Tolna Megyei Népújság, 1987. október (37. évfolyam, 231-257. szám)

1987-10-01 / 231. szám

1987. OKTÓBER 1. CSÜTÖRTÖK XXXVII. évfolyam, I 231. szám ÁRA: 1,80 Ft Nyugdíjas életek - évek (4. oldal) 5044 Csehák Judit a paksi atomerőműben A miniszterelnök-helyettes befejezte Tolna megyei látogatását Tegnapi munka- programját Csehák Judit, az MSZMP Politikai Bizottságá­nak tagja, a Minisz- tertancs elnökhe­lyettese Pakson folytatta, ahol az atomerőműnél Pó- nya József, a válla­lat vezérigazgatója, Lipovszky Gyula, a városi pártbizottság első titkára és Jákli Péter, a városi ta­nács elnöke fogad­ta. A miniszterel­nök-helyettes kísé­retében ott volt Pé­ter Szigfrid, a me­gyei pártbizottság első titkára, Csá­szár József, a me­gyei tanács elnöke és Tóth József, az MSZMP Központi Bizottságának munka­társa. A vendéget Pónya József tájékoztatta az erőműről. Bejelentette, hogy ezen a napon a IV. reaktorblokk elérte a 100 százalékos teljesítményt és így már na­ponta 60 millió forintos termelési értéket állít elő az erőmű, ami azt is jelenti, hogy Magyarország villamosenergia-igényé- nek negyven százalékát Paks adja. A vá­rosi pártbizottság első titkára, Lipovszky Gyula, arról tájékoztatta a vendégeket, hogy a város és az atomerőmű között egyre jobb a kapcsolat, sok segítséget ad a vállalat a város fejlesztéséhez. Ezt a tanácselnök, Jákli Péter azzal egészítette ki, hogy a város vezetőinek és a lakos­ságnak kiemelkedő a kapcsolata, ezt a közelmúltban elnyert Nemzeti Zászló is példázza. Pakson bebizonyosodott; amennyiben megbíznak az emberekben, azok szívesen tesznek is a lakóhelyért. A tájékoztató után a vendégek az erő­mű l-es blokkjába látogattak. A blokkve­zénylőben Szucsán Sándor blokkügye­Az iskolapadban, ahol számítógép vizsgáztatja a hallgatókat Sok-sok kérdésre kellett válaszolni letes fogadta őket, majd a számítóköz­pontban ismerkedtek a rendkívül bonyo­lult technológia irányítástechnikájával. Itt mondta el Pónya József - a későbbiek­ben meg is tekintették -, hogy a III. és a IV. blokk irányítástechnikáját, számítógépes rendszerét a Központi Fizikai Kutató Inté­zet tervei alapján az MMG-AM készítette. Ez a rendszer már sokkal több és ponto­sabb információt ad a kezelőszemélyzet­nek, így az üzemelés is biztonságosabb. A IV. blokk reaktorcsarnokában Csehák Judit örömmel jegyezte meg, hogy az első benyomás alapján is rop­pant impozáns mű az erőmű, és annak, aki a részleteket is érti, nagyon jó érzés lehet itt dolgozni.- Tízezren látogattak már ide, talán ez egy kicsit soknak is tűnhet, de az ittjártak lesznek mindig a legjobb propagáto- raink. Ezt rendkívül fontosnak tartjuk, mert a lakosság még mindig keveset tud az atomenergiáról, az itt folyó munkáról - mondta Pónya József. A vendégek ellátogattak a III.-IV. blokk frissüzemanyag-tárolójába is, ahol mint­egy 5-6 millió tonna szénnek megfelelő üzemanyag van, mivel az atomerőmű egyetlen blokkjában 42 tonna dúsított (Folytatás a 2. oldalon.) Kádár János találkozott az osztrák szövetségi kancellárral Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt főtitkára, az Elnöki Tanács tagja szerdán délelőtt a Parlament Nán­dorfehérvár termében találkozott Franz Vranitzkyval, az Osztrák Köztársaság hi­vatalos látogatáson hazánkban tartózko­dó szövetségi kancellárjával. A szívélyes légkörű megbeszélésen megelégedéssel szóltak az élet minden területére kiterjedő jószomszédi kapcso­latok eredményeiről. Kifejezték készsé­güket a mindkét nép javát szolgáló együttműködés fejlesztésére, és meg­vizsgálták a jó viszony további elmélyíté­sének lehetőségeit. Részletesen foglalkoztak a nemzetközi élet időszerű kérdéseivel. Hangsúlyoz­ták, hogy korunk sürgető követelménye a béke biztosítása és a fegyverkezési verseny csökkentése. Üdvözölték a nem­zetközi helyzetben, a leszerelés kérdé­sében tapasztalható kedvező fejlemé­nyeket. Rámutattak, hogy a különböző társadalmi berendezkedésű országok közötti békés együttműködés, köztük ha­zánk és Ausztria kapcsolatai érdemlege­sen hozzájárulnak a népek közötti biza­lom, a nemzetközi biztonság erősítésé­hez. A találkozón jelen volt Grósz Károly, a Minisztertanács elnöke, valamint Nagy János hazánk bécsi és Arthur Agstner, az Osztrák Köztársaság budapesti nagy­követe. Németh Károly, az Elnöki Tanács elnö­ke ugyancsak a délelőtti órákban talál­kozott az osztrák szövetségi kancellárral. Az Országház Munkácsy-termében megtartott megbeszélésen Németh Ká­roly hangsúlyozta, hogy a társadalmi­gazdasági stabilizációs program megva­lósításában az eddiginél is jobban szá­molunk a nemzetközi együttműködéssel, ezen belül is az Ausztriával kialakított jó­szomszédi viszony további elmélyítésé­vel. Mindketten elégedettségüket fejez­ték ki a kapcsolatok alakulását illetően, de megállapították azt is: erőfeszítéseket kell tenni annak érdekében, hogy a gaz­dasági együttműködés a politikai, a kul­turális és az idegenforgalmi kapcsolatok szintjére emelkedjen. Ehhez - mint hang­súlyozták - a mostani látogatás vár­hatóan újabb impulzusokat ad. Az Elnöki Tanács elnöke és a szövetségi kancellár hazánk és Ausztria kapcsolatainak fejlő­dését úgy ítélte meg, hogy az jól szolgálja a két ország, a két nép érdekeit, s - túl­mutatva ezen - fontos eleme a kelet-nyu­gati együttműködésnek. A találkozón jelen volt Kovács László külügyminiszter-helyettes, valamint Nagy János és Arthur Agstner. Franz Vranitzky a kora délelőtti órák­ban Budapest nevezetességeivel ismer­kedett. A városbeli program első állomá­sa a Mátyás-templom volt, ahol Szenthe­lyi Molnár István nyugalmazott főesperes kalauzolta a magas rangú vendéget. A kancellár ezután a Halászbástyáról te­kintette meg a magyar főváros kiemelke­dő építményeit, Budapest panorámáját. A vári sétára elkísérte a kancellárt Nagy János nagykövet is. Ugyancsak szerdán Franz Vranitzky kegyelettel adózott a magyar hősök em­lékének: koszorút helyezett el a Hősök terén emelkedő emlékművön. Franz Vranitzky és Grósz Károly mi­niszterelnök tegnap este a Hilton Szálló­ban közös sajtóértekezletet tartott. Zászló levonás Szerda reggel ünnepélyes külsőségek között, katonai tiszteletadással bevonták a gellérthegyi Felszabadulási Emlékmű­nél a magyar nemzeti lobogót és nemzet­közi munkásmozgalom vörös zászlaját, amelyet a fegyveres erők napja alkalmá­ból vontak fel. (MTI) Ifjúság és éltechnológia Nemzetközi szeminárium Domboriban A tudomány és a műszaki haladás so­se ismerte el az országhatárokat, a leg­újabb technika mindig is függetlenítette magát az államhatároktól, társadalmi rendszerektől. Manapság olyan korban élünk, hogy egyre inkább zsugorodik a glóbusz, az információáramlás olyany- nyira felgyorsult, hogy a ma embere megközelítőleg tucatnyi technikai-tech­nológiai generációváltást él meg. Ebből adódik, hogy oly gyorsan rendeződnek át a gazdasági-társadalmi viszonyok és értékrendek, hogy az ezekkel párosuló válságjelenségeket egyszerűen képtelen kikerülni az emberiség. Ma, mindössze negyvenre tehető azoknak az országok­nak a száma, amelyek adottságuknál fogva elviselik, e kihívást és csúcstech­nológiák kifejlesztésében élenjárók le­hetnek. Tehát az új technika bevezeté­séért tett erőfeszítések áldással járnak, ám ugyanakkor átkot is hordoznak ma­gukban, ha az adott gazdaság képtelen kivédeni a kedvezőtlen hatásokat. Kegyetlennek tűnő, ám elgondolkozta­tó megfogalmazás a jövőért, amit dr. Henczi Lajos, a Műszaki és Természettu­dományi Egyesületek Szövetsége főtit­kárhelyettese öntött szavakba tegnap délelőtt, a Tudományos Munkások Világ- szövetsége ifjúsági bizottságának első nemzetközi szemináriumán, amely há­rom napon át Domboriban tartja konfe­renciáját. A TMVSZ ifjúsági bizottsága tulajdon­képpen egy esztendővel ezelőtt alakult, és a műszaki haladást segíti a nemzeti szervezetek kebelén belül: ugyanakkor szükségesnek tartották a kézfogást, melynek eredményeként ma már több mint húsz ország fiataljai lettek tagjai a TMVSZ-nek. Nem véletlen tehát, hogy e találkozó központi témájaként „az ifjúság és az éltechnológia” kérdéskörét válasz­totta. A különböző országokból érkezett több mint hatvan résztvevő között talál­koztunk Johannes Beckerrel, az NSZK- beli Marburgi Egyetem professzorával, aki a TMVSZ ifjúsági bizottságának elnö­ke, Tamás Istvánnéval, az MSZMP Tolna Megyei Bizottsága titkárával, Mátyás Ist­vánnal, a Tolna Megyei Tanács elnökhe­lyettesével. A megnyitót követően dr. Ágoston Mi­hály, az Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár főigazgatója tartott nagy tapsot kiváltó előadást, melynek té­mája az ifjúság és az éltechnológia kap­csolata volt. Ezt követően Sz. V. Turce- vics beszélt az információ-technológia és az ifjúság kérdésköréről. A délelőtti program az NDK biotechnológiai ered­ményeiről szóló tájékoztatóval zárult, majd a szeminárium résztvevői a délutáni órákban Kalocsa nevezetességeivel is­merkedtek. A szemináriumon ma, BecVer professzort tart előadást az „Európa” programról, amit az elhangzottakhoz kapcsolódó korreferátumok követnek, majd pedig a vendégek látogatást tesz­nek a Paksi Atomerőműben. S.Gy. A következő hetekben - reméljük, hogy örömmel - rendszeresen találkozhatnak az olvasók a Múzeumaink jelzésű összeállí­tásainkkal, melyekben a teljesség igénye nélkül szeretnénk bemutatni - pontosabban képeket villantani - múzeumainkról, tájházainkról, állandó kiállításainkról. S hogy sorozatunk nem fejeződik be a múzeumi hónapban? Annak is örülhetünk. Mert a magyarázat ezen intézményeink számában rejlik. (Első összeállításunk a 3. oldalon található.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom