Tolnai Népújság, 1991. május (2. évfolyam, 101-126. szám)

1991-05-17 / 114. szám

2 NÉPÚJSÁG 1991. május 17. Bővül a Pentagonale A Pentagonale hamarosan kibő­vül, mert Lengyelország is bekap­csolódik az öt ország együttműkö­dési programjaiba - közölte csütör­tökön Gianni de Michelis olasz kül­ügyminiszter. A Bolognában pénte­ken este kezdődő külügyminiszteri ülésen megfigyelőként már részt vesz a lengyel diplomácia irányítója A Vajdasági Magyarok Demok­ratikus Közössége továbbra sem kíván beavatkozni a délszláv népek történelmi vitájába, szorgalmazza, hogy az érintettek folytassanak közvetlen párbeszédet, s találja­nak kölcsönösen elfogadható megoldást. Ezt a szervezet taná­csának dokumentuma tartalmaz­za. A VMDK megbízta a szervezet el­nökét, hogy a vajdasági tartományi honvédelmi titkártól kérjen politikai és jogi biztosítékokat: a jugoszláv néphadseregben nem kerül sorar- ra, hogy a vajdasági magyar sorkö­is, Lengyelország teljes jogú felvéte­lére pedig a Pentagonale következő csúcsértekezletén, a kormányfők ta­nácskozásán kerülhet sor. Ezt a ter­vek szerint július 26-27-én tartják Dubrovnikban. A Pentagonálénak jelenleg Olaszország, Ausztria, Ma­gyarország, Csehszlovákia és Ju­goszlávia a tagja. teleseket számarányuknál maga­sabb szinten mozgósítják. A VMDK tanácsa egyúttal rosszhiszeműnek tartja azokat a felszólításokat, hogy a szervezet igazolja és bizonyítsa a szerb állam iránti hűségét. A VMDK sürgette, hogy kezdőd­jön mielőbb párbeszéd az oktatási rendszer új modelljéről, amely a személyi elven alapuló önkor­mányzatra épülne. Csak a kisebb­ségi kollektiv jogok tiszteletben tar­tása teremtheti meg a kibontako­zást a többnemzetiségű Szerbiá­ban - szögezte le a VMDK állásfog­lalása.- Lengyelország belépésével a Pentagonale lényegében felöleli az egész közép-európai térséget - mu­tatott rá Gianni de Michelis, aki el­mondta, hogy más országok is élén­ken érdeklődnek a belépés iránt, leginkább Románia. - Mindez annak a jele, hogy a kezdeményezés vonzó - jegyezte meg. Vámszabadterület Balatonfüreden A németországbeli 0 and K, Dortmund cég és a magyar Nikex Rt. ez év elején megállapodása ér­telmében, vámszabadterületet nyi­tottak Balatonfüreden. A 6000 négyzetméteres terüle­ten tárolják majd azokat az építő­ipari gépkomponenseket, amelye­ket a magyar gyártók az O and K megrendelései alapján készítettek. Eza megoldás mindkét fél számára előnyös, hiszen enyhíti a szállítás­sal és a vámeljárással kapcsolatos gondokat. Ugyanis az összeszerelt berendezések egy részét a Nikex révén Magyarországon értékesítik. Megalakult a Boldogság Párt A párt célja, hogy az ember sza­bad élethez és boldogsághoz való jogát érvényesítse. Különös tekin­tettel azokra, akik útja a személyes szabadsághoz és boldogsághoz hátrányos helyzetük miatt a legne­hezebb. A párt vállalja az idősek, a szegé­nyek, az etnikai és vallási kisebbsé­gek, a bármiféle elnyomásalattélők, valamint a lelki és testi kórban szen­vedők ügyét. Ez feltétele annak, hogy a társadalom egészének bol­dogulásához vezető útra lépjünk, hogy minél többen tudhassák ma­gukénak a személyes szabadságot és ennek érzelmi megélését, a bol­dogságot. Kötelező tagdíj nincs, tagsági di­jat a tagok saját szándékú k - vagyo­ni helyzetük - alapján fizetnek vagy nem fizetnek. A pártnak tagja lehet a világ bármely országában élő ma­gyar vagy külföldi állampolgár, illet­ve hontalan személy, aki felvételét kéri a pártba, és aki párt alapszabá­lyát magára nézve kötelezőnek is­meri el. A párttagságnak nem aka­dálya, ha valaki egyben más tömeg­szervezetnek, pártnak is a tagja. VMDK - állásfoglalás Az Autóklub az Alkotmánybírósághoz fordult A kötelező felelősségbiztosítás szerződéses rendszerének felül­vizsgálatára beadvánnyal fordult az Alkotmánybírósághoz a Magyar Autóklub. Az Autóklub álláspontja szerint az állampolgárok széles körét érintő, csaknem adójellegű fizetési kötelezettség megállapítá­sához törvényi szintű szabályozás szükséges. Mivel a klub szerint többek között az is vitatható, hogy a biztosítási díj megállapítását az Ál­lami Biztosításfelügyeletre bízzák, meggyőződésük, hogy a kormány- rendelet nem elégíti ki az alkot­mány, illetve a jogalkotásról szóló törvény követelményeit. A Magyar Autóklub ezért indítvá­nyában kéri, hogy az alkotmányel­lenesség megállapítása esetén a jogszabályt helyezzék hatályon kí­vül. Orenburgi talajminták német orvosoknak Német segítséget remél a saját és sorstársainak rejtélyes beteg­ségét előidéző rejtélyes kórokozó kiderítéséhez az egykor Oren- burgban dolgozó magyarok szö­vetségének elnöke. Mint Isaszegi Béla az ADN hírügynökség buda­pesti tudósítójának elmondta, ta­laj- és vízmintákat adott át német orvosoknak abból a térségből, ahol a hetvenes évek második felé­ben mintegy 7500 magyar mun­kás, mérnök és szerelő dolgozott a földgázvezeték építésén. Közülük több mint kétszázan haltak meg azóta egy rejtélyes betegségben, amelyet dr. Mózsa Szabolcs buda­pesti orvos „Cumulative somatic late effects”-ként, vagyis „Halmo­zott testi utóhatásokként” diag­nosztizált. Isaszegi szerint a minták elemzése jelenleg három különbö­ző német intézetben folyik, de ha lenne még jelentkező, az orenbur- giak szóvivője tud még további ta­laj- és vízmintákkal szolgálni. Fegyveres szökött határőrt keresnek! Fegyverével megszökött szolgá­lati helyéről, a Ferihegyi Nemzetkö­zi Repülőtérről Szaniszló István ha­tárőr, sajtószentpéteri lakos május 16-án a hajnali órákban 4-5 óra között. Személyleírása: 188 cm magas, erős testalkatú, világos- barna hajú, barna szemű, dús fe­kete szemöldökű, fülei fejhez simu- lók, szája lefelé görbülő. Ruházata: keki színű gyakorló. Felbukkanása az ország bármely részén várható. A rendőrség kéri, hogy bárki, aki Szaniszló István hollétéről, felvilá­gosítást tud adni, az a legközelebbi rendőrt, vagy rendőrkapitányságot értesítse. Megtalálása, észlelése esetén fokozott óvatosság és körültekin­tés indokolt, mivel fegyveres ellen­állására számítani lehet. CSAK A TITÁNNÁL! ENGEDMÉNYES EDENYVASAR! Zománcedények nagy választékban 30-40% engedmény. Amíg a készlet tart. Nyitva: hétfő-péntek 7.30-16 óráig. KERESKEDELMI VÁLLALAT (181) TITÁN Kér. Vállalat 31. Sz. Műszaki Áruház Szekszárd, Epreskerti u. Tel.: 06-74-15-536, 12-711 UTAZZON a Neptun-Tours-szal!- Nice-Monte-Carlo 8 nap, augusztus 3-10-ig, 19990 Ft;- Párizs 5 nap, május 28­jónius 1-ig, 9800 Ft;- Velence-San-Marino 5 nap, június 4-8-ig, 5900 Ft;- Costra-Brava 10 nap Indulások: június 14., 28. 16 400 Ft augusztus 16., 23., 30. 18 400 Ft szeptember 13. 12400 Ft- Kuba-Peru 16 nap, szeptembertől folyamatosan, 122000 Ft;- Kuba-Mexikó 16 nap, szeptembertől folyamatosan 118000 Ft; Egynapos buszprogramok:- Becs 600 Ft-Velence 1450 Ft-Tarvisio 1000 Ft Indulás jelentkezéstől függően, minden héten pénteken. KELLEMES UTAZÁST KÍVÁNUNK! Neptun-Tours Kft. 7031 Paks, Szent I. tér 2. Pf.: 81. Tel./fax: 75/11-210 (180) KÁRPÓTLÁSRA JOGOSULTAK FIGYELMÉBE! Vállaljuk az igények érvényesítésével kapcsolatos teljes körű közreműködést. (Kérelmek megírását, igazolások beszerzését, szaktanácsadást, befektetésközvetítést, műszaki munkarészek készítését.) TELINFORG Kft. Szekszárd, Arany J. u. 23-25. Telefon: 74/11-811, 12-817. Kedden és csütörtökön 16-18 óráig a bátaszéki művelődési házban is. (169/40) VETELRE ÜZLET, OTTHON EGY HELYEN! Tamási központjában 4 lakás, 4 üzlet, 4 garázs építése fővállalkozásban Építés kezdete: 1991. augusztus Kulcsra kész átadás: 1992. május 1. FELVILÁGOSÍTÁS: ÁRKÁD Építőipari-Kereskedelmi Kft. Szekszárd, Bezerédj u. 21. Telefon: (74) 13-858. Nem lesz ex-lex? Elnapolták a kisgazdák perét (Folytatás az 1. oldalról.) Oláh Sándor főtitkár - aki annak idején a „régi” küldöttek részvétele mellett tört lándzsát - a keresetnek esetleg helytadó ítéletet kommen­tálva kifejtette: „ha a bíróság ki­mondja, hogy az áprilisi nagyvá­lasztmányi ülés, és annak határo­zatai törvénytelenek voltak, akkor a bírónő Torgyán József társelnökké választását is érvénytelennek nyil­vánítja." Györgyi Árpád elmondta: „ha a bíróság megállapítja, hogy az áprilisi nagyválasztmány összehí­vása nem felelt meg a párt alapsza­bályának, abban az esetben tör­vényszerűen érvényesülnie kell az ellenőrző bizottság azon jogának, hogy új nagyválasztmányi ülést hívjon össze - mégpedig a bírósági ítélet után 15 napon belül”. Arra a kérdésre, hogy nem árt-e a párt­nak, hogy ilyen gyakran tart nagy­választmányi üléseket, Györgyi Ár­pád hangsúlyozta: valóban árt, de az még többet árt, ha törvénytelen üléseket tart, és túl sokáig fennma­rad az ex-lex állapot. Sikeres marketing­börze A tegnap zárult marketingbörzén 35-40 millió forint értékű elfekvő készletet értékesítettek a vállalatok, 25 százalékkal többet, mint a leg­utóbbi tavaly őszi börzén. A szerve­zők eredményesnek ítélik az akciót, hiszen az 1,5 milliárd forintos felaján­lott készletnek a szokásosnál na­gyobb hányada talált vevőre. A meg­maradt termékeket még három hó­napig árusítják. Keresettnek bizonyultak a vasko­hászati termékek, elektronikai anya­gok, csapágyak és teherautó-alkat­részek, nem fogytak viszont az épí­tőipari gépalkatrészek, ami tükrözi a hazai építőipar jelenlegi helyzetét. Igen nagy sikerük volt a német gé­peknek és az osztrák búvárfelszere­léseknek. Ez utóbbiakból a honvéd­ség rendelt nagyobb mennyiséget, abból a célból, hogy az életmentésre kiképzett katonák használhassák. Ismét Bayer Aspirin Magyarországon Magyarországon ismét forgal­mazzák a Bayer Aspírint, egyelő­re az eredeti német terméket. A gyógyszert a Richter Gedeon Ve­gyészeti Gyár Rt. forgalmazza a Bayer céggel kötött licencszerző­dés alapján. Tegnap elmondták: a gyógyszerre nincs társadalom­biztosítási támogatás. Amennyi­ben az Országos Gyógyszerésze­ti Intézet befejezi a hazai gyártás engedélyezéséhez szükséges vizsgálatokat, a felnőttek és a gyerekek részére készülő gyógy­szert itthon is tablettázzák. A saj­tótájékoztatón hangsúlyozták, hogy az asztmára hajlamos gye­rekeknél nem ajánlják ennek a láz- és fájdalomcsillapítónak a használatát. A Richter Gedeon Vegyészeti Rt. és a Bayer cég ab­ban is megállapodott, hogy rövid időn belül a C-vitamin tartalmú Bayer pezsgőtablettát is forga­lomba hozzák Magyarországon. A Bonyhád és Vidéke Áfész 1991. május 1-jétől megemeli a célrészjegyek utáni részesedés mértékét - a lekötési illetve lejárati idő figyelembevételével - az alábbiak szerint: Éves részesedés (kamat) Bruttó% Nettó% 1 éven belüli visszafizetésnél 33,00 26,40 1 éven túli visszafizetésnél 35,00 28,00 3 éven túli visszafizetésnél 36,00 28,80 6 éven túli visszafizetésnél 36,50 29,20 7 éven túli visszafizetésnél 37,00 29,60 A legkedvezőbb kamatkondíciókat ajánljuk régi és leendő szövetkezeti tagjainknak. ÉRDEMES HOZZÁNK HOZNIA A PÉNZÉT! Már az első naptól a megemelt kamattal számolunk! Érdeklődni lehet Bonyhád, Rákóczi u. 6. (titkárság) Telefon: 51-422 Áfész igazgatósága (12/18) 'Nálunk mindig minden olcsó \ — KOMÁROMI BT — — . NAGYDOROG, ZALKA MÁTÉ U.4.sz. Tel.: 75/33-020 Borsodi Huszár 30 napos 18,­Ft Kinizsi 30 napos 18,80 Ft Soproni Ászok 20 napos 21 Ft Rákóczi 60 napos 19,50 Ft Spaten 0,5 29,­Ft Dreher 0,5 30,­Ft Steffl 0,5 35,­Ft Spaten 0,33 24,50 Ft Dreher 0,33 28,­Ft Steffl 0,33 31,­Ft F*epsi Cola, gyömbér 1/1 30,­Ft Narancs, tonic 1/1 28,­Ft Pepsi Cola, gyömbér, narancs, tonic 0,25 8­Ft Áraink az ÁFÁ-t tartalmazzák Hétfő - Péntek: 7.3Q-17.30 Szombat,Vasárnap: 7.30-i2?o Színes Televíziók: ORION CTV 028 ST-Tx 56 200 Ft CTV 025 M-Tx 49 200 Ft VIDEOTON TS 3341 42000 Ft SZÁMOLJON-MEGÉRI! J (125)

Next

/
Oldalképek
Tartalom