Tolnai Népújság, 1994. június (5. évfolyam, 127-152. szám)

1994-06-01 / 127. szám

TORNA- ÉS SZIMPÁTIAGYŐZELEM (8. oldal) 1994. JÚNIUS 1. SZERDA ÁRA: 16,30 FORINT V. ÉVFOLYAM, 127. SZÁM Nagyobb hely jut a szívükben a jóság, a szere­tet, a megbecsü­lés, a vonzódás és más emberi erény raktáro­zásara és kimu­tatására. Németkériek Erdélyben című írásunk a 7. oldalon. Beindult az előszezon a balatoni hajózásnál Az elmúlt hét végén mintegy ezerötszáz járművet szállítot­tak naponta a kompok és több mint kétezren utaztak a balatoni hajókkal. A megnö­vekedett forgalom indokolttá tette, hogy május utolsó nap­jaitól július elejéig előny ári menetrend szerint közleked­jenek a vízijárművek a Bala­tonon. Az eddigi négy helyett nyolc hajó közlekedik Siófok- Füred és Tihany között, s gyakrabban járnak a hajók Badacsony és Fonyód között. Vasárnap elindult az első járat a Balatonmária-Györök­Keszthely-Badacsony útvona­lon, s már menetrend szerint viszik az utasokat Földvár és Badacsony között. E hét végén Boglár és Révfülöp között is megindul a hajóforgalom. Sűrűbben járnak a kompok is Szántód-rév és Tihany út­vonalon. A komppal közleke­dők már reggel 6 óra 20 perc­kor indulhatnak az első járat­tal Tihanyból Szántódra, míg az utolsó járat este 22 óra 20 perckor indul a déli oldalról. Az eddigi egy óra helyett a kompok most már negyven percenként fordulnak a két part között. Búza fajtabemutatót tartottak Debrecenben A legújabb, államilag minő­sített búza- és borsófajtákból tartottak szakmai bemutatót tegnap, a Mezőgazdasági Mi­nősítő Intézet Debrecen mel­letti fajtakísérleti telepén. Czirák László, az MMI osz­tályvezetője elmondta: tavaly ősz óta folytatnak kisparcellás fajtakísérleteket az ország 24 különböző helyén, különböző éghajlati viszonyok és dom­borzati körülmények között. Tapasztalataikat szakmai be­mutatókon összegzik, de szándékuk szerint a kísérleti eredményeket tájékoztató fü­zet formájában is közreadják. A bemutató iránti nagy érdek­lődést a minősítő intézet szak­emberei a mezőgazdaság át­alakulásában látják. A hangsúly a minőségre he­lyeződik, mert a megtermelt búza és borsó csak kiváló mi­nőségben értékesíthető. Őszi búzából jelenleg - hangzott el a bemutatón - 52 államilag minősített fajta van az országban, a megtermelt gabonának azonban csak a 10 százaléka az exportálható, úgynevezett javító minőség. Jóllehet a búza további ötven százaléka még elfogadható­nak mondható - B-l minőségű -, de azt nyugaton már nem keresik. A minőség javítása elemi érdeke mind a termelő­nek, mind az országnak. Dunaföldvári óvodások „nínóztak” a sportpályán RÖVIDEN A terem a régi, a felállás, az ülésrend, az asztalok helye a megszokottól eltérő volt a hétfő esti tolnai testületi ülé­sen. (2. oldal.) Miután a kesztyűjük alá bebújt állatok nem éppen ba­rátságosan üdvözölték a tűz­oltókat, így azok is jobbnak látták abbahagyni a segédke- zést. (3. oldal.) Ha szándékosságról lenne szó, akkor amióta ez a vita megy, nem néztek volna tévét a városban. (3. oldal.) A három diákkal arról be­szélgettünk, hogy választásuk miért arra a szakmára esett, amit kitanultak. (4. oldal.) A kamarákon belül válasz­tási osztályok alakulnak, akik küldötteket delegálnak majd a kamarák alakuló közgyűlé­sére. (5. oldal.) A luxuskivitelű nyaralók­nak idáig nem volt lakója, de vevője sem. (6. oldal.) Megnyílt az Industria ’94 A kőbányai vásárvárosban 24 ország csaknem ezer kiállítójá­nak részvételével tegnap megnyílt az Industria '94, a beruhá­zási javak szakvására. Az ünnepélyes megnyitón Latorczai János ipari és kereskedelmi miniszter hangsúlyozta: a beru­házási javak kínálata a gazdaság színvonalának fokmérője. Az idén az első negyedévben 8,6 százalékkal növekedett az ipari termelés, elsősorban a gépgyártás területén. Markusovszky emlékünnepség Markusovszky Lajosra, a 48-as szabadságharc egykori törzsorvosára, egészségügyi kormánybiztosára emlékeztek tegnap Szombathelyen. A 101 éve elhunyt orvos emlékét tisztelettel ápolják Nyu- gat-Magyarországon. Az ün­nepségen kihirdették az ez al­kalomra kiírt tudományos pá­lyázatok eredményét és átad­ták a kinevezéseket. A tennivalókról szólva a miniszter elmondotta: a leg­fontosabb feladat a leépülő ágazatok válsághelyzetének ésszerű kezelése, valamint a versenyképes vállalkozások támogatása. A felemelkedést a nagyipari vállalatok és a nagyszámú vállalkozás opti­mális összhangja biztosíthatja. Az ipari termelés fellendítésé­ben jelentős szerepet játszik a külföldi tőke. Az elmúlt évben 2,3 milliárd dollár értékű tőke áramlott az országba, s ennek jelentős hányada Ausztriából érkezett. A miniszter üdvö­zölte a vásár díszvendégeként Ausztriát: eddig körülbelül egymilliárd dollárnyi tőkét invesztáltak hazánkba. La­torczai János végül megemlí­tette, hogy az a lelenc termék, amely vásári nagydíjat kapott, reprezentálja a hazai ipar ma­gas szintű lehetőségeit. KÉT ÉVTIZEDES A TORKOLATI MŰ. Bár az építési munkálatok már 1968-ban megkezdőd­tek, a Sió torkolati mű - mai szóval élve: árvízkapu - ünnepélyes átadására pontosan 20 év­vel ezelőtt, azaz 1974. május 31-én került sor. Ezt a jubileumot tegnap emléküléssel ünne­pelte a Magyar Hidrológiai Társaság Tolna Megyei Körzeti Csoportja. A KDT VÍZIG Szek­szárdi Szakaszmérnökségének kultúrtermében megrendezett eseményen Klingl Béla, a cso­port elnöke számolt be a torkolati mű két évtizedéről. Kiemelte a monstrum árvizekkel kapcso­latos kedvező szerepét, azt, hogy az alsó huszonhét kilométeres szakaszon a hajózás feltéte­lei bármikor előállíthatok, valamint az ártéri erdőre gyakorolt pozitív hatást aszály esetén. (Folytatás a 3. oldalon.) Fotó: Ótós Réka A vízibalesetek elkerülésére A minimálbérek ellenőrzése Önfeledt játék és szórako­zás: ez a két szó jellemezte a tegnap délelőtti gyermek­programot Dunaföldváron. A város sportpályája adott ott­hon annak rendezvénynek, melyet a polgári védelem, az önkormányzat, valamint a te­lepülés óvodáinak vezetői szerveztek a gyerekeknek. Az ovisok közelebbről megnézhették a tűzoltó autó­kat, a mentő- és a rendőrségi kocsikat. Természetesen azok „szerkentyűit" mind ki is pró­bálhatták. A kicsik nagyon él­vezték a gépjárművek „vizs­gálatát", folyamatosan „ní­nóztak" és kapcsolgatták a gépeket. A paksi kommandós cso­port is részt vett a bemutatón, de nekik - egy riasztás miatt - korábban kellett távozniuk, mint azt tervezték. (Folytatás a 3. oldalon.) A statisztikai adatok szerint május és szeptember közepe között történik az országban a legtöbb vízibaleset. Ezek megelőzésére széles körben ismertetni kell a különböző életvédő szabályokat, és min­den veszélyeztetett helyen fi­gyelmeztetni kell a fürdőzőket különböző balesetmegelőző plakátokkal. E munkának is köszönhetően tavaly 108-cal kevesebb fürdőző fulladt vízbe, mint az előző évben. A víziközlekedés alapvető sza­bályairól és a fürdőzéssel kap­csolatos tudnivalókról szóló tájékoztató propaganda anya­gokat a rendőrkapitányságok balesetmegelőzési szakembe­rei már eljuttatták az önkor­mányzatokhoz és más testüle­tekhez. A rendőrség azt leéri, hogy rendszeresen ellenőriz­zék a balesetmegelőzési sza­bályok betartását. Az Országos Munkabizton­sági és Munkaügyi Főfelügye­lőség, illetve a helyi felügyelő­ségek kétnapos akcióellenőr­zést kezdtek, mivel sok helyen nem fizetik ki a jogszabályban előírt 10.500 forintos, vagy órabérben kifejezve 60.50 fo­rintos minimálbért. A két nap alatt mintegy ezer munkálta­tót keres fel a 250 felügyelő. Szabálytalanságnál bírságot vetnek ki és kötelezik a mun­kaadót az elmaradt minimál­bér kifizetésére, megspórolva a munkavállalóknak a peres­kedést. Az ellenőrzést 1992-ig visszamenőlegesen végzik így az elmaradt béreket is addig kötelező megfizetni. A mini­málbér megtagadása nem csupán azért elfogadhatatlan, mert visszaélés a dolgozók helyzetével, hanem mert sérti a vállalkozók versenyegyen­lőségét is. A „Két Lotti” nyerőszámai A 22. heti „Két Lotti (33-ból 3-at)" játékban a 3+3-asokra jutó, összesen nettó 32.234.659 forint tovább halmozódik a 6-os nyerőosztályban. A 3 találatosok nettó nye­reménye: 39.435 forint. A 2 találatosoké: 446 forint. A „Két Lotti" nyerőszámai a következők: 1, 23, 45 és 12,16, 66. A heti és előfizetéses szel­vényeket péntekig veszik át, és fizetnek nyereményt a me­gyei postahivatalokban, a ta­karékszövetkezetekben, az IBUSZ és az EXPRESS irodák­ban. A sorsolást keddenként 14.40-kor a Danubius Rádió­ban tartják. Most a nyeretlen, szelvé­nyek is nyerhetnek! A NAP HÍREIBŐL Zootechnikai áruház Az ország első állattenyész­tési és állatgyógyászati esz­közöket árusító áruháza épül fel Budapesten. A XIV. kerü­leti Remény utcában megépí­tendő, 8000 négyzetméter alapterületű létesítményben az állattartás, a szaporodás- biológia és az állatgyógyítás szinte minden eszközét, mű­szerét egy helyütt árusítják majd. A mintegy 450 millió forintos beruházással a Bu­dapesti Világkiállítás meg­nyitása előtt akarnak elké­szülni. Pontyivadékok a Tisza-tóban Tízmillió pontyivadékot te­lepítettek május második fel­ében a Tisza-tóba annak a programnak a részeként, amely az ottani nyurga- és tőponty-állomány megőrzé­sére hivatott. Á Közép-Ti- sza-vidéki Vízügyi Igazgató­ság és a MOHÖSZ szakem­berei a Sarud határában felál­lított keltető állomásról jut­tatták az ivadékokat a Ti- sza-tó védett, növényekkel benőtt öbleibe, ahol további fejlődésüket a víz természe­tes táplálékkészlete biztosítja. Ikarusok Amerikába Harminc csuklós Ikarus au­tóbuszra kapott megrende­lést Washingtonból a buda­pesti székhelyű magyar­amerikai vegyes vállalat, az Észak-Amerikai Járműipari Kft., (Nord American Bus In­dustria), a NABI. A vegyes vállalatot 75 százalékban az Amerikai-Magyar Befektetési Alap, 25 százalékban pedig az Ikarus Rt. alapította 1992-ben. A NABI csaknem egyéves működés után már 145 csuklós autóbuszra ka­pott megrendelést az USA-ból. Rockopera ősbemutatója Szegedi . középiskolások, il­letve érettségizett fiatalok a szerzői annak a rockoperá­nak, amelynek szerdán este 9 órakor lesz az ősbemutatója a szegedi Dugonics téren. A tükör című előadás a héten zajló Szegedi Középiskolások Művészeti Hetének egyik nagy érdeklődéssel várt ese­ménye. Rákdetektor A rosszindulatú daganatok gyors diagnosztizálására al­kalmas készüléket ajándé­koztak a győri Petz Áladár megyei kórháznak a beren­dezés kifejlesztői kedden. A konstruktőr L.L. Kft., illetve a menedzselését végző Python Kft. az eszközt a fül-, orr-, és gégészeti osztálynak adta át, ahol eddig a kísérleti méré­seket végezték vele. A csak­nem kétmillió forint értékű műszert először a fej-, és nyaksebészet szakterületén alkalmazzák. Kriminalexpo Nemcsak bűnmegelőzéssel, hanem informatikával, kör­nyezetvédelemmel és adatvé­delemmel is foglalkozik a jú­nius 8. és 11. között, a Buda­pesti Kongresszusi Központ­ban sorra kerülő Krimina- lexpo '94 nemzetközi szakkiál­lítás és konferencia. A rendez­vény jelmondata: Kommuni­káció a biztonságos világért. A Kriminalexpo '94 programját keddi sajtótájékoztatóján töb­ben ismertették. Azt szeret­nék, ha a kiállítás és a hozzá kapcsolódó konferencia a leg­jelentősebb hazai környezet- védelmi rendezvénnyé válna. A szervezők célja az is, hogy a szakma és az üzleti élet kap­csolatokat kössön a Krimina- lexpo '94-en. A kiállítást Göncz Árpád köztársasági el­nök nyitja meg, június 11-én pedig „közönségnapra" vár­ják az érdeklődőket.

Next

/
Oldalképek
Tartalom