Tolnai Népújság, 1991. augusztus (2. évfolyam, 179-203. szám)

1991-08-30 / 203. szám

1991. augusztus 30. <1. .... NÉPÚJSÁG 13 KJteneráció * Hiúsági oldal «­Törd a fejed! Hasított bőrt ábrázolt a múlt heti felvétel. A helyes megfej­tést beküldők közül ezúttal Varqa Erna nyert műsoros ka­zettát. Most azt kell kitalálni, hogy Stallone, a nagy nevettető A nehézfiúk zavartan forgat­ják kezükben a keménykalapju­kat, s rezzenetlen arcuk alig pa­lástolja elképedésüket. Ilyen még nem volt: a híres gengsz­ter, apja halálos ágyánál meg­fogadja, hogy jó útra tér. Szó ami szó, az öregember jól irányzott pofonokkal adott nyo- matékot utolsó kívánságának. Az eskü kötelez, Frankó Provo- lone immár egy hónapja egy légynek sem árt. Gyanúsan nagy a csend körülötte. A kon­kurens bűnbandák és a rendőri nyomozóosztagok vezetői meg­vannak győződve arról, hogy Provolone nagy fogásra készül. Nem is tudják, milyen közel áll­nak az igazsághoz: Frankó fér­jet akar fogni megesett lánya számára. Kapóra jön fiatal könyvelője, aki állítólag fülig szerelmes a lányba, s hajlandó lemondani arról a százezer dol­lárról is, amit a főnöktől lopott. Csak az a baj, hogy nem a szé­gyenben maradt lányt akarja elvenni, hanem azt a másikat, akiről ugyan tudott a ravasz gengszterfőnök, de nem is sej­tette, hogy ő az apja. Oscar. Gengszterbohózat a bokszoló-színész főszereplé­sével! Sylvester Stallone most nevettetni akar! Aki megnézi ezt a filmet, amit már vetítenek a hazai mozikban, egy rövid időre még azt is elfelejti, hogy kezdődik a suli. Arany Zs. Torzonborzongások (Ifjúkorom naplója, 1983-84-ből) 16. 1983. november 6. Sipos Józsi negyven körüli alkoholista agglegény. Itt dol­gozik az építő brigádban, és Szabolcs megyében, Újfehér- tón lakik. Valószínűleg menthe­tetlen. Mint mindenki. (Egy az útunk, csak ő hamarabb odaér.) Mondják neki: te mindig hü­lyéskedsz. Mondja: ezt a kis időt már így akarom kihúzni, mire búslakodjak? Vele mindig történik valami. Egy reggel pél­dául benn kavart a virágoskert­ben, mert nem találta a járdát. — Mi van veled? - kérdeztem, mint férfi a férfit. - Vizet ittam - felelte bánatosan. Nagyot rö­högtem, de akkor mégnagyob- bat, mikor kiderült, hogy: igaz. Józsi, ha olykor-olykor (hóvé­gén, sokadikán) ráfanyalodik a vízre, szabályosan belebeteg­szik. Másik eset: Kiraktam őt meg a Bárány Janit állandósí­tani, Orosháza alatt, míg mi el­szaladtunk valamit megmérni egy másik HP-hez. Hát, mikor visszacsörtetünk a jó öreg UAZ-zal, azzal fogad, hogy megnyitották a fogtechnikát. Józsi egyszem fölső metszője rrfár nagyon lötyögött, rákötötte hát a függőzsinórt, és elen­gedte a súlyt. Mért nem így ta­nítják az egyetemen? November 7. Köd. Köd az utcákon, köd a szemek előtt, köd az agyakban. Szeretnék eligazodni, egy fix pontot találni, vagy valakinek fix pontul, menedékül szolgálni. Az anyám szeret engem, ugyanis én vagyok a fia. Aztán sokáig semmi, senki. Vannak tartós, tartalmas kapcsolataim, bará­tokkal, barátnőkkel, de aki mellé szívesen letelepednék, az könnyeden-könnyelműen tovalibben, aki értem nyúl, an­nak meg én siklok ki a markai közül. Azt hiszem, a boldogsá­got keresem, bár semmi ked­vem hozzá. November 8. Ha kihúzzák a fogat, többé nem fájhat. Ha meghal az em­ber, többé nem fájhat. Bal alsó 6-os. Talán még menthető lett volna, de a mezőkovácsházi SZTK orvosa nem sokat teketó­riázott. - Ez rossz - szólt oda hitvesének, aki az asszisztensi teendőket volt kedves ellátni. És kérte és adta az injekciót, és kiküldött és behívott, és kirán­totta, és kidobta. Úgy társalog­tak rólam, mintha jelen sem let­tem volna. Én mindössze a pudvancos fog hordozójának szerepét kaptam. Nekik nem velem, hanem a kórsággal, a fájdalommal volt dolguk, és a munkát elvégezték. November 9. Fölavatták Mária Terézia lo­vasszobrát. A képzelet meg­annyi megmintázási módozatot vetít elénk. Egyik-másik nem ál­lítható föl köztereken. A csá­szárnőről szóló adomákat las­san maga alá gyűri az idő. Új sztárok .jönnek-mennek. a semmiből a semmibe. November 10. Az egyenlőséghez értelem szükségeltetik. Fejlett elme, megélt múlt, intő, elriasztó és példálódzó történelem. Az egyenlőség az emberiség leg­bölcsebb vívmánya - a szere­lemben is -, ha él, és tud élni vele. Ha tudatosan kerüli a fel- ülkerekedni-akarást, a másiknál különbnek-mutatkozni-akarást, a veszélyhelyzeteket. Persze óhatatlanul felmerül a kérdés: Érdemes-e ilyen önmegtartóz­tatón, „bölcsen” leélni egy éle­tet? Nem boldogít-e néha egy kis dili, egyenlőtlenség, egye­netlenség, szabálytalanság, di­adal, sőt, kudarc is?! Az egyen­lőség az emberiség legböl- csebb vívmánya? Novembern. Ragyogó esténk volt a mező­kovácsházi discoban. Kosár, kosár után a tinédzserektől. Képes Lacinak a gyomra fájt, nekem a foghíjam, Jóska kissé beakasztott.. . Hazaballagtunk. Valami stika csak van annál, aki diplomás, katonaviselt ember létére, hiába ostromolja a kö­zépszerű falusi fruskákat, mondtam Józsinak, miközben a káposztakonzervet melegítet­tük. Aztán szellemtelen történe­teket szőttünk az „Én és a liba­pásztor lányka” allegóriájára. November 12. Irányt vágtam, akácbozótost - ahogy errefelé mondják: sus- nyót -, ami miatt nem látszott a dombiratosi templom csúcsa a HP kőről. Néhány sebből vér- zek. Az akác nem egykönnyen adja meg magát. (Ennyit a ter­mészetvédelemről.) November 13. Aki kést vágott belém, már nem él. Szívinfarktusban halt meg az a sebész, aki '80-ban kivette a vakbelemet. Az antibi­otikum éra előtt menthetetlen lettem volna, mondta, amikor az elbocsátásom előtt behíva­tott egy kis csevelyre. Nem „kö­szöntem meg", nem volt miből. (Akkoriban a legendás hírű tér­képész zászlóaljban szolgál­tam, havi 280 forintért.) November 14. Irányt vágtunk, sthil fűrész­szel. Az UAZ-ra rádőlt egy na­gyobbacska fa. Rossz helyen parkolt szegény. Szerencsére nem tagiózta le az ütés a szov- jetszkaja masinát; egy kétte- nyérnyi horpadással megúszta. Fejemre olvashatták volna, hogy ez már a harmadik álta­lam összetört autó. Az előzővel egy villanykarót csókoltunk meg, Nagymágocs környékén, az azelőttivel meg a szentesi nagykanyarban sodródtunk ki. Akkor újászülettem. Ott pörög­tünk a sáros úton, mint valami selejtes búgócsiga, aztán bele­fordultunk az árokba. Rohant egy motoros srác, hogy meg­nézze, hány halott van, én, lát­szólag gyakorlott mozdulattal kirúgtam a szélvédőt, kimász­tam, és barátságosan üdvözöl­tem: - Szia, mi újság? Mint egy hollywoodi hős. Remegni csak később kezdtem. November 15. Poe durván Arany és Petőfi kortársa volt. Mi minden történt a világban akkoriban! És milyen csekélyke esemény valójában a magyarok 1848-49-es szabad­ságharca! Nem is szólva a bolygók és csillagok életében bekövetkezett változásokról... Lehet, hogy ma este is láttam olyan hulló égi szikrát, amelyik egy akkoriban megsemmisült csillagról való. Amelyik már nincs. Lehet, hogy már semmi sincs. (Folytatjuk.) LÁP PÁL ■A Várunk további naplókat! EFOTT-hangulat Idén Nyíregyháza adott ott­hont a minden évben megren­dezésre kerülő Egyetemek és Főiskolák Országos Turisztikai Találkozójának. Közel huszonötezer fiatal gyűlt össze a Sóstó környéki hatalmas táborban, sátorral, vagy anélkül, hogy résztvevője lehessen a programoknak. Koncertek, sportesemények és sátor-mámor jellemezte a négynapos EFOTT-ot. Fellépett többek között: a Bikini, Deák Bill, a Tátrai Band, Hobo, a Re­publik és még sokan mások. Volt foci, kosárlabda és futás. Na és persze sok-sok sátor: blues-kocsma sátor, sör­kocsma sátor, borivó sátor és még számos... frissítő-sátor. Ennyi ember együtt, szinte egymás hegyén-hátán, négy napig a szabad ég, a fák alatt és mégis minden olyan szépen ment. Huszonegynéhány ezer fiatal vidám, felszabadult talál­kozója, együttléte volt ez, ahol mindenki barát, ahol mindenki számíthat a másikra. Éjjel­nappal hangos információ- szolgálat segített az eligazo­dásban, egymásratalálásban. Sokszor hátizsákok, pénztárcák sőt: sátrak keresték gazdájukat. Olyan találkozó volt ez, ahol nem jutott senkinek eszébe bántani a másikat, esetleg el­tenni a pénztárcát. Hacsak ez maradt meg, ha­csak a táborban eltöltött napok hangulatára emlékszem, már megérte elmenni. (ede) Heti cáfolat Nem igaz, hogy első térkép- készítőnk, Lázár deák, intim kapcsolatban állt Kárpát Emesével, akinek vadregé­nyes csípeje, medence- csont-táji domborulatai, lan­kái ihlették a Kárpát-me­dence elnevezést. Slágerlista (lemez, kazetta, CD eladások alapján) 1. Beatrice Utálom az egész XX. sz. Quint 2. Válogatás Filmslágerek Magneoton 3. Zorán Az élet dolgai Rákóczi 4. Bikini A sötétebbik oldal Quint 5. Republic Indul a mandula Pepita 6. AD Stúdió Álmaimban Amerika Rákóczi 7. Edda Szélvihar Proton 8. Roxette Joyride MMC/EMI 9. Rod Stewart Vagabond Heart MMC/Warner 10. The Doors Original Soundtrack MMC/Elektra 11. Manhattan Manhattan Craft 12. Chris Rea Auberge MMC/Warner 13. Rod Stewart The best of Rod Stewart Gong/Mercury 14. Paula Abdul Spellbound Pepita 15. Bee Gees High Civilization Quint 16. Scorpions Crazy World Gong/Rocket 17. Pa-dö-dö Kiabálj Kadencia 18. Koncz Zsuzsa Illúzió nélkül Proton 19. Elton John The Very Best of... Proton 20. Sas József Privát izélek Gong/Warner Levél - még szabadlábon Kedves Barátom Petya! Sajnos már a nagyiék sem a régiek. Azelőtt legalább biztat­tak. Most? Meggyőződésük, hogy a politikai zűrzavarok és az utóbbi két nagy esőzés sem akadályozza meg a közeledő katasztrófát. Ma már 30-a van. Ez nem lehet igaz! Szerintem baj van az időszámítással. Ki­zárt dolog, hogy két hónap ilyen hamar elszánjon. Néha már az ősökre gyanakszom, és a pe­dagógus álnév mögé búvó ....-ra. Az az érzésem, hogy kapcsolatban állnak a csillagá­szokkal vagy a naptárkészítők­kel. Egyébként az iskola néven futó kínzókamra sajnos nem szívódott fel, pedig ezen a nyá­ron állítólag újra nőtt az ózon­lyuk. Arról nem is beszélve, hogy két vasárnap is elmentem a templomba és teljes átéléssel imádkoztam el az úttörők 12 pontját... Hát nem a világ leg­nagyobb őrültsége, hogy au­gusztus után nem május, ha­nem szeptember következik? Nálatok? El tudom képzelni. Gondolom már vagy két hete bezárt szobában matekozol. Igaz, hogy őseid nem tudják: a megoldott példákat mind a tava­lyi füzetedből tépted ki? Egyik éjjel azt álmodtam (21 szilvásgombóccal a hasam­ban), hogy megszüntetik az is­kolát. Nem így történt. De ne is emlegessük! Van még 4 na­punk szabadlábon, használjuk ki! Csüsz: Ciliké Szabad színházak Szegeden Augusztusban került első íz­ben megrendezésre Szegeden a Szabad Színházak Nemzet­közi Találkozója, melynek tá­mogatója a Szegedi Szabadtéri Játékok szervezője, a Szegedi Színházi Páholy volt. Balog József, a fesztivál mű­vészeti vezetője elmondta: a jövőben szeretnének hagyo­mányt teremteni ezzel a talál­kozóval. Az egy éve alakult, fia­tal művészekből álló Színházi Páholy célja, hogy kortárs mű­vészeti centrumot hozzon létre a városban. A most megrende­zett találkozón fellépő csopor­tok munkáiban a zene, tánc, mozgás dominált. A három szegedin "kívül számos buda­pesti és külföldi társulat képvi­seltette magát. Láthattunk itt igaz kísérletet az Idő, az Igaz keresésére (Eszme-Idő, a Jate-stúdió előadása), a társa­dalmi korlátokból való kitörésre (Börtönök, a Könny és Mosoly Színházától). Akadt valóban amatőr teljesítmény, mint pél­dául a Változások, a Próbatár­sulat előadásában. De láthat­tunk egyértelműen profi elő­adásokat is: mint a Kerek Szín­házét (Franciaország) és Cset- neki Gábor társulatáét (Buda­pest). Egyre több példa iga­zolja, hogy a mozgásszínház igenis létezik Európában, bár a magyar közönség még fenntar­tással fogadja. Ennek az is oka lehet, hogy ezek a színházak nem kapnak elég teret a bemu­tatkozásra. Azért életképesek a mozgásszínházi „produkciók”, mert mindenütt ugyanazt jelen­tik, nem korlátozza őket a nyelv. A társadalmi, politikai tar­talom helyett a színjátszás me­rőben más vonalát képviselik. A test, mint kifejezőeszköz, a mozgás mint üzenet jelen van e produkciókban. íme egy bizonyíték arra, hogy lehet színvonalas találkozót szervezni és mint láthattuk kö­zönségigény is van, hiszen minden nap „közelharc” folyt a jegyekért. Színvonalas találko­zónak lehettünk tanúi, reméljük nem utoljára. (t.e.) Nyárvégi készülődés A fácánkerti általános iskolá­ban is készülődnek már a diá­kok fogadására. Az intézmény­ben 50 alsótagozatos gyermek tanul. A falu vezetőinek véle­ménye megoszlik arról, hogy „visszahozzák-e” a felsősöket is, Tolnáról. Most, szeptember­től e téren változás még nem történik. Festenek, takarítanak. Az is­kola várja a nebulókat, jobban, mint ők az iskolát. Fotó: Kispál M. Gottvald Károly itt látható fotója miről készült. A megfejtéseket szeptember 5-ig várjuk. Cím: Tolnai Népújság 7100, Szekszárd, Liszt F. tér 3. Törd a fejed!

Next

/
Oldalképek
Tartalom