Tolna Megyei Népújság, 1987. április (37. évfolyam, 77-101. szám)

1987-04-01 / 77. szám

MA Kongresszusok 1987. április 1. SZERDA után XXXVII. évfolyam, (5. oldal) 77. szám ÁRA: 1,80 Ft í? 5oM Feladat? em is emlékezem pontosan, hogy három, négy, netán öt esz­tendővel ezelőtt keresett-e meg az a fiatalember, akiről - vagy akinek kapcsán - most szólnék. Akkor nem tehettem, mert látszólag - mond­juk úgy, hogy munkajogilag - minden rendben volt, tehát az eset úgy­mond nem volt publikus. És miért is lett volna az. Segíteni nem tudtam neki, nem is tudhattam, legfeljebb gondját éreztem át, s a két beszél­getés alkalmával azon igyekeztem, hogy megnyugtassam, s bizalmáért lelkierőt adjak neki. Igaz, hogy hittel javasoltam neki, hogy forduljon problémájával a pártalapszervezethez, de nem tette. Ném hatott a rábeszélésem. Talán valamilyen „laza”, de elfogadható magyarázatot is adott az elutasító válaszára. Nem akarom csürni-csavarni a dolgot, de panaszkodásának okait mégis el kell magyaráznom, amit megpróbálok egyszerűen megtenni. A fiatalember feleségével és - talán - kétéves gyermekével albérletben lakott. Tanulmányaik befejezése után megyénk egyik városában helyezkedtek el, a férfi egy üzemben műszaki csoportvezetőként, az asszony pedig az iskolában tanított. Az ő szüleik pedig más megyében éltek, mégpedig olyan lakásban, melyben lett volna helyük a fiataloknak is. De ők a hívó szót megtisztelőnek és fontosnak találva elfoglalták az állást, mellette az albérletet - persze abban a reményben, hogy egy éven belül lakást kapnak. A fiatalember a munkakezdés éveit máris a bizonyítással kezdte, számtalan ötletét hasznosították, s mint akkor is mondták a főnökei: igen tehetséges, e mel- I lett nagyteherbírású, szívós alkat, lehet rá számítani mindenben. Sőt, véleményé- * : re is lehetett számitai, mi több adni is. De baj azért volt vele. hiányzott a diplomáciai érzéke, mondandójához soha nem használt selyempapírt S egy ilyen csomago- | latlan véleménynyilvánítás alkalmával közvetlen főnöke fegyelmi eljárást kezde- f ! ményezett ellene, s javasolták, mondjon le a csoportvezetésről. Ezt megtette, j ugyanakkor összeroppant, majd defenzívába vonult, hallgatag lett és megtört. Igaz, az ígért lakást - noha késve - megkapták. Munkatársai együttéreztek vele, . de zavarban voltak... A napokban már kétgyermekes apaként látogatott nyeg. Arca sugározott . 1 a boldogságtól, s elmondta, hogy egy évvel ezelőtt változott meg minden. Először a párttitkár, majd a pártvezetőség beszélgetett el vele. Érezte, hogy bíznak benne, hogy számítanak rá, pedig kitárulkozott előttük. Aztán „szinte naponta kaptam hol : 5 egyiküktől, hol másikuktól a biztató szavakat, s én megint a régi lettem”. Azóta el- ír ; fogadták egy újítását, s érzi, hogy megváltozott körülötte a légkör. Lehet, hogy látszólag hétköznapinak, akár mindennapinak tűnik a dolog, de va- ; í lójában nem az. Arról van szó, hogy a pártszervezet felismerte, hogy egyik munka- 5 társuknak erőt kell adni ahhoz, hogy visszaváltozzék, hogy munkáját kiegyensú- ■ lyozottan végezze a következőkben. S az is lényeges, hogy a pártvezetőség nem - jí tetszelgett a békebíró szerepében, hanem csendesen, ugyanakkor meggyőzően I beszélt a fiatalemberrel - és főnökével is - a néhány évvel ezelőtt történtekről, az j azt követő következményekről, de a jelent és a jövőt is ecsetelte annak minden I lehetőségével együtt. érdezhetné bárki, hogy vajon feladata-e a pártalapszervezetnek, a , pártvezetőségnek - rossz kifejezéssel élve - a sértett dolgozók leiké- nek ápolása. Azt hiszem, ebben a formában feltétlenül, hiszen * amennyiben a fiatalember, legalább annyira az üzem érdekében tét- - tek, megszüntettek egy feszültséget, nem hagytak elherdálódni egy tehetséges fiatalt. Nem hagyták a dolgokat az önmaguk alakította me­derben csordogálni, s társadalmi jelenségre sem fogták a kialakult helyzetet. ,s Mertek kezdeményezni, s önállóan oldották meg a problémát - nyilván sokak örö- ?, mére. Nem választották a kényelmes „megoldást”, a felfelé mutogatást, melyet így * bírál a tavaly novemberi párthatározat: „nálunk minden rendben, de fent minden rossz”, azaz ezzel a mentalitással egyenesen szembe néztek. S a kollektív sirán­kozás helyett nem csupán egy embert „mentettek meg”, hanem megjavították a környezetében dolgozók hangulatát, ezzel együtt munkakedvük is változott. És nem kétséges, hogy mindez hatással van az eredményekre is.- hm ­Az adóreformról - vállalatvezetőknek A Magyar Kereskedelmi Kamara Dél­dunántúli Bizottsága Tolna Megyei El­nöksége meghívására több mint 30, a Kamara tagjai közé tartozó vállalat veze­tője jelent meg tegnap délelőtt a Tolna Megyei Tejipari Vállalat tanácstermében. Először a vendéglátó, Bucsi Elek igazga­tó ismertette röviden a Tejipari Vállalat el­múlt évi eredményeit, majd Kékesi János, az MKK közgazdasági osztályának veze­tője tartott előadást „Tájékoztató a nép­gazdaság jelenlegi helyzetéről, a szabá­lyozásban várható és aktuális változá­sokról, kiemelten a hozzáadottérték-adó és a személyi jövedelem-adó 1988. évi bevezetéséről”. Gazdasági helyzetünkről szólva Kéke­si János elmondta, hogy az erőfeszíté­sek nem hozták meg a várt hatást, ezért további intézkedésekre lesz szükség. Még nagyon sok részletkérdés tisztá­zásra vár, de előkészítés alatt van a jövő év elején bevezetésre kerülő hozzáadott­érték-adó rendszer, amely az eddig jó­részt a termelés szférájában megjelenő . adókat a fogyasztás szférájába teszi át. A személyi jövedelem-adó pedig a jövedelmek egységes adóztatását cé­lozza, függetlenül attól, hogy az adóalany jövedelme melyik részt milyen munkával, a gazdaság melyik szektorában realizál­ta. Elutazott hazánkból Kim Bök Szín Kedden efutazott hazánkból Kim Bök Szin, a KNDK Minisztertanácsának el­nökhelyettese, a magyar-koreai gazda­sági és tudományos-műszaki konzultatív kormányközi bizottság koreai tagozatá­nak elnöke, aki március 26. és 30. között részt vett a bizottság VII. ülésszakán. A vendéget a Ferihegyi repülőtéren Czinege Lajos miniszterelnök-helyettes, a bizottság magyar társelnöke búcsúz­tatta, jelen volt Ju Jong Goi, a KNDK bu­dapesti nagykövete. Szovjet-brit megállapodások Összefoglaló Gorbacsov és Thatcher tárgyalásairól A szovjet-brit együttműködésről Irt alá megállapodásokat kedden a moszkvai Kremlben Eduard Sevardnadze szovjet és Geoffrey Howe brit külügyminiszter. Az ünnepélyes aláíráson jelen volt Mihail Gorbacsov az SZKP KB főtitkára, Marga­ret Thatcher brit és Nyikolaj Rizskov szovjet miniszterelnök. A két ország külügyminiszterei kézje­gyükkel látták el a Szovjetunió és Nagy- Britannia űrkutatási együttműködéséről szóló, valamint a Kreml és a londoni mi­niszterelnöki hivatal közötti közvetlen hír­közlési összeköttetés fejlesztését elő­irányzó kormánymegállapodásokat. Eduard Sevardnadze és Geoffrey Howe aláírt egy memorandumot is, amely a két ország kormányainak kölcsönös egyet­értését rögzíti a tájékoztatási, kulturális és oktatási együttműködés új irányait il­letően. A két kormány a külügyminiszte­rek aláírásával hitelesített megállapo­dásban rögzítette, hogy Moszkvában il­letve Londonban kölcsönösen területet biztosítanak a két ország új nagykövet­ségi épületeinek. Nyikolaj Rizskov, az SZKP KB PB tagja, a Szovjetunió Minisztertanácsának elnö­ke kedden a Kremlben megbeszélést folytatott Margaret Thatcher brit kor- mányfőyel, aki szombat óta tartózkodik hivatalos látogatáson a Szovjetunióban. M. Lengyel László, az MTI tudósítója jelenti: A fegyverkezési hajsza megszünteté­sének lehetősége - egy mondatban így foglalható össze Mihail Gorbacsov és Margaret Thatcher hétfői megbeszélé­seinek központi témája. Az SZKP vezető­je és a brit kormányfő találkozójukon mintegy négy órán keresztül tárgyaltak a (Folytatás a 2. oldalon.) Lázár György felavatta a TVK lineáris polietiléngyárát A leninvárosi Tiszai Vegyi Kombinát­ban Lázár György, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Minisztertanács elnöke kedden ünnepélyes külsőségek közepette felavatta a nagyüzem új létesít­ményét, a lineáris polietiléngyárat. Az új gyárat a magyar beruházási gya­korlatban rendkívülinek számító mun­kaütemben, az eredetileg tervezett 35 hónappal szemben 28 hónap alatt, a költségelőirányzat betartásával készült el. A beruházás megvalósításában részt vevő hazai vállalatok Közül a legjelentő­sebb munkálatokat a többi között a Ve­gyiműveket Építő és Szerelő Vállalat (Ve- gyépszer), a 31. sz. Állami Építőipari Vál­lalat, valamint a Gyár- és Gépszerelő Vál­lalat végezte. Az itt készülő lineáris polie­tilén kedvezőbb fizikai tulajdonságokkal rendelkezik a hagyományos polietilén­nél, alkalmazása gazdaságosabb, s az új gyár termékei mind a csomagolástechni­kában, mind a műszaki alkalmazás terü­letén szélesítik a választékot. Az évi 140 ezer tonna kiváló minőségű termék a hazai felhasználás mellett tőkés orszá­gokba is előnyösen exportálható. Ezután Lázár György avatóbeszédé­ben tolmácsolta a Tiszai Vegyi Kombinát dolgozóinak Kádár János, az MSZMP fő­titkára és a Minisztertanács üdvözletét, s elismeréssel szólt a munkában részt ve­vő hazai és külföldi vállalatok kitűnő együttműködéséről. Elsősorban ennek köszönhető - hangsúlyozta a többi közt -, hogy a beruházás a tervezettnél gyor­sabban és alacsonyabb költséggel való­sult meg. A mai gyáravatás iparpolitikai esemény hazánkban, annál is inkább, mert az új lineáris polietiléngyár évente három és fél milliard íoiinttal javítja az ország devizamérlegét. Az alapanyagokat a szabáshoz ké­szítik elő Ezeket a dzsekiket, kabátokat a Szovjetunióba szállítják Szekszárdi Szabó Szövetkezet Sportruhák; kosztümök és szoknyák nyos szövetkezeti felépítés helyett úgy­nevezett team-rendszert hoztak létre. A team-ek, azaz munkacsoportok irányít­ják a termelést a gyártás-előkészítéstől egészen a készáru kiszállításáig. A négy team mindegyikében gyártás­előkészítők, termelésirányítók, kereske­dők és anyag-áruforgalmi szakemberek dolgoznak. A szervezeti váltás mellett változtattak termékszerkezetén is. Korábban a ter­melés 80 százalékát kitevő múbőrter- mék helyett többféle és fajta ruha gyártá­sára álltai át. A bébiruháktól a felső konfekcióig sokféle ruhanemű szerepel választékukban. Mindezek mellett az in­tenzív piackutatást is megkezdték. Gyárt­mányaikat exportálják: a Szovjetunióba, Csehszlovákiába, az NDK-ba, valamint az NSZK-ba, az USA-ba, Svédországba, Franciaországba, a Benelux-államokba és Svájcba. A külföldi partnerkapcsola­tok mellett a szabó szövetkezet kooperá­ciós tevékenységet is folytat mind külföl­dön, mind belföldön. Törökország és Vietnam mellett az idén Szovjetunióban szeretnének egy közös üzemet létrehoz­ni. A hazai vásárlók is szívesen viselik a szövetkezetben készült ruhadarabokat. Évente mintegy 820 mintadarabot ter­veznek a saját laboratóriumukban. Az el­ső negyedévben a szövetkezet a múlt évihez viszonyítva mintegy 15 millió fo­rinttal többet exportált. A Szekszárdi Szabó Szövetkezet négy éve új szervezeti felépítésben működik. Csökkentették az adminisztratív munka­körben dolgozók létszámát, s hagyomá­A saját laboratóriumban évente mintegy 800 modelt terveznek

Next

/
Oldalképek
Tartalom