Tolnai Népújság, 1990. június (1. évfolyam, 49-74. szám)

1990-06-12 / 58. szám

1990. június 12. NÉPÚJSÁG 3 Az agrárvilág hírei Az elkövetkező 3-5 évben Tajvan lesz az USA legnagyobb mezőgazdasági exportpiaca - az amerikai mezőgazdasági minisztérium szerint. Tajvan után Dél- Korea, Japán, Hongkong, Egyiptom, Pakisztán, Irak, Szingapúr, a Szovjetunió és Törökország következik majd fontossági sorrendben. (IHT) * A FAO jelentése szerint 1988-ban az egész világon 1,11 millió tonna mézet gyűjtöttek be, nagyjából ugyanannyit, mint egy évvel előbb. A legtöbb méz - 202 ezer tonna - a kinai kaptárakból származott. (Az előző évi mennyiség 206 ezer tonna volt.) A Szovjetunió termelése 180 ezerről 192 ezer tonnára nőtt és ezzel a második helyre került a legnagyobb termelők között. (Agra-Europe) * Kanada felkérte a világ legnagyobb agrártermelő országait közös program ki­dolgozására, amely biztosítaná a fogyasztásra kerülő élelmiszerek ártalmatlan voltát, és elejét venné annak, hogy a fogyasztók bizalmának megrendülése miatt krízis alakuljon ki egyes élelmiszerek forgalmában. A múlt év elején az USA-ban és Kanadában ijedtséget okoztak azok a hírek, hogy az Alar nevű vegyszer rákos megbetegedést okozhat, ha hosszabb ideig fo­gyasztják a vele kezelt almát (az Alar állítólag élénkíti az alma szinét és meghosz- szabbitja frissességét). Hasonlóképpen súlyos kárt okozott az, hogy a Chiléből származó szőlőtételekben egyes esetekben ciánt találtak és emiatt Chile szőlő­termelése majdnem válságba került. Kívánatos lenne - mondják a kanadai körök­ben ha az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és a FAO által Codex Alimentarius néven kidolgozott nemzetközi szabályozást mindenütt elfogadnák. (Reuter). * Az USA-ban vizsgálják annak lehetőségét, hogy hernyók tömeges „bevetésé­vel” elpusztíthatók-e a perui és bolíviai őserdőkben rejtőző kokacserje-ültetvé- nyek - írja a The Washington Post című napilap. A titkos terv középpontjában a malumiai nevű fehér lepke áll, amely az említett országok erdeiben őshonos. Lárvái egyebek között a kokacserje leveleivel táplál­koznak, komoly pusztítást okozva a növényekben. A perui Huallagavölgy felső ré­szén tevékenykedő illegális kokatermelők - tőlük származik a világon forgalomba kerülő kokain több mint fele - permetezéssel igyekeznek védekezni ellenük. A szóban forgó kutatások egyik irányítója szerint összehangolt akcióval, megfelelő tömegben leszórt petékkel és lárvákkal el lehet érni, hogy a lárvák a cserjék levélzetének jelentős részét elpusztítsák, s az ottani növények aligha él­nék túl az inváziót. (AP-DJ) * A hollandiai Aalsmeer városkahires virágtőzsdéje 1990-re is jó évet vár. A múlt évben a szoba- és kerti növények forgalma 10 százalékkal nőtt, s igy elérte a 370 millió darabot, vágott virágból pedig 9 százalékkal többet, azaz 3,5 milliárd dara­bot adtak el. A csökkenő árak miatt a virágtőzsde értékben mért teljes forgalma azonban csak 6 százalékkal emelkedett, de igy eléri az 1,6 milliárd nyugatnémet márkát. A nemzetközi gyorsétterem-hálózatot üzemeltető McDonald’s konszern beje­lentette, hogy széles körű kísérleteket folytat a hasábburgonya növényi olajokkal való sütésére. A cég azt szeretné elérni, hogy erőteljesen csökkenjen a felszolgált ételekben a telitett zsírok aránya, ezáltal is mérséklendő a szív- és keringési rend­ellenességek kockázatát. Piaci elemzők szerint a nagy vállalatot az késztette erre a lépésre, hogy egy fo­gyasztói érdekképviseleti csoport kampányt indított a készítmények tápértéke és vitatható összetétele miatt. (Reuter) Például Mözsön: Kertészet volt - nincs Szomorú dokumentumfotókat láthat az olvasó: mindkét felvétel Mözsön, az Új Élet Téesz kertészetében készült, két kü­lönböző időpontban. Az üvegházban díszlő paprikapalántákat 1979-ben, a si­ralmas, fűbe hanyatlott fóliavázakat pe­dig most 1990-ben kapták lencsevégre fotóriportereink. Ez utóbbi fotónak a kö­vetkező címet is adhatnánk: „Tájkép zöldségcsata után". Akadt ugyanis jó néhány keserves csata az elmúlt évtizedben a zöldségpia­con, aminek a következménye a mai álla­pot lett: egyetlen zöldségpalántát nem ül­tettek el idén Mözsön a megye konyha­kertjében. A villanyvezetékkel, öntözési lehető­séggel ellátott területen kukorica terem ebben az évben. S hogy miért? Egyszerű az oka. A kis­termelők és a nagyüzemek nem azonos eséllyel termelnek, mert amíg a kisterme­lő 500 ezer forintig adómentes, olcsób­ban kapja az energiát és készpénzzel, nem pedig számlával fizet, addig helyzeti mm Virágzó paprikakuttúra 1979-ben Gazba hanyatlott fóliavázak a kukoricavetés előtt 1990-ben előnyben van. A mözsi kertészet nem bírta a versenyt: az árak emelkedése, a magas termelési költségek, a közvetítő kereskedelem földre terítette a fóliaháza­kat, az egykor virágzó kertészetet. A megyében utoljára Mözsön hagyták abba a primőr zöldségtermesztést: tavaly még szüreteltek paprikát paradicsomot uborkát. Kár lenne pedig abrakot termelni azon a területen, amelyen emberemlékezet óta zöldségkertészet virult. Talán ismét lesz kertészet Mözsön, ha majd ehhez megteremtik a feltételeket, ha a tagok vállalkoznak, ha földtulajdonosok lesz­nek, ha gépeket vesznek, s ha az állam - mint minden országban - segíti, támo­gatja a hazai kertészetet. Egyelőre azon­ban csak feltételes módban beszélhe­tünk. A kérdés viszont az lenne: mikor lesz­nek a szó szoros értelmében paradi­csomi állapotok egykori szép kertünk­ben: Mözsön. —dvm— Fotó: gk-bj Titkok és tanúk Részlet a polgári ezüsttripusról: sípot fújó tengeri ken­taur hátán ülő jóságos tengeri tündér, nereida (Folytatás az 1. oldalról.) A kérdés megválaszolása azonban ár­nyaltabb megfogalmazást igényel. Az embernek természetes szükséglete, hogy minél több és minél teljesebb isme­reteket szerezzen környezetéről, és e környezetnek része a történelem is. A ré­gészeti leletek gyűjtése, tanulmányozá­sa, értelmezése és újraértelmezése egyik módja annak, hogy múltunkafmi- nél részletesebben megismerjük. Ahol elfogynak a múlt eseményeire vonatkozó írott források, ott az elmúlt korok tárgyai­nak tanulmányozása adhat újabb és újabb információkat. A múlt „vallatása” azonban nem lehet önkényes - jól tudják ezt a régiségtudománnyal már a rene­szánsz óta foglalkozó szakemberek éa amatőrök egyaránt. * A Tolnai Népújság májusi számaiban jelent meg egy sorozat „Az ezüsttál titka. Elkésett tanúk” címmel, SZNÉVÉ aláírás­sal. A tanulmányban a szerző a Pannó­niái eredetű Seuso-kinccsel foglalkozott. A nagyszerű ezüst készlet és gazdag dí­szítése méltán keltett érdeklődést. A szerző kísérletet tett a lelet „titkának” megfejtésére. Főként a Balaton antik Pel- so nevét is feltüntető tál medaillonja ábrázolásának az értelmezésével, a kör­befutó felirat jelentésével és a készlet eredeti tulajdonosának meghatározásá­val foglalkozott. Röviden összefoglaljuk, hogy feltétele­zéseivel miért nem értünk egyet, vélemé­nye miért nem lehet kiindulópont a me- daillon jelenlétének értelmezésénél. Né­zeteivel nem kívánjuk saját, a kincs tanul­mányozása során kialakult következteté­seinket szembeállítani, ugyanis a so­rozat szerzőjének már kiindulópontjai is alapjaiban tévesek. A lelet értelmezésé­ről augusztusban jelenik meg tanulmá­nyunk a Valóság című folyóiratban, ott összefoglaljuk mindazt, ami az eddig nyilvánosságra került adatok alapján megállapítható, vagy alappal feltételez­hető. A Seuso-kincs kulcsfontosságú da­rabja kétségtelenül a 71 cm átmérőjű ezüsttál, amelynek közepét jelenet díszíti, azt pedig a megajándékozott nevét fel­tüntető felirat keretezi. SZNÉVÉ megkí­sérli a felirat olvasatát megváltoztatni, és sajátos, a pszichológiai kísérletekből is­mert percepciós ábrákhoz hasonló mód­szerrel az ábrázolásokat értelmezni, vé­gül azonosítani a Seuso név viselőjét. A szerzővel ellentétben meg kell állapí­tanunk, hogy a körirat szövegének olva­sata problémamentes, abban semmiféle kétértelműség nem fedezhető fel. A disz­tichonban írt latin ajánlási feliratot, a Tol­nai Népújságban D. Varga Márta tollából megjelent cikkben is említett fordítástól lényegesen eltérő formában nem lehet értelmezni. A tiszta, világos betűformák, az egyes szavak közötti, a római felira­tokban szokásos központozás eleve ki­zárja, hogy egyes szavakat másként ta­goljunk, vagy össze nem tartozó szóta­gokat egybeolvassunk. A felirat a meg­ajándékozottnak, Seusonak és utódai­nak azt kívánja, hogy az edényeket so­káig használják. Az egyértelmű latin szö­veget csak egyféleképpen lehet olvasni, és ez az olvasat nem tesz lehetővé olyan értelmezést, amilyet SZNÉVÉ közölt. A szerző úgy gondolta, hogy az áb­rázoláson „az északnyugati kelta hit­világ legjellemzőbb részleteit látjuk”, majd ezt követően az egyik faábrázolás­ban az Yggdrasil-világfát ismeri fel, és a jelenetet értelmezi. A kiindulás itt is téves. Az Yggdrasil-világfához kapcsolódó mí­toszok és világértelmezés a germán, nem pedig a kelta hitvilág központi témája. Pannóniának egyébként nem germán, hanem kelta és illyr őslakossága volt. A jeleneteket, amelyeken sem a germán, sem'a kelta, vagy másmilyen mitologikus téma nem fedezhető fel, a szerző tévesen értelmezte. A medaillon témája jól ismert az ókori, különösen a későantik művé­szetben, nemcsak ezüsttárgyakon, ha­nem kisplasztikái alkotásokon és padló­mozaikokon is előfordul. Életkép-ábrá­zolás ez kétségtelenül: tájba komponált folyamatos cselekménysort, a tál gazdag tulajdonosának kedvenc foglalatosságát ábrázolja. Fent vadász űzi a szarvast kife­szített háló felé (nem halászjelenet!), kö­zépen lakomázó társaság, körülöttük a szolgák, vadászkutyák, az elejtett vadak feldolgozása, sütés-főzés, tálalás látha­tó. A lakomázók közelében ábrázolták a tulajdonos kedvenc lovát, Inocentiust. A lakomajelenet alatt látható a Balaton, az őskori Pelso képe. A medaillon legalján kutyával vadászni induló alakot és vad­disznót látunk. Az ábrázolás egyértel­műen zsánerkép, hasonló az itáliai Cese- nában előkerült, ugyancsak i. sz. 4. szá­zadi ezüsttál medaillonjának képéhez. A szerző Seusót Tiberius császár ke- gyencével, Lucius Aelius Seianussal azonosítja. Függetlenül attól, hogy egyes részletekben sem érthetünk egyet a fej­tegetésekkel, (pl. Seianus nem kelta származású volt, hanem lovagi rangú itá­liai családban született, így kelta nevet sejn viselt) a két személy azonosítása lehetetlen. Egyszerűen azért, mert Seianust i. sz. 18. október 31 -én halálra ítélték, és ítéle­tét még aznap végre is hajtották, a Seu- sokincset, az egész együttest, magát a tálat is, kétségbevonhatatlanul kb. 300 évvel később, az i. sz. 4. században ké­szítették és ajándékozták Seusónak. A leletegyüttes-4. századi készítését nem­csak a latin szöveg jellegzetességei (pl. a nyelvtanilag helyes HAEC mutatónévmás helyett HEC használata) bizonyítják, ha­nem a felirat kezdetén kivésett Krisztus­monogram, amire a szerző bizonyára a rossz minőségű fényképfelvétel miatt nem figyelt fel, illetőleg azt az isteni hata­lom jeleként határozta meg. A Krisztus­monogramot az i. sz. 4. század előtt nem véshették fel a tálra, mivel az csak Nagy Konstantin császár uralkodása (i. sz. 306-377) alatt keletkezett. A kincs 4. századi keltezése mindenféle azonosí­tást kizár Seianusszal, ezért a szerző to­vábbi vélekedésével szükségtelen vitáz­ni. A régészeti módszerű történetírás sem kivétel a gondolkodás és a következteté­sek általános szabályai alól. Ezek a kö­vetkeztetések csakis tényeken alapul­hatnak. A régészeti-törté­neti gondolkodás is csak biztos tényekből indulhat ki, és az általános, vagy a tudományszakra jellem­ző, kidolgozott és bevált módszerek segítségével juthat csak megbízható eredményekre, követ­keztetésekre és feltétele­zésekre. Tudni kell, hogy a kö­vetkeztetések mely pon­ton válhatnak ellenőriz­hetetlen feltételezésekké.' A módszertani elvárások, vizsgálati „szabályok” fi­gyelembevétele nélkül írt tanulmány könnyen fél­recsúszhat a történelmi témájú sci-fi irányába, de hiteles eredményre nem vezet. Ezért az i. sz. 1. század elején meghalt Seianus és az i. sz. 4. századi kincs között semmiféle tu­lajdonosi kapcsolat nem állhat fenn. Ugyanígy, a római kori feliratokkal foglal­kozó tudományágnak, az epigráfiának régen kidolgozott és bevált szabályok alapján kialakult megállapításai is ellent­mondanak SZNÉVÉ fejtegetéseinek. A képes medaillon értelmezéséhez vissza­térve: egy faábrázolás önmagában, vagy jelenet részeként, többféleképpen,. így szimbolikusan, vagy a hitvilág oldaláról is értelmezhető. Hogy milyen oldalról köze­lítsünk az ábrázolt tárgyhoz, az eldönthe­tő a környezet, a képtípus, illetve a tárgy alapján. Olyan adottság ez, amitől nem taná­csos eltérni. A Seusotál medaillonjá­nak témája egyértelműen életkép, és abban kiterjedt mitologikus értelmezést keresni fölösleges. SZNÉVÉ írásaiban a fentebb említett szabályok figyelembevétele hiányzik, ezért kutatási eredményei még feltétele­sen sem fogadhatók el. A szerző mód­szerét jól szemlélteti egy, a D. Varga Már­ta által készített - egyébként objektív hangvételű - riportból vett idézet: „Ennek a háromlábnak a fotóját - amely a Nép­szava április 28-i számában jelent meg - valószínűleg tárgyismeret hiányában for­dítva közölték. így kerülhettek fölülre az eredetileg kör alakú sínen guruló kere­kei.” Amint képünkön is látható, szó sincs itt kerekekről, melyek sínen gurulnának. A helyes pozícióban közölt háromlábú edénytartó-állvány lábainak felső végét kis szoborcsoportok díszítik. Az eset ta­nulságként szolgálhat: a nem túl jó fel­bontású, gyakran többször reprodukált újságillusztrációk tanulmányozása nem helyettesítheti a tárgyra vonatkozó, sze­mélyes tapasztalat útján nyert megfigye­léseket. * Távol áll tőlünk, hogy a jó szándé­kú, érdeklődő szerzőt megbántsuk, vagy hogy az ő, vagy más, a múlttal foglalkozó, nem hivatásos kutató kedvét elvegyük e hasznos és követendő tevékenységtől. Csupán arra kívántuk felhívni a figyelmet, hogy a mégoly csábítóan kínálkozó értel­mezési lehetőségeket, a képzelőerőt visz- szafogva, kritikával kell kezelni. A tolnai régiségbúvárok könnyű helyzetben van­nak, hiszen van egy jónevű „amatőr” ré­gész elődjük, aki megmutatta, a munká­ban milyen szintre kell helyezni a mércét; az egykori „szegszárdi esperes-plébá­nos”, Wosinsky Mór. Dr. Nagy Mihály - Dr. Tóth Endre Magyar Nemzeti Múzeum

Next

/
Oldalképek
Tartalom