Tolna Megyei Népújság, 1988. augusztus (38. évfolyam, 182-208. szám)

1988-08-23 / 201. szám

Téglakiadás Dombóváron Sztrájkhelyzet Lengyelországban A lengyel bányabiztonsági szolgálattájé- koztatása szerint a sztrájkoló sziléziai bá­nyák közül néhányban a törvénytelen akció vezetői blokád alá vették a föld alatti műsza­ki berendezéseket, azaz nem engedték le- szállni a bányamüszaki és bányamentő alakulatokat, így lehetetlenné tették a mű­velésből kivont aknák folyamatos karban­tartását, ami máris számos helyben kisebb bányaomláshoz, bányatűzhöz vezetett. A PAP lengyel hírügynökség jelentése szerint a Krupinski bányában a sztrájkotok egyetlen bányabiztonsági szakértőt sem engedtek leszállni, míg a Borynia illetve a Morcinek bányákban 45-50 embert en­gedtek fenntartó munkákat végezni, ami lé­nyegesen kevesebb, mint amennyi szük­séges a növekvő veszély elhárítására. Az Andaluzija bányánál 300, a 30-lecia PRL bányánál 500 bányászt akadályoztak meg a sztrájkőrök abban, hogy a bányák megmentésére hozzákezdjenek a szüksé­ges munkákhoz. Az országos bányabizton­sági szolgálat egyenesen botrányosnak minősítette a sztrájkotok felelőtlen viselke­dését. A sztrájkotok szervezői egyre radiká­lisabb eszközökhöz folyamodnak a sztrájk fenntartása érdekében, a sztrájkot meg­szüntetni akaró bányászokkal szemben pszichológiai és nem egyszer fizikai erő­szakot alkalmaznak. A PAP lengyel hírügy­nökség már terrorista akcióknak minősíti a szervezők fellépését a bányákat elhagyni kívánókkal szemben. A lengyel hírügynök­ség jelentése szerint hétfőre virradóra so­kan titokban szöktek meg a bányákból. Nő a nyugtalanság és a feszültség a sziléziai lakosság körében - jelenti a PAP. A lengyel rádió déli híradója beszámolt arról, hogy a szczecini kikötő bejáratait a sztrájkotok szállítójárművekkel és nehéz­gépekkel torlaszolták el, továbbra is meg­szállva tartva a kikötő területét. Annak elle­nére, hogy vasárnap a szczecini ügyész büntető eljárást kezdeményezett 16 erő­szakoskodó és a kikötő vagyonát veszé­lyeztető sztrájkoló ellen, és hasonló eljárást helyezett kilátásba azok esetében, akik a kikötői hatóságok felszólítására nem hagy­ják el a kikötő területét, amit ugyancsak va­sárnap bezártnak nyilvánítottak. Ugyancsak a lengyel rádió számolt be arról, hogy Szczecinben sztrájkba lépett egy helyi vasúti építővállalat néhány részle­ge. Sikerült azonban reggel - kisebb zök­kenőkkel - beindítani a tömegközlekedést a 200 ezres városban, miután vasárnap az ország más részeiből járműveket és veze­tőket irányítottak ide. Varsói információk szerint a lengyel fő­városban a reggeli órákban kísérlet történt a helyi közlekedés megbénítására, de a sztrájkakció nem hozott eredményt. Más üzemekből is érkeznek hírek sztrájkagitá- cióról, de eddig csak Gdanskban, a Lenin hajógyárban kezdődött munkabeszünte­tés. Gdanski források szerint a hajógyár ka­puját megszállták a sztrájkotok. A lengyel rádió szerint Karzymierz Maj- danski szczecini püspök felhívással fordult a sztrájkotokhoz. Mérsékletre, józan belá­tásra szólította fel az akciók résztvevőit, s arra: gondolják végig, hogy vajon ma reáli­sak-e követeléseik, kinek az érdekeit szol­gálja mindaz, ami ma Lengyelországban történik. Emlékeztetett az 1970-es, az 1980-as évek és az idei májusi sztrájkok negatív következményeire. A püspök kérte a sztrájkok résztvevőit: az egész lengyel tár­sadalom érdekeit tartsák szem előtt. A sziléziai bányavidék illetékes körzeti ügyészei hétfőn büntető eljárást indítottak mind a tíz bányánál a sztrájkok szervezői el­len a szakszervezeti törvény megsértése miatt. A törvény tiltja a politikai és szolidari­tás jellegű sztrájkokat, azok meghirdetését a munkások többségének titkos szavazá­son kinyilvánított támogatásától teszi füg­gővé. Az illetékes ügyészségek már az el­múlt hét keddjén illegálisnak minősítették a nem sokkal később már tíz bányára kiterje­dő sztrájkokat de a tiltakozó akció azonnali beszüntetésére vonatkozó felhívásuk nem talált visszhangra. A szcecini körzeti ügyész még vasárnap indított hasonló vád miatt el­járást 16, a kikötői sztrájkokban résztvevő dokkmunkás ellen. Mindannyiuk esetében a törvény az illegális sztrájkok szervezésé­ben való részvételért egy évig terjedő bör­tönbüntetést tesz lehetővé. A PAP lengyel hírügynökség jelentése szerint a szcecini püspök után a katowicei püspök is felhívással fordult a sztrájkotok­hoz és reményét fejezte ki, hogy mind a munkát beszüntetők, mind a bányaigazga­tóságok kellő gondot fordítanak az össztár­sadalmi tulajdont jelentő bányák megőrzé­sére, az esetleges károk megelőzésére. A májusi lengyelországi sztrájkok idején sok helyütt az egyház képviselői igyekeztek közvetíteni a sztrájkotok és a gyárak veze­tése között. A jelek szerint az áremelkedések ellenére is jó üzlet kisméretű, tömör falazótéglát gyártani. Legalábbis a Baranya-Tolna Megyei Tégla- és Cserépipari Vállalat dombóvári tég­lagyárában ez a tapasztalat. A tégla darabonként 4 forint 20 fil­lérbe kerül, a nagy szilárdságú 10 százalékkal drágább, ám a Szén ut­cai gyár első féléve így is a várakozá­son felül sikerült. A szomszédos So­mogy és Baranya mellett főként alföl­di tüzépvállalatok és budapestiek a megrendelőik. A 40 fős üzemben 8-9 millió téglát égetnek évente, ami azt jelenti, hogy a 776 légköbméte­res kemencéből naponta 38-40 ezer kerül ki és 30 millió forint fölötti éves termelési értékkel számolnak. Az égetés most is folyamatos, a ke­mencében egyszerre 160 ezer tégla „vándorol” négynapos „utazással” a kijáratig, hogy fölmelegedése majd lehűlése is fokozatos legyen. A forró kemenceközeiben a targoncával ra­kodó Klemen Szaniszló és váltótár­sa, Rácz Gábor, valamint a kamra­tisztító Borosán István tartózkodik a leggyakrabban, az ugyancsak tüzes hőmérsékletű égetőtérben négyen váltják egymást, itt Venturini János égetőmester a vezetőjük. Naponta 30-40 ezer tégla kerül ki a raklapok­ra, hogy néhány nap múlva már az ország másik részén emelkedjenek házfalak belőlük. Ülést tartott az SZMT Elnöksége A HVDSZ a kibontakozási program tükrében A Szakszervezetek Tolna Megyei Ta­nácsa Elnökségének tegnapi ülésén Péti Imre vezető titkár elsőként dr. Szendéi Imrének adta meg a szót. A HVDSZ me­gyei titkára a gazdasági-társadalmi ki­bontakozás programjával kapcsolatos szakszervezeti munka tapasztalatairól tájékoztatta az elnökséget. Elmondta, hogy azokon a Tolna megyei munkahe­lyeken, ahol a dolgozók a HVDSZ tagjai, már a ’80-as évek elejétől nagy gondot fordítottak az alapszervezeti munka egy­szerűbbé, sablonmentessé tételére. De­mokratikusabb légkör kialakítására, a különböző rétegek érdekképviseletének javítására törekedtek és törekednek. A teljes képhez az is hozzátartozik, hogy az új stilus, a formalitásoktól mentes szak- szervezeti tevékenység bevezetése nem történik meg automatikusan. Deli Sándor, az SZMT titkára a lakás­építés, a lakásellátás várható helyzetéről tájékoztatta az elnökséget. Ezzel kap­csolatban sajnos lényegesen több gond­ról mint eredményről tudott beszámolni Tolna megyei vonatkozásban is. Az épí­tési költségek évről évre emelkednek, ugyanakkor a reálbérek ellenkező ten­denciát mutatnak. Elsősorban azoknál a rétegeknél, amelyek a tanácsi lakásérté­kesítésnél érintettek, romlottak a saját otthonhoz jutás esélyei. Különösen vo­natkozik ez az esélytelenség a fiatal csa­ládalapítókra. Mindez - és a többi gond is - közismert. Az SZMT titkárának véleménye szerint csak az egész jövedelmi és költségvetési rendszer átalakításával lehet megfelelő lakásgazdálkodási, lakásépítési kon­cepciót kialakítani. Mikroelektronikai tanácskozás A mikroelektronikai ipar fejlesztési fel­adataihoz nélkülözhetetlen félvezetők alapkutatási eredményeiről kezdődött ötnapos nemzetközi tanácskozás hétfőn, a Budapest Kongresszusi Központban. A félvezetők kristályhibáinak elemezésére összehívott rendezvényen 39 ország 400 tudományos kutatója vesz részt. A konfe­renciát Csurgay Árpád, az Akadémia fő­titkárhelyettese nyitotta meg. Elmondot­ta, hogy a mikroelektronikai ipar, s ezzel összefüggésben a félvezető anyagok tu­dományos kutatása az 1960-as évektől látványos fejlődésen ment keresztül. Mint mondotta: mikroelektronika és a biológia kutatási eredményeinek gyakorlati alkal­mazásával válik lehetővé a nemzeti jöve­delem növekedése, miközben az elfo­gyasztott energia és nyersanyagok meny- nyisége csökken. A megnyitó után Bruno Kolbesen, az NSZK-beli Siemens laboratórium kutatá­si igazgatója tartott előadást az új félve­zető eszközökről. Elmondotta, hogy szakembereik a 64 megabites memóriaáramkörök kifejlesz­tésén dolgoznak. Jelenleg szériában még csak 1 megabites áramkörök ké­szülnek. A fejlesztés célja az, hogy a mostaninál hatvannégyszer több, össze­sen 64 millió adatot tudjanak tárolni a számítógépek. Ehhez az szükséges, hogy szilíciumlapokon a jelenleginél sokkal több elemet tudjanak elhelyezni. Az NSZK-beli kutatók új technológiát dolgoztak ki, s elektronsugarakkal rögzí­tik a felületre a rendkívüli kis szélességű áramköröket. A következő előadó az egyesült álla­mokbeli Bell laboratórium kutatási igaz­gatója, David V. Lang az optoelektronika legújabb félvezető eszközeiről tájékoz­tatta a résztvevőket. A tanácskozás ezt követően két szek­cióban folytatta munkáját. Az ötnapos rendezvényen 280 szakelőadás hangzik majd el. Á szakmai tanácskozás a hazai mik- . roelektronikai ipar számára különösen nagy jelentőségű. Mint ismeretes, a Mikroelektronikai Vállalatnál 1986-ban bekövetkezett tűz jelentős károkat okozott. A kormányzat az idén döntött az INTERMOS magyar­szovjet vegyes vállalat létrehozásáról. A bonyolult integrált áramköröket gyártó vállalat szovjet technológiával 1990-ben kezdi meg a termelést. A tambovi vendégek A megyeszékhellyel és Dombóvárral ismerkedtek A testvérmegyénkből, Tambovból ér­kezett kéttagú pártdelegáció munkaláto­gatása utolsó napján reggel Szekszár- don kezdte programját. Reggel kilenc órakor a Felszabadulás téri szovjet hősi emlékműnél koszorúztak a vendégek, majd a Szekszárdi Húsipari Vállalatnál tettek látogatást. A megye egyik legna­gyobb ipari üzemében Waffenschmidt János igazgatóhelyettes fogadta a dele­gációt és röviden ismertette a vállalat munkáját, eredményeit, beszélt a tervek­ről. Ezt követően a Kispipa vendéglőben a jövedelemérdekeltségi rendszerről hallottak rövid tájékoztatást Horváth Ti­bor üzletvezetőtől, majd Dombóvárra in­dultak. Délután fél háromkor a városi pártbizottság épületében Cserép Imre, az MSZMP Dombóvár Városi Bizottsága első titkára és Vidóczi László tanácsel­nök fogadta a tambovi elvtársakat, majd az apparátus tagjaival találkoztak, be­szélgettek. Ezután a MÁV-csomópontot keresték fel és nem maradhatott ki a vá­rosnézés sem a programból. A szovjet vendégek ma reggel utaznak haza a hat-napos munkalátogatást köve­tően. Kelendő' a kisméretű falazótégla Tüntetések Burmában Kormányellenes tüntetés és általános sztrájk kezdődött hétfőn Burmában. He­lyi diplomáciai források szerint több ez­ren vonultak az utcákra, tiltakozásul az új elnök személye ellen, akit a kormányzó párt pénteken nevezett ki az ország élé­re. A véres tüntetések nyomán a múlt hé­ten lemondott Sein Lwin államfő helyére a kormány eddigi igazságügy-miniszte­rét és a rendszer egyik feltétlen hívét, Maung Maungot választották. A szovjet delegáció a húsipari vállalatnál Tájékoztató a lakásépítésről, lakásellátásról

Next

/
Oldalképek
Tartalom