Tolnai Népújság, 1994. szeptember (5. évfolyam, 205-230. szám)

1994-09-01 / 205. szám

SOPRONI TORNÁN SZEREPEL A SZEKSZARD (8. oldal.) BONYHÁD, DOMBÓVÁR, DUNAFÖLDVÁR, PAKS, SZEKSZÁRD, TAMÁSI, TOLNA VÁROSOK ÉS KÖRZETÜK NAPILAPJA 1994. SZEPTEMBER 1. CSÜTÖRTÖK ARA: 16,30 FORINT V. ÉVFOLYAM, 205. SZÁM Látogatás az atomerőműben A Magyar Mérnökök és Építészek Világszövetsége szervezte meg - mások köz­reműködésével - a Budapesti Műszaki Egyetemen a Kár­pát-medencei műszaki konfe­renciát, a térség tudósainak részvételével. A tanácskozás mintegy száz résztvevője látogatott el teg­nap Pungor Ernő akadémikus, az Országos Műszaki Fejlesz­tési Bizottság elnökének a ve­zetésével a Paksi Atomerő­műbe. Az erőműről Kováts Balázs tartott előadást, majd eszmecsere következett a ma­gyar tudomány nemzetközi szerepéről, végül a vendégek megtekintették az erőművet. Ülést tart a dombóvári képviselőtestület Gazdasági csomagterv A szokásos őszi „csomag­tervet" tárgyalja - többek kö­zött - ma délután 17 órától kezdődő ülésén a dombóvári képviselőtestület. A lejárt ha­tározatokról szóló jelentést követően tájékoztató hangzik el az önkormányzat első félévi költségvetésének végrehajtá­sáról. Módosítani tervezik az idei költségvetés rendjéről szóló önkormányzati rendele­tet. Megtárgyalja a testület a Kommunális Szolgáltató Vál­lalat végelszámolását. Zárt ülésen lesz szó az önkor­mányzat értékpapírjainak ér­tékesítési lehetőségéről. Ugyancsak szeptemberben aktuális téma az oktatásügy. Döntenie kell a képviselőtes­tületnek az önállósodott spe­ciális iskola elnevezéséről, a Gárdonyi és a Sportiskola ösz- szevonásáról, hogy csak a le­gaktuálisabb témákat emeljük ki a tervezett tizenkét napi­rend közül. Történelmi nap Berlinben Jelcin orosz elnök és Kohl német kancellár tegnap Berlinben együtt búcsúztatta a Németországból távozó orosz csapatok utolsó egységét. Az emlékmű megkoszorúzása után Jelcin és Kohl rövid beszédet mondott a háború hőseire emlékezve. Az orosz elnök megindultan emlékezett a második világháborúban elesett szovjet katonákra. Kohl azt emelte ki, hogy a két ország történetének egy sötét fejezete ér véget. A kancellár megígérte, hogy elesett honfitársaik emlékét tisztelettel megőrzik. Lakni és jóllakni Pakson Az Illyés Gyula Pedagógiai Főiskola elsős szociális mun­kás hallgatói több éve szocio- tábor keretében =- a tanterv ré­szeként - felméréseket végez­nek a megye településein, kü­lönböző témákban. Idén nyá­ron paksi és dunakömlődi polgárokhoz kopogtattak be a hallgatók, hogy megtudakol­ják, milyenek a lakhatási lehe­tőségek és költségek a térség­ben. A főiskolások kedden este, a paksi művelődési ház­ban tárták nyilvánosság elé az általuk gyűjtött adatokat. A 23 főiskolás 250 lakóhe­lyen keresett, és 166-nál ka­pott választ a feltett kérdé­sekre. Vizsgálták a lakosság jövedelemviszonyait, a szociá­lis és természetbeni juttatás­ban részesülők arányát, a la­kástípusokat, a lakásmérete­ket, a lakások állagát, a lakás- fenntartási költségek alakulá­sát, a hiteltörlesztések mérté­két, a fűtési módozatokat, és ami igazán izgalmas, ezek összefüggéseit, kölcsönhatá­sait. Csak az összegyűjtött ada­tok ismertetése több, mint egy órán keresztül tartott. Az elő­adás utáni vita bizonyította, hogy a lakosság életkörülmé­nyeire utaló adatok esetleg új szociális feladatok megvalósí­tására késztethetik az önkor­mányzatot. A hallgatókon mindenesetre nem múlik, ők megcselekedték a dolgukat. Elképzelem az idős hölgyet, amint a túlvilá­gon a tudósok bölcs derűjével várja az aján­déksorsolás szürke borí­tékját. Dienes Valéria szerencséje (3. oldal.) ISKOLÁT AVATTAK PÖRBÖLYÖN. Közel két évtized telt el azóta, hogy a faluban utoljára évnyitó ünnepséget tartottak. Tegnap este viszont duplán örülhettek a pörbölyiek, hiszen a tanévnyitó egyben az új - egy év alatt elkészült - alsótagozatosf általános iskola átadását is jelentette. A három tantermes intézmény 5,5 milliós költségvetéssel épült, a belső berende­zés pedig mintegy 1,4 millió forintot emésztett fel. A pénz döntő többségét pályázat útján és a Pörbölyért Alapítvány segítségével teremtette elő az önkormányzat. Idén két elsős, valamint négy másodikos tanulóval indul az intézmény, néhány év múlva azonban már huszonöt-hu­szonhat gyerekkel számolhatnak. A tegnapi avatáson dr. Solymosi József országgyűlési kép­viselő vágta át a szalagot, átadva ezzel a diákoknak, tanároknak, Pörbölynek az impozáns épületet. Fotó: Ótós Réka RÖVIDEN Mindenkit kérnek, hogy lehetőségeihez mérten támo­gassa a segélyakciót, hogy éle­teket menthessenek! (2. oldal.) A képviselők megtárgyal­ták az Alisca Patent település- fejlesztésre vonatkozó ajánla­tát is, majd úgy döntöttek, kö­szönik, de nem élnek vele. (3. oldal.) Mint azt Orlovácz György elmondta, azért volt időszerű a konyha modernizálása, mert az intézménybe naponta közel 360 fő részére készítenek ebé­det. (4. oldal.) Az összes darázsfélére jel­lemző, hogy rendkívül szere­tik a cukros anyagokat, szíve­sen kikezdenek mindenféle gyümölcsöt, csemegéznek az éléskamrákban. (5. oldal.) Kinevezések a Parlamentben A Magyar Köztársaság el­nöke - a miniszterelnök előter­jesztésére - Honti Máriát a Művelődési és Közoktatási Minisztérium közigazgatási államtitkárává, dr. Zsuffa Ist­vánt a Belügyminisztérium közigazgatási államtitkárává nevezte ki. A kinevezési ok­mányokat Göncz Árpád teg­nap délután a Parlament Nándorfehérvári termében nyújtotta át. Egyúttal az újon­nan kinevezettek letették a hi­vatali esküt. Szívügye a tájvédelem / • / Sződi Imre Szolnokon született, tanulmányait Kisújszálláson és Keszthelyen végezte. Negyvenöt éves, nős, három gyermek apja. A Tolna megyei II. számú választási körzet országgyű­lési képviselője, a választásokon a Szocialista Párt színeiben indult. Ezt megelőzően a dunaföldvári Alkotmány téesz el­nöki teendőit látta el. A választások után munká­jában olyan formában válto­zott a helyzet, hogy Sződi Imre főállásban országgyűlési képviselői teendőit végzi, s mellékállásban látja el az el­nöki tisztet, a szövetkezet irá­nyítását, a bizottságok, a köz­gyűlés munkájának koordiná­lást. A közgyűlés ügyvezető igazgatói státuszt szavazott meg a mindennapi teendők folyamatos ellátására. Idő­közben lezajlott a parlament alakuló ülése, s a héten elkez­dődött az őszi ülésszak. — Tudomásom szerint a kampány során többször is végig­látogatta a választási körzetét. Milyen tapasztalatokat szerzett? — Látogatásaim során a helybeliekkel együtt próbál­tunk a felvetődő problémákra választ keresni. Néhány konkrét példa: Kaj- dacson a műemlék jellegű kas­télyban lévő iskolával voltak elképzelései az önkormány­zatnak. Szerették volna eladni a kastélyt, s új iskolát építeni, ám ez eddig tudomásom sze­rint nem sikerült. Fő gond a kastély-iskola esetében min­den évben a hatalmas légtér kifűtése, mely komoly anyagi terhet jelent. (Folytatás a 4. oldalon.) Jegyzői konferencia Siófokon tartja az idén a Magyar Közigazgatási Ka­mara szokásos jegyzői konfe­renciát, elsejétől harmadikáig. Az idei programról dr. Farkas László főjegyzőt kérdeztük. Célja, hogy a jegyzők első kézből tájékozódjanak, illetve kifejtik véleményüket a kor­mány jelen lévő képviselői­nek. Az önkormányzati tör­vény módosításáról Kuncze Gábor, a területfejlesztésről Baja Ferenc miniszterrel vál­tanak szót a jegyzők. Az ön­kormányzati választásokról dr. Tóth Zoltán, BM főosz­tályvezető ad tájékoztatást. A közigazgatás frontvonalában dolgozó jegyzők egymással is megosztják tapasztalataikat. Megvitatják a konferencián - ahol hatszázötven jegyző - 30-40 Tolna Megyéből - a ka­mara köztestületté alalakulá- sát, illetve a kamarai törvény tervezetét. Ugyancsak a ka­mara dolgozta ki az etika kó­dexet, amelyről szintén szó lesz Siófokon. Harckészültségi szolgálatban aMiG29-esek Csütörtöktől átveszik a harckészültségi szolgálatot a MiG 29- es vadászgépek a rendszerből kivont MiG 21-esektől a kecske­méti Szentgyörgyi Dezső Harcászati Repülőezrednél. Erdélyi Lajos alezredes, honvédelmi szóvivő tegnap el­mondta, hogy eddig 20 pilótát képeztek ki az új technika keze­lésére és hamarosan folytatódik a repülőgépvezetők átképzése. Tavaly októberben érkezett meg 28 darab MiG 29-es vadászgép a kecskeméti repülőtérre Oroszországból a hazánkkal szemben fennálló tartozás részbeni törlesztéseként. A pilóták átképzése 1993 decemberében kezdődött meg, az első lövészeti gyakorla­tot nemrég hajtották végre Nádudvar lőterén. Nyírségi karnevál A hagyományos Nyírségi Ősz - gazdasági, kulturális és sport-rendezvénysorozata szeptember 3-án kezdődik Szabolcs-Szatmár-Bereg me­gyében. A nyitónapon a nagy- családosok országos találko­zójának ad otthont Nyíregy­háza, valamint nemzetközi ásványkiállításra és börzére várja öt világrész gyűjtőit. A Nyírségi Ősz leglátványosabb eseményét, a karnevált szep­tember 10-én rendezik meg. A vidám, jelmezes utcai felvonu­láson hazai és külföldi amatőr, illetve hivatásos táncosok is részt vesznek. A gazdasági rendezvények közül kiemel­kedik a szeptember 28. - ok­tóber 2. közötti AGRO-FOOD Mezőgazdasági és Élelmisze­ripari Kiállítás. A NAP HÍREIBŐL Hefele emlékkiállítás A klasszikus barokk építészet európai hírű mesterére, He­fele Menyhértre emlékeztek halálának bicentenáriumán Szombathelyen. A tárlatot Mojzer Miklós, a Szépművé­szeti Múzeum főigazgatója ajánlotta az érdeklődők fi­gyelmébe. A nagyszabású összefoglaló kiállítás - me­lyet első ízben rendeztek meg a városi képtárban - fényesen bizonyítja a Tirolban szüle­tett, és 1777-ben Vas me­gyébe érkezett mester mun­kásságát. Bocskai emléktúra A Bocskai felkelés 390. év­fordulója alkalmából és a vá­ros történelmi hagyománya­inak ápolására a szerencsi Bocskai Gimnázium tanárai és diákjai kedden jubileumi kerékpáros emléktúrára in­dultak. Szeptember 3-áig a Bocskai túrán résztvevő több mint száz diák, tanár, szülő - közöttük a város polgármes­tere - felkeresi a Bocskai és a hajdú emlékhelyeket. Kecskeméti ügyvéd-költő sikere A Független Alkotók Orszá­gos Szövetségének idei nem­zetközi irodalmi pályázatá­nak első díját vers kategóriá­ban Provaznik Géza, kecs­keméti költő nyerte. A szer­vezet Kanadától a Felvidékig a világ számos országban hirdeti meg pályázatát, mely iránt évről-évre egyre na­gyobb az érdeklődés. A vers, próza és dráma kategória díjnyertes alkotásait antoló­giában jelentetik meg, mely­nek a terjesztése is nemzet­közi. Az első díjas Provaznik Géza civilben ügyvéd. A Rába Hannoverben A Rába Rt. önálló kiállítóként az idén először vesz részt a szeptember 3-án nyíló han­noveri nemzetközi vásáron. Bemutatja a kéttengelyes lu- xusautóbusz-alvázat, amely süllyesztett vezetőülésű tá­volsági buszokhoz készül és minden olyan feltételt bizto­sít, amely egy hosszú utazás során a járműtől elvárható. Kiállítják a környezetbarát D10-es motort, amely eleget tesz az EURO 1 szabvány környezetvédelmi előírásai­nak. Felvonultatják többek között a földmunkagépekhez használatos hátsó futóművet, amely három világszaba­dalmat tartalmaz. Forgalom-korlátozás Szlovákiában A határőrség tájékoztatása szerint ma 7 és 22 óra között Szlovákia korlátozza határál­lomásain a kamionok foga­dását és az ország területén a közlekedését. A korlátozás alól kivétel az élőállatokat szállító kamion, a hűtőkocsi és a veszélyesebb szállítmá­nyokat fuvarozó kamion. Faipari kiállítás Tíz országból 100 kiállító vonultatja fel termékeit a teg­nap Sopronban megnyílt nemzetközi faipari szakkiállí­táson, a Ligno Nóvumon. A szeptember 3-ig látogatható bemutatón különböző faipari gépeket, szerszámokat, ra­gasztó-, és felületkezelő anyagokat, technikai és tech­nológiai újdonságaikat mutat­ják be a hazai, a közép-euró­pai és a nyugat-európai cé­gek. Immár negyedik alka­lommal rendezik meg a szak- kiállítást az Ikva-parti város­ban, amely az elmúlt évek si­kereivel az országhatárokon túl is ismertté vált. A bemuta­tóhoz kapcsolódva országos szakmai találkozókra, konfe­renciákra is sor kerül. A szak­emberek áttekintik egyebek között a faanyaggal kapcsola­tos nemzetközi kutatások leg­frissebb eredményeit.

Next

/
Oldalképek
Tartalom