Tolnai Népújság, 1992. november (3. évfolyam, 258-282. szám)

1992-11-07 / 263. szám

6 KÉPÚJSÁG HÉT VÉGI MAGAZIN 1992. november 7. • • Ökumenikus naptár November 7. Szombat. Köznap. Napi igék: Kát: Fii 4,10-19. Zsolt 111. Lk 16,9-15. Ref: Ez 2. Jak 1,19-27. Ev- Mt 22,23-33. 2Kor 11,16-33. Őrt: 2Kor 3,12-18. Lk 6,1-10. A katolikus naptárban Szent Ernő (Ernestus) szerzetes emlékezete. Bencés apát volt. A keresztes hadakkal Ke­letre zarándokolt, de nem azért, hogy harcoljon, hanem hogy az igét hirdesse. 1148-ban vértanúhalált halt. A református és az evangélikus naptárban Rezső napja. Az ortodox egyházban Melitinai 33 szent vértanú és Szentéletű Lázár napja. November 8. Évközi 32., Szentháromság utáni 21. va­sárnap. Napi igék: Kát: 2Mak 7,1-2.9-14. Zsolt 16. 2Tessz 2, 15-3,5. Lk 20,27-38. Ref: Ez 3,1-15. Zsolt 75. Ev: Lk 17,20-24. Zsolt 119,169-176. Őrt: Gál 2,16-20. Lk 8,5-15. A katolikus naptárban Szent Kolos (Claudius) vértanú emlékezete. A Rómában „négy megkoronázott" néven tisztelt szobrász-kőfaragó együttes egyik tagja. Pannónia délkeleti részén tevékenykedtek, de mint keresztények, a bálványszobrok faragását megtagadták. 305 körül kivé­gezték őket. A református és az evangélikus naptárban Gottfried napja. Az ortodox egyházban Szent Mihály és Gábriel arkan­gyalok és minden mennyei testnélküli hatalmak napja. November 9. Hétfő. Köznap. Napi igék: Kát: Ez 47,1-2. 8-9.12. Zsolt 45. Jn 2,13-22. Ref: Ez 3,16-27. Jak 2,1-13. Ev: Lk 11,14-23. 2Kor 12,1-10. Őrt: Kol 2,13-20. Lk 9,18-22. A katolikus naptárban a Lateráni bazilika felszentelési évfordulójának az ünnepe. A „Legszentebb Üdvözítő" római bazilikáját Nagy Constantinus császár építette és a IV. századtól a XVI. századig a hozzá épült palota volt a pápák székhelye. A tűzvész és földrengés áldozatául esett templomot XIII. Benedek pápa 1726-ban szentelte fel újra. A szentelés évfordulóját az egész nyugati egyház megüli, mert ez a templom ma is a pápa székesegyháza, „a földkerekség minden templomának anyja és feje". A református és az evangélikus naptárban Tivadara napja. Az ortodox egyházban Szent Onisziforosz és Porfyri- osz vértanúk, valamint Szentéletű Matróné, Theoktiszté és Leszvia napja. November 10. Kedd. Köznap. Napi igék: Kát: Tit 2,1-8.11-14. Zsolt 36. Lk 17,7-10. Ref: Ez 4. Jak 2,14-26. Ev: Mt 24,15-28. 2Kor 12,11-18. Őrt: Kol 2,20-3,3. Lk 9,23-27. A katolikus naptárban Nagy Szent Leó pápa (+461) egyháztanító emléknapja. (Azelőtt április 11.) Mint pápa, mindenekelőtt az egyház egységén munkálkodott és a korabeli eretnekségek, szekták ellen harcolt. 452-ben a hunjaival Róma felé tartó Attila elé ment és visszafordu­lásra késztette, ő az első pápa, aki az egyházban a „nagy" megtisztelő jelzőt kapta. A református naptárban Réka, az evangélikus naptár­ban Luther születésnapja. Az ortodox egyházban Szent Olympasz, Rodion, Szo- szipatrosz, Tertiosz, Erasztisz, és Kvartosz apostolok a 70 közül, valamint Szent Oresztisz vértanú napja. November 11. Szerda. Köznap. Napi igék: Kát: íz 61,1-3. Zsolt 88,2-27. Tessz 2,2-8. Mt 25,31-40. Ref: Ez 5. Jak 3,1-12. Ev: Mt 24,29-35. 2Kor 12,19-21. Őrt: Kol 3,17-4,1. Lk 9,44-50. A katolikus naptárban Szent Márton püspök és hit­valló (+397) emléknapja. Sabariában (a mai Szombathe­lyen) született, majd mint lovaskatona Galliába került. Itt egy didergő koldusnak adta köpenye felét. 20 éves korá­ban szerzetes, később pedig Tours püspöke lett. A szom­bathelyi egyházmegye védőszentje. A református és az evangélikus naptárban Márton napja. Az ortodox egyházban Szent Minász, Viktor és Viken- tiosz vértanúk, valamint Szdudita Szent Theodorosz napja. November 12. Csütörtök. Köznap. Napi igék: Kát: Filem 7-20. Zsolt 145. Lk 17,20-25. Ref: Ez 6. Jak 3,13-18. Ev: Mt 24,36-42. 2Kor 13,1-4. Őrt: Kol 4,2-9. Lk 9,49-56. A katolikus naptárban Szent Jozafát püspök és vértanú (+1623) emlékezete. A keleti ortodox egyház szerzetese volt és mint ilyen, csatlakozott a katolikusokkal egyesült rutén egyházhoz. Később mint érsek is a két egyház egy­ségén fáradozott, ezért is ölték meg fanatikus ortodoxok. A református és az evangélikus naptárban Jónás napja. Az ortodox egyházban Irgalmas Szent János alexand­riai érsek és Szentéletű Nilosz napja. November 13. Péntek. Köznap. Napi igék: Kát: 2Jn 4-9. Zsolt 118,1-18. Lk 17,26-37. Ref: Ez 7. Jak 4,1-10. Ev: Jer 18,4-10. 2Kor 13,5-13. Ort:Kol 4,10-18. Lk 10,1-15. A magyarországi katolikus naptárban a magyar szen­tek és boldogok emléknapja. A nagyszámú magyar szen­tek nem mindegyike kerülhetett a liturgikus naptárba, ezért ezek számára egy közös ünnepet - a mai napot - je­lölték ki. (Ilyen pl. Bátori László pálos szerzetes, az első magyar bibliafordító, a szintén pálos Csepelényi György, akit a protestánsok öltek meg, Boldog Ilona veszprémi Domonkos-rendi apáca, aki Szent Margit nevelője volt, Kelemen Didák minorita, aki a XVIII. században a Felső-Tiszavidéken apostolkodott, Magyar Pál, a Do­monkos-rend alapítója, Temesvári Pelbárt ferences filo­zófus és teológus - és még sokan mások). A református naptárban Szilvia, az evangélikus nap­tárban Szaniszló napja. Az ortodox egyházban Aranyszájú Szent János kons­tantinápolyi érsek napja. Szekszárdi pedagógusok Tirolban Tanulmányút októberi hóesésben Kevesebb tananyag, alaposabb ismeretek Ausztriában A megérkezés után, Axamsban Axamsban, az 1964-es és az 1976-os téli olimpiák színhe­lyén jártak október 16. és 21. között a szekszárdi 1. számú iskola pedagógusai. Hogy mi­lyen célból látogatott el a ti­zenhét tanár az osztrák tele­pülésre, arról a delegáció résztvevői közül Pecze Ist- vánnéval és Pámerné Je­szenszky Ágnessel beszélget­tünk. — Az axamsi Volkschule pedagógusainak májusi szek­szárdi látogatását viszonoz­tuk. A kollégák hívására meg­látogattuk a helyi általános is­kolát, ahol ki-ki a szakjának megfelelő órán vett részt. — Axams 5 ezer lelkes ti- roli falu. Milyen közös vonás lehet az ottani általános is­kola és a szekszárdi között? — Maga a település való­ban 5 ezer lakosú, de az isko­lája körülbelül akkora, mint a mienk, mintegy 400 tanulójuk van, mivel a környék apró fal- vaiból az axamsi iskolába jár­nak a gyerekek. — Milyen tapasztalatokat szereztek az óralátogatások során? — A gyerekek sokkal ke­vésbé leterheltek, mint ná­lunk. Több a lazító, készségfej­lesztő, manipulációs foglalko­zás, amihez minden tárgyi fel­tétel adott. Ezenkívül eleve kevesebb ismeretet kell elsajá­títaniuk az osztrák kisiskolá­soknak. Nálunk egy matema­tika órán ötféle példát kell megoldani a gyerekeknek, Ausztriában egyet, a pedagó­gussal közösen, többször át­ismételve, olyan mélységben, hogy minden tanuló elsajátít­hassa. Náluk az alapismeretek tökéletes elsajátításán van a hangsúly, amivel jó alapokat biztosítanak a középiskolai tanulmányokhoz. — Azért gondolom ott is vannak gondok. — Csaknem ugyanolyan gondokkal küszködnek mint mi, mivel „kinőtték" az isko­lát, kevés a tantermük és most kezdték el a tornaterem építé­sét. Az új épületszárny átadá­sát 1994-re tervezik. — Az iskolalátogatáson kívül milyen program volt? — Vendéglátóink igyekez­tek megmutatni a környék nevezetességeit, jártunk az innsbrucki múzeumban, meg­ismerkedtünk a tiroli népvise- letettel, népszokásokkal és felkerestük a tiroli skanzent. Axams egyébként 9 kilomé­terre fekszik Innsbrucktól, a tiroli hegyek lábánál. A képes­lapba illően festői falut 878-2340 méter magas hegyek övezik, hamar leesik a hó és sokáig megmarad. A vidék ideális téli sportokra, szinte valamennyi itt lakó az idegen- forgalomból él. Tucatnyi szál­loda, panzió, félszáz fizető­vendéglátóhely várja a turis­tákat, a síelőket. — A szekszárdi pedagógu­sokat melyik szállodában he­lyezték el? — Családoknál voltunk el­szállásolva két-három fős cso­portokban. — Milyen volt a vendéglá­tás? — Rendkívül kedvesek, fi­gyelmesek voltak a vendéglá­tóink. Gyertyafényes reggeli­ket rendeztek, a közös ebé­dekre, vacsorákra pedig szebbnél-szebb helyeken ke­rült sor. A közös programok szervezésén túl az egyéni kí­vánságokat is messzemenően figyelembe vették. Jellemző, hogy amikor ott tartózkodá­sunk második napján váratla­nul lehullott a hó, akkor rög­tön hegyi túrára vittek ben­nünket. — Volt ehhez megfelelő fel­szerelésük? — Nem, október közepén igazán nem számítottunk ha­vazásra, síelésre. De vendég­látóink kerítettek megfelelő sí- felszerelést, így mindannyian résztvehettünk a túrán. — Már csak a hogyan to­vább kérdése marad ... — A látogatás során a két oktatási intézmény igazgatója, Walter Rampl és Biczó Ernő megállapodást kötött a diákok csereüdültetésére. Ennek ke­retében alsótagozatosaink nyáron Axamsban, az osztrák kisdiákok pedig a szálkai mű­vésztáborban fognak nyaralni. Ezenkívül várjuk az osztrák kollégákat a jövő évi Szek­szárdi Szüreti Napokra, mely alkalomból iskolánk Garay János nevét veszi fel. F. Kováts Éva Jellegzetes tiroli táj Mesteridézó beszélgetés Csoóri Sándorral Magyarságról, igazságkeresésről, önismeretről, párbeszédről... Csoóri Sándor Illyés Gyula szellemi társa volt, a fénykö­rébe tartozott csaknem ne­gyedszázadon át, és ma is mesterének vallja a költőfe­jedelmet. Arra kérem, játsz- szunk. Játsszuk azt, vajon mit mondana ma a mester a ta­nítványának bizonyos fo­galmakról, történésekről, mi az, ami Illyés életművé­nek, személyiségének isme­retében ma is élő, ma is érvé­nyes. — Szívesen belemegyek, hiszen Illyés szelleme min­dig rákapatott a játékra. Ö például nem szerette a na­gyon komor igazságokat. Az Ozorán elhangzott műsor is bizonyos értelemben a kedve ellen lett volna, mert ennél sokkal világosabb és változatosabb szellem volt. Nem szabadna csak azt su­gallni, hogy ő a nemzet ko­mor költője volt, hogy bús, könyöklő férfiú, aki állan­dóan a Dunát nézi, elme­rengve a magyar történelem szörnyű eseményein... Ez egy vers, amit a maga he­lyén kell elmondani. Ellen­kezően: Illyés a legkülönö­sebb pillanatokban is talált feloldást. Ez volt élete nagy ajándéka. Azt mondta: ami­kor már olyan nehéz a sors, hogy elviselhetetlen, akkor kell igazán nekifeküdni a gerendacipelésnek és moso­lyogni. Nem kérkedésből, kényszerből — Kezdjük hát: mit mon­dana a mester, mit mond a tanítvány arról a fogalomról, hogy magyarság? — Ez a fogalom ma, a mai újságírásban elég robbané­kony és kísérteties fogalom. Illyés szerint országunk mo­hácsi vész utáni három részre szakadása mindenünket meghatározta: a történetün­ket, a kultúránkat. Gondolja el, Franciaországban, a Loire mentén ott vannak a kasté­lyok, de elég, ha az ember csak Bécsig megy el... Ugyan a második világháborúban a Szent István Dómot lerombol­ták, de előtte, szinte minden megmaradt. Nekünk majd­nem minden olyan értékünk, amely a történelmet falakba zárva, termekben, képekben megőrizte volna, elveszett. Ha most magunkról gondolko­dunk, akkor a képzeletünkben kell felépítenünk a lerombolt várakat, ott kell restaurálni az ellopott vagy eltüntetett ké­peket. És a képzeletűnkbe kell megírni a zeneműveket is, ahogy ezt Kodály próbálta ... Nekünk visszafele is kell élni, és megint Illyésre hivatko­zom: nekünk nem csak a jö­vőt, a múltat is kell építeni. Azok, akik a magyarság szó hallatán rögtön nacionaliz­must értenek, fogalmuk nincs erről a nagy távolságról: ne­künk a történelmünket egé­szen Mátyásig kell visszagon­dolnunk. Mi lehet az, ami ezt, a sokfelé szakadt ország kü­lönféle részeit összetarthatja? Nem a vallás, mint például a lengyeleknél, hanem csak az a tudat, hogy a marosvásárhelyi ugyanúgy magyar, mint a kecskeméti vagy az ozorai. Tehát ezt nekünk nem kérke­désből, hanem kényszerből kell állandóan a tudatunkban tartam. Tulajdonképpen nem jó erről beszélni, mert az em­ber a piacra viszi a maga ke­serveit. Illyés az egyik versé­ben, a Kézfogások kötet Beve­zetőjében írja: „... magyar, ki már magyar csak mindenütt. Világjáró, kiművelt s ostoba, vad pusztafi, ki nem okul soha, annyi terv s út, ahányat vált agyunk, de mégis egy sors, mert hisz meghalunk -.. ." Ez a gyönyörű idézet jel­lemzi Illyést, azt, hogy ő a magyarságát úgy vállalta, ahogy minden európai ember természetes módon vállalja a saját nemzetéhez való tarto­zást. Hogy ezt miért kell ál­landóan magyarázni, azt én nem tudom megérteni. A beteg népeket gyógyítani kell — Sokszor elhangzik mos­tanában Illyés Gyulára em­lékezvén, hogy kereső ember volt, az igazságot kereső em­ber. Mit mondana erről ma a tanítványnak? — Tudja, soha nem úgy be­szélt velem, mint mester a ta­nítványával. Nagyon különös, szemérmes férfi volt. Nem olyan értelemben, hogy nem mondta ki, amit gondolt, el­lenkezőleg: az emberi vi­szonylatokban volt szemér­mes. Másban kísérteties, met­sző aggyal mondta mindig azt, amit gondolt. Hogy most mit mondana? Nyilván azt, hogy kezdjétek magatokkal: kezdjétek magatokat minél jobban megismerni, hogy meg tudjátok fogalmazni, mi tör­tént veletek. Hozzá kell járul­notok a politikai élethez azzal a valósággal, amit magatok­ban fölfedeztetek. Tudniillik, aki meg meri igazán ismerni saját magát, az a másikat is kí­váncsibbá teszi önmaga iránt. És Illyésben hihetetlen kíván­csiság élt. Azt mondta: ha akárkit be akarok hozzá vinni, akár erdélyit, felvidékit, nem is kell megkérdeznem. „Maga olyan mint az én kamarásom, ha maga azt mondja, akkor be­jöhet." Tréfálkozott, de tudta, hogy én nem élek vissza az idejével, csak olyanokat vi­szek fel hozzá, akik az ő szá­mára is fontosak. A leggyö­nyörűbb gesztus, ami egy em­bert érhetett, Janics Kálmánt érte. Ö a Hontalanság évei című kéziratát hozta át Ma­gyarországra. Amikor Illyés elolvasta, azt mondta, ez a leg­fontosabb könyv, amit ma­gyarul írtak az utóbbi időben és ezért a legféltettebb tárgyai közül a sárszentlőrinci orvos barátjától kapott botot adta Janicsnak ajándékba, melynek gyógyító erejében valaha hit­tek, amely még valószínű Pe­tőfi édesanyja kezének érinté­sét is őrzi. Illyés megtalálta azt a pontos metaforikus helyze­tet, amelyben ezt Janics Kál­mánnak ajándékba adhatta. Azt mondta: a könyved gyó­gyító erejű, és azért adom ne­ked ezt a botot, hogy ne fe­ledd, ezt kell folytatni, mert

Next

/
Oldalképek
Tartalom