Tolnai Népújság, 1993. szeptember (4. évfolyam, 203-228. szám)

1993-09-18 / 218. szám

I 10 KÉPÚJSÁG HÉT VÉGI MAGAZIN 1993. szeptember 18., szombat A törvénytelen döntéseket (is) végrehajtják A másodfokú határozatok kilencven százalékát nem vitatták Dr.Ress Ferenc, a pécsi köz- társasági megbízott területi hivatalának vezetője azt mondja: nem az a kérdés, hogy az ügyeit intéző állam­polgár megtalálja-e a hivatalt, vagy azt a „dekós" szerveze­tet, amelyikhez az ügye tarto­zik - mert ez egyszerű feladat - hanem az, hogy ott valóban tudnak-e számára jogorvosla­tot biztosítani? A közvetlen bírósági út he­lyett ezért inkább egy olyan másodfokú, ha tetszik, közép­szintre lenne szükség, amely tipikusan a településen megje­lenő állampolgári ügyeket el­intézi. Elég nehéz megérteni a rendszerint idős, falusi em­bernek, távol a bíróság színhe­lyétől, hogy miért kell neki például a képviselőtestület ál­tal elutasított eseti segélykére­lem miatt bírósághoz fordul­nia. Hogy ennek mekkora a gyakorlati jelentősége, attól is függ, mennyire működnek törvényesen, a jogszabályok előírásai szerint az önkor­mányzatok, az állampolgárok ügyeiben és persze a hatáskö­rükbe tartozó egyéb kérdé­sekben. Érdemes áttekinteni, - dr. Ress Ferenc tájékoztatása alap­ján - hogy egyrészt milyen ta­pasztalatai vannak a megyé­ben a törvényességi ellenőrzé­seknek, s hogyan alakultak azok az ügyek, amelyekben ők fordultak bírósághoz, más­részt pedig, hogy másodfokú határozataikat megtámadta-e az állampolgár bíróság előtt. A százkilenc önkormányzat tavaly hétezer ötszáz határo­zatot hozott, az idén az első félévben már ötezerötszázat, ebből 136-ra tettek törvényes­ségi észrevételt. Általában hatvan nap a megfontolási idő, az idén már több, mint ki- lencvenben visszajeleztek, hogy elfogadták a törvényes­ségi észrevételt. Végeredmény még nincsen, mert a legtöbb esetben nem járt le a határidő. Az önkormányzatok több, mint hatszáz rendeletet alkot­tak tavaly, harmincegy törvé­nyességi észrevételt tett a hi­vatal, s mindegyiket elfogad­ták az önkormányzatok, nem volt szükség arra, hogy bíró­sághoz forduljanak. Az idén már az első félévben ötszáz­nyolcvan rendeletet alkottak a képviselőtestületek, ezekben viszont hatvanegyre kellett törvényességi észrevételt ten­nie a köztársasági megbízott hivatalának. Ennek a felét az önkormányzatok már elfo­gadták. Zömmel a szociális törvény előírta helyi rendele­tekkel volt gond, mert általá­ban szűkén értelmezték, nem a saját, hanem az állampolgá­rok lehetőségeit. A cél magya­rázható, a kevés pénzt akarták sokfelé osztani, de a kifogásolt esetekben rosszul számolták például a nyugdíjalapot, s ér­telmezték a jövedelem fogal­mát. Ha a képviselőtestület nem respektálja a hivatal észrevéte­lét, a jogi kifejtés ellenére, ak­kor kötelességük bírósághoz fordulni. Határozat esetében a Szekszárdi Városi Bíróság az első fórum, rendelet esetében pedig az Alkotmánybíróság­hoz kell fordulni. Kilencven- egyben nyolc bírósági ügy volt, tavaly egy. Eddig min­den esetben jogerősen meg­nyerte a pert a köztársasági megbízott hivatala. Egy ügy van még, amelyben a Legfel­sőbb Bíróság ítéletét várják. Két alkotmánybírósági állás- foglalást kértek. Az egyik a simontomyai széksértés volt, amiben nekik adtak igazat. A szekszárdi lakásrendelet ügyében még nincs alkot­mánybírósági döntés, ez nyil­ván az új lakástörvény ismere­tében születik majd meg. Az elmúlt két évben mint­egy négyszázhúsz körül volt a másodfokú határozatok száma, ezek mintegy tíz szá­zalékát nem fogadta el az ál­lampolgár, viszont a bírósági ügyek kilencvennyolc száza­lékában a hivatalnak volt jog szerint igaza. Ez pontosan két eset, az egyikben - mint a hivatalve­zető megfogalmazta - „feltar­tott kézzel" elismerték, hogy elrontották az ügyet, a másik­ban pedig nem úgy értelmez­ték a jogszabályt, mint utóbb a bíróság, akié a végső szó. A legnagyobb gond, - és nem is csak ezen a szinten, hi­szen ismeretes például a kór­házigazgatók diszkriminatív szabályok szerinti kinevezése - hogy a törvénytelen, jogsza­bályellenes határozatot köz­ben végrehajtják. Egy rosszul meghozott köztisztasági, állat- tartási vagy lakáseladási ren­delet esetében vannak, akik rosszul járnak, jogsérelmet szenvednek, s ezek már sem­miképpen sem hozhatók helyre. Akkor sem, ha a bíró­ság vagy az Alkotmánybíró­ság a jövőre nézve érvényte­leníti a jogszabályt. Ezért mondja Ress Ferenc, hogy a dolog fordítva műkö­dik. Más országokban a tör­vényességet ellenőrző hiva­talnak arra van joga, hogy a törvénytelennek, jogszabályel­lenesnek tartott rendelet vég­rehajtását felfüggessze. S eb­ben az esetben a helyi önkor­mányzat fordulhatna a bíró­sághoz, hogy a felfüggesztés a törvénytelen. A szekszárdi példánál ma­radva, ha az Alkotmánybíró­ság a köztársasági megbízott hivatalának is ad igazat: mire mennek vele? Nem a hivatal, hanem azok a szekszárdi pol­gárok, akiknek törvényellene­sen adták el az önkormányzati lakást. Ihárosi Ibolya MATUR Van-e nemzeti turizmuspolitika? Wiesner György, a Pro­vincia TMT ügyvezetője válaszol. Budapesten 1993. júniusában megalakult a Magyar Turisztikai Egye­sület. A regionális tagozat ve­zetőjét Wiesner Györgyöt kérdem: — Van-e nemzeti tu­rizmuspolitika? — A MATUR (Magyar Turisztika Egyesület) egyik célja a nemzeti turizmuspo­litika kidolgozása és annak parlamenti jóváhagyása. A másik cél a turizmus sok­oldalú gazdasági, társa­dalmi, kulturális környe­zeti és életminősége javító szerepének tudatosítása a társadalomban és a politika köreiben. Természetesen lehet még folytatni a felso­rolást, amit el Szeretnénk érni a turizmus fejlesztésé­ért. — Politikai tömörülés a MATUR? — A Magyar Turisztikai Egyesület politikailag sem­leges, de valamennyi párt­tal jó kapcsolatot igyekszik kialakítani, és konstruktív együttműködésre törek­szik. A választásokat köve­tően szorosabb kapcsolatot tart majd a szavazataival bejuttatott képviselőkkel és figyelemmel kíséri a kijelölt célok megvalósítását. — A célok elérése ér­dekében mit tesznek a gyakorlatban? <1 — Tagságot szervezi i n k együttműködésre, közös fellépésre mozgósítunk önálló kiadói tevékenysé­get folytatunk és a szak­mát, valamint a tömegtájé­koztatást folyamatosan el­látjuk időszerű híranyag­gal. Területi és szakmai ta- ; gozatokat létesít majd a MATUR, az aktuális fel­adatok elősegítésére. — Ki lehet tagja az | egyesületnek? — Minden magán- és jogi személy, akik az egv e- sület céljaival egyetért és j elfogadja magukra nézve 1 kötelező érvényűnek az J alapszabályt. Lehetnek tiszteletbeli vagy pártoló tagok is a rendes tagságon kívül. Az új tagok felvéte­léhez írásbeli kérelem kell Erről részletesebb tájékoz­tatást szívesen adok, aki megkeres a 74/319-17 l-e>> telefonon vagy személye­sen Szekszárdon, az 1 lo- hegy u. 31. sz. alatt.-decsi- 1 Mi jön a negyven év segédmunkás-lét után? „A politikai kultúrát csak most tanulja a cigányság" Raduly István Dr. Kálmán Attila véleménye a pedagógusokról * Államtitkár a borotva élén Az elmúlt években mind többször lehetett hallani a ci­gányság különböző politikai érdekképviseleteiről, szerve­ződéseiről. Azután az is ha­mar nyilvánosságra került, hogy ezek a cigányszerveze­tek, ahelyett, hogy az összefo­gással erősödnének, jórészt torzsalkodással és vádasko­dással teszik lehetetlenné egymást. A kép persze nem ilyen sötét, legalábbis ezt vallja Raduly István, a Műve­lődési és Közoktatási Minisz­térium munkatársa, akivel a kölesdi Marolisz roma mű­vésztelep megnyitóján talál­koztunk. — A kívülálló valóban csak az áradó indulatok egymás­nak feszülését látja - kezdte mondandóját Raduly István. — De nem csak erről van szó. Különböző érdekek ütköznek ezekben a csoportokban, akárcsak a nem-cigány szer­vezetekben. A vita időnként nagy hangon zajlik, s egy­másra kígyót-békát kiabálnak az érintettek: mindez azért van így, mert a politikai kultú­rát még csak most tanulja a ci­gányság. Biztos vagyok ab­ban, hogy az idők folyamán ezen a téren is kedvező válto­zás történik. — Nemrég azt nyilatkozta az egyik cigány vezető, hogy a ci­gányság az elmúlt negyven évben volt a legrosszabb helyzetben Magyarországon. Egyetért ezzel a megállapítással? — Ha a kutatásokat össze­gezzük, akkor kiderül, hogy az elmúlt negyven évben egy nagyon különös helyzetet élt meg a cigányság hazánkban. A romáknak a segédmunkás­státus volt fenntartva. Ez ad­dig jó volt - hiszen ez bizton­ságot jelentett -, amíg akadt munka. De a jövőt illetően ez az egykori állapot egyenlő a kilátástalansággal. — De az elmúlt negyven év­vel ellentétben a cigányság szá­mára manapság még az elmarasz­talt segédmunkási-lét is csak álom. — Az új gazdasági helyzet, a társadalmi változás a ci­gányságot enyhén szólva nem érinti túl kedvezően. Még­hozzá azért, mert képzetlen, s ebből következően rendkívül nehéz megkapaszkodnia a pi­acgazdaság peremén. — Gyakorlatilag valamennyi pártnak van valamilyen elképze­lése a kisebbségi ügyek kezelésére. S az is természetes, hogy a pártok igyekeznek is megnyerni a ci­gányságot, mint szavazóbázist. — Abban én nem hiszek, hogy minden párt vállalja a cigányság problémáinak a fel­karolását. A megoldás egyéb­ként csak az iskoláztatás lehet, legalább a nyolc általános, il­letve a középiskola, egyetem elvégeztetése mindazokkal, akikkel csak lehet. Amelyik párt ezt a programot vállalja, én annak adom a voksomat. — Az utóbbi időben elhara­pózott nálunk is a fajgyűlölet, a cigányellenesség. A rasszista je­lenségek ellen mit lehet ön szerint tenni? — Minden demokráciában vannak szélsőségek. Ám cigá­nyellenesség, mint olyan, azt hiszem, nincs nálunk ... — Nincs? Kizárólag cigány mivolta miatt a bórfejúek már agyonvertek nálunk egy fiatalt. — Ezek szélsőséges esetek, melyekre természetesen rá­irányul a figyelem. Ám ott van a másik oldal is. A tragédiával végződő lopás történetét több oldalról is meg lehet közelí­teni. Nem biztos, hogy annak a cigányembernek története­sen éppen lopni kellett volna mennie. Szeri Árpád Fotó: Degré Gábor A pedagógusok anyagi és erkölcsi megbecsültségéről, pontosabban annak szüksé­gességéről már évtizedekkel ezelőtt is sok szó esett. Ennek ellenére talán túlzás lenne azt állítani, hogy ez a pálya iga­zán nagy fizetésekkel kecseg­tette az oktatásügy dolgozóit. Ma, amikor gyakorlatüag mindegyik párt stratégiai fon­tosságúnak tekinti ezt az ága­zatot, mennyiben változott a korábbi helyzet? A kérdésre dr. Kálmán Attila, a Művelő­dési és Közoktatásügyi Mi­nisztérium államtitkára vála­szolt, aki a hét elején tartott fó­rumot Szekszárdon. — A nyilatkozatok szintjén valóban mindig elismerés il­lette a pedagógusokat. A kis­településen pedig gyakorlati­lag meg is valósult ez a fajta megbecsültség. Nem múlha­tott el lagzi vagy disznótor a tanító részvétele nélkül. Ami­kor én például tizennyolc éves koromban falura kerültem, mint pedagógus, akkoriban az öregek megsüvegeltek. Szólt ez a köszönés a tanítógenerá­ciók emberségének, tisztessé­gének. — Ez volt a múlt. S vajon mi­lyen változást hozott a jelen? — Ami ma is nagyon fon­tos, az az anyagi megbecsült­ség, s ez azért nem annyira rossz, mint azt esetleg a han­gulat mutatja. A pedagógus- társadalom egyes csoportjai rendkívül különböznek egy­mástól. Alulfizetettek az óvó­nők és az egyetemi oktatók, s ide sorolnám talán a tanítókat is. Viszonylag jó helyzetben vannak ebből a szempontból egyes szakközépiskolákban a szaktanárok, itt már egészen tisztességes fizetésekkel is ta­lálkozhatunk. S mindehhez hozzátenném, hogy a korábbi állapot örökségeként ugyan­azért a munkáért akár egy is­kolán belül is van, aki kétsze­res bért vesz fel hasonló kép­zettségű, ugyanannyit dol­gozó kollégájával szemben. — Van-e valamilyen elképze­lése az illetékes tárcának az igaz­ságosabb bérviszonyok megte­remtésére? — Éppen ezeket az arány­talanul nagy eltéréseket sze­retné a közalkalmazotti bérta­rifa kiegyenlíteni. Ugyanak­kor tudom, hogy fennáll a ve­szélye a minőségi munka nem megfelelő preferálásának. — Ön szerint - a kedvező ha­tást kifejtő törekvések ellenére ­miért zúgolódik a pedagógustár­sadalom nem jelentéktelen része, miért hallhatunk forrongásokról, sőt, sztrájktervekről? — Nézze, nyüván vannak sokan, akik azért világítanak, hogy őket lássák, s nem azért, hogy lássanak. Ha a pedagó­gus szakszervezetek követelé­sei reálisak, teljesíthetőek, s nemcsak a bérekért, hanem az iskolák jobb munkafeltételei­ért, ellátásáért ^ is harcolnak, azt megértem. Ám a könyvtár- fejlesztés, a folyóiratrendelés, a felújítás, a fűtés finanszíro­zása érdekében legalább any- nyira kellene tüntetni, mint a pedagógusbérekért. — Dr. Kálmán Attila - mint egykori gyakorló pedagógus, ma fontos beosztású kormányhiva­talnok - kiket képvisel, melyik ol­dalon áll ebben a „mérkőzésben"? — Hogy hol állok? A bo­rotva élén! Jól látom mindkét oldal igazságát, s azt is, hogy a szándékaink és a lehetősége­ink nincsenek összhangban egymással. Rendre megpró­bálkozom a közelítéssel, per­sze, ebből két dolog adódhat. Vagy megértik, amit mondok, s közelednek az álláspontok, vagy mindkét oldal megutál. Szeri Árpád Eltűnt egy pap - fátylat reá! A faddi katolikus papot a Baranya megyei Görcsönybe helyezték, ugyanakkor a görcsönyit Faddra. Utóbbi el is foglalta szeptember else­jével az új hivatalát, de Si­mon József - az Amerikából nemrég hazatelepült plébá­nos - nem jelent meg Gör- csöiryben. Állítólag visszarepült az USÁ-ba, magával vitt némi perselypénzt, és csak a rossz hírét hagyta itt: diszkózás, adósság, nem éppen szeplő­telen életvitel. Sőt olyan hírek is lábra keltek, hogy már az Interpol is körözi, mert bezsebelte a Fadd melletti Dunaszent­györgyön építendő temp­lomra összegyűlt adomá­nyokat. Utóbbiról szó sincs - tud­tam meg Péri Istvánnétól, a dunaszentgyörgyi katolikus közösség egyik vezetőjétől - mert még nem kezdték meg a gyűjtést, csak az alapkövet helyezték el, áprilisban. De egyéb pénzeiket természete­sen Faddon „kezelték". Mivel Dr.Mayer Mihály pécsi megyés püspök meg­tiltotta érintett papjainak - a faddi új plébánosnak és a tolnai esperesnek -, hogy nyilatkozzanak az ügyben, célszerűnek látszott szemé­lyesen őt megkérdezni a do­logról. Két községről van szó (Fadd, Dunaszent- györgy), melyekben több­száz hívet, s persze a más vallásúakat, de még a fele- kezeten kívülieket is izgatja, mi is történt valójában. De a püspök úr úgy véli, hogy „nem a Népújságból kell megtudniuk az embereknek ezt, hanem más csatorná­kon", mert „az újságírók csak keverik a dolgokat", nem azt kell hangsúlyozni, hogy eltűnt a pap, hanem azt, hogy „minden megy to­vább, előre". Egyébként, ha szükségét látja, majd idővel, nyilatkozik. Wessely 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom