Tolnai Népújság, 1993. október (4. évfolyam, 229-253. szám)

1993-10-08 / 235. szám

MOZGALMAS NAPOK SIÓAGÁRDON (3. oldal) BONYHÁD, DOMBÓVÁR, DUNAFÖLDVÁR, PAKS, SZEKSZÁRD, TAMÁSI, TOLNA VÁROSOK ÉS KÖRZETÜK NAPILAPJA 1993. OKTÓBER 8. PÉNTEK ÁRA: 16,30 FORINT IV. ÉVFOLYAM, 235. SZÁM A zsűri nagyon megdicsérte az ízes, eredeti bu­kovinai székely táj nyelv valóságos visszaadásáért. A székely kör mesemondója a tévében című írásunk a 4. oldalon olvasható. Tolnában a telefonra várni kell Nehéz dolog digitalizálni -, jegyezte meg az egyik pol­gármester tegnap a várme­gyeházán, a MATÁV Rt. Pécsi Igazgatósága által összehívott, a Tolna megyei fejlesztési programról szóló tájékozta­tón. Reiner Ágoston igazgató ugyanis az önkormányzatok vezetői és az országgyűlési képviselők előtt az „élet által determinált késésnek" ne­vezte a tényt, miszerint a 4 milliárdos telefonfejlesztési program kivitelezése a szer­ződésben rögzítettnél négy hónappal tovább fog tartani. (Folytatás a 3. oldalon.) Kihallgatják a magyar tanúkat is A Seuso-kincseket széfben őrzik Minden pénteken Teréz anya megbetegedett A Nobel-békedíjas Teréz anya meghűlt, lázas, ágy­ban fekszik, kalkuttai ott­honában ápolják. A 83 esz­tendős katolikus rendfő- nökasszony három hete szívműtéten esett át egy kalkuttai kórházban. Bérelhető pótkocsik Tehergépjármű pótko­csik és hűtő-pótkocsik bérbeadására kötött meg­állapodást a hamburgi Central Trailer Rentco GmbH. (CTR) és a Volán Camion Rt. Az együttmű­ködésről az első székesfe­hérvári pótkocsi-lerakat megnyitásának alkalmából számolt be a két cég veze­tője tegnap. A bankrablónő feladta magát Nyolctól tizenkét évig terjedő börtönbüntetésre ítélhetik a suffolki körzeti bíróságon azt az egykori radikális diáklányt, akit emberölés és bankrablás miatt huszonhárom éven át körözött az amerikai rendőrség, ám sosem akadt a nyomára. Kathe­rine Ann Power a közel­múltban önként adta fel magát. A fiatal diáklány egyetemen csatlakozott a vietnami háború ellen til­takozó radikális mozga­lomhoz. Három társával elhatározta, hogy kirabol egy bankot: a pénzen rob­banóanyagot akartak vá­sárolni. A rablási kísérlet balul sült el, és a banda egyik tagja megölt egy rendőrt. Valamennyiüket elfogták, kivéve Katherine Ann Powert. Más nevet vett fel, és férjhez ment. Néhány héttel ezelőtt fel­adta magát, mert végre vállalni akarta önmagát. Szerelmes percek a levegőben Egy kisrepülőgépen utazó brit pár „belefeled­kezve a hirtelen felindu­lásból kezdett szeretke­zésbe", elmulasztotta ki­kapcsolni rádió adó-vevő­jét, s így egyenesben köz­vetítette szenvedélyes pil­lanatait a légiirányítóknak, s a hálás rádióamatőrök­nek. A fiatal pár épp a Skócia egén repült, amikor „szóváltásba keveredtek": kipróbálják-e szexuális képességeiket 1500 méter­rel a föld felett. Vitájuk egyre hevesebbé fajult, majd hirtelen félbeszakadt. Lapunkban korábban már olvashattak egy cikksorozatot az Ezüsttál titka címmel, amely a Seuso kincsek erede­tét próbálta kideríteni. Úgy látszik, a rejtély azóta is élén­ken foglalkoztatja a tudóso­kat, sőt, a politikusokat is. A magyar álláspont szerint a Se- uso-kincsek néven ismert ró­mai kori ezüstleleteket 1974-76-ban találták Magyar- országon - és vitték ki az or­szágból törvénytelenül. Nem lehet tehát alapja semmi olyan állításnak, amely szerint a pá­ratlan értékű kincseket a hat­vanas években már másvala- hol látták - tájékoztatta teg­nap a magyar főkonzulátus az MTI washingtoni irodáját an­nak kapcsán, hogy előző nap a New York-i bíróságon meg­hallgattak az ügyben egy hor- vát tanút. Anton Cvek nyugdíjas rendőrfőnök azt mondta a bí­róságon, hogy saját szemével látta, amikor az északnyu­gat-horvátországi Barbariga katonai körzetben kiássák a kincs darabjait. Az I-IV. szá­A húsz főnél több dolgozót foglalkoztató gazdálkodó szervezeteknél az augusztus havi bruttó átlagkereset 29 600 forint volt, ami az előző év azonos hónapjához viszo­nyítva 28,6 százalékos növe­kedést jelent - tájékoztatott a Központi Statisztikai Hivatal. Ez a növekedés nettó értékben 23 százalék, a nettó fizetések átlaga ugyanis 19 650 forint. A bruttó keresetek átlagos értéke januártól augusztusig 26 450 forintot tett ki, ami 24,9 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakára jellemző értéket. Ez az átlagkereset nettó ér­zadból származó, rendkívüli értéket képviselő ezüstkincs tulajdonjoga tárgyában 1990-ben Libanon indított polgári pert a bejegyzett tulaj­donos, Lord Northampton el­len, aki állítása szerint a nyolcvanas években vásárolta meg a tizennégy darabból álló lelelet - mint utóbb kiderült, hamis libanoni papírok fel- használásával. 1992-ben a kormány döntése alapján Ma­gyarország is bekapcsolódott perbe, de igényt nyújtott be a kincsre Jugoszlávia, illetve felbomlása után Horvátország is. (Időközben Libanon vissza­lépett.) Az ezüstleletet a per lezárultáig egy New York-i széfben őrzik. Magyar véle­mény szerint a kincsre a Du­nántúlon bukkantak rá, majd csempészték ki illegálisan az országból: Pannon eredetére utal az egyik ezüsttálcán lát­ható felirat, a Pelso, vagyis a Balaton latin neve. A New York-i főkonzulátus szerint a magyar tanúk meghallgatása várhatóan a jövő hét közepén kezdődik meg. tékben 20 százalékos növeke­dést mutat, ami a fogyasztói árak azonos időszakban ta­pasztalt 22,8 százalékos emel­kedése mellett a reálkeresetek 2,3 százalékos csökkenését je­lenti. Az év első nyolc hónapjá­ban a legnagyobb bruttó át­lagkeresetet - 48 200 forintot - a pénzügyi területen dolgo­zók érték el. Ezt követte a vegyipar 34 400 forinttal, majd a bányászat 32 000 forinttal. A legalacso­nyabb bruttó kereset - 16 900 forint - változatlanul a zömé­ben nőket foglalkoztató textil- ruházati ágazatot jellemzi. Privatizációs bevételek Jövőre az Állami Vagyon­ügynökségnek 44,8 milliárd forint privatizációs készpénz- bevételt kell elérnie, és ebből az összegből 26,8 milliárd fo­rintot kívánnak bevonni a központi költségvetésbe. Egyebek közt ezt tartalmazza a kormány által a parlament elé terjesztett jövő évi va­gyonpolitikai irányelvek. Az Állami Vagyonkezelő Rt.-nek több mint 36 milliárdos priva­tizációs bevételt kell elérnie, és ebből 8 milliárd jut a köz­ponti költségvetésnek. Vaktöltény az első A sorkatonák biztonsága érdekében az őrszolgálatot tel­jesítőknek a géppisztoly tá­rába betöltött első lőszer csak vaktöltény lehet. Tikos László alezredes tegnap elmondta, hogy Für Lajos honvédelmi miniszter azért módosította így a szolgálati szabályzatot, hogy tovább csökkenjen a fegyverbalesetek száma. Az intézkedés nem érinti az őrzés biztonságát, hiszen az őrök­nek szükség esetén eddig is először figyelmeztető lövést kellett leadniuk. Tavaly ki­lenc, az idén két fegyverbale­set történt a honvédségnél, és ezek közül kettő halálos volt. A vaktöltényt a Határőrségnél már korábban használták. A Védelem '93 kiállítói kö­zött több orosz vállalat is meg­jelent. A sors és a hosszúra nyúlt ebédszünet a Rosztok Rt. reklámigazgatójával, Pjotr Kuznyecovval hozott össze, aki cégéről és az orosz vállala­tok magyarországi lehetősége­iről beszélt. Tapintható tárlat A látás, a vizuális felfedezés csodáját és örömét próbálja a tapintás által átélhetővé tenni az a tárlat, amely ma nyílik a Kiscelli Múzeumban. A Tapintható tárlat alcíme: politikus és poétikus portrék. A válogatásban helyet kap­tak a magyar történelem híres személyiségeit, XIX. századi írókat és politikusokat, a XX. század jeles literátorait, illető­leg a Habsburg-ház legismer­tebb tagjait megörökítő szob­rok és portrék. A kiállítás de­cember végéig tart nyitva. A Budapest Bank ötmillió forintra emelte a jutalmat az eddigi egymillióról annak számára, aki segít kézre kerí­teni a pénzintézet óbudai fiók­jának három kirablóját. Mint ismeretes, szerdán fegyveres rablók több mint 91 millió fo­rinttal könnyítették meg a bank trezorját. Sógor Zsolt, a BRFK szóvi­Önálló kiállítóként vesz részt a Bácshús Rt. a ma Köln­ben kezdődő Anuga kiállítá­son, Európa legnagyobb élel­miszeripari szakvásárán - je­lentette be Haszur Antal, a cég kereskedelmi igazgatója a tegnapi sajtótájékoztatón. Elmondta, hogy sokat vár­nak az önálló jelenléttől, hi­szen korábban, amíg a Terim- pex rendelkezett a húsexport monopóliumával, csak né­hány állami vállalattal közö­sen jelenhettek meg az Ami­gán. Elhangzott: a Bácshús Rt. idei árbevételének 20 száza­léka exportból származik. Ta­valy 13 millió dollár értékű árut értékesítettek, ám az idén az EK-beli hús túltermelés miatt legfeljebb csak 8 millió dollárra rúg, viszont az EK le­fölözésben biztosított ked­vezménye az év hátralévő hó­napjában érdemi exportnöve­kedést hozhat. Optimista becslések szerint a Bácshús jövő évi exportja újra elérheti Elmondta, hogy vállalatuk tevékenysége meglehetősen szerteágazó, többek között ke­reskedelemmel, különböző szolgáltatásokkal és természe­tesen reklámmal foglalkoz­nak. A székhelyük Ulja- novszkban van, amely ked­vező fekvésű és adottságú vá­Szüreti mulatság Felsőnánán A hét végén szombaton, ünneplőbe öltözik Felsőnána apraja-nagyja, hisz október 9-én szüreti napot tartanak. A délután 14 órakor kezdődő zenés felvonulás előtt hintók járják a község utcáit, és a mu­latságba invitálják a lakókat. A felvonulás után a résztve­vők táncra is perdülnek. A mulatozás este 7 órakor a szü­reti bálban folytatódik, ahol a jó hangulatról az Atlantic együttes gondoskodik. vője tegnap délután azt is el­mondta, hogy egyelőre nem vezetett eredményre a nyo­mozás. A rendőrség reményei sze­rint a veszélyes bűnözők Ma­gyarországon tartózkodnak, miután a Határőrség nemcsak a határátkelők, hanem a zöld­határ ellenőrzését is megerősí­tette. a 13 millió dollárt. Vajda László, a Földművelésügyi Minisztérium főosztályveze­tője elmondta: a közösség or­szágaiban a következő hóna­pokban a hústermékek iránti növekvő keresletre és az árak lassú emelkedésére lehet szá­mítani a nyári mélypqnt után. A prognosztizálható kereslet- növekedés, valamint a lefölö­zési kedvezmény remélhető­leg növeli a magyar termékek versenyképességét. A marhahús szállításoknál a kedvezmény máris érezteti hatását, hiszen amíg az év ele­jén alig párszáz tonna marha­húst lehetett eladni a térség­ben, a harmadik negyedévre ez már ezerötszáz tonnára nőtt. Bejelentette továbbá, hogy a magyar húsipari export ver­senyképességének növelése érdekében a földművelésügyi tárca mérlegeli: a jövő évtől kezdve a vágóállat átvételnél bevezetik a közös piaci hús­minősítési rendszert. ros, jelentős kereskedelmi és ipari központ. — Nagy különbségek van­nak az orosz és az itteni kö­rülmények között, ez köztu­dott - mondta. -Ez elsősor­ban az eltérő árakban és a kí­nálatban mutatkozik meg. (Folytatás a 2. oldalon.) A szövőnők és a varrónők keveset keresnek Orosz kiállítók a Védelem '93 standjain Egymás nélkül nem létezünk Több lett az adóbevétel Az első háromnegyed évben 552 milliárd forint adóbevétele volt a költségvetésnek és ez 18,2 százalékkal haladja meg az el­múlt év azonos időszakának adatait. Ezt Minarik György, az APEH elnöke mondta el egy sajtótájékoztatón. Személyi jövede­lemadóból a vártnál nagyobb, 8-10 százalékos a bevételnöveke­dés, míg a többi adófajta esetében a bevételek elmaradnak a költségvetési előirányzatoktól. A BB ötmillióra emelte a jutalmat Keresik a marhahúst

Next

/
Oldalképek
Tartalom