Tolnai Népújság, 1990. október (1. évfolyam, 152-177. szám)

1990-10-01 / 152. szám

1... • TÁRSADALMI - POLITIKAI NAPILAP • 1. évfolyam, 152. szám ÁRA: 5,80 Ft K- 504 1990. október 1., HÉTFŐ L« ^ l^L Helyhatósági választások ’90 Tolna megye városaiban újabb fordulóra lehet számítani Melyiket válasszam - Dombóváron? A tízezres lélekszámot el nem érő tele­püléseken az ott lakók eredményesen él­tek állampolgári jogaikkal. A városokban - köztük a 10000-nél kevesebb lakosú Dunaföldváron is - viszont második for­dulóra lehet számítani. így összegezhető az önkormányzati választásokkal kap­csolatos Tolna megyei körkép. Tegnap ugyanis a névjegyzékbe felvett 194 ezer 704 szavazópolgárból délután 17 óráig 84 ezer 809 fő járult az urnák elé. Ez 43,6 százaléknak felel meg, ami persze csak akkor számítana igazi eredménynek, ha a falvakon kivül a városok is hasonló akti­vitást mutattak volna. A kistelepüléseken ugyanis a névjegyzékbe felvett 108 ezer 899 polgár közül 60 ezer 768 kereste fel a szavazóhelyiségeket, ami 55,8 százalé­kot jelent. A városokban - délután 17 óráig - jóval kevesebben voksoltak. íme, egy kis statisztika. Bonyhád: 11 ezer 365 szavazásra jogosult, ebből szavazott 3716 fö, ami 32,7 százalék. Dombóvár: 16 ezer 445 szavazásra jogosult, résztvett 3915 fö, 23,8 százalék. Dunaföldvár: 6841 szavazópoigár, 2082 szavazó, 30,4 százalék. Paks: 14 ezer 74 szavazásra jogosult, szavazott 4612 személy, ez 34 9 százalékot jelent. Tamási: 7716 szavazó­polgár, 2093 szavazó 27,1 százalék. Tol­na: 9336 szavazópolgár, 2264 szavazó, 24,3 százalék. Szekszárd: 26 ezer 869 szavazásra jogosult, 7431 szavazó, ez 27,7 százalékkal egyenlő. A szavazás, mint ismeretes, 18 óráig tartott, a 17 órai eredmény azonban valószínűtlen, hogy számottevően változott volna lapzárta után. így a városokban az eddigi adatok ismeretében október 14-én megismétlik a szavazást. S még egy információ, ami késő este érkezett szerkesztőségünkbe Kisdorogról: a településen a volt ta­nácselnök, Läufer János lett a szavaza­tok alapján a polgármester. Melyik kettőre ne? Dombóvár, délelőtt háromnegyed tíz. A hármas számú szavazóhelyiséget eddig az időpontig nyolcvannyolcan keresték fel, a lehetséges kilencszázhetvenkilenc főből. - Talán meglesz a negyven száza­lék, ha ebben az ütemben érkeznek - tű­nődik a számlálóbizottság egyik tagja, miközben nyugdíjaskorú hölgyek és urak lépnek be a terembe. - Innen jöt­tünk, a Népköztársaság utcából, most ta­lálkoztunk össze a többiekkel is - mond­ja Bánki István. - Egy helyen lakunk, de azt nem beszéltük meg, hogy kire szava­zunk. Mindenki arra, akire akar. - Azt azonban tudjuk, hogy kire nem - teszi hozzá egy ősz hajú férfi, majd rövid gon­dolkodás után így folytatja. - Illetve, hogy melyik kettőre nem... „A mi dolgunk a megbékítés” Dúzs, délelőtt háromnegyed tizenegy. A csendesnek, nyugalmasnak tűnő falu­ban jól halad a szavazás, a voksolásra jo­gosult kétszázharminchét személy közül nyolcvannyolc már szavazott. Kiing Ervin szavazatszámláló bizottsági elnök arról tájékoztat, hogy néhányan már három­negyed hatkor ott toporogtak az ajtó előtt. Az éppen érkező Apáthy Gyuláné nyugdíjas pedagógus hosszasan vizs- gálgatja a jelöltek névsorát - Néhányan azt hiszik, hogy a képviselőtestületi tag­ság egyenlő a mézesbödönbe való kerü­léssel - mondja halk, nyugodt hangon. - Pedig dehogy, az felelősségteljes munka lesz, különösen az ilyen kisfaluban, mint Dúzs. Harmincöt évig voltam tanácstag, majd népfronttitkár, van némi tapasztala­tom. Nekünk, időseknek is lesz felada- * tunk: a mi dolgunk a megbékítés. Hogy ne csúfolják, ne dobálják egymást sárral az emberek. Nagymise előtt Sióagárd délelőtt fél tizenkettő. Tarlós Lászlóné, a kettes számú körzet szava­zatszámláló bizottságának tagja úgy vé­lekedik, hogy dél körül várható az igazi forgalom a helyiségben. (Folytatás a 2. oldalon.) Horn és Fischer nem verekedett Kulisszatitkok a tavalyi határmegnyitásról 1989. augusztus 25-én, dél körül egy repülőgép landolta Köln/Wahn repülőté­ren. Csupán két utas volt a fedélzeten. Egy katonai helikopter vitte őket a legrö­videbb úton a gymnichi kastélyba. Ott Helmut Kohl szövetségi kancellár és Hans-Dietrich Genscher külügyminiszter várta a két férfit, akik négy óra múlva éppoly észrevétlenül távoztak, mint ahogy érkeztek. Este jelent meg a bonni külügyminisz­térium szűkszavú közleménye: Németh Miklós magyar miniszterelnök és külügy­minisztere, Horn Gyula munkalátogatást tettek Bonnban. A megbeszélés témáját a Magyarországon tartózkodó és a Né­met Szövetségi Köztársaságba kiutazni kívánó NDK-állampolgárok jelentették. A megelőző napon a budapesti kormány egy „egyszeri akció” keretében engedé­lyezte több száz NDK-polgár számára a távozást Ausztrián keresztül - és ezzel megadta az első' jelt a németek szá­mára a szabad egyesülésre. A Bild am Sonntag riportere parlamen­ti képviselői dolgozószobájában beszél­getett a múlt héten Németh Miklóssal - azzal a férfival, akinek a németek Gorba­csov mellett a legtöbbet köszönhetik. Ez volt az első alkalom, hogy Németh nyíltan beszélt az 1989. augusztusi drámai na­pokban lejátszódott események valósá­gos hátteréről. (Folytatás a 2. oldalon.) ENSZ-csúcs a gyermekekért Egyedülálló lehetőség, hogy olyan vi­lágrendet alakítsunk ki, amelyben nem­csak béke és biztonság van, hanem amelyben megvédjük az emberiség leg­nagyobb kincsét, a gyermekeket - han­goztatta Javier Pérez de Cuellar, az ENSZ főtitkára a gyermekeknek szentelt New York-i csúcstalálkozó megnyitásán. A rendhagyó találkozó vasárnap ült össze az ENSZ székházában, 70-nél több állam- és kormányfő részvételével. A csúcstalálkozó elsőrendű célja, hogy felhívja a világ figyelmét a riasztó tényre: gyermekek tízmilliói csak azért halnak meg, mert hiányoznak az iparo­sodott országokban természetes alapol­tások, gyógyszerek és az anyák nem rendelkeznek elemi ismeretekkel a kicsi­nek gondozásához. A becslések szerint, összehangolt nemzetközi és nemzeti cselekvéssel ebben az évtizedben 50 millió gyermek életét lehet megmente­ni. Az összköltség 2,5 milliárd dollár - annyi, amennyit a világ egyetlen napon fegyverkezésre költ. Püspöki szinódus a Vatikánban Ezután sem nősülhetnek a katolikus papok II. János Pál pápának a Szent Péter székesegyházban mondott miséiével vasárnap megkezdődött a katolikus püspökök újabb szinó- dusa (konzultatív tanácskozása). A világ minden tájáról összegyűlt 238 püspök és érsek a papi hiva­tás gondjaival, problémáival foglal­kozik ezúttal négy héten át. Lucas Moreira neves brazil bí­boros-érsek bevezető előadásá­ban elmondta, hogy a papok szá­ma egyre csökken, mert kevesen választják ezt a hivatást, s (talán Lengyelország kivételével) szinte mindenütt gondot jelent a szemi­náriumok megtöltése. Mintegy 400 ezer katolikus pap működik ma a világban a 850 millió hívő között. Számuk csökkent az utóbbi évek­ben, és általános, hogy túlterheltek és gyakran „hivatali munkaként” végzik dolgukat - hangoztatta a beszámoló. II. János Pál a püspökök értésé­re adta, hogy a katolikus papok nösülése vagy női papok felszen­telése a jövőben sem merülhet fel mint esetleges megoldás, mert el­lentétes az egyház alapelveivel. A szinódus résztvevőit az egyes nemzeti püspöki karok jelölték ki, választással. A fórumot 25 évvel ezelőtt, a II. Vatikáni Zsinat után VI. Pál pápa lé­tesítette az időszerű egyházi prob­lémák rendszeres megvitatásá­ra. A tanácskozó testület három­négy évenként ül össze, s a mosta­ni megnyitón megemlékeztek a 25 évvel ezelőtti alapításról. Európa Tanács Jelentés Magyarországról Egyértelműen támogatja Magyar- ország felvételi kérelmét, ugyanak­kor több helyen is kritikai megjegy­zéseket is tesz Peter Schieder oszt­rák szocialistapárti képviselő abban a terjedelmes és enciklopédikus igényű jelentésben, amelyet az Eu­rópa Tanács parlamenti közgyűlés ^ sének keddi magyar vitájához készí­tett. Mint ismeretes, a közgyűlés ked­den délelőtt foglal állást Magyaror­szágnak az Európa Tanácshoz való csatlakozási kérelméről, s a 23 par­lamenti demokráciát tömörítő euró­pai szervezet miniszteri bizottsága ezt követően november 6-ai római ülésén dönt a felvételről. A keddi vitán beszédet mond Antall József miniszterelnök. A jelentéshez csatolt határozati javaslat, amelyről kedden szavaz­nak az Európa Tanácsban, felszólít­ja az Európa Tanács Miniszteri Bi­zottságát, hogy hívja meg azonnali hatállyal Magyarországot az Európa Tanácsba és biztosítson számára hét helyet az Európa Tanács parla­menti közgyűlésében. Labdarúgó NB II. Gól nélküli döntetlenek A hét végén mindhárom NB l-es kosárlabdacsapa­tunk pályára lépett és saj­nos az előző heti formáju­kat mutatták, hiszen ismét három vereség a mérleg. Megbotlottá Hőgyész NB I/ B-ben szereplő kézilabda- csapata is, nyolcgólos ve­reséget szenvedtek Győr­ben. Legújabb „sikerkere­kesünk”, a szekszárdi Steig Csaba ezúttal is kitett magáért: a Vili. Béke GP kritériumversenyen máso­dikként ért célba és a leg­jobb magyar versenyző­nek bizonyult. Őcsényben megkezdődtek a repülé­sek a X. Nemzetközi Szak­mai Hőlégballon-találko­zón. Teljes fordulót bonyo­lítottak le a labdarúgó NB I., NB II. és NB lll-ban, vala­mint a megyebajnokság­ban. Az NB ll-ben szereplő csapataink egyaránt gól nélküli döntetlent játszot­tak. Horváth Cs. szabadrúgását Zay kapus hárította a Szekszárdi Dózsa-lll. Kér. TTVE mérkőzésen Petőfi-szobor Ungváron Göncz Árpád köztársasági elnök hiva­talos ukrajnai látogatásának zárónapján, szombaton Beregszászra látogatott Ung- várról. A Beregszász felé vezető fellobogózott úton ünneplő magyarok gyakran állítot­ták meg az államfői konvojt. Beregszász­ra érkezve a város és a helyi magyarság képviselői fogadták Göncz Árpádot. A köztársasági elnök kalauzolásukkal sé­tát tett a történelmi emlékhelyekben gaz­dag kisváros utcáin. A program délután Ungváron folytató­dott A város délután négy órakor régen várt esemény színhelye volt: a Magyar Köztársaság ajándékaként nagyszabású ünnepség keretében leplezték le Petőfi Sándor bronzszobrát. A magyar forra­dalmár költőnek emléket állító alkotás Ferenczy Béni gyulai Petőfi-szobrának másolata. Az esemény tiszteletére tízez­res ünneplő tömeg gyűlt össze magyar nemzeti lobogók alatt a téren, amely mostantól Petőfi nevét veszi fel. Az ünnepségre eljött Göncz Árpád vendéglátója, Leonyid Kravcsuk, az Uk­rán Köztársaság Legfelsőbb Tanácsá­nak elnöke; jelen volt Ivan Aboimov, a Szovjetunió budapesti nagykövete. A magyar kormány képviseletében részt vett az eseményen Beke Kata művelődé­si államtitkár. Göncz Árpád hivatalos uk­rajnai látogatásának végeztével szomba­ton este hazautazott.

Next

/
Oldalképek
Tartalom