Tolnai Népújság, 1994. június (5. évfolyam, 127-152. szám)

1994-06-13 / 137. szám

4 KÉPÚJSÁG SZEKSZÁRDÉS KÖRNYÉKE 1994. június 13., hétfő Mit bányásznak Új-Kaledóniában? Expedíció Mexikóba, egy év Angliában Bodor Árpád, Badics Balázs, Gyarmati Csaba A két fiú, Badics Balázs és Gyarmati Csaba a beszélgetés során kölcsönösen szíveseb­ben szólnak a másik eredmé­nyeiről, és versenyzői erényei­ről. Ketten a versenyeken Mindketten a Garay Gim­názium másodikos tanulói, s földrajzversenyek győztesei. Badics Balázs megnyerte a Xantus János földrajzversenyt, s ezzel egy 35 napos nyári me­xikói expedíció tagja lett. A helyszínről is küld majd tudó­sítást lapunknak. A verseny három fordulós volt, s Gyar­mati Csaba megnyerte az első és a második fordulót is - aminek sajnos nem volt jelen­tősége, - mert minden fordu­lóban nulláról indultak. Csak a „végjátékban" maradt le, nem is a tudásával, inkább szubjektivebb szempontok szerint szorult hátrébb. Megnyerte viszont a Lóczy Lajos földrajztudósról elneve­zett szintén országos versenyt, Badics Balázs előtt. Utóbbi ez­úttal nem is akart elindulni, hogy társának nagyobb le­gyen az esélye, de Bodor tanár úrnak lett igaza: azzal segí­tette társát a győzelemhez, hogy indult. A tanár hattyúdala A tanulmányi versenyen el­ért helyezések mindig a tanár és a tanítvány közös eredmé­nyei. Bodor Árpád földrajz- és rajzszakos tanár már nyugdíj­ban van, s most főként családi okokból befejezi az aktív taní­tást. Otthon van most rá szük­ség. Azt mondja, a két fiú eredménye az ő tanári haty- tyúdala. Aki a természetjáró Bodor Árpádot ismeri, az tudhatja, hogy nem fog ülni a babérjain, pedig vannak babaérjai, lenne hol pihennie. Terve, elképze­lése, van számos, például még látnj szeretné Űj-Zélandot, s fogja is látni szögezi le. Leg­közelebbi tervei között szere­pel a Tolna megyei kalauz fel­újítása, hiszen az utolsó kia­dás óta sok év eltelt. A kérdésre, hogy mikor de­rül ki egy diákról, mire lesz képes, határozottan azt vála­szolja, hogy a második órán. Arra való az első óra - mondja- hogy eladja magát és ezzel együtt a tantárgyát a tanár. A következő órán biztosan kide­rül az érdeklődő tekintetek­ből, hogy ki lesz a földrajz rabja, s ki marad meg a tan­anyag szintjén. Bodor Árpád szerint a földrajz a tudományok sze­metesládája. Mindez úgy ke­rült szóba, hogy a fiúk azt mondták, az a szép a földrajz­ban, hogy mindenhez köze van egy kicsit. Mindkét ver­seny nehéz volt, a döntőben olyan kérdések döntöttek, hogy ki tudta pontosabban, mit bányásznak Új-Kaledóni­ában. Mikor idáig eljutunk, a fiúk figyelmeztetnek, hogy azért ők nem „mintagyere­kek", mással is foglalkoznak, nemcsak tanulással. Soros ösztöndíjjal Valóban, Badics Balázs pél­dául megpályázott egy egyé­ves Soros ösztöndíjat Ameri­kába, s el is nyert egy angliait. Érdekes volt a válogató ver­seny, mert közel háromezren jelentkeztek néhány helyre. Az írásbeli válogatót ötszáza­sával írták. Végül, úgy tűnik a személyes beszélgetés dön­tötte el, hogy azok között van, akik utazhatnak ősszel egy London melletti magánisko­lába. Iharost Ibolya Érték A szólószoborról a szekszárdi hegytetőn mondtak már min­dent. Szerencsésen túlélte az itt egyébként sem jellemző „ké­prombolás" korát. Most már remélhető, hogy a rozsda sem végez vele. Kár lenne érte. Nem is csak művészi értéke miatt, hanem azért, mert van. Létre­hozták. Egy Kossut-díjas, egyébként Erdélyből származó szobrászművész megálmodta, mások felépítették. Érték, mint munka, és érték, mint a város jelképe, idegenforgalmi látvá­nyosság, Szekszárd ősi címeré­nek térbeli változata. -i­165 éve, 1829. június 14-i keltezéssel válaszolt Egyed Antal statisztikai-mortográ fiai kérdéseire Radotsay József, Szekszárd hites jegyzője; az adatokból kiderül, hogy akkor 1331 ház és 8497 lakos talál­ható a megyeszékhelyen, 583 gyermek jár iskolába, 557 tel­kes jobbágy, 277 zsellér, 334 mesterember, 79 nemes él itt, jellemzésük a jegyző szerint: „A lakosok indulatukra nézve jobban szilajok, pert szeretők és makacsok, akiket mindazo­náltal jószóval hamar szelí­dekké és békességesekké lehet tenni". 160 éve, 1834. június 15- én született Kegyes József festő. 140 éve, 1854. június 16- án engedélyezte a soproni Haj dán helytartósági kamara, hogy a vármegyei tömlöchöz tartozó rabdolgoztató posztógyárat rabkórházzá alakítsák. 135 éve, 1859. június 18-án szüle­tett Hollós Lászó akadémikus, világhírű gombatudós, akinek még ma sincs szülőházán (a Babits-ház előtti épületen) em­léktábla. 120 éve, 1874. június 17-én írta meg a Tolnamegyei Közlöny, hogy a vármegye- háza kertjében 605 virágot nyitott a rózsatő. 110 éve, 1884. június 15-én fáklyás fel­vonulással ünnepelték az or­szággyűlési képviselővé meg­választott Boda Vilmost. 105 éve, 1889. június 16-án a Tol­namegyei Közlöny Bessenyey József simontornyai jegyző fényképészetről szóló köny­véből közölte A fényképek előállítása című részt. 100 éve, 1894. június 17-én Boda Vil­mos az előbbi lapban A sár­közi vasút címmel írt vezér­cikket a pálya nyomvonalá­nak kijelölése után. 95 éve, 1899. június 18-án a Tolna­vármegye Perczel Mór Csapó Dánielhez írott 1844-es levelét közölte. 55 éve, 1939. június 17-én született Miszlai Sarolta könyvtáros-helytörténész, aki főleg Illyés Gyula megyei em­lékeinek összegyűjtéséért tett sokat. Krónikás Sok volt a bűneset - mint­egy hetven - az elmúlt héten a szekszárdi rendőrkapitányság működési területén. Ügyes autótolvajok Feltűnően sok volt Szek- szárdon az autófeltörés, és annak a pimaszabb esetei is előfordultak. Az egyik éjszaka az egész Ibolya utcát végigjár­ták az ismeretlen tettesek. Éel- törtek vagy hat autót és egy nagyobb értékű személygép­kocsit el is loptak. Egy másik esetben a szom­széd utcában ugyan megtalál­ták az autót, de minden hi­ányzott belőle, ami érték és mozdítható volt. Különös eset A Kiskorzón egy buszból szereltek ki mindent, rádiót, hangfalat, tévét, videót. Hoz­záértők szerint legalább más­fél órai munka volt. Az esetet az teszi említésre méltóvá, hogy a tettes levelet hagyott maga után. Nem lehet meg­ítélni, hogy feltűnősködni akart-e vagy a lelkiismeret furdalta, mindenestre azt írta: Bocs, éhezek. Ami azt illeti, ez az út a börtönbe vezet, ahol kétségkívül adnak enni, állító­lag nem is főznek rosszul, vi­szont túl sok a rács, a fal, és társaság sem elsőosztályú. Betörés itt is ott is Elég sok tanyabetörés is volt az elmúlt héten, s főként a rongálási kár, meg a bosszú­ság volt a sok, nem az ellopott holmik értéke. Feltörtek a belvárosban egy könyves pavilont, amelyből ötvenezer forint értékben vit­tek el műsoros kazettát. Ha­sonló nagyságrendű volt a kár a palánki vegyesboltban is.-ihi Unplugged Collection Nem lehet nem észrevenni, hogy a Collection zenekar milyen sikerrel koncertezik az utóbbi hónapokban Szekszárdon. Ez egyrészt talán köszönhető a ma oly' divatos unplugged-stí- lusnak is, de a valódi ok inkább az lehet, hogy képesek hite­lesen „tolmácsolni" - Collection átiratban - olyan előadókat, zenekarokat, mint például a Police, vagy éppen az R.E.M. Múlt héten szinte nem is lehetett látni plakátot a városban, mégis telt ház fogadta a zenekart a Kockás kocsmában. A Barta, Kalauz, Molnár, Serfőző kvartett egyébként már több­ször szerepelt az Alisca Rádió műsorában is. KRZ Fotó: -ótós­Harmincéves érettségi találkozó a Bezerédj szakközépiskolában Megostromolták a megyeházát Véres választás - 155 éve Harminc éve annak, hogy az 1946-os generáció két osz­tályközössége, az akkori szek­szárdi Bezerédj István Köz- gazdasági Technikum IV./A és IV. /B osztálya 1964-ben ballagott és érettségizett, utána felbomlott és legtöbben egymástól távolra, az ország különböző részeire kerültünk. Iskolánkba nem volt könnyű bekerülni, végzettségünk 5 féle kereskedelmi munkaterü­letre adott képesítést. Az itt megszerzett középiskolai végzettséggel a főiskolára és egyetemre is bekerülhettünk. Az osztálytalálkozót 1994. június 4-re szervezték diáktársaink, Udvardy Zsu­zsanna és Dömötör Lajos. Meghívójukban olvashattuk: Az eltelt idő sok, vagy kevés? Ki hogyan érzi, de életünknek jelentősen nagy hányada, egyre több múltra való emlé­kezéssel és nem tudni mennyi jövővel. Volt iskolánk aulájában - 40 öregdiák - gyűltünk egybe, a jóbaráti emlékezéstől fűtve, a még mindig tartó diáktársi összetartozás nemes érzésé­vel. Győrből, Egerből, Zalából - a messzi távolból egyaránt megérkeztek, diáktársaink a találkozóra. Egymást mele­gen, barátian üdvözöltük, majd a középiskola hét évti­zedének múltjáról megjelent kiadványt vehettük kezünkbe, mely meglepetésül szolgált, hiszen az elmúlt 70 év során végzett tanulók névsorában a mi osztályaink névsorát is ol­vashattuk. Három órakor becsenget­tek, ezután a volt osztályter­münkben odaérkezésünkkor a szekszárdi Liszt Ferenc Zene­iskola növendékei fuvola-, hegedű-, csellókísérettel, a Régi időkre emlékszel-e még?; Búcsúdal és A jóbarátság című ballagási dalokat énekelték - köszöntve a mély megható- dottsággal érkező, ünneplő diákokat. A köszöntő üdvözlést, az ünnepélyes osztályfőnöki óra kezdetén szavalat követte. Tóth Árpád versét hallhattuk: „Kik egy úton, kart karba fűzve 30 éve/ Ballagtatok, ím köszöntelek .../ Teljesüljön be mind - amire vártok .../ Múlt és jövő közt kik középen álltok..." Osztályfőnöki óránkat volt osztályfőnökünk, Gmehling Ferenc és volt tanárunk, Laczkó László vezette le, akik az Anyakönyvi naplóból név­sor szerint olvasták nevünket. Beszámoltunk életünk 30 év alatti főbb állomásairól, ese­ményeiről, családi életünkről, hivatásunkról, jelenlegi egész­ségi állapotunkról, felidéztük a 30 év előtti diákcsínyeket. Visszaemlékezéseink sike­res, gyümölcsözően gazdag, eredményes, küzdelmes élet­pályákról tettek tanúbizony­ságot. A beszámolók végén az osz­tályteremben égy perc néma főhajtással emlékeztünk a már elment diáktársainkra, ezt kö­vetően a temetőben történt megemlékezés. Az öregdiák-találkozó a Teke Sörözőben (Dózsa Gy. u.) a családtagokkal közösen elfogyasztott vacsorával és mulatozással zárult, az ismét találkozás örömének bizako­dásával, szívünkbe zárva Tóth Árpád költőnk szavait, melyet mindnyájunknak útravalóul küld: „Szép volt a múlt, várjon ragyogva rátok/ Még szebb jövő, még dúsabb jutalom,/ S ezek között, bár szerény fény gyanánt ég,/ Szeretetünk is hadd legyen ajándék." Klézli Erzsébet A nemrég lezajlott válasz­tási kampányhoz edződött honi fülnek és szemnek is ér­dekes talán, hogy hevességé­ben leginkább az 1839-ben le­zajlott választás emelkedett ki megyénk történetében. Az eredetileg május 8-ára meg­hirdetett választási gyűlés a megyeháza belső terében kez­dődött mintegy 1500-2000 résztvevővel, de eredményte­lenül oszlott szét. Május 23-án az újabb gyűlést - az admi­nisztrátor gróf Vay Ábrahám szerint - az hiúsította meg, hogy Perczel Mór a beszédek alatt „tüzes és illetlen magavi­seleté által, miszerint az asz­talt verni s hol figéket, hol szamárfüleket mutogatni nem átallotta, a nemesi közönséget annyira ingerli, hogy fő oka lön azon gyűlés célnélküli, rendetlen szétoszlatásának". A következő gyűlést június 17-ére hívták össze, de Vay pecsovics, azaz konzervatív csapata már előzőleg próbál­gatta erejét: Hőgyészen „az is­teni szolgálatból imádságos könyveikkel hazatérő polgár­ságot karddal támadta meg", mire a harangokat félreverték, „a lakosság is dorongokra ka­pott", a részeg nemeseket helybenhagyták. Szekszár­don, a vármegyeházán a ne­vezetes nap reggelén fegyve­resen próbálták kikergetni a kubinszkiakat, azaz a reform­párti nemességet, az előzőleg ott éjszakázó pecsovicsok. A csetepaté percről percre fejlő­dött valóságos háborúvá. Ki karddal hadakozott, ki csö­börrúddal, a kubinszkiakat kiűzték a megyeházból, de újabb ostromtól félve feltörték a megyei fegyvertárat és - a helyi lakosság támogatásában reménykedve - félreverették a harangokat. Bodnár István és Gárdonyi Albert könyve sze­rint „a szekszárdi parasztság botokra, dorongokra, vasvil­lára kapott, a vármegyeházat formálisan megostromolta, kapuját betörte". A kapukon betóduló kubinszkiakat a pe­csovicsok kőzápora fogadta, mire azok sem maradtak adó­sok, és az egyik tégla Keserű István pecsovicsot úgy fejbe találta, hogy a várkútnál hát- rahanyatlott, fejét beverte és meghalt. Erre a konzervatívok részben elmenekültek, rész­ben a pincébe és a padlásra bújtak. A reformerek a főispán ablakait bezúzták, az ajtót rá­törték és így kényszerítették újabb választási határnap ki­tűzésére. Ezt, ha meg is tette, az előtte lezajlott zendüléssel együtt jelentette Bécsben, ahol már országos megmozdulás­tól tartottak. Talán ezt volt hivatva meg­akadályozni az a néhány szá­zad katonaság, amely legköze­lebb a vármegyeház előtt már égő kanóccal hitelessé tett ágyúval várta a választókat. Az eltelt idő alatt Döme Dáni­elt - aki állítólag megölte volna Keserűt - fővesztésre szánták, perbe fogták, de a szekszárdi bírót, Sziget Ta­mást lelövő s halálát okozó nemest nem keresték, nem ku­tatták. A választásra végül 1839. október 14-én került sor, itt Bezerédj Istvánt és Perczel Miklóst választották követté. Egy hónap múlva újabb fodu- lattal már pecsovics követeket választották meg, de Magyary Kossá Sámuel birtokára vitte a megye pecsétjét, megbízóleve­lüket nem hitelesítették, s Po­zsonyban köznevetség tár­gyává lettek hónapokig. De ez már más történet. Dr. Töttős Gábor

Next

/
Oldalképek
Tartalom