Tolna Megyei Népújság, 1989. szeptember (39. évfolyam, 206-228. szám)

1989-09-01 / 206. szám

Budapest Bank-fiók a Garay téren Hegedűs Oszkár elnök-vezérigazgató átadja az új bankfiókot Új bankszékház avatására került sor tegnap Szekszárdon - a Garay téri Nagy­világ mozi egyik traktusát alakították át a Budapest Bank Rt. fiókjává. A megjelen­teket, a társintézmények képviselőit, a város vezetőit, a tervezőket, a kivitelező­ket dr. Schwemmer László a szekszárdi bankfiók igazgatója köszöntötte, majcj Hegedűs Oszkár elnök-vezérigazgató tartott tájékoztatót a Budapest Bank munkájáról. A három éve működő bank 18 fiókkal indult, s ma már 32 fiókkal számolnak szerte az országban. A bank megőrizte likviditását, bővitette üzleti partnerkörét, jelentős szerepet vállalt a magyar bankrendszer kifejlesztésében. „A szekszárdi fiók már a jövő századnak épült, alkalmas arra, hogy megfelelő kö­rülmények között fogadja ügyfeleit, a szépen kivitelezett épület pedig emeli majd a város fényét” - hangoztatta az el­nök-vezérigazgató. A résztvevők bepillantást nyerhettek a trezorba, majd megtekintették az igénye­sen kialakított irodákat, tárgyalóhelyisé­geket. dvm Fotó: G. K. Az ismeretlen háború A történelmi dokumentumok rögzítet­ték: 1939. szeptember elején hajnali há­romnegyed ötkor a német Schleswig- Holstein cirkáló nehéztüzérsége lőni kezdte a danzigi (Gdansk) lengyel kato­nai támaszpontot. Nem sokkal később a több mint másfél milliós német hadsereg háromezer tankjával, kétezer harci gépé­vel rátámadt Lengyelországra. Négy nap múlva elesett Bydgoszcz, ötödik nap Krakkó és szeptember 27-én Varsó. így kezdődött az emberiség legpusztítóbb háborúja. Az igazi újdonságot ma az au­gusztus végi napok „eddig ismeretlen” eseményei jelentik: ahogyan a sztálini Szovjetunió és a fasiszta Németország szövetségre lépett. 1939. augusztus 23- án megnemtámadási szerződést kötöt­tek, majd ezt szeptember 28-án barátsá­gi és határszerzödéssel egészítették ki. A szerződésekhez csatolt jegyzékek pedig eldöntötték a két fél kelet-európai érdek­övezeteit. Kimondták: „a balti államok (Finnország, Észtország, Lettország, Lit­vánia) területén történt területi átrende­ződés esetén Németország és a Szovjet­unió határát Litvánia határvonalánál, a lengyel területi átrendezések esetén pe­dig Narev, Visztula, San folyók mentén húzzák meg. Lengyelország állami létét a későbbi politikai eseményektől teszik függővé.” Délkelet-Európában a Szovjet­unió Besszarábia megőrzését kérte, ugyanakkor Németország teljes érdekte­lenséget mutatott a térség iránt. (Folytatás a 2. oldalon.) ■ Mára összehívták az MSZMP Központi Bizottságát A Magyar Szocialista Munkáspárt Poli­tikai Intéző Bizottsága szeptember 1 -jére összehívta a Központi Bizottság ülését. A testület javasolja, hogy a Központi Bi­zottság hallgasson meg tájékoztatót a háromoldalú politikai egyeztető tárgyalá­sok eddigi tapasztalatairól, az ott képvi­selendő álláspontokról. A Központi Bi­zottság e napirend keretében megvitatja a békés politikai átmenet jogi kereteit je­lentő törvénytervezeteket, igy az alkot­mánymódosításról, a pártok működésé­ről és gazdálkodásáról, valamint az or­szággyűlési képviselők választásáról szóló javaslatokat. A testület tájékoztatót hallgat meg az október 6-án kezdődő pártkongresszus előkészítéséről is. Menekültügyi kérdések a kormány előtt A Minisztertanács csütörtöki ülésén politikai konzultációt folytatott időszerű belpolitikai kérdésekről. A kormány elő­terjesztést hallgatott meg a menekültté nyilvánitási eljárásról és a menekültek jogállásáról. Javasolta az Elnöki Tanácsnak a me­nekültek jogállásáról szóló törvényerejű rendelet megalkotását. A Minisztertanács áttekintette a tölgy­erdők tömeges elhalásából származó kár csökkentésének lehetőségeit. (Folytatás a 2. oldalon.) A hónap közepétől egységes devizaszámla Jelentős változásokra kerül sor a la­kossági devizagazdálkodásban. Össze­vonják az utazási és devizaszámlákat, és lehetővé válik, hogy a lakosság a tulajdo­nában lévő konvertibilis devizát elhelyez­hesse a bankokban. A pénzintézetek nem vizsgálják honnan származik a va­luta - tájékoztatták az újságírókat csütör­tökön a Pénzügyminisztériumban a jog­szabályváltozásról. Elmondották: szeptember 18-tól már nem kezelik külön a belföldiek deviza- számláit és utazási számláit, hanem bel­földiek devizaszámlája néven egységesí­tik. Ezentúl az OTP és az IBUSZ mellett valamennyi kereskedelmi bank is bekap­csolódik a számlavezetésbe. Továbbra sem lehet - a jogszabály szerint - feketepiacon konvertibilis valu­tát vásárolni. Az új devizaszámlára csak a külfölditől ajándékként kapott, illetve már a lakosság tulajdonában lévő konvertibi­lis deviza fizethető be. Ám a pénzintéze­teknél a befizetéskor nem kell igazolni a valuta eredetét. Továbbra is elhelyez­hetők természetesen ezeken a számlá­kon azok az összegek, amelyeket belföl­diek részére küldenek külföldről. Lényeges változás, hogy teljes egé­szében devizában írják jóvá ezután a kül­földről származó örökséget, tartásdíjat, nyugdíjat, járadékot, külföldi ingatlanok bérjövedelmét, műgyűjtők műtárgy érté­kesítéséből származó nettó bevételét. Ki­vétel egyedül a magánszemélyek áru- és szolgáltatásexportból származó bevétele jelent. A devizaszámlán tartott pénzből a Ma­gyarországon működő mintegy 300, va­lutáért árusító boltban vásárolhatnak a számlatulajdonosok. Áruvásárlási célból a devizát külföldre is át lehet utalni. Továbbra is fennmarad a vásárlási le­hetőség a diplomata boltokban, ám az erre jogosultak köre változatlan. A sajtó- tájékoztatón elmondották, hogy a Pénz­ügyminisztérium és a Magyar Nemzeti Bank egyaránt javasolta a magyar állam­polgárok egy részét érintő privilégium megszüntetését. Nyugat-Európában nincs arra példa, hogy a belföldi állam­polgárok számára lehetővé teszik a vám­mentes vásárlást. Ez a kedvezmény hosz- szabb távon Magyarországon sem indo­kolt. Ráadásul jelentősen megnöveli a devizaszámlát vezető pénzintézetek munkáját. Nekik kell ugyanis kiszűrni, ki az, aki jogosult a vásárlásra, és ki az, aki nem. A devizaszámlán elhelyezett pénzt a kereskedelmi bankok - akkor is, ha azt nem kötik le meghatározott időre - ka­matot fizetnek. A kamatfeltételeknél (Folytatás a 2. oldalon.) Előkészítik a palackozott borok ládáit a vállalat udvarán Az üres hordók várják a gazdag termést az Aliscavin Borászati Közös Vállalat pincéjében A szüret ideje az ősz, s a mostani szokatlanul hűvös, szeles idő a késő őszi szüretek hangulatát idézi. A kis­termelők már leszedték a korai cse­megeszőlőket, de a nagyüzemek­ben, így Pakson és Felsőnyéken is szüretelik már a kellemesen illatos, muskotályos ízű Irsai Olivért, s vi­szik a piacokra. A nagyüzemekben idén 5012 hek­tár termőszőlőről szedik le a borsző­lőt, elsőként a korai érésű Rizlingszil­vánit, amelynek a szürete most a hét végén, a jövő hét elején megkezdő­dik. A borkészítés eszközeit, edényeit már súrolják, mossák, tisztítják a szőlősgazdák, a bortermelők. Szüre­telőkád, prés, szőlődaráló, derítő, cit­romsav és borkénpor szinte minde­nütt kapható, ami viszont nincs: üvegbalon és fajélesztő. Várhatóan az utóbbiból is mielőbb lesz, s üveg- balont a hírek szerint az alföldi gaz­daboltokban, s néhány magánke­reskedőnél lehet kapni. Fotó: R. Z. Irsai Olivér a piacra megy Országos látogatási tilalom a szülészeti osztályokon Országszerte látogatási tilalmat rendeltek el csütörtöktől a kórházak szülészeti osztályain. Azokban az egészségügyi létesítményekben, amelyekben a szülészet és a nőgyó­gyászat nem külön épületben műkö­dik, a nőgyógyászatot is lezárják a látogatók elől. A rendelkezés célja, hogy csök­kentse az enterovírus-fertőzés lehe­tőségét - tájékoztatta az MTI munka­társát dr. Vass Ádám, a Szociális és Egészségügyi Minisztérium köz­egészségügyi és járványügyi főosz­tályának vezetője. Elmondta: eddig nyolc megyében 242 megbetegedést észleltek. A megbetegedettek nagy többsége 4-5 nap alatt meggyógyult, azonban közülük - sajnos - kilencen meghal­tak. A járványügyi főorvosok egyértel­mű szakmai álláspontja az volt: mivel az enterovírus-fertőzés már az egész országban előfordulhat, a terhesek, a gyermekágyasok és az újszülöttek fertőzésének megelőzése érdekéén indokolt a látogatási tilalom elrende­lése. A tilalom a területileg illetékes, azaz a fővárosi és a megyei egész­ségügyi szervek rendelete szerint visszavonásig lesz érvényben. A Szociális és Egészségügyi Mi­nisztérium felhívására a következő napokban a közegészségügyi és jár­ványügyi állomások - a higiénés szabályok maradéktalan betartása érdekében - minden újszülöttosz­tályt ellenőriznek. Az egészségügyi dolgozók a láto­gatási tilalom miatt a lakosság meg­értését kérik, a járványügyi szakem­berek pedig felhívják a figyelmet ar­ra, hogy az újszülöttek otthoni gon­dozásakor is rendkívül fontos a hi­giénés szabályok betartása. Az édesanya és az újszülött érdekében célszerű otthon is bevezetni a „láto­gatási tilalmat”. A Budapest Bank utcai frontja

Next

/
Oldalképek
Tartalom