Tolnai Népújság, 1994. július (5. évfolyam, 153-178. szám)

1994-07-12 / 162. szám

1994. július 12., kedd ÚTON - ÚTFÉLEN WÚJSÁG 7 Üzemavatás: nagy lehetőség az Ikarusz előtt Augusztusban bemutatkozik az új VW Polo „Azt hiszem, itt áll az Ika­rus előtt a lehetőség, hogy meghódítsa az amerikai pia­cot" - mondta Göncz Árpád köztársasági elnök múlt pén­teken Budapesten, az Észak-Amerikai Járműipari Kft. (NABI Kft.) vegyes tulaj­donú üzemegységének hiva­talos átadási ünnepségén. Itt ebben az üzemben állítják össze az Észak-Amerikába szánt Ikarusok karosszériáját. Kádár Béla, ügyvezető kül­gazdasági miniszter arra hívta fel a figyelmet, hogy a gyára­vatás a jövő felé mutat, hiszen bizonyítja, hogy a világ leg­igényesebb piacán tudunk magyar termékeket eladni. Eredménynek nevezte, hogy a NABI 9 hónapos tevékeny­sége során már megtette az első lépéseket a világpiac felé. Az Észak-Amerikai Járműi­pari Kft. (NABI) törzstőkéje je­lenleg 2,36 milliárd forint, melyből a Jersey szigetén (Nagy-Britannia) bejegyzett Első Magyar Alap 75 száza­lékkal, az Ikarusz Rt. pedig 25 százalékkal részesedik. A NABI 100 százalékos tulajdo­nában van az American Ikarus Inc. (Ali) az Egyesült Államok Alabama Államában bejegy­zett vállalat. A NABI jelenleg az egyetlen olyan magyaror­szági iparvállalat, amelynek amerikai termelő leányválla­lata is van. A két vállalat, az Ikarus észak-amerikai igé­nyekre kialakított városi au- tóbusz-modelljeinek (két csuklósbusz típusnak) a gyár­tását és észak-amerikai piacon történő értékesítését végzi, az Ikarus Rt.-től átvett licenc alapján. A buszok alváza és kocsiteste Magyarországon készül, az amerikai részegy­ségekkel történő összeszerelő­Pedálozás az autókért ; Kínában W Rengeteg „parkoló" bi­cikli övezi az eddigi legna­gyobb szabású Pekingi au­tókiállítást. A kétkerekűkön érkező kínaiak számára rendkívüli ünnepi program, hogy megcsodálhatják a le­gújabb amerikai, európai és japán autócsodákat, hogy a Volkswagen cégtől reklám­sapkát kapnak ajándékba, a Hondától bevásárló reklám­szatyrot, az egész kiállítástól pedig egy fantasztikus ál­mot, amely arról szól, hogy egyszer saját autójuk is lesz. Egyelőre azonban marad a szatyor és a sapka, no meg a bicikli. A legolcsóbb autó húszévi átlagkeresetébe kerül egy városi embernek, a vidéki­eknek ennél is hosszabb időt kellene életükből gépkocsira áldozni: egy igazán drága Porschéért egy kínai paraszt 800 éven át görnyedezhet a rizsföldeken. A pekingi ve­zetés hivatalos „történelmi forgatókönyve" alapján mindazonáltal a jövő évez­red elejére egy átlagos kínai család képes lesz saját autót venni. A forgatókönyvben viszont nem szerepel az, hogy mikor fog majd renge­teg parkoló autó övezni egy pekingi biciklikiállítást. Pályázati felhívás Az ORFK és a KHVM a 2002/1992. (HT. 2.) számú Kor­mányhatározatában rögzített felhatalmazása alapján a köz­lekedésbiztonság javítására irányuló társadalmi kezdemé­nyezések megfelelő szakmai és anyagi támogatását - erre a célra elkülönített anyagi forrásból - kívánja érvényesíteni az Országos Balesetmegelőzési Bizottság által elfogadott pályázati szabályzat szerint. Pályázatot küldhet be minden olyan magánszemély, ál­lami szerv, társadalmi szervezet, oktatási intézmény, amely a közlekedésbiztonság javítására irányuló - szabadon vá­lasztott - tevékenység gyakorlati megvalósítását tűzte ki céljául. Á pályamű terjedelme maximum 10 oldal. A pályázato­kat géppel írva, 3 példányban kérjük megküldeni. Beküldési határideje: 1994. szeptember 1. Az elbírálás határideje: 1994. november 30. A pályaműveket 7 tagú bizottság bírálja el, amelynek összetételét az Országos Balesetmegelőzési Bizottság javas­latára a pályázatot kiírók hagynak jóvá. A pályázott tevékenység támogatására: minimum 50.000,- Ft, maximum: 1.000.000,- Ft adható. A pályázat támogatásának összegét csak az odaítélt célra. lehet felhasználni. Á felhasználást a kiírók területi szerveik bevonásával ellenőrzik. Folyamatos tevékenység esetén - a bíráló bizottság odaí­télése után - az összeg részletekben is folyósítható. A pályázatokat 3 gépelt példányban, a feladó pontos cí­mével ellátva, a pályázó a lakhely szerint illetékes megyei ■ Rendőr-főkapitányság Közlekezdési Osztály vezetőjének (Szekszárd, Mártírok tere 23.) kérjük megküldeni. A borítékra írják rá: „Közlekedésbiztonsági pályázat". A zsűri döntése után a pályázati anyagot nem küldjük vissza, s nem őrizzük meg. Országos Rendőr-főkapitányság, Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium Baleseti számláló Tolna megye közútjain közlekedési balesetben elhunytak és sérültek számának összesítése 1994. január 1-től az elmúlt hét végéig. halálos súlyos áldozat sérült 114 201 könnyű sérült Az államjelzés kötelező a gépkocsikon A nemzetközi egyezmé­nyek értelmében kötelező az államjelzés használata a gép­kocsikon, ezt nem helyettesíti a rendszámtáblákon található H betű. A szabályos államjel­zés nélküli gépkocsi vezetőjé­vel szemben a külföldi ható­ságok büntetést szabhatnak ki, sőt annak pótlásáig meg­tilthatják a belépést az or­szágba, vagy a további közle­kedést. Minderről Közleke­dési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium tájékoztatta a sajtót. A környező országok il­letékes hatóságai ugyanis je­lezték a tárcának, hogy a kül­földre kilépő magyar gépko­csikról sok esetben hiányzik - a nemzetközi egyezmények szerint kötelező - a hovatarto­zást bizonyító államjelzés. Ezért a tárca felhívja a kül­földre utazók figyelmét, hogy gépkocsijaikra minden eset­ben rakják fel az ellipszisben elhelyezett „H" betűt. Az őszi időszak nyilvánva­lóan egyik legjelentősebb új­donsága a Volkswagen új Pó­lója lesz. Az idő alaposan el­járt a hosszú ideig gyártott, ma már korszerűtlen előd fe­lett, amelyet csak háromajtós változatban állítottak elő. Az új kiskocsi viszont három- és ötajtós változatban egyaránt készül majd. A Volkswagen Polo a ka­rosszéria vonalaitól eltekintve tulajdonképpen megegyezik a - szintén VW érdekeltségbe tartozó - Seat Ibizával, hiszen azonos a padlólemez, a fu­tómű és az - egyelőre - négy­féle motor (45, 55 és 75 lóerős benzines, valamint az 1.9 lite­res, 64 lóerős dízel). Az új Polo ugyan néhány centiméterrel rövidebb az elődtípusnál, vi­szont jelentősen szélesebb és magasabb, valamint a tengely­táv is 7 cm-rel megnőtt, így jó­val tágasabb utasteret sikerült kialakítani. A konkurenciához hason­lóan a Volkswagen kisautó­hoz is lehet majd választani - természetesen felár ellenében - a korábban csak nagyobb kocsik esetében megszokott extra felszerelések bőséges kí­nálatából, így például szervo­kormányt, automata váltót, légzsákot, blokkolásgátlót, légkondicionálót. Növekvő Skoda-eladások, újra gyártják a „bogarat” Magyarországon és Nyu- gat-Európában egyre népsze­rűbb a Skoda, e márkák el­adása az elmúlt félévben több mint 40 százalékkal nőtt. A Skoda gyár az év első öt hó­napjában összesen 27 ezer gépkocsit értékesített, míg a megelőző év hasonló idősza­kában csak 19.200 darabot. Magyarországon is látványos a forgalom emelkedése: janu­ártól májusig kétezer Skoda talált gazdára, amely 66 száza­lékkal több mint tavaly ilyen­kor. A Porsche Hungária közle­ménye arról is tájékoztatást ad, hogy az Audi AG 3 száza­lékkal növelte termelését és csökkentette veszteségeit az év első hat hónapjában az el­múlt esztendő hasonló idő­szakához képest. Összesen 176 ezer gépkocsit gyártottak és 6,3 milliárd forintos for­galmat értek el. A gyár az idén dobta piacra az Avant RS2, nemrégiben pedig az Audi A6 és az Audi A8 jelű modelleket. Változatlanul népszerű a Volkswagen bogárhátú ko­csija, amelynek gyártása ismét beindult Brazíliában. A már­kát 20 országban gyártották és a világ 140 országába expor­tálták. Az autó már 1972-ben világrekordot állított fel, mert a márkából addigra több mint 15 millió darab futott az uta­kon. Húsz évvel később, 1992- ben már a 21 milliomodik ko­csi gördült le a mexikói futó­szalagokról. A legszebb bo- gárhátúakból augusztusban a wolfsburgi Autómúzeumban kiállítást rendeznek. Különleges típusváltozatokkal is igyekszik vevőt csalogatni a Skoda FOTÓ: GOTTVALD Az Autóklub rovata Látni és látszani A Magyar Autóklub szervezete - többek között - letette névjegyét a közle­kedésbiztonság mellett is. Támogatja azon törekvé­seket, melyek elősegítik a közlekedés feltételeinek javítását, biztonságosabbá tételét. A nemrég módosí­tót KRESZ előírja, hogy la­kott területen kívül min­den gépjármű részére köte­lező bekapcsolni a tompí­tott fényszórót. Természe­tesen ez az új szabály a közúton közlekedők „lát­hatóságát" segíti elő, amelytől a balesetek csök­kenése várható. Az Autóklub szekszárdi kirendeltségének vezetője, Hágen Zoltán elmondta, hogy a szervizbe érkező gépjárművek fényszórói - tisztelet a kivételnek - sok esetben rosszul vannak be­állítva. Ez pedig zavarja a szembejövő forgalmat, sőt balesetveszélyes is. Persze csak azok a fényforrások, amelyek világítanak. Bizo­nyára sokan tapasztalják, hogy gyakori a „fél szem­mel" közlekedő gépkocsi is. Ezek főként este jelente­nek veszélyt a szembejövő forgalom számára. Elindu­lás előtt győződjünk meg arról, hogy a lámpák vilá­gítanak-e! Ezt a KRESZ is előírja. Úgy gondolom - mondta Hágen Zoltán -, hogy az emberek kevés időt fordítanak a gépko­csikra. Évente legaláb két­szer célszerű ellenőriztetni a fényszórók helyes beállí­tását. — Jelent-e többletköltséget az autósok számára a fényszó­rók bekapcsolása - nappal is? — A lámpák többlet­energiát kívánnak a gép­kocsi elektromos rendsze­rétől, de ennek jelentősége csekély. . Arra viszont ügyeljünk, hogy a nappal bekapcsolt fényszórókat ne távolsági (reflektor) üzemmódban használjuk. Ez is zavarja az út bal olda­lán közekedőket. -ge­süket pedig az USÁ-ban, az American Ikarus Inc. gyárá­ban végzik. Az Ikarus 1978 óta csaknem 1000 csuklósbuszt értékesített Kanadában és az Egyesült Ál­lamokban. A NABI és az Ali tavaly szeptember 30-ika óta számos tendert nyert el az amerikai piacon. A szerződé­sek összértéke meghaladja a 62 millió amerikai dollárt. A versenykiírások révén a NABI 60 buszt értékesített Houston­nak, 104 csuklósbusz gyártá­sát kezdte meg Miaminak, Baltimorba 10, Washingtonba 30 csuklósbuszt szállíthat az elnyert tenderek alapján. Á két cég tavaly 16,4 millió dolláros árbevétellel zárta az évet. Idén 21 millió dolláros árbevételt terveztek. 1995-re pedig megítélésük szerint a 35 millió dollárt is meghaladja majd a bevételük. Vezetőváltás a Daimler- Benz konszernnél A 49 éves Jürgen Schrempp veszi át jövő év májusában a legna­gyobb német ipari kon­szern, a több mint 360 ezer embert foglalkoz­tató stuttgarti Daim­ler-Benz AG vezetését a 66 éves Edzard Reuter­től. így döntött nemré­giben Stuttgartban a konszern felügyelő ta­nácsa. Schrempp a Da- imler-Benz „saját ne­veltje", a Mercedesnél, a konszern egyik leány- vállalatánál kezdte tanu­lóként, s most a fiatal menedzsernemzedék képviselőjeként jut a német világcég élére.

Next

/
Oldalképek
Tartalom