Tolnai Népújság, 1991. május (2. évfolyam, 101-126. szám)

1991-05-02 / 101. szám

w Göncz Árpád május elsejei üzenete a munkásokhoz Göncz Árpád a Magyar Köztársaság elnöke május elseje alkalmából az alábbi üzenetet intézte a munkásokhoz: „Barátaim! Szívesen éltem volna kedves meghívásukkal, s csak hivatalbéli kötele­zettségem, hogy hazánkat külföldön képviseljem, tart távol ma, a munká­sok évszázados ünnepén, e szép tavaszi ünnepségtől. De engedjék meg, hogy mint egykori szervezett mezőgazdasági dolgozó, vasmunkás és az írók Szakszervezetének volt elnöke, legalább távolról üzenjek mind- annyiuknak - szakszervezeti tagoknak és szakszervezeten kívüli mun­kavállalóknak. (Folytatás a 3. oldalon.) A védőmaszk nem kötelező' Öt éve történtek a csernobili események. Ennek kapcsán ismét reflektorfénybe kerül Paks, újra megfogalmazódik a kérdés: előfor­dulhat-e itt is hasonló baleset, s fel vagyunk-e készülve az életmen­tésre. A legveszélyeztetettebb 30 kilo­méteres zónán belül szúrópróba­szerűen kérdeztünk meg egy-két polgárt: tudják-e, ha baj van, mi a teendő? (Folytatás a 3. oldalon.) Dán Quayle Magyar- országra látogat Dán Quayle, az Egyesült Államok alelnöke június 4-5-én kelet-kö- zép-európai körútja során Ma­gyarországra látogat. Tárgyaláso­kat folytat majd a nemzetközi hely­zet egyes globális kérdéseiről, va lamint Magyarország és az Egye­sült Államok közötti kapcsolatok továbbfejlesztésének új lehetősé­iről, és a két ország bővülő nem­zetközi együttműködésének elmé­lyítéséről. Paks és környéke (4. oldal.) A főzőversenytől a sörfesztiválig Q-SOJ4 " Májusi majális minden mennyiségben Az atomerőmű paksi sporttelepén együtt főzött az egész vállalat Egyszer s mindenkorra beal­konyult a zászlólobogtatásos, transzparenscipeléses május elsejei felvonulásoknak? A jö­vőt persze nem ismerhetjük, ám az biztos, hogy ezt a tegnapi napot - amit ne féljünk a mun­kásság nemzetközi ünnepének nevezni - Tolna megye vala­mennyi jelentősebb települése önfeledt majálissal köszöntöt­te. S a színes kavalkád nem­csak a hagyományos zenés­táncos rendezvényt jelenti: ha­nem egyebek mellett a szek­szárdi játékcsarnoknál a szá­mos játékos ügyességi ver­senyt, a palánki szakközépis­kolában a mezőgazdasági gépkiállítást, a paksi sporttele­pen a közel háromezer résztve­vővel lebonyolított főzőbajnok­ságot, vagy éppen a nagymá- nyoki sörfesztivált. S talán a vidám pillanatok kö­zepette érdemes néha arra is gondolni, amire több megnyitó- beszéd is felhívta a figyelmet: mai, munkanélküliséggel fe­nyegető helyzetünkben egyre inkább szükségessé válik az összefogás, a közös cselekvés. Hogy később is legyen okunk és kedvünk önfeledten ünne­pelni május elsejét. a Csillagszemű juhász német nyelven A vaskúti általános iskola német szakköre Erdélyi Jánosné szak­körvezető irányításával a Csillag­szemű juhász című népmese né­met nyelvű változatát adja elő má- I jus 2-án - csütörtökön - 12 órai kezdettel a szekszárdi Babits Mi­hály Művelődési Ház színházter­mében. A belépés díjtalan. Eichstätt! vendégek Szekszárdon Az eichstátti katolikus egyetem szociális munkás és szociális pe­dagógusképző fakultásának dé­kánja Peter Errath vezetésével 14 egyetemista diák érkezett április 30-án Szekszárdra, ahol az Illyés Gyula Pedagógiai Főiskola szo­ciálpolitikai és közművelődési tan­székének vendégei lesznek. Ülésezik a gazdasági kamara A Dél-dunántúli Gazdasági Ka­mara Tolna Megyei Bizottsága má­jus 2-án - csütörtökön - közgyű­lést tart Szekszárdon, a Beloian­nisz u. 1 -3. II. emeleti tanácstermé­ben. A tanácskozáson beszámoló hangzik el a megalakulás óta eltelt időszak kamarai munkájáról. Ezt követi a kamara szervezetének, hatékonyságának fejlesztése, a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara megalakítása, alap­szabályának megvitatása. Végül kamarai tisztségviselőket választa­nak. FIDESZ-majális a szekszárdi Prométheusz-parkban- sza ­t Nagymányokon Kari Béla az új sörgyárának örömére az első tank nedűt (ötszáz litert) ingyen mérte Egymillió tonna olajat vásárolt Iránban a Mineralimpex Bolgár-szovjet szerződés — fpltpfpl Kilép „illegalitásából” az MO-ás autópálya Egymillió tonna olaj megvásárlá­sáról kötött szerződést a Mineralim­pex az Iráni Nemzeti Olajtársaság­gal, a National Iranian OlLÓampany­val. A szállítmány fele még az idén megérkezik Magyarországra, az el­ső 250 ezertonna olajat szállító tank­hajót júliusra várják a jugoszláviai ki­kötőbe, Omisaljba, ahol átfejtik, hogy az Adria csővezetéken továbbítsák hazánkba a nyersanyagot. (Folytatás a 2. oldalon.) Bulgária nem ir alá olyan kétol­dalú szerződést a Szovjetunióval, amely kitételként tartalmazná, hogy a Varsói Szerződés volt tagál­lamai nem csatlakozhatnak a Szovjetunió biztonságát veszé­lyeztető szövetségekhez - jelentet­te ki Ivalio Trifonov, a bolgár köztár­sasági elnök hivatalának vezetője. Bulgária a Szovjetunióval köten­dő kétoldalú szerződés kérdésé­ben ugyanazt az álláspontot képvi­seli, mint Csehszlovákia, Lengyel- ország és Magyarország - mondta Trifonov. Az említett három állam már leszögezte, hogy egy ilyen kö­telezettség vállalását szuverenitá­sa megsértésének tekinti. Trifonov ezzel a nyilatkozatával cáfolta a bolgár televíziónak azt a hírét, hogy Szófia kész lenne olyan szerződést aláírni Moszkvával, mint amilyet Románia kötött a Szovjetunióval. A szovjet-román szerződésben szerepel a neveze­tes kitétel. A bolgár-szovjet szer­ződést várhatóan május végén vi­tatják meg, amikor Alekszandr Besszmertnih szovjet külügymi­niszter Bulgáriába látogat. Jelenleg meglehetősen gyér a forgalom a tavaly átadott MO-ás autópályán, a gépkocsivezetők többsége ugyanis a megfelelő el­igazító táblák nélkül nem ismeri az utazást meggyorsító új útvonalat. A táblák hiánya a budapesti és az ér­di önkormányzat közötti vitára, il­letve a közöttük lévő érdekellentét­re vezethető vissza. Budapestnek kedvez az új út, hiszen a forgalom átrendeződésével mérséklődne a Petőfi-híd és környékének zsú­foltsága, naponta becslések sze­rint 20-25-30 ezer autóval keve­sebb araszolna a város e körzeté­ben. (Folytatás a 2. oldalon.) Átszervezték az Országos Rendőr-főkapitányságot Befejeződött az Országos Rend- őr-fökapitányság átszervezése, amelynek lényege, hogy szétvá­lasztották a bűnügyi és a közbiz­tonsági szolgálatot. Szabó Győző országos rendőrfőkapitány ked­den tartott sajtótájékoztatóján em­lékeztetett arra, hogy az elmúlt év augusztusában már volt egy át­szervezés, de akkor az ideiglenes jelleggel történt, abban a remény­ben, hogy még 1990-ben elfogadja a parlament a rendőrségi törvényt. Miután világossá vált, hogy a tör­vény a közeljövőben aligha születik meg, több területen nem alakult ki a megfelelő irányítási és felelősségi rendszer, szükségessé vált a mű­ködési zavarok megszüntetése. A belügyminiszter a bűnügyi fő- igazgatóság élére Kacziba Antal ezredest nevezte ki. E szolgálathoz tartozik a bűnügyi, a vizsgálati és a bűnmegelőzési egységek irányítá­sa. A közbiztonsági főigazgató Tú­rós András vezérőrnagy lett, aki a közrendvédelemért, közlekedési szolgálatért és az igazgatásrendé­szetért felel. Mindkét főigazgató - egyúttal a főkapitány helyettese­ként - önálló feladat- és jogkörrel rendelkezik - hangsúlyozta Szabó Győző főkapitány, akinek a hatás­köre nem változott. Az ORFK lét­száma viszont 30 százalékkal csökken, de munkanélküliségtől senkinek sem kell tartania, mert a területi rendőri szerveknél bőven van szabad státus. Körinek László, a BM helyettes államtitkára az MTI kérdésére cá­folta, hogy a rendőrség és a Bel­ügyminisztérium viszonyában bár­miféle változás történt volna. El­mondta, hogy nincs ilyen törekvés a tárcán belül, a belügyminiszter továbbra is jogszabályokkal irá­nyítja a rendőrséget. Változások várhatóak gépjárművezető-képzésben A közúti gépjárművezetők képzése napjainkban több szempontból is megérett a kor­szerűsítésre, az újraszabályo­zásra. Közismert, hogy Ma­gyarországon az elmúlt évek­ben jelentősen romlott a közle­kedésbiztonsági helyzet, meg­növekedett a súlyos kimenete­lű balesetek száma, aminek okai többek között a nem meg­felelően felkészült járműveze­tőkre is visszavezethetők. A gépkocsivezető-képzés és -vizsgáztatás jelenlegi jogi sza­bályozása azonban sem a szakmai színvonal emelésére, sem pedig a liberalizált képzési tevékenység társadalmilag el­várt szabályozására nem ad elegendő lehetőséget. (Folytatás a 3. oldalon.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom