Tolna Megyei Népújság, 1987. március (37. évfolyam, 51-75. szám)

1987-03-02 / 51. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! Z MSZMP TOLNA MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJ, TOLNA MEGYEI MA Szakadnak 1987. március 2. a pincék HÉTFŐ Szekszárdon XXXVII. évfolyam, 51. szám (3. oldal) ÁRA: 1,80 Ft ■ - ; 4 • ­s .................. . Mi a munka mércéje? szocialista társadalomban minden dolgozónak joga van arra, hogy egyenlő munkáért egyenlő bért kapjon. Ne legyen - azonos munka esetén - bérben különbség nő és férfi, öreg és fiatal, fehér és fekete között. Ezt ma is természetes dolognak tartjuk, de az elv most már ki­csit mást jelent. Felvetődik például a kérdés, hogy eltérő munkakörül­mények között végzett azonos munkáért vajon azonos bér jár-e. Hi­szen a munkakörülmények eltéréseit a bérben érzékeltetni kell. Napjainkban, amikor a vállalati bérszínvonal és ennek emelési lehetősége függ a vállalat jövedelmezőségétől, gondot jelent az is, hogy az eredményeseb­ben gazdálkodó vállalatnál elvileg ugyanolyan munkáért többet adnak, a gondok­kal bajlódóknál kevesebbet. Hol itt az igazság? Mi jelenti két munka „egyenlősé­gét”? Az erőkifejtés, a fizikai, idegrendszeri igénybevéitel azonossága? Vagy talán az előállított új érték azonossága? Mi a munka mércéje: a munkaidő, az erőfeszí­tés, az igénybevétel vagy az eredmény? És melyik eredményt vegyük alapul? Az egyéni vagy a kollektív eredményt? Mai felfogásunk szerint áru- és pénzviszonyok között az eredmény: kollektív, vállalati eredmény, amely teljes pontossággal nem bontható vissza egy-egy em­ber teljesítményére. A munka szerinti elosztás elvét már vállalati szintre is alkal­mazni kívánjuk: amelyik vállalat - létszámához és eszközállományához képest - nagyobb mértékben járul hozzá a nemzeti jövedelem termeléséhez, az rendelkez­zék több lehetőséggel személyi jövedelem növelésére, a kapacitás bővítésére, a műszaki fejlesztésre. Évtizedek óta hangsúlyozzuk, hogy csak egyenlő munkáért jár egyenlő bér, különböző munkáért nem. Harcolunk a „kispolgári egyenlősdi” ellen, mert ez gyengíti a dolgozók anyagi érdekeltségét, sérti igazságérzetüket. A szocialista egyenlőségnek nem az egyenlő elosztás a lényege, hanem az, hogy minden dol­gozó megszabaduljon a kizsákmányolástól, azonos legyen a termelési eszközök­höz való viszonya, mindenkinek egyformán kötelességévé váljon a munka. A munkadíjazásban az egyenlőség: mérceegyelőség. Mindenkit azonos mércével kell mérni, hogy a különbségek világossá váljanak. Aki nagyobb mértékben járul hozzá a javak termeléséhez, a nemzeti jövedelem előállításához, az ebből na­gyobb mértéken is részesedjék. Amióta általános lett nálunk a folyamatos ár- és bérszínvonal-emelkedés, az „egyenlő munkáért egyenlő bért” követelménye máshogyan is megfogalmazó­dik. Úgy mondhatnám: nemcsak térben, hanem időben is. Ha valaki ugyanott, ugyanannyit, ugyanolyan eredménnyel dolgozik, mint tavaly, béremelésben csak méltányosságból, jóindulatból részesedik, vagy sehogy. Azonos munkáért azonos bér jár, s ő bizony nem csinál most se többet, se kevesebbet. Akkor is jó könyvelő volt, most is. Csakhogy a reálbére néhány év alatt hét százalékkal csök­kent. Lehet-e az elvet „idődimenzióban” és reálértelmezésben (vásárlóerőként) felfogni? Ha romlanak az ország cserearányai, kell-e romolnia a dolgozó „cserearányainak”? Úgy tűnik, igen. Lényegesen többet, jobban kell ma dolgoz­nunk azért, hogy ugyanazon a szinten maradhassunk, mint régebben. Végéem- kázunk, taxizunk, maszekolunk, túlórázunk szertelenül. Kialakult a „több mun­káért azonos reálbért” elve, de főként gyakorlata. Nem fér ez bele a szocializmus ideológiájába. Ha pedig valami nem fér bele az eszmerendszerbe, akkor jön ma­gyarázatként a „helyzet” amely mindig fokozódik, a „helyzet", amely tőlünk füg­getlen tényezők eredménye. „Különböző munkáért különböző bért” - így is meg lehetne fogalmazni a bérezés igazságosságának tételét. És úgy is, hogy „egyenlő bérért egyenlő munkát”. Mindenki termelje meg azt a pénzt, amit kap. A munka szerinti elosztás elve csak az elosztás szerinti munka elvével együtt igaz, és azzal az elvvel, hogy mindenki tartozik képességei szerint dolgozni. Mindezek az igazságok csak akkor konkrét igazságok, ha helyes kereseti arányok mellett valósulnak meg. Azt egyelőre nem tudjuk jól megfogalmazni, melyek a „helyes kereseti arányok” jellemzői. De a hozzájuk való közelítés könnyen felismerhető néhány kétségtelen jelből. Ilyenek: a korábbinál jobban szolgálják a munkaerő szükséglet szerinti elhelyezését; erősebben ösztönöznek a nagyobb mennyiségi és minőségi teljesítményre, ezen belül a termelési, a tech­nológiai, a minőségi és a munkarendi fegyelemre, az anyag- és energia-megtaka­rításokra, az állagmegóvásra stb.; a kereseti arányok jobban szolgálják az elosz­tás „igazságosságát”, jobban megfelelnek az emberek általános munkaértékelé­sének; nagyobb segítséget nyújtanak a dolgozók nevelésében, tudatalakitásá- ban, értékrendjük formálásában; egyértelműbben szolgálják a társadalom egy­ségét, belső békéjét, konszolidáltságát. Az „egyenlő munkáért egyenlő bért” elve általános igénnyé vált napjainkban annak hatására, hogy a kisvállalkozásokban ugyanazért a teljesítményért többet fizetnek, mint az állami vállalatban főmunkaidőben. Ez egyébként természetes is, hiszen a túlmunka mindig is túl volt fizetve 25,50, illetve 100 százalékkal. A több­letmunka díjának konkurrálnia kell a hét végi maszekbrigádokban elérhető óra­díjjal. A kilencedik és a tizedik órára nem vonatkozhat a béregyenlőség elve, mivel itt olyan nagy a szabadidő-áldozat, hogy ezt mindenképpen ellentételezni kell. A kisvállalkozásokban végzett túlmunka díja azért is magasabb a szocialista szék-, torban főmunkaidőben elérhető munkadijnál, mert ebben van egy kicsi vállalko­zói haszon, kockázatfedezeti rész. Arra persze lehet törekedni, hogy azonos jelle­gű és mértékű túlmunka díja a nagyüzemben és a kisvállalkozásban egymáshoz közeli legyen. A nagyüzemben pedig abba kell hagyni egyes dolgozócsoportok „kiemelt kezelését”. Égnek állt a hajuk a vállalati vezetőknek, amikor megkapták az irányel­veket: a bérfejlesztéskor előnyben kell részesíteni a pályakezdő fiatalokat, a nő­ket, az alsó tarifahatárhoz közelieket, a többszakmásokat, a többműszakosokat, az alkotó műszakiakat. A vállalat pedig a kiemelt kezelést nem alkalmazza. Ha van pénze, inkább nivellál: nagyobb emelést ad azoknak, akik saját kategóriájukban - és nem munkájukhoz képest - alacsony beállásúak. ok feltétele van az „egyenlő munkáért egyenlő bért” elve érvényesülé­sének, így a kiegyensúlyozott munkaerőhelyzet, a vállalatok, vállalko­zások nagyjából azonos jövedelmezőségi szintje, adóterhelése, köz­teherviselése. De feltétel az is, hogy a mindenki számára iga­zságosnak tartott elvet a mai helyzethez igazodó tartalommal töltsük ki és ne engedjük, hogy pusztán jelszó maradjon, dr. PIRÍTYI OTTÓ Gorbacsov nyilatkozata Kössenek egyezményt külön az európai közepes hatótávolságú rakétákról A Szovjetunió indítványozza, hogy kössenek haladéktalanul egyezményt külön az európai közepes hatótávolságú rakétákról - jelentette be Mihail Gorba­csov, az SZKP KB főtitkára szombaton este Moszkvában közzétett nyilatkozatá­ban. Egyúttal közölte, hogy az erre vonat­kozó javaslatokat előterjesztik a genfi szovjet-amerikai tárgyalásokon. Mihail Gorbacsov a szovjet vezetés nevében ki­jelentette: „A Szovjetunió javasolja, hogy az Európában lévő közepes hatótávolsá­gú rakéták problémáját emeljék ki a kér­dések összességéből, kössenek külön megállapodást róla, mégpedig haladék­talanul. Ilyen lépésnek nem csupán alap­ja van meg, hanem megvan hozzá a gya­korlatilag kész egyezmény is. Reykjavík- ban megegyezés jött létre arról, hogy a Szovjetunió és az Egyesült Államok a kö­vetkező öt évben felszámolja Európában állomásozó közepes hatótávolságú ra­kétáit. Ugyanezen idő alatt száz robba­nótöltetre csökkentik a Szovjetunió ázsiai területén az e kategóriába tartozó szovjet rakéták célbajuttató kapacitását olyan értelmezéssel, hogy az Egyesült Államok ugyanennyi közép-hatótávolsá­gú rakéta robbanótöltetet hagyhat a ma­ga területén. Amint megtörténik az Euró­pában állomásozó szovjet és amerikai közepes hatótávolságú rakéták felszá­molására vonatkozó egyezmény aláírá­sa, a Szovjetunió az NDK-ból és Cseh­szlovákiából - e két ország kormányával való egyeztetés alapján - kivonja meg­növelt hatótávolságú harcászati-hadmű­veleti rakétáit, amelyeket a Pershing-2- es rakéták és a manőverező robotrepü­lőgépek nyugat-európai telepítésére vá­laszul helyeztek el. Ami az egyéb harcá­szati-hadműveleti rendeltetésű rakétákat illeti, készek vagyunk azonnal tárgyalá­sokat kezdeni számuk csökkentése és teljes felszámolásuk céljából.” Befejeződött a szovjet szakszervezeti kongresszus A szovjet szakszervezeti kongresszus szombati zárónapján befejeződött a be­számolók feletti vita. A plenáris üléseken az öt nap alatt 57- en, a szekciókban több mint 150-en kap­tak szót. Kivétel nélkül mindenki tett bírá­ló megjegyzéseket a szakszervezeti ve­zető szervek munkájával, az egész szer­vezet munkastílusával és munkamód­szereivel kapcsolatban. Szinte kivétel nélkül mindenki beszélt arról, hogy erősíteni kell a dolgozók ér­dekeinek és jogainak védelmét. A szakszervezetek nem engedhetik meg, hogy a gazdaságfejlesztés folya­matában a szociális programok háttérbe szoruljanak, amint ez korábban gyakorta előfordult. A kongresszus egyhangúlag elfogadta az új szerkesztésű szervezeti szabályzatot, amely először határozza meg a szakszervezeteknek, mint „a szov­jet társadalom politikai rendszere és a nép szocialista önigazgatása egyik leg­fontosabb elemének” szerepét. Küldöttgyűlés Dunaföldváron Az első takarékszövetkezet 30. gazdasági éve Küldöttgyűlést tartottak a Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezetben. A pártszékházban megjelent meghívotta­kat - köztük Kálmán Gyula Meszöv-elnö- köt és Petrovics Józsefnét, a dunaföldvá- ri pártbizottság titkárát - Dull Béláné, a takarékszövetkezet igazgatóságának tagja köszöntötte, majd Pintér György el­nök ismertette az igazgatóság beszámo­lóját az 1986-os év munkájáról és az 1987-es célkitűzésekről.- Az országban annak idején elsőként alakult takarékszövetkezet immár 30. gazdasági évét hagyta maga mögött. Ezen időszak alatt évről évre dinamikus fejlődést sikerült elérnünk, az elmúlt gaz­dasági év is kiemelkedő eredményeket hozott - kezdte beszámolóját Pintér György. A szövetkezet első számú tevékenysé­ge a betétgyűjtés. E területen az elmúlt év volt a legeredményesebb a fennállás óta. A működési körzet egy lakosára jutó betétállomány több, mint 11 ezer forint. A továbbiakban az elnök részleteseb­ben szólt az egyes betéti formák alakulá­sáról, majd áttért a kölcsönágazat ismer­tetésére. Az összes kölcsönfolyósítás 57,4 százaléka építési és termelési célra történt. A 38 új lakás építésére nyújtott kölcsönnel hozzájárultak a lakásprog­ram sikeréhez. Az egyéb tevékenységek között legje­lentősebb a megbízás alapján történő mezőgazdasági és felvásárlási árak kifi­zetése. Foglalkozik a szövetkezet többek között áramdíjak és biztosítási díjak be­szedésével is. Az egyéb tevékenységek összességében eredményesek voltak, bár a jutalék e tevékenységek munkaigé­nyével nem áll arányban - mondta az el­nök. A takarékszövetkezet gazdálkodásá­nak fokmérőjéről, a nyereségről szólva Pintér György elmondta, hogy az a tervet meghaladóan több mint 11 millió forint volt, mely eredmény elsősorban a kedve­ző betétállomány-alakulásnak köszön­hető. 1987-ben a szövetkezet nem írja elő kölcsönfelvételnél a kötelező tagsági vi­szonyt. Ennek ellenére előirányozták a taglét­szám és a részjegyalap növelését. A ter­vek között szerepel az elektronikus könyvelés bevezetése, Pakson pedig egy új szolgáltató egység létesítése is. Pintér György végül az igazgatóság nevében megköszönte a dolgozóknak, a választott testületek tagjainak a jó mun­kát, a Szövosz, a megyei szövetség és egyéb szervek támogatását. A küldöttgyűlés további részében Zse- beházy András, a felügyelő bizottság el­nöke tartott beszámolót a választott tes­tületek munkájáról, az év során végzett ellenőrzésekről, a mérleg felülvizsgálatá­ról.-ri-gk­Pintér György az igazgatóság beszámolóját ismerteti A szövetkezet tagsága

Next

/
Oldalképek
Tartalom