Tolna Megyei Népújság, 1988. március (38. évfolyam, 51-77. szám)

1988-03-29 / 75. szám

4 Képújság 1988. március 29. Moziban Tüske a köröm alatt A Panoráma mozi kamaratermében mutatják be az Onimasza című új, japán fil­met Úgy látszik, már világgá menni is bo­nyolult dolog. Legalábbis ezt sugallja Sá­ra Sándor új filmje a Tüske a köröm alatt. Szimpatikus, világmegváltó gondolatok­kal megáldott főhőse Hódosi András fes­tőművész sem képes elmenekülni a világ elől, az utána megy a magyar pusztába. Pontosabban jelen van ott is. Azok a gondok amelyek elöl menekült- a korrupció, a helyi hatalmasságok érdekösszefonódása, az anyagi vissza­élések, a vezetők féktelen tivornyázásai, a köztulajdon kisajátítása - a pusztán éppúgy megtalálhatók mint a főváros­ban, a művészetirányítás berkeiben. így hát a kör bezárult, meglehetősen keserű valóság, amivel a festő találkozik. A való­ság szót itt hangsúlyoznám, hisz annak ellenére, hogy játékfilmet látunk, néha úgy tűnik, mintha dokumentumfilm lenne a Csoóri Sándor által írt, Sára filmre fo­galmazta történet. És ez nemcsak azért van, mert ténylegesen dokumentumfil­mes eszközöket használtak, hanem mert igazságtartalmú amit bemutatnak, ha­sonlóval a legtöbb néző találkozhatott. Azt hiszem itt kell keresni a film sikeré­nek a titkát. A valóság, a meglévő társa­dalmi problémák bemutatásával, az igaz­ság erejével hat és ez feledteti a megva­lósítás gyengébb pontjait, elhiteti az egyébként teljesen extrémnek tűnő rész­leteket is. Gondoljunk csak arra, amikor Hódosi a nagy magyar puszta kellős közepén, tehénfejés közben Heideggeről cseveg franciául egy Párizsból idekeveredett fia­talemberrel, akinek mellesleg a szerel­mét is elcsábította. Ilyet azt hiszem csak az élet tud produkálni, minden más eset­ben művinek, kitaláltnak tűnhet. Ebben a filmben nem az. Ha valakit sajnálhatunk az csak a festő, akit Cserhalmi György jelenít meg emlé­kezetesen jó alakítást nyújtva. Naivitása, A Bartók vonósnégyes Szekszárdon Néha még jó is, ha az ember „alulinfor­mált”, mert ezúttal csak a koncert után, sőt, jelesül, leginkább a Heti Világgazda­ságból (sic!) tudtuk meg, hogy a kamara­muzsikusok primáriusa, Komlós Péter, frissen beszerzett, eredeti Stradivariu- son játszik, amelynek értéke meghaladja az egymillió NSZK márkát... Azt mondjuk, hogy „jó az alulinformált­ság” , mert ezúttal nem tudta sem öröm­ünket, sem hangzásélményünket elron­tani (befolyásolni). Miért? Egyszerűen, mert az 1700-ból származó Stradivari ide, Guarnerius oda - ezt cserélték töb­bek között érte - lehet mesterhegedű, avatatlan kézben nem ér semmit, és for­dítva. A koncertélmény - a hangzás kivételes nemessége -, amit március 23-ának es­téjén kaptunk, pedig minden leirhatót fe­lülmúl. Ez az együttes, amely immáron három évtizede csaknem változatlanul együtt­muzsikál, járja a nagyvilágot, kitüntetett és kitüntető fellépője az ENSZ-palotá- nak, államférfiak fogadótermeinek... semmi meglepő és kivetnivaló nincs ab­ban, ha úgy érzékeltük, hogy szekszárdi hangversenyzésük teljesen fesztelen, ol­dott, nyugodt volt: az égvilágon minden az odaadó muzsikálást szolgálhatta. Komlós Péter, Hargitai Géza, Németh Géza és Mező László műsoruk első szá­maként Haydn: g-moll vonósnégyesét játszották. Boros Attila - ezúttal igen tö- mörre fogott, hasznos - ismertetőjéből megtudtuk, hogy a nyomán következő Mozart: K. 465-ös vonósnégyes mintegy tisztelgés a mester, példakép, nagy előd mivoltának: hat ilyen alkotását Haydn­nak ajánlotta. Dvorak pár nap alatt kottára vetett, de grandiózus méretű A-dúr zongoraötösét (Op. 81.) Hegedűs Endre játszotta az együttes partnereként. Hegedűs Endrét- bár világhírűnek nevezte a műsoris­mertető - a nagy feladat: együtt dolgozni a Bartók vonósnégyessel, vélhetően „drukkba szoríthatta” volna. Nem igy tör­tént. Komlósék fesztelen muzsikálása, a hatalmas rutin, de ezzel együtt mindent a zene szolgálatába állító alázat „megbü- völte” a fiatal partnert, s ily módon mint­egy pályaajándékot is kapott századunk egyik legmagasabb rangú zenei faktorá­tól... A vonósnégyes mind a négy tagja mester, professzor a saját szakmájában, ám, hogy együttesen minek tudói, letéte­ményesei, azt csak sejtetni tudjuk a sza­vak erejével. Mindenesetre át nem ruházható él­ményt vesztett 1988-ban az, aki ezt az eseményt elszalasztottá... D. T. nem e világi gondolkodása minden bajt a saját fejére zúdít. Törvényszerűen kerül összeütközésbe a környezetével és a harcban a győzelemre sincs esélye. Eh­hez még társul művészi és emberi válsá­ga, de mindez sem indokolja azt a dön­tést, hogy háromszáz remek művét jóté­konysági célra áldozva letegye az ecse­tet, bojtárnak álljon egyik atyai jó barátjá­hoz, és ezt követően csak festömeszelőt vegyen kézbe. Természetesen van még szerelmi szál is a történetben, de az mellékes az alap­vető konfliktushoz képest, ami van, létező probléma, és bemutatása hatásos. Csak üdvözölni lehet a szerzők kezdeménye­Hagyománnyá nemesedett szép szo­kás, hogy megyénk zeneiskoláinak a ze­neművészet eszközeivel embert formáló pedagógusai időről időre a koncertpó­diumra lépnek; a leghatásosabb peda­gógiai módszerrel, a személyes példa- mutatással számot adni művészi elhiva­tottságukról, a város zenei életében be­töltött nélkülözhetetlen szerepükről. Ezért is tettünk különös örömmel eleget annak a meghívásnak, mely Bonyhádra szólt, a március 22-i tanári hangverseny­re. „Nem sokaság, hanem lélek’’... lehetett volna igaz mottója ennek a rendezvény­nek, ami szép példája volt az egymásért tenni akarásnak, a hivatás iránti elkötele­zettségnek. Létszámában kicsi, de ten­ni akarásban szép eredményeket felvo­nultató - fiatalokból álló - tanári testület lépett pódiumra. A zongoristák közül a legifjabb Pálos Grácia bemutatkozása hozott szép sikert: Bach: f-moll prelú­dium és fúgájának, Chopin: C-dúr etűd­jének, valamint Liszt: Rigoletto-parafrázi- sának előadásával. Elmauer József mint szólista és kísérő egyaránt oroszlánrészt vállalt az est sikeréből: Liszt: Funérailles című nagyszabású zenei freskójának Hangversenyek A megállító tábla szerzője nem tudta pontosan, hogy a requiem, bár oratori- kus műfaj, valójában - gyászmise. Nem túl nagy számmal élnek ezek a zenei gya­korlatban, de az a viszonylag kevés, eléggé nevezetes. Mozarté például, mert tudván tudta, a saját halotti miséjét írja; az pedig morbid ügy, hogy a legújabb kori kutatások szerint a feleségének te­vőleges (fizikai) köze lett volna korai ha­lálához. Brahms: Német Requiemje - ez is el­hangzott a közelmúltban megyeszékhe­lyünkön - nemzeti trenódia: szívszoron­gató közösségsirató. S Verdié, az egyik legközismertebb?... A hivatalos szakfogalmazás szerint „Verdi gyászzenéje nem liturgikus jelle­gű... Fájdalma és gyásza az ember fájdal­ma... Requiemjében mindvégig a dallam, az olasz bel canto sajátos varázsa ural­kodik. Ez a dallamvilág az olasz nép lei­kéből virágzott ki...” A bel canto pedig, mint tudjuk, nagyon is világias dolog: szerelmetesen szép énekszó... zését, hogy a magyar filmművészet ha­gyományaihoz visszatérve sok egyéb ki­módolt, látszatproblémákat bemutató film után a mai magyar valóságból vá­lasztottak témát. Még akkor is örömmel üdvözlöm ezt, ha témájuk szélsőséges, csak keveseket érintő. Hisz a művészvi­lág gondjaiba, belső hatalmi harcaiba mi állampolgárok még betekinteni sem tu­dunk. Viszont ez a film alap ahhoz a remé­nyemhez, hogy előbb-utóbb más társa­dalmi kérdésekkel, napi valóságunk gondjaival, problémáival is találkozha­tunk majd a filmvásznon. TAMÁSI JÁNOS megszólaltatásával, valamint a verseny- művek kíséretével. Mozart: D-dúr fuvola­versenyének I. tételét és Fauré: Fantáziá­ját Csekéné Hanoi Júlia átélt zeneiségű virtuóz előadásában hallhattuk. Nehruda Esz-dúr trombitaversenyének két tételét adta elő Denke János - érdemes volt e kevéssé ismert műre figyelmet szentelni - és szívesen hallgattuk Bach népszerű E-dúr hegedűversenyének I. tételét Wun­derlich Ida előadásában, Krómy Judit közreműködésével. Jakab Károlynétól Liszt soha meg nem unható Szerelmi álmainak leghíresebb darabját hallottuk. A műveket Rónai Jó- zsefné pontos, szakszerű, rövid ismerte­tése vezette be. Az összegzés egyben pedagógiai ta­nulság: tudatos és magas színvonalú a bonyhádi zeneiskola, iskolaépítő-után- pótlásnevelő munkája, hiszen a fellépő zongoratanárok szinte mind az iskola ne­veltjei. Ez a tény pedig évtizedek gondos, elhivatott tanári munkájának beérett gyü­mölcse. Akinek nevéhez fűződik: az isko­la szakmai vezetője, Szakács Zoltán­ná pódiumra nem lépett ugyan, de irá­nyító, nevelő munkáját végig ott éreztük az est sikerében. THÉSZ LÁSZLÓ Hát ennyit bevezetőül és összegzés­ként Verdi embersiratása kapcsán. Tu­lajdonképpen el is mondtuk: nem igazá­ból gyászmiséröl van szó ezúttal, hanem szinte valami egészen másról, amire Ver­di egy annak nevezett requiem ürügyén figyelmeztet: az életről... Remekbe szabott előadást kaptunk a szegediektől, még ha szégyenletesen gyér volt is a nézőtér. Nem tisztünk el­dönteni, hogy Oberfrank Géza érdeme- e, de azt nyugodt lelkiismerettel leszö­gezhetjük, hogy ez a zenekar ma Dél-Ma- gyarország vitathatatlanul legigénye­sebb együttese. Az énekes szólisták: Mi­sura Zsuzsa (szoprán), Szondi Éva (alt), Réti Csaba (tenor), Kováts Kolos (basz- szus) az alkalom magaslatán igyekeztek produkálni, de elvitathatatlan, hogy Ko­váts Kolos művészi veretéhez egyikőjük sem tudott igazán hozzáidomulni. A Vaszy Viktor nevét viselő kórus szép produkciót nyújtott, dicsérhető keze munkájaként Molnár László karigazgató­nak. DOBAI TAMAS Verdi Requiemje a Babits Mihály művelődési központban Tanárok koncertje Bonyhádon Tévénapló Egy öreg hölgy Svájcból A Svájcban élő dúsgazdag öreg hölgy, aki valamikor Pesten az Angolkisasszo­nyokhoz járt iskolába, érettségi találkozóra hívja egykori osztálytársait. Százezer frankot áldoz arra, hogy felkutassa őket, de végre együtt vannak a Margitszigeten, most már valamennyien özvegyen, s megpróbálják felidézni a múltat. Latin idézetek hangzanak el, diákkoruk emlékeit mesélik akadozva, mert minden oly régen történt, hogy tulajdonképpen emlékezni sem érdemes rá. Közben mindenki átélte a maga tragédiáját, itthon vagy külföldön s most él, ahogy lehet, jómódban vagy tisztes szegénységben, amint az életben lenni szokott. S ekkor éles fordulatot vesz a törté­net. A dúsgazdag hölgy Svájcból nem éri be a múlt méla emlékeivel, tetemre hívja volt iskolatársait, kikényszeríti belőlük titkukat, mert mindegyiknek az életében van egy sötét emlék, amit Freud a tudatalattiba utal, s amiről jobb nem beszélni. Maga is vall: úgy érzi, felelős fia haláláért, amiért a sors azzal büntette, hogy elveszítette sze­me világát. Ennek a kalandos érettségi találkozónak ez egyetlen értelme: szembenézni s talán így leszámolni a múlttal. A kísérlet túl jól sikerül, egyik nem is bírja elviselni a kínzó emléket, s öngyilkos lesz. A történet alkalmas arra, hogy jellemeket, sorsokat vonultasson fel, amihez a ke­retet Dürrenmatt kínálja: így érkezik meg gyerekkora városába, Güllenbe a multimil­liomos Claire Zachanassian, s igy kedélyeskednek a baleset öregurai is a házukba tévedő vándorral, aki egyszer csak rájön arra, hogy vendégből egyszerre vádlott lett. Az analógia túl közeli, észre kell vennünk, ami önmagában nem is lenne baj, mert Dürrenmatt is átdolgozta Shakespeare-t és Strindberget, Gyárfás Miklós azonban az „Egy gazdag hölgy szeszélye" című tévéjátékában új értelmet keres a történet­hez, s itt már nem is „szeszélyről” van szó, egy unatkozó öregasszony játékáról, ha­nem a szembesítésről, amiben a múlt pontosabban a történelem is szerepet kap, mert nem az a kérdés, hogy mi történt velünk, hanem az, hogy mit tettünk mi magunk, veszélytelen és vészes időkben. Gyárfás Miklós ismeri, sőt a főiskolán tanítja is a színhatás titkát, itt is minden a helyén van, biztos arányok jellemzik a darabot, a cselekmény egyenesen halad elő­re, hiányérzetünk másból táplálkozik. Ami Dürrenmattnál groteszk voltában is egye­temes érvényt kap, kegyetlenség kísérlet arra, hogy legalább valamit jóvá tegyen abból, amit az irracionális sors elrontott, itt végeredményben mégis csak szeszély lesz, s meg is marad annak. A dúsgazdag Emese inkább csak játszik volt diáktársai­val, egyszerűen azért, mert megteheti, játékának nincs erkölcsi tartalma, akkor sem, ha néhány egykori osztálytársának fel is kavarja lelkét. A filmet Váradi Hédi játéka teszi felejthetetlenné: búcsúfellépte volt. Nincs egy fe­lesleges gesztusa, színészi pályája csúcsán búcsúzott el, s annyira szuggesztív, hogy a többieknek hozzá kell igazodniuk. A stiglic Mészöly Miklós története nem ily könnyen áttekinthető, mélyebbre nyúl, a rejtett ösz- szefüggéseket keresi, azt, ami a felszín mögött van, alig érzékelhetően. A magasban madár csapong, majd leereszkedik egy asszony vállára. A távolból robbanások hallat­szanak, mindenen a rombolás nyoma, tűzoltók rohannak a lőporfüstös házak között, csak az asszony áll nyugodtan a pusztulásban, vállán a madárral. Mindkettőnek titka van, de nem tudjuk megfejteni, tulajdonképpen nem is akarjuk, mert beérjük azzal a tu­dattal, hogy az ellentétek találkoznak s kibékítik egymást. Változik a kép, új szereplők jelennek meg, új helyzetekben. A tehetségében csalódott festő, a magára maradt özvegy, az egykori földbirtokos, egy titokzatos nő, aki törve be­szél magyarul s mint az álom lebeg át a képsorokon, majd egy kisfiú, aki arról beszél, hogy eljön az idő, amikor nem ölik le az állatokat. Mindennek van ellenpontja, de így tel­jes a kép, a sunyi házbizalmival, akinek képmutató szónoklatára nem válaszol senki, a tolvaj sofőrrel és a kisfiúk hadával, akik önfeledten futnak át a réten. A madár végül el­száll, az ismeretlen nő elutazik, a volt földbirtokosékat kitelepítik. Ennyi lenne az élet? Üres a kalitka, a madár elszállt. Csak a remény nem illan el, a kisfiú hittel tele baktat a kaptatón s bizakodva követjük útját. Mészöly Miklós története, amit Horváth Z. Gergely írt át és rendezett, a nézőt is pró­bára teszi, akinek el kell igazodnia a jelképek, sejtelmes utalások világában, ahol a titok­zatos idegen álomként lebeg a valóság felett, nem a megváltást hozva, hanem a meg­váltás reményét. Horváth Z. Gergely költői képekbe foglalta a történetet, a szereplők nem mondják, inkább élik a játékot, melyben gyakran egy-egy gesztusnak kell kifejez­nie azt, amiről szóval nagyon sokat kellene beszélni. Andorai Péter, Rák Katalin, Gieler Csaba, Hőgye Zsuzsa, Dobák Lajos hatásos és meggyőző s örömmel láttuk ismét a ki­tűnő Sándor Böskét. m , Ubü király Ar pénteki körséta a Budapesti Tavaszi Fesztivál nagyon sok eseménye között elvitt az Állami Bábszínházba is, ahol Alfred Jarry legendás Übü királyát mutatták be, ami a pécsi színház kísérletét leszámítva sokáig a tilalmi listán szerepelt. Jarryval kezdődik a máig eleven szürrealizmus, pontosabban Isidore Luden Ducasse-al, aki Lautréamont gróf álnéven adta ki a Maldoror énekeit, ez azonban jóval Jarry halála után vált ismertté. Lautréamont titokzatos, Jarry harsány, a francia irodalomtörténetek általában rendha­gyó zseninek nevezik, aki inkább élte a lángész életét. Műve vékony kötetben elfér, né­hány távolról sem jelentéktelen vers, mint Az agytalanítás nótája s az Übü-drámák sora, amiket műfajilag nehéz meghatározni. Az Übü király, amit most bábelőadásban láthat­tunk, diáktréfának készült, 1896-ban, de rögtön kiderült, hogy jóval több ennél: a zsar­nokság, a kegyetlenség gúnyrajza, amiben századunk jó néhány főszereplője magára ismerhetett volna s ismerhetne ma is. Übü a gátlástalan zsarnok, aki irigy, kapzsi, de en­nek megfelelően gyáva is, amilyennek a Bábszínház kitűnő előadása is mutatja, mél­tóan Jarry szövegéhez és szelleméhez. Az Übü minden abszurditásával és kifogyhatat­lan ötletével, nem felhőtlen szórakozás, mert tudjuk, hogy a torzkép mögött riasztó va­lóság él, de ezzel együtt figyelmeztetés is Übü, mert jól tudjuk, a világ ma sem fogyott ki belőlük. CSANYI LÁSZLÓ Rádió Gon Már az antik világ nagyjai, a görögök is tudták, a polisz népének nemcsak szel­lemi, hanem fizikai szükséglete a szín­ház. A katarzisban feloldó, nevetésben, vagy sírásban megtisztuló polgár aktív, alkotó résztvevője a politikának, a terme­lő munkának, a szabadság élményét, annak lehetőségét hozza el néhány órá­ra, ám hatása nem szorítható az idő kere­tei közé. Magyarországon ma baj van a színházzal, talán ezért is volt jó vállalko­zás a rádió kulturális hetilapjának, a Gondolat-jelnek a legutóbbi összeállítá­sa Thália híveiről, szolgálóiról. Szándékosan maradtam a távol tartó, mérsékletes kifejezésnél, sokan ugyanis válságnak nevezik a jelen kulisszák mö­götti állapotát. Szívesebben tartom azon­ban azt a műsorban elhangzott véle­ményt, miszerint „békebeli”, monarchi­kus színházi életünk, a Csárdáskirálynő- igényszint meglehet sokaknak kellemes, langyos sikereket eredményez, de nem lehet kielégítő senki számára. Hiszen életünk tükre a színpad, és ha minden­napjaink kis kérdések körül csordogál­nak, miközben lelkünk elhallgatásokkal, szorongásokkal teli, akkor ez a letargi­kus, elégikus hangulat rátelepszik a szín­padra is. Leggyakrabban éppen a felhőt­lat-jel len, illuzórikus világba való menekvés a kiút, beéri az ember a szabadság mor­zsáival... Keresi, de nem találja a választ, mi hiányzik, miért nem érzi jól magát. Az elméleti kérdésektől az Ausztriában színre kerülő darabokig egy nagyszerű műfordító. Barbara Frischmuth bemuta­tásáig szűkült a kör, aki többek között Spiró György Csirkefej című drámáját, Eszterházy Péter írásait fordította német nyelvre. A történelemben egymásra utalt, egymás ellen viaskodó a „sógorságot” mégis vállaló két nép szellemi kapcsola­táról a jövö lehetőségeit keresve beszélt, aminek esélye úgy lehet, ha a rájuk rakó­dott „hideg zsír” feloldódik, enged. Szov­jet Taganka, a plakátokról is száműzött világhírű rendező, Ljubimov és a névtelen rendelethozót ostobassággal, idiotiz­mussal illető színházigazgató, majd az al­ternatív színház... alternativitást egyre in­kább nélkülöző választási lehetőségek­kel. Izgalmas kérdések, amiket a témához illő, megszokott érzékenységgel, mély­séggel közvetítve a kultúra területén egyik legszínvonalasabb, Bölcs István főszerkesztő nevével fémjelzett műso­runk, a Gondolat-jel.-takács­do

Next

/
Oldalképek
Tartalom