a ka­lendárium küszöbén kopogtató jövőre, hanem egyáltalán a jö­vőre vonatkozóan, ám remény- teljesen célzott arra, hogy Was­hingtonban lesz továbbra is munkája, jóllehet nem a kor­mányzaton belül. Dee Dee Myers rengeteget utazott Clin­ton elnökkel az amerikai légi­erő egyes számú gépén, az el­nöki „járaton”, s mondhatni, a Fehér Házból is repült: szil­veszterre Párizsba és Marok­kóba. Távozásával tovább fogyat­kozik a Fehér házban dolgozó hölgyek létszáma, ő ugyanis már a harmadik Joycelyn El­ders doktornő és Joan Baggett politikai igazgató nyomában. A hármas „nőveszteség” ellenére Clinton kormányzatában még mindig több hölgy dolgozik, mint elődei kabinetjeiben bár­mikor. — Nyolc évig munkálkodott a községért, tanácselnök volt, s azt hiszem, nem túlzók, ha leí­rom, Ön népszerű, tisztelt em­ber volt Bátaszéken. Az 1990-es választásokon nem választották meg... — így utólag, négy év távla­tából tudomásul veszem az ak­kori erőviszonyokat, s talán jobb is, hogy akkor nem válasz­tottak meg. A pártcsatározások Fodor Gábor miniszter felhívá­sára folyamatosan érkeznek a közoktatási törvény módosítá­sát érintő javaslatok a Művelő­dési és Közoktatási Miniszté­rium tanügyigazgatási főosztá­lyára - tájékoztatott a szaktárca sajtóosztálya. Közölték: bevál­tak a tárca azon reményei is, miszerint a kezdeményezők köre igen széles, igazolva, hogy az iskolaügy mindenki számára fontos. A javaslatokat megfogalma­zók között ugyanis szülők, or­vosok, pedagógusok, iskolai­gazgatók, megyei pedagógiai intézeti igazgatók, tanárképzés­olyan erősek voltak, hogy az is előfordulhatott volna, önszán­tamból fordítok hátat ennek a pozíciónak. — Igen, így utólag négy év­vel .. . S akkor, azokban a na­pokban, hetekben, hónapok­ban? Nem lehetett könnyű tu­domásul venni a vereséget. — Nem. Nagyon nehezen éltem meg, a családommal együtt. Mégis azt kell mondá­séi foglalkozó egyetemi okta­tók is megtalálhatók. A módosí­tási javaslatok több ponton megegyeznek a kormányprog­ramban megfogalmazott változ­tatási irányokkal, érintik az is­kolaszerkezet változását, a nemzeti alaptantervre vonat­kozó előírásokat, a pedagógus munkakörben alkalmazhatók képesítési előírásait. Ugyancsak foglalkoznak a pedagógusok jogállását, a ma- gánkoktatási intézmények és a művészeti oktatási intézmé­nyek speciális szabályait érintő kérdésekkel csakúgy, mint az alapvizsgával, az érettségi nőm, hogy hálás vagyok a sors­nak ezért a négy évért, mert olyan dolgokra nyitotta fel a szememet, olyan tapasztalatok­kal, látásmóddal lettem gazda­gabb, ami feltétlen segítsé­gemre lesz elkövetkezendő munkámban. — Az 1990-es választások óta hogyan alakult a sorsa? — Szekszárdra kerültem dolgozni. Előtte azonban egy súlyos gerincműtéten estem ás és azt követően volt még egy reménytelen munkahely-pró­bálkozásom. Fél évig voltam otthon. Nagyon tanulságos idő­szak volt. (Folytatás a 4. oldalon.) vizsgával, valamint a közokta­tási megállapodás törvényi elő­írásaival összefüggő pontokkal. A javaslatok között azonban található olyan is, amely helyi érdekeket kíván érvényesíteni, illetve felmentést akar adni a kötelező feladatok ellátása alól. A minisztérium fontosnak tartja, hogy a közoktatási tör­vény módosítási javaslata a mind szélesebb körből beérke­zett javaslatok mérlegelésével készüljön el. A tárca ezért to­vábbra is várja a kezdeménye­zéseket. A javaslatok beérkezési határideje: január 10. Röviden Hasznos útmutatásokat tar­talmazó ajándék könyvet pos­táz 12 ezer Veszprém megyei vállalkozónak az újév első nap­jaiban a KISOSZ megyei szer­vezete. A veszprémi önkor­mányzat, a vállalkozásfejlesz­tési központ, a megyei kereske­delmi és iparkamara, valamint a Balaton Alapítvány támogatá­sával olyan szakkönyvet adtak ki, amely segít a vállalkozói ismeretek elsajátításához, tám­pontot ad az önellenőrzéshez. A szerkesztésben részt vettek a Fogyasztóvédelmi Felügyelő­ség, az Állami Népegészségü­gyi és Tisztiorvosi Szolgálat, a rendőrség, pénzügyőrség és a tűzoltóság szakemberei. Sikeresen befejeződött a 12 ezer lakosú Törökbálint infrast­ruktúrájának fejlesztési prog­ramja, amelyre négy év alatt az önkormányzat hozzávetőleg egymilliárd forintot költött. Ennek eredményeként számos földútra burkolat került, kiépült a gázhálózat gerincvezetéke, a csatornarendszer és kétezer la­kásban csörrenhetett meg a te­lefon. Részint e fejlesztéseknek kö­szönhetően a külföldi befekte­tők érdeklődése is megnöveke­dett a település iránt. Év végi nyugalom és év ele­jei csend - eképp jellemezte a határátkelőhelyek vasárnap délelőtti személy- és teherfor­galmát a Határőrség ügyeletese. Eszerint mindenütt gyér volt a forgalom, és zavartalan az átju- tás. A nap további részében, az esti órákban sem volt különö­sebben élénk a határátkelőhe­lyeknél a forgalom. Szolgáltatás Horoszkóp a 6. oldalon. Totóeredmények a 7. olda­lon. Tévé- és rádióműsorok, valamint apróhirdetések a 8. oldalon. Időjárásjelentés a 10. olda­lon. Benne: térképek, részletes országos és megyei prognózis, vízhőmérsékletek, várható leg­nagyobb széllökések. Lottószámok: a 52. heti ötös-, hatos-, és AustriaLottó nyerőszámai, valamint az ötös- és hatoslottó nyereményjegy­zéke a 10. oldalon. Kalendárium és közhasznú információk a 10. oldalon.. Benne: névnapok története, év­fordulónaptár, napi igék. Javaslatok, törvénymódosításra Westel 900 GSM - Szekszárdon Gyorsan és kényelmesen szeretne GSM telefonhoz jutni? Látogasson el a Westel 900 GSM Szekszárdi mintaboltjába! GSM szolgáltatás és az ország legszélesebb GSM telefon választéka EGY HELYEN! A Westel 900 GSM rendszere immár két központtal áll előfizetői rendelkezésére. Ennek is köszönhető, hogy az év végére országos lefedettséggel büszkélkedhetünk. Ez a fejlődés nyilvánvaló magyarázatául szolgál annak, miért is választották már több mint ötvenezren a Westel 900 GSM rendszer nyújtotta kiváló minőségű szolgáltatást. Szeretettel várjuk hétfőtől péntekig 9-17:30 óráig, szombaton 9 és 14 óra között Szekszárdon, az Arany János u. 4. alatt. Ha bármilyen kérdése van, kérjük hívja a (06-74) 315-715-ös vagy a (06-30) 435-900-as telefonszámot!

Next

/
Oldalképek
Tartalom