Tolnai Népújság, 1994. június (5. évfolyam, 127-152. szám)

1994-06-13 / 137. szám

1994. június 13., hétfő MEGYEI KÖRKÉP »ÚJSÁG 3 Lesz-e főiskola Tolnán? Különböző fórumokon ka­pott már nyilvánosságot, hogy Tolnán a gimnázium áttelepí­tésével lehetségessé válik - a volt szovjet laktanya területén - egyéb oktatási célú intézmé­nyek megteremtése is. Az ön- kormányzat önereje ehhez ke­vés. A tulajdonukban levő épületekhez működtetőt ke­resnek, méghozzá üzleti ala­pon. Első ötletként a mene­dzserképzés, vagy gazdász- képzés merült fel, olyan érett­ségizett fiatalok számára, akik nem juthattak be a felsőokta­tás berkeibe. Keszthelyi Márton polgár- mestertől megtudtuk, hogy felvették a kapcsolatot a szek­szárdi Alisca Patent Rt.-vel. A szellemi termék hasznosításá­val foglalkozó rt. nemzetközi kapcsolatait felhasználva tett az asztalra pontos tervezet, egy úgynevezett „inkubátor­ház" működtetésére. Kérdés tehát: lesz-e főisko­lája Tolnának? Az önkormányzat a külföldi érdeklődők számára is nyitva hagyta a válaszadás lehetősé­gét. Akik tehát üzleti szem­pontból is lényegesnek értéke­lik a tolnai terveket, jelentkez­hetnek. Természetesen nem karitatív működtetésről van szó. A felsőfokú képzés nem kimondottan Tolna város gondja, de keresik a megol­dást. A szellemi termék piacát fel kell kutatni. Ezt már az az érdeklődő gondolkodás vetette fe, ami professzor Michael Bond, az angliai Dorset Business School képviselőjének látogatásakor született május végén Tolnán. E találkozót Rigler István, az Alisca Patent ügyvezetője hozta létre. A szekszárdi rt. tervezetét elfogadta a tolnai önkormányzat kulturális bi­zottsága. Ez év október közepéig olyan komplex előkészítést végez az Alisca Patent Rt. az amerikai, olasz, angol partne­rei körében, ahonnét a megva­lósításhoz szükséges anyagi, szellemi tőkét bevonhatják. A Budapesti Közgazdaságtu­dományi Egyetemmel már megtörtént ez ügyben az együttműködés megterem­tése, s a gödöllői agrártudo­mányi egyetemmel is készül­nek tervek. A megvalósításához megyei érdekek bevonása is szüksé­ges. Szerződés biztosítja mindezek megvalósításához az Alisca Patent Rt. részére az elsőbbség jogát. Sokak nevé­ben kell kívánnunk, hogy le­gyen egy az ötlet a tettel, amelyben a minden siker for­rása, a tudás teremt majd új vi­lágokat. De esi Kiss János Emlékművet avattak Paks határában Két hősi halált halt hadipilóta elmékére A második világháború­ban hősi halált halt két ma­gyar pilóta tiszteletére avat­tak emlékművet Paks hatá­rában. A Himnusz hangjaival vette kezdetét az a megemlé­kezés, melyet a légicsata közben lezuhant gép becsa­pódási helyszínén tartottak szombaton, délelőtt tíz órai kezdettel. Zsámboki Dezső és Sallós Géza repülőjét Paks határá­ban érte a végzetes találat. Parancs szerint támadtak meg egy harminc gépből álló köteléket. Az esélytelen küz­delem rövid idő alatt eldőlt. Bár Zsámboki Dezső enge­délyt kapott a gép elhagyá­sára, ő mégis a sebesült társa megmentéséért kényszerle­szállást kísérelt meg. Ekkor vesztették életüket 1944. ápri­lis 3-án. Az Atomerőmű Rt., a városi önkormányzat támo­gatásával Farkas Pál szob­rászművész készített emlék­művet, melynek ünnepélyes avatásán a magyar légierő képviselői mellett megjelent az Egyesült Államok, Romá­nia és Szlovákia nagykövet­ségének katonai attaséja is. — Ötven évnek kellett el­telnie ahhoz, hogy a második világháború hőseinek, vala­mint áldozatainak méltó em­lékeket állíthassunk emléke­zett Paks város polgármes­tere, Bor Imre. Mint mondta: katonaként a háborúban szolgálva különösen nehéz helyzetbe kerül az ember, hi­szen parancsokat kell teljesí­tenie. Nincs lehetősége arra, hogy mérlegeljen. Méltó helyére került a haza- szeretet és helytállás jelképe, mely a pilótákat jellemezte - mondta Bor Imre, majd ezt követően leleplezte az em­lékművet. Az ünnepélyes megemlékezés koszorúzással fejeződött be. Garay-Fotó: Degré Szemészek továbbképzése Tengelicen Mikrosebészeti tanfolyam Tengelicen az oktatási köz­pont adott otthont annak a mikrosebészeti 'tanfolyamnak, melyet szemész szakorvosok­nak szerveztek. A kétnapos ta­lálkozón Budapestről, vala­mint az ország különböző ré­széről összesen tizenhat sze­mész szakorvos vett részt. A tanfolyam technikai szer­vezésében nagy szerepet ját­szott a Tolna Megyei Önkor­mányzat Kórháza. A szemé­szeti osztály főorvosa, dr. Vas­tag Oszkár elmondta, hogy a az orvosok a szürkehályog műtét és a műlencse beültetés elméletével és gyakorlatával foglalkoztak pénteken és szombaton. — Operációs mikroszkóp alatt végezték a műtéteket, ennek igen nagy jelentősége van a szemészek műtéti kép­zésében. A tanfolyamot a POTE Szemészeti Klinikájá­nak szakemberei vezették, dr. Kovács Bálint, egyetemi tanár vezetésével. A két nap alatt bemutatók is voltak: orvos- technikával foglalkozó cégek hozták el műszereiket, segé­deszközeiket - mondta dr. Vastag Oszkár, szemész-főor­vos. -garay­Fotó: Degré HÍREK A MEGYÉBŐL Falugyűlés Cikón A gázprogram megvitatása lesz a témája annak a falu­gyűlésnek, melyet 16-án, csü­törtökön tartanak Cikón. A község művelődési házába minden érdeklődőt tisztelet­tel várnak, akik a létesítendő gázvezeték kiépítésének le­hetőségeiről szeretnének még többet megtudni. A gyűlés este hat órakor kez­dődik. Öregdiákok találkozója Dombóváron A volt Dombóvári Királyi Katolikus Herceg Esterházy Reál Gimnáziumban 1934, 1939, és 1944-ben végzettek érettségi találkozója lesz Dombóváron, az iskola épü­letében június 18-án, szomba­ton, 10 órakor. A megemlékezésen kívül megkoszorúzzák az iskola I. világháborús emléktábláját, a jubileumi emléktáblákat és a hősök szobrát. A program­ban szerepel még, hogy az újdombóvári templomban, a II. világháborúban hősi halált halt öregdiákok tiszteletének adózva emléktáblát helyez­nek el. Véradás Pusztahencsén A Tolna Megyei Önkor­mányzat Kórháza Vértransz­fúziós Állomása június 16-án, csütörtökön, a község orvosi rendelőjébe véradásra invi­tálja a pusztahencseieket. Ezen a napon délelőtt 10 órá­tól délután négyig várják a 18 és 60 év közötti egészséges ál­lampolgárokat. Helyreállítják a pincét Nagydorogon A nagydorogi önkormányzat a tornacsarnok alatt húzódó pincét helyreállíttatja. Az el­képzelés szerint a pince fő­utca felöli végét kibontják és egy bejáratot építenek ide. Az önkormányzat házi brigádja már elkezdte a munkálato­kat. A képviselő-testület a későbbiekben fog dönteni ar­ról, hogy a hatalmas - közel hatvan méter hosszú és majd hét méter széles - pincét mi­lyen módon hasznosítják majd a jövőben. Felújítják az iskolát Dunaföldváron A dunaföldvári önkormány­zat azt tervezi, hogy a gim­názium vizes blokkját felújít­ják. Az épület ugyan nem a város tulajdona, de a szak­emberek véleménye szerint szükséges a vízvezeték felújí­tása. Az iskola vizes blokkját bekapcsolják a szennyvízhá­lózatba, mely közel másfél milliós költséget jelent az ön- kormányzatnak. A munkála­tokat hamarosan megkezdik, hiszen a tanév kezdetéig be kell fejezni az átalakítást. Folytatódott a cigány-konferencia Létrejött egy kerekasztal Szombaton folytatódott az a tényfeltáró konferencia, melyet Szekszárdon, a Ge­menc Hotelben tartottak Ci­gánykörkép - Magyaror­szágon '94 címmel. Ezen a napon több elő­adásra is sor került. A részt vevők állásfoglalást fogad­tak el a már működő és a most induló válságkezelő és kulturális programokról. A kétnapos rendezvényen megjelent negyvenhét ci­gányszervezet képviselői megállapodtak abban, hogy létrehoznak egy kerékasz­talt, melynek célja a polgári mozgalom jelenlegi helyze­tének elemzésén túl a kü­lönböző cigányszervezetek együttgondolkodási folya­matának a felerősítése, va­lamint a hatékonyabb ér­dekképviselet és érdekérvé­nyesítés. A jövőben a hivatalos, be­jegyzett szervezetként mű­ködő kerékasztalhoz az or­szág bármely cigányszerve­ződése, szervezete kapcso­lódhat. Mint elhangzott: a legfon­tosabb a konstruktív párbe­széd és a folyamatos kapcso­lattartás a cigány és nem ci­gány szervezetek között. A konferencia-sorozat első ré­sze szombaton délelőtt zá­rult. Ballag már a vén diák (Folytatás az 1. oldalról.) Az ünnepség szombaton délelőtt 9 órakor kezdődött. A nagydorogi iskola udvarán várakoztak a .hozzátartozók, az ismerősök, akik virágcsok­rokat szorongattak a kezük­ben. Akadtak szülők, nagy­szülők, akik könnyeket is ej­tettek az emlékezetes alka­lomból. A végzősök kezében faka­nálon függő, színes, pöttyös vándortarisznya volt. így vo­nultak ki az udvarra, az alsó tagozatosok sorfala között. A felső évfolyamosok a termek­ben ülve fogadták a nyolcadi­kosokat. Idén hatodik éve, hogy négy hatodik osztályos tanuló is „csapódott" a végző­sökhöz. ők azért búcsúznak az iskolától, mert nyolcosztá­lyos gimnáziumban folytatják majd tanulmányaikat. Az ün­nepélyen Olrovácz György, az intézmény igazgatója mon­dott beszédet. Felhívta a vég­zősök figyelmét arra, hogy nagy feladat előtt állnak. Á továbbtanulás, majd pedig nagybetűs életre való felké­szülés nagy figyelmet igényel és természetesen kitartást is - mondta az igazgató. Orlovácz György szavait követően a hetedik, majd a nyolcadik osztályosok nevé­ben mondott egy-egy diák kö­szöntő beszédet. Ezt egy rövid kulturális műsor követte. Az iskola énekkarának előadásá­val, majd két tanuló szavala­tával fejeződött be a ballagási ünnepség Nagydorogon. Az évzárót holnap tartják az iskolában. Garay Előd

Next

/
Oldalképek
Tartalom