Tolna Megyei Népújság, 1990. február (40. évfolyam, 27-50. szám)

1990-02-19 / 42. szám

1990. február 19. NÉPÚJSÁG 5 Új védőoltások a fertőző megbetegedések megelőzésére Magyarország csatlakozott a WHO védőoltási programjához, mely szerint Európá­ban 2000-re megszüntetjük a kanyarót, a gyermekbénulást, az újszülöttkori tetanuszt, a diftériát, a rózsahimlő utáni veleszületett fejlődési rendellenességeket. A rózsahimlő megszüntetése érdekében minden országnak saját nemzeti oltásprogramot kell kidol­goznia. Jelenleg a vegyes korcsoportok oltása lényeges. A WHO azokban az orszá­gokban, ahol még nem volt rózsahimlö elleni védőoltás, tömeges kampányoltások és folyamatos oltások együttes bevezetését javasolja. 1988- 89-ben kanyaró járvány volt Magyarországon, 17 000 megbetegedéssel. A gyors, kanyaró elleni védőoltások bevezetése nélkül kb. 40 000 lett volna a megbete­gedések száma. Az Országos Közegészségügyi Intézet által kidolgozott új védőoltási program a ka­nyaró és rubeola elleni védőoltásra: 1990-ben új védőoltások bevezetésére kerül sor a kisgyermekek és általános isko­lások körében. Az 1989. január 1 -jétől születettek 1990 márciusától egy oltással kanyaró és rózsa­himlő elleni védőoltásban részesülnek, az eddigi csak kanyaróval történő oltással szemben. Az oltások folyamatosak, tehát 14 hónapos korban a jövőben is ilyen össze­tett oltóanyaggal védjük a gyermekeket két fertőző megbetegedés ellen. 1990-ben kampányoltások lesznek, mégpedig: rózsahimlő elleni védőoltást kap­nak, márciusban az 1987. szept. 1 .-1988. dec. 31., 1984. szept. 1 -1985. aug 31. és a 1977. szept. 1.-1979. aug. 31. között született fiúk, lányok. Kanyaró elleni újraoltás lesz 1990. április-májusban az 1977. szept. 1 .-1979. aug. 31. között született iskolás gyermekek részére. Az oltások kötelezőek, az oltások pontos helyéről és idejéről a védőnők értesítik a szülőket. A felnőtt lakosság önkéntes alapon történő tetanusz elleni védőoltása az alábbiak szerint változik. 1989- ben két alkalommal tetanusz elleni védőoltást kaptak, tehát az 1931-1935. jan. 1 .-dec. 31. között születettek III. emlékeztető oltása 1990. ápr. 1 .-május 15. között lesz. Az 1936. jan. 1 .-1940. dec. 31. között születettek oltását a következő időpontban végzik az illetékes körzeti orvosok: I. oltás 1990. szept. 1.-okt 15-ig, II. oltás 1990. okt. 1 .-nov. 15-ig. A III. emlékeztető oltásra 1991 őszén kerül sor. TOLNA MEGYEI KÖJÁL járványügyi oszt. vez. főorvos A felelősség nagy teher Cseppet sem irigylésre méltó hely­zet, ha valaki teljes vagyonával felel az okozott kárért. Pedig nemegyszer van rá példa, hiszen biztosítási rend­szerünkben - a nyugati országokkal ellentétben - nálunk kevésbé terjedt el a felelősségbiztosítás intézménye. Ugyanakkor egyre nagyobb szere­pet kap a magántevékenység, közöt­tük tekintélyes számban olyan fog­lalkozások, ahol nem csekély a koc­kázati tényező Bizony nem könnyű úgy dolgozni, hogy egy tévedésünkért esetleg tel­jes vagyonúnkkal felelünk. A Hungá­ria Biztosító azonban elsőként is­merte fel eddigi biztosítási gyakorla­tunk fonákságait, és életre hívta a fe­lelősségbiztosítás rendszerét. Az új szolgáltatásról faggattuk Baltaváriné Joó Máriát, a Hungária Biztosító Tol­na Megyei Igazgatóságának üzleti főelőadóját.- Ha valaki meghatározott tevé­kenység gyakorlása során másnak személyi sérülést illetve vagyoni hát­rányt okoz, a biztosító átvállalja a kártérítést, kivéve, ha súlyos gondat­lanság vagy szándékosság történt. Egy rendelet szerint például az orvo­soknak is kötelező élni az új lehető­séggel, de ezenkívül még bevezet­tük például az adószakértők, ügyvé­dek, jogtanácsosok, egészségügyi intézmények, állatorvosok, rendez­vényszervezők felelősségbiztosítá­sát is. Hangsúlyozom a szektorsemle­gességet, tehát állami szervek és magánszemélyek is élhetnek a lehe­tőséggel. Vállalatok, intézmények esetében azonban csak a munkál­tató köthet velünk szerződést, a dol­gozó nem. A gazdasági társaságok is szapo­rodnak, vezetőiknek vagyoni koc­kázattal járó . döntésekkel kell megbirkózni, azonban előre nem lát­ható, véletlen balesetek esetén szá­mukra bizonyára jól jön az új biztosí­tási forma. A Hungária Biztosító tehát nem­csak követi, de elébe is megy az élet­viszonyok változásainak, terjednek a magánpraxis keretében űzhető fog­lalkozások, (például magángyógy­szerész) ami feltétlenül bizonyítja az új rendszer létjogosultságát. A velencei karnevál megnyitója VELENCE, OLASZORSZÁG: Egy hatalmas borosüveg formájú csónak úszik a Canale Grandén, a minden évben megrendezésre kerülő velencei karnevál nyitónapján. A háttérben a Ponte Rialto. (Telefotó - MTI Külföldi Képszerkesztőség) Sosemvolt Paula Sosemvolt Paula hetenként két­szer jön el hozzánk. Kitakarít, elvégzi a komolyabb méretű mosást, rendet csinál a szerteszét bolyongó tárgyak között, helyükre rakja a könyveket a polcokon, amikor itt az ideje, súrol, vagy ablakot mos, minden alkalom­mal porszívózik - sőt, befőttet, lek­várt, zakuszkát tesz el télire. Egyszó­val ellátja a ház minden teendőjét. Sosemvolt Paula úgy született, hogy arra gondoltam: ha nem volna, ki kéne találni. És minthogy nem volt - kitaláltam. Ajánlom minden főzés-mosásba- vasalásba belefáradt, egyébként sem könnyű munkakörben foglal­koztatott sorstársnőmnek: sürgősen találjon ki magának valami ilyesmit. Valamit? Dehogyis: valakit. Ugyanis arra szolgál, hogy a család, ne a mi, hanem az ő munkáját kritizálja. Ha bevásárló körúton nem kaptam ezt vagy azt, elég annyit mondani: Paulát küldtem - nem kapott. Ahelyett, hogy komolyan vette volna a bevásárlást, bizonyára beült a sarki cukrászdába dobost habzsolni. Ha elmaradt a nagymosás, mert közbejött egy vá­ratlan termelési értekezlet - csak azért történhetett meg, mert aznap nem jött el Paula. Ha nem tökéletes a leves, Paula főzte. S ha olyasvalaki keres telefonon, akivel nem óhajtok társalogniezek után nyugodtan mondhatom: nincs senki itthon. Itt a bejárónő beszél; tetszik üzenni vala­mit? Még egy előnye van Paulának: nem kerül semmibe. A legolcsóbb munkaerő. Csak arra kell vigyáznunk, nehogy átessen a család a ló túlsó ol­dalára: mert hajlamosak hamarább dicsérni Paulát, ha reggel fél hétkor ott gőzölög a konyhaasztalon a friss, meleg tej, mint bennünket, akik eb­ben a korai órában, még a napi mun­ka előtt lerójuk családunk iránti gon­doskodásunkat. Ha bekövetkezne az a különös helyzet, hogy mindenki úgy találja: Paula ügyesebb nálunk, job­ban ért a háztartáshoz, jobb ízű a főztje, szebben vasal, mindenre ki­terjed a figyelme sohasem fáradt - nos, akkor fájó szívvel ugyan, de azonnal el kell bocsátanunk Paulát. De minthogy senki sem pótolha­tatlan, ekkor már megbeszélhetjük a családunkkal: ki miben segít ezentúl, hogyan osztjuk meg egymás között a teendőket - hiszen át keß vállalnunk Paula eddigi munkáját. És, amit miat­tunk nem tett meg a család, talán most végre megteszi. Paula kedvéért.. DOMOKOS ESZTER Fáradtan ne vezessünk A KRESZ előírása szerint a közle­kedésben csak megfelelő műszaki állapotú jármű, vezetőképes állapot­ban vezethető. A vezetőképességet hátrányosan befolyásoló tényezők egyike a fá­radtság, ami sok baleset olyan köz­vetett oka, ami az okozó ez irányú tényfeltárása nélkül talán soha nem is bizonyítható. A fáradtságnak szakaszai és tüne­tei vannak. Legenyhébb esete a lelki feszültség érzete, ami rendszerint in­gerlékenységben realizálódik. Ezt követi a lehangoltság, depresszió, elernyedés. Jellemző tünete a telje­sítmények csökkenése. A fáradtság legsúlyosabb szakasza a kimerülés. Ilyenkor már rendszertelenné válik a munkavégzés, vagy bekövetkezik a teljes munkaképtelenség. Gépjár­művezetőknél a hibás döntések szá­ma ugrásszerűen megnő. A fáradtság jeleinek állandó kont­rollja, időbeni felismerése járműve­zetés közben érdekünk és köteles­ségünk. Ha a feszültséget, ingerlékenysé­get már elinduláskor érezzük, akkor általában nem a fáradtság az ok, ha­nem valaki, vagy valami „felidegesí­tett" bennünket. Ez esetben 15-20 perc vezetés után nyugodttá válha­tunk. Ellenkező esetben a „kikap­csolódást” ne a gépkocsivezetés­ben, hanem más módon keressük. . Ha nyugodtan ültünk a kocsiba és 1-2 óra vezetés után tapasztaljuk a mások viselkedése miatti ingerültsé­get, az már a fáradtság első jele. Tel­jesítménycsökkenésünk egyik jel­Pályázati felhívás Katonai főiskolai jelentkezésre A Honvédelmi Minisztérium várja azok­nak a fiúknak a jelentkezését, akik élethi­vatásul választják a haza fegyveres szol­gálatát. Felvételüket kérhetik 1. A Kossuth Lajos Katonai Főiskolára (Szentendre), ahol parancsnoki szakon képeznek alegységparancsnokokat. 2. A Zalka Máté Katonai Műszaki Főis­kolára (Budapest), ahol szaktiszteket, il­letve alegységparancsnokokat, valamint a hadtápellátó-gazdálkodó tiszteket ké­pezik. A tanulmányi idő három év. Sike­res államvizsga és tisztté avatás után hadnagyi (főhadnagyi) rendfokozatban, (a tanult szakmájukban katonai üzem­mérnöki, üzemgazdászi diplomával) kez­dik meg hivatásos tiszti szolgálatukat. Tanulás a hazai egyetemeken (főiskolákon) Akik vállalják, hogy hazai polgári egye­temi (főiskolai) tanulmányaik befejezését követően hivatásos tisztként teljesítenek szolgálatot a Magyar Néphadseregben, jelentkezhetnek a Szegedi JATE jogászi, a Pécsi Orvostudományi Egyetem általá­nos orvosi, a Gödöllői Agrártudományi Egyetem mezőgazdasági gépészmérnö­ki, az Ybl Miklós Építőipari Műszaki Főis­kola városgazdasági szak nappali tago­zatára. Eredményes felvételi vizsga, háromhe­tes sorkatonai alapkiképzés és a katonai eskü letétele után - katonai főiskolai hallgatói jogállásban - a Karikás Frigyes Katonai Kollégium állományába kerül­nek. Elhelyezésükről, teljes és térítés­mentes ellátásukról a kollégium gondos­kodik. A tisztképzésben részt vevők ellátása és jogosultságai:- teljes és ingyenes ellátás,- az I. és II. évfolyamon főiskolai hall­gatói illetmény, a III. évfolyamon hivatá­sos zászlósi illetmény (1200 illetve 4000 Ft). Tanulmányi pótlék 300-2000 Ft. Gépjármű-vezetői engedély megszerzé­sének lehetősége térítésmentesen. In­gyenes, illetve kedvezményes utazási le­hetőségek. A fentieken túl: külföldön ta­nulók részére külön pótlékok, vámked­vezmények és devizaátutalási folyó­számla. A hazai egyetemeken (főiskolán) tanulók részére a tanszervásárlástól a diplomakészítésig valamennyi tanulás­sal kapcsolatos költség térítése. A jelentkezés feltételei Magyar állampolgárság. Büntetlen előélet, erkölcsi feddhetetlenség. A Ma­gyar Köztársaság alkotmányos rendje védelmének vállalása. A hivatásos kato­nai szolgálatra való egészségi alkalmas­ság. Középiskolai érettségi bizonyítvány (IV. évfolyamos tanulók esetén a jelent­kezéskor: a III. év végén és a IV. év első félévben a „felvételi lapon” megjelölt 6 fő tantárgyból szerzett érdemjegyek szám­tani összege: hazai katonai főiskolára minimálisan 30, külföldi katonai taninté­zetekre minimálisan 40 ún. „hozott pont­szám”. 17-23 éves életkor. A jelentkezés rendje Jelentkezési okmányokat a középis­kolai tanulók az iskolájuk igazgatójától, pályaválasztásért felelős pedagógustól, a sorkatonák parancsnokaiktól szerez­lemzője, ha pl. váratlanul előz meg bennünket valaki, akit nem vettünk észre a visszapillantó tükörben. Ez ugyanis arra utal, hogy elmulasztot­tuk a legalább 10 másodperceként szükséges hátrapillantást. Az önkotroll kifejlesztése és gya­korlása a biztonságos közlekedés feltétele. Egészségi állapotunk - a vezetői engedély orvosi érvényesíté­se esetén is - hosszabb-rövidebb időre úgy megváltozhat, hogy időle­gesen alkalmatlanná válhatunk a ba­lesetmentes vezetésre. Ennek el­döntése egyéni felelősségtudatun­kon múlik, de jogi következmények­kel is járhat. Ne feledjük, hogy az alkohol és né­hány gyógyszer a legsúlyosabb be­tegséggel azonos alkalmatlanságot okozhatja. Az alkohol hatása és tü­netei a befolyásoltság mértékétől függően a figyelem, a mérlegelési és döntési képesség csökkenéséhez, a reakcióidő megnyúlásához vezet. A gyógyszerek, főként az altatók és nyugtatók az alkoholhoz hasonló ha­tást fejtenek ki. Vezetési képességünket meteoro­lógiai tényezők, az időjárási frontok is befolyásolhatják. Megfigyelések bizonyítják, hogy frontátvonulás ide­jén a balesetezési valószínűség az egyenként meglévőnek 15-20-szo- rosára emelkedhet. Az elalvásos bal­esetek 90 százaléka a hidegfront át­vonulásakor következik be. PIÁCSEK GYÖRGY hetik be. Minden pályázó közvetlenül is felkeresheti a hadkiegészítési parancs­nokság pályairányftási főtisztjét és mun­katársait, akiktől jelentkezési okmányo­kat, további információkat, az induló sza­kokban és felvétel rendjében bekövetke­ző változásokról pontos tájékoztatást kaphatnak. A pályázók egyidejűleg más felsőoktatási intézménybe is jelentkez­hetnek. A felvétel rendje A pályázók egészségi alkalmassági vizsgálata a kijelölt honvédkórházakban történik. A pályázók június-július hónapban a választott szaknak megfelelő kato­nai főiskolán felvételi vizsgán vesznek részt. Felvételi tárgyak: (iskolánként, sza­konként). 1. „Zalka” főiskola: vegyvédelmi szak: matematika, fizika, kémia, elektronika. Számítástechnikai szak: matematika, fi­zika, elektrotechnika, számítástechnika. Hadtápszak: matematika, fizika, gazda­sági ismeretek. Egyéb más szakok: ma­tematika, fizika, elektrotechnika (mecha­nika). , 2. „Kossuth” főiskola: Határőr szak: magyar nyelv, történelem, orosz vagy né­met. Felderítő szak: matematika, fizika, német vagy angol. Más egyéb szak: ma­tematika, fizika, orosz. A hazai egyetemekre (főiskolákra) je­lentkezettek az egészségi és a pszicho­lógiai pályaalkalmassági vizsgálatok, va­lamint a sikeres felvételi vizsga után a Ka­rikás Frigyes Katonai Kollégiumban fel­vételi bizottsági beszélgetésen vesznek részt. A felvételi-vizsga időpontjáról, követel­ményeiről, továbbá eredményeiről az il­letékes főiskola parancsnoka a pályázó­kat írásban értesíti. Pályázati határidő: 1990. március 1. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

Next

/
Oldalképek
Tartalom