Tolna Megyei Népújság, 1987. június (37. évfolyam, 127-152. szám)

1987-06-01 / 127. szám

Berlini válaszok ■. katonáknak nem áll szándékukban, hogy gátat emeljenek a fegyverzetellenőrzési döntések útjába, ügy véljük azonban: azért fizetnek bennünket, hogy ráébresszük a politikusokat e döntések következményeire. - Wolfgang Altenburg tábornok, a NATO katonai bizottságának elnöke összegezte a minap ilyen - megnyugtatónak éppenséggel nem nevezhető - nyílt- j Sággal az észak-atlanti tömb katonai tervező bizottságának ülésén lezaj­lott tanácskozások főként a rakétavita hangulatát. A politikusok persze nem szorulnak ilyenfajta figyelemeztetésre, és - szerencsére - ők mondják ki a döntő szót. Viszont igaz, hogy a reykjaviki j „csomag” felbontása, az eurorakéták kiemelése óta az egyik legtöbbet vi­tatott téma Nyugat-Európában: mi legyen a válasz a közép-hatótávolságú nukleáris eszközök teljes felszámolását szorgalmazó szovjet javaslatra. Amikor pedig - főként Bonnban - a közepesnél kisebb hadműveleti-har- j cászati rakéták terén meglevő szovjet fölény lett a kifogás, Moszkva meg­erősítette: kész e két kategória együttes felszámolására. Nemcsak a poli- ; tikai szóhasználatban, hanem a közgondolkodásban is gyökeret eresz­tett tehát a „kettős zérómegoldás” fogalma. Gyorsan peregnek ezekben a napokban az események. Rövidesen kezdődik a velencei tőkés csúcstalálkozó, amelyen a világgazdaság mel­lett a világpolitika is terítékre kerül, mint rendszerit. Júniusra várható a NATO válasza a szovjet leszerelési javaslatokra. Ma azonban világszerte a Varsói Szerződés Politikai Tanácsadó testületének berlini üléséről be­szélnek, amely egy nappal követte a NATO említett brüsszeli ülését, és ér­demi válaszokat adott az ott felmerült kétségekre. A nyugat olyan új ja­vaslatokat, megközelítéseket ismert meg, amelyeket a rájuk elsőként rea­gáló Bonn - Genscher külügyminiszter szavai szerint - „alapos és hig­gadt tanulmányozásra érdemesnek” minősített, mert bennük a Nyugat számára is fontos dolgokról van szó. Sakknyelven szólva nem valamiféle időhúzó lépésismételgetés történt az NDK fővárosában, hanem a VSZ fóruma nyugati érveket és észrevéte­leket is megszívlelve foglalkozott mind a rakétacsökkentéssel, mind pedig a hagyományos fegyverzettel. Az előbbi területen úgy foglalt állást, hogy „haladéktalanul egyezményt kell kötni az Európában levő összes amerikai és szovjet közép-hatótávolságú rakéta felszámolásáról; egyide­jűleg fel kell számolni (a kisebb hatótávolságú) szovjet és amerikai had­műveleti harcászati rakétákat Európában és tárgyalni kell a Szovjetunió keleti részén és az Egyesült Államok területén lévő ilyen eszközök le­szereléséről; a tavalyi budapesti felhívás szellemében sokoldalú tárgya- | lások útján kell megoldani az európai harcászati nukleáris eszközök kér­dését. Azt is sürgette a VSZ PTT, hogy állapodjanak meg a fő veszélytje- j> lentő hadászati támadófegyverzet radikális csökkentéséről, a Szovjet­unió és az USA 5 év alatt 50 százalékkal csökkentené ilyen arzenálját! ja- ij vasolták a berlini ülésen az 1972-ben elfogadott és a rakétavédelmi rend­szereket korlátozó ABM-szerződésben foglaltak megerősítését (ami az űrhadviseléS amerikai tervei ismeretében igencsak fontos lenne); végül a berlini közlemény szerint el kell érni a nukleáris fegyverkísérletek teljes betiltását, ami gátolná a nukleáris fegyverzet további korszerűsítését. A második témakörben, a hagyományos fegyverzet terén - mintáz első visszhangokból leszűrhető - Berlinben továbbfejlesztették a múlt évi budapesti felhívásban foglaltakat, és a PTT folyamatos, ám az egyensúlyt minden szakaszban fenntartó csökkentést indítványozott. Máris sokat emlegetik nyugaton a berlini közlemény egyik kulcsmon­datát a VSZ tagállamainak szándékairól. Szó szerint idézzük: „Figyelem­be véve a két fél európai erőiben történelmi, földrajzi és egyéb tényezők által előidézett asszimmetriát, készségüket fejezik ki az egyes elemek vo­natkozásában kialakult egyenlőtlenségek felszámolására, a fölényben levő fél által végrehajtott megfelelő csökkentések útján.” Csak a rosszin­dulat mondhatja ezek után, hogy a Szovjetunió elutasít bizonyos csök­kentéseket, de nem fogad el itt sem egyoldalú leszerelést. A VSZ céljainak és szándékainak pontosításaként rögzítették a berlini ülésen külön dokumentumban a Varsói Szerződés katonai doktrínáját, amely tevékenységének alapja és kizárólag védelmi jellegű. Napjainkban bajos lenne megmondani, fegyverekből vagy bizalmatlanságból van-e több a világban és a kelet-nyugati viszonyban különösképpen. Ezért is fontos, hogy mindenki tisztán lássa a VSZ céljait és szándékait. Politikai Tanácskozó Testület munkája Berlinben is bizonyos fokig Európa-centrikus volt. Ám a „közös európait otthon” (szó szerinti idézet e három szó a közleményből) olyan házitémái mellett, mint a bécsi utótalálkozó menete és a kölcsönösen el­fogadható megállapodásokban való érdekeltség aláhúzása, s általában az együttműködési készség hangoztatása, ez alka­lommal is szó volt a világ egészéről, a regionális kérdésekről és a válság­gócokról, és - noha a végére maradt a felsorolásban - a szövetséges szocialista államok együttműködésének fejlesztéséről. A Varsói Szerző­dés tevékenységének 32 esztendeje bizonyította, hogy fontos támasza a szocialista országok védelmi szervezete a világbékének. 1125. számú Vörösmarty úttörőcsapat, Bonyhád A legmagasabb kitüntetés birtokosai A KISZ Központi Bizottsága Vörös Se­lyemzászlaját három alkalommal nyerte el a bonyhádi 1125. számú Vörösmarty úttörőcsapat, így az úttörőcsapatoknak adományozható legmagasabb kitüntetés birtokosainak mondhatják magukat a szombati csapatgyűlést követően. A II. Sz. Általános Iskola kisdobosai és úttörői a KISZ KB Vörös Selyemzászlajának Csillagát kapták meg jó munkájuk elis­meréseképpen. A Magyar Úttörők Szö­vetsége főtitkára ez alkalomból levélben köszöntötte a csapat tagjait és vezetőit, valamint közölte velük, hogy elnyerték az ezzel a kitüntetéssel együttjáró 25 ezer forint pénzjutalmat is. A szombat délutáni ünnepi csapatgyű­lésen, mely egyben kisdobos- és úttö­rőavatás, valamint gyermeknapi program is volt, részt vett Vanya György, a bony­hádi pártbizottság titkára és Dománszki Zoltán megyei úttörőelnök is. A7, iskola fúvószenekarának pattogó hangú indu­lójára először a díszzászlósok vonultak be, majd rajonként felsorakozott a 756 fős úttörőcsapat tagsága. A zászlófelvo­nás és a Himnusz után kisdobosokat majd úttörőket avattak fel és kitüntették a legjobban dolgozó pajtásokat. Igazán nagyszerű színfoltja volt az ün­nepnek a Havasi János tanár vezette fú­vószenekar közreműködése, akik már évek óta öregbítik az útttörőcsapat jó hír­nevét. Ezt követően Dománszki Zoltán, megyei úttörőelnök adta át a kitüntetést. A programban igazi gyermeknapi han­gulatot árasztó vetélkedők, tárgyformá­lás és bazár, sportverseny és disco kí­náltak szórakozási lehetőséget. Jubileumi ünnepség Regszemcsén Bensőséges gyermeknapi és úttörő­avatási ünnepség volt tegnap az ireg­szemcsei Kisegítő Iskola és Nevelőott­hon 5375. számú Ságvári Endre úttörő- csapatánál is. A fennállásának 25. évfor­dulóját ünneplő úttörőcsapat elnyerte a KISZ Központi Bizottsága Vörös Selyem­zászlaját és a vele járó 10 ezer forint pénzjutalmat. A gyönyörű természeti környezetben fekvő intézet 225 - főként állami gondo- zású kisdiáknak nyújt otthont, tanulási, művelődési és szórakozási lehetőséget. A gyermeknapi színes programra és az avatásra már hetekkel korábban, izgatot­tan készültek a kisdiákok és tanárok. Im­már hagyomány, hogy a szülőkön kívül meghívják a tamási munkásőrséget,, a téeszek, üzemek patronáló brigádjainak tagjait, valamint a község párt- és állami vezetőit, akik az avatószülői teendőket is magukra vállalják, de ajándékokkal is kedveskednek a gyerekeknek. Végre az időjárás is kedvezett, így az avatás és a gyermeknapi program szabadtéren zaj­lott le. Az úttörőavatást követően Do­mánszki Zoltán adta át a Magyar Úttörők Országos Szövetsége nevében a kitün­tetést. Szavalatok, irodalmi műsor és az intézeti diákkórus kiváló szereplése tette igazán ünnepivé a.gyermeknapi progra­mot. Az ünnepi ebédet követően színes programmal várták a gyerekeket, akik nagyszerűen szórakoztak. Bányászgyerekek találkozója Izményben Csudajó gyermeknap volt Búcsúkor sincs ennyi ember, meg autó Izményben, mondták a kúkpricát ekézők. Az iskolával szemben lévő be­— „Siess apu, told meg gyorsan!” tonkerítésen a gyermekrajzverseny kis mestereinek müvei fogadtak. Már javá­ban állt a bál, az izményi székely népi együttes apraja ropta a kézilabdapályán. Egy itteni csapatgyűlésen hangzott el az ötlet, legyen bányászgyerekek talál­kozója, hisz jó a kapcsolat. A Mecseki Szénbánya, a szászvári bányaüzem, a nagymányoki téesz, az iskola, a helyi ta­nács, a kenderfonó vállalat, a beton­üzem, aki tudott segített. A bányászok 342 szocialista brigádjának képviseleté­ben 6 vasasi, 12 Pécsbányai, 15 komlói és 15 szászvári bányászpalánta jött iz- ménybe. A brigádok választották ki a lur­kókat. Jutalomból. Ilyen még nem volt az országban. A következő, a komlói már nagyobb lesz biztosan, de a történelem­be a gyermeknapi krónikába már Izmény kerül elsőként. Kovács István Pécsről jött két fiával. Nagyszerűen érezték ma­gukat. Az apuka vájár, felesége a pécsi bőrgyár munkása.- Sose hallottam, hogy létezik Izmény is a térképen. De most már jó hogy van, az biztos. A11 éves Pisti éppen ott keresi a szénában az eldugott tojást, Rolandot meg talicskában keli tolnom a versenyen - mondja a fiatal Vasason dolgozó bá­nyász. - Jó ötlet volt ez a találkozó. A mini Zoo-t mennek megnézni. Nyári lúd és kisbirka, papagáj és tengeri malac látható itt. A falon, ki mikor ügyeletes, az van kiírva. Arrébb éppen versenyben öl­töztetik a madárijesztőket. Több tisztségviselő is ott van a gyere­kek között. Hullik a szétdobált szénaboglyából még a megtalált tojás is. Persze, eltörik. Nevetés. Igazi, felszabadult gyermeki ne­vetés. Elvégre gyermeknap van. Máris megy a libakergető verseny... Persze, a li­ba önállósítani akarja magát... - Hát ez röhej - csapkodja a térdét egy kissrác, Palkó Robi meg éppen a frissen kapott kék nyakkendőjének -örül.- Izmény-Komló meccs lesz először - mondja Holacsek Tamás, aki szerint a fo­cit egyedül a Szászvár nyerheti. Ebéd közösen van, a Szekszárdi Hús­ipari Vállalat ajándéka. Házi kolbász és véres hurka. A receptet Hartmann Lajos, külön erre az alkalomra adta a munkatár­sainak. íme a húsipari igazgató kedves gesztusa a gyerekeknek. A tanácselnök vitte haza az ebédnek valót. ízlik a gye­rekseregnek, az látszik. SZABÓ SÁNDOR Fotó: CZAKÓ SÁNDOR Kersák Tamás csapatvezető vette át a kitüntetést a megyei úttörőelnöktől Bonyhádon Az izményi népi együttes ifjú tagjai Tojáskeresők

Next

/
Oldalképek
Tartalom