Tolna Megyei Népújság, 1986. október (36. évfolyam, 231-257. szám)

1986-10-14 / 242. szám

OKTÓBER 14 KEDD Névnap: Helén A Nap kél 6.00 - nyugszik 17.01 órakor A Hold kél 15.59 - nyugszik 1.47 órakor Kilencven éve, 1896. október 14-én tartatta első előadását a Kecskeméti Színház, melynek épülete Ferdinand Fellner és Hermann Helmer bécsi építészek tervei alapján készült. Derült idő A várható időjárás ma estig: továbbra is általában derült, száraz idő lesz, napközben többfelé élénk széllel.A legma­gasabb nappali hőmérséklet 16 és 20 fok között várható. Távolabbi kilátások szerdától szombatig: az időszak nagy részén túlnyomóan napos, száraz időre lehet számí­tani, csütörtökön átmeneti felhősödés várható, de csapadék akkor sem valószínű. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 2 és 7 fok között várható, né­hány helyen lehet gyenge talaj menti fagy. A legmagasabb nappali hőmérsék­let 15 és 20 fok között lesz. Jelentős mennyiségű (legalább 5 mm/nap) csapa­dék az ország területén nem várható.- AZ IFJÚ GÁRDA háromtusa orszá­gos versenyt az elmúlt hét végén rendez­ték meg Győrben, ahol remek Tolna me­gyei siker született. A megyénket képvi­selő Dombóvári Gőgös Ignác Gimnázium Orbán Edit, Bedő Éva, Mojzer Zsuzsa és Egyed Viktória összetételű női csapa­ta országos bajnok lett, míg egyéniben is első helyre került Orbán Edit. A bajnokok felkészítő tanára Boda István.- HOLLAND ES MAGYAR történelem- tanárok találkozója kezdődött hétfőn Bu­dapesten, az Országos Pedagógiai Inté­zetben. Az egyhetes tanácskozás-soro­zaton több mint félszáz szakember, hol­land és magyar középiskolai történelem- tanárok, valamint az utrechti, leideni egyetem és a hazai tudományegyetemek oktatói vesznek részt. A répcelaki Szénsavtermelő Válla­latnál töltik meg szén-dioxiddal a kis szifonpatronokat, a nagy palac­kokat, a tartálykocsikat, de gyárta­nak szárazjeget is. Legújabb termé­kük a nagyszifon, amely 20 liter szódavíz elkészítésére alkalmas. Az új termékükből már 20 ezret értéke­sítettek. Fényszedés Székesfehérváron Megkezdődött a fényszedés a Fe­jér Megyei Nyomdaipari Vállalat szé­kesfehérvári üzemében. A Linotype nyugatnémet cégtől vásárolt, hat egységből álló berendezéssel jelen­leg üzemi lapokat, prospektusokat, kereskedelmi nyomtatványokat állí­tanak elő fényszedéssel és elkészült az első, 600 kéziratoldalnyi könyv is, egy világbanki kézikönyv a Magyar Kereskedelmi Kamara számára. A későbbiekben ezzel az eljárással ké­szül a Heti Világgazdaság, és rátér­nek a megyei napilap fényszedéses előállítására is. A fényszedés beve­zetésével fokozatosan tízszeresére növelhetik a szövegelőállítási kapa­citást a Fejér Megyei Nyomdaipari Vállalatnál.- ALAPFOKÚ ifjúsági klubvezetői tan­folyamot tartottak nemrég a dombori KISZ-léborban. A Tolna megye különbö­ző településeiről érkezett résztvevők a klubvezetés elméleti és gyakorlati kérdé­seit dolgozták fel.- A MEGYEI KÖZÉPISKOLAI rétegta­nácsok és a középfokú oktatási intézmé­nyek KISZ-bizottságainak titkárai há­romnapos értekezletet tartottak Dombo- riban. A résztvevők megvitatták az okta­tási törvényből adódó KISZ-feladatokat, valamint a rétegtanácsok hatás- és jog­körét.- TOTÓTÁJÉKOZTATÓ. ASportfogadási és Lottóigazgatóság közlése szerint a 41. heti to­tónyeremények az illeték levonása után a követ­kezők: 13 plusz 1 találatos szelvény 58 darab, nyereményük egyenként 103 336 forint, 13 talá­latos szelvény 97 darab, nyereményük egyen­ként 38 228 forint, 12 találatos szelvény 2852 da­rab, nyereményük egyenként 1385 forint, 11 ta­lálatos szelvény 24 497 darab, nyereményük egyenként 161 forint, 10 találatos szelvény 122 233 darab, nyereményük egyenként 48 fo­rint. A13 plusz 1 találatos szelvények közül a 15- ös számú mérkőzést, amely az ismét 13 plusz 2 akciónak megfelelően plusz két találatnak szá­mit, 23 fogadó találta el. Nyereményük egyen­ként - a külön jutalommal együtt -146 814 forint. OLVASTAM Értékek Tolna megye természeti értékei között kétségkívül előkelő helyet foglal el a gemenci erdő. Nem véletlen tehát az a nagy érdeklődés, ami megnyilvánul irán­ta. Átlagosan kétszázan látogatják naponta ezt a területet - olvastam tegnapi lapszámunkban. Ez a vonzerő valószínűleg mindaddig megmarad, ameddig úgy óvják állapo­tát, vigyáznak tisztaságára, mint manapság. Sajnos, nem egy helyen találkozha­tunk azonban ellenpéldával is - eldobott papírdarabok, műanyag flakonok jelzik a „természetkedvelők’’ útját. Van még tehát tennivalónk ezen a téren, és bizonyára eltart egy ideig, míg mindannyian megtanuljuk értékelni az erdők szépségét, háborítatlan nyugalmát. Többek között erre is lehetőséget adnak azok a szervezett kirándulások, me­lyek a velünk élő természetet mutatják meg az érdeklődőknek.-szeri­Szőlő, alma, paprika Dolgozó diákok A szekszárdi vendéglátóipari szakközépiskola tanulói szőlőt szüretelnek Az általános és középiskolások szor­galmi időben végzett mezőgazdasági munkája már évek óta bevált gyakorlat Tolna megyében. Idén huszonhárom nagyüzem, téesz, és állami gazdaság kérte a legfiatalabb korosztály őszi fog­lalkoztatását. A lehetőséggel 63 alap- és középfokú oktatási intézmény, valamint egy főiskola élt, és mintegy 14 ezer tanuló vehetett részt elsősorban a szőlőszüretelésben, majd egyéb gyümölcs-, illetve paprika- szedésben. A diákok tevékenysége ille­tékesek egybehangzó véleménye szerint nagymértékben elősegítette a gyors és veszteségmentes betakarítást, éppen ezért a jövőben is számítanak erre a se­gítségre. Közlekedési balesetek Az elmúlt héten 15 sérüléses balesetet jelentettek a főkapitányság központi ügyeletére, amelyek'közül kettő halálos kimenetelű volt, nyolc súlyos, hat könnyű sérüléssel végződött. Két személy életét vesztette, nyolc súlyos, hat pedig könyű sérülést szenvedett. A balesetek többsége figyelmetlenség és elsőbbség meg nem adása miatt tör­tént. Otóber 10-én 16,10 órakor Bölcskén, a Szabadság tér 1. sz. ház előtt Balogh György Bölcske, Esze T. u. 4. sz. alatti la­kos, 7 éves tanuló személyautó és kuko­ricaszárral megrakott jármű mögül akart az úttesten átmenni, és Kiss Lajos Bölcs­ke, Havasi u. 8. sz. alatti lakos MX 56-63 rendszámú motorkerékpárjával elütötte. A gyermek olyan súlyos sérülést szenve­dett, hogy kórházba szállítás után meg­halt. Október 11-én 10,15 órakor Pörbö- lyön, a Bajai u. 84. sz. ház előtt Ignácz Fe­renc az IV 69-48 rendszámú személy- gépkocsijával lakásának kapujától úgy tolatott az 55. sz. főútvonalra, hogy ösz- szeütközött az ott MZ 16-56 rendszámú motorkerékpárjával közlekedő Horváth István Alsónyék, Rákóczi u. 39. sz. alatti lakossal. A motorkerékpár vezetője, vala­mint utasa Balogh József Alsónyék, Rá­kóczi u. 38. sz. lakos súlyos sérülést szenvedett. A balesetek körülményeinek vizsgála­tát a rendőrség szakértők bevonásával folytatja. A múlt héten az igazságügyi és a rendőri szervek ittas járművezetés miatt 18 vezetői engedélyt vontak be. Anyakönyvi hírek A bonyhádi anyakönyvekbe szeptember hónap­ban a következő eseményeket jegyezték be: Születés: Bachusz Dénes, Fehérvári Olga, Köte­les Gábor, Kertész Bálint, Vincze Balázs, Pfeifer Eri­ka, Horváth Dóra, Boros Klaudia, Ledényi Péter, Mán- dity Csaba, Oláh Éva, Szigli Renáta, Boros Rózsa, Győrfi Hajnalka, Forray Csaba, Schumacher Tímea, Donáth Diána, Németh Orsolya. Házasságkötés: Zsédöly István és Lovász Ilona, Kovács Zoltán és Illés Erika, Handó Béla és Peszt Zsuzsanna, Boros János és Gazsi Ágnes, Nagy Jó­zsef és-Kerekes Márta, Molnár Zoltán és Illés Ildikó, Kónya Sándor József és Kresz Andrea, Eszlátyi Ist­ván és Meskó Zsuzsanna, Geisz Tibor és Illés Jolán, Balog Imre és Lovász Irén, Antal Gáspár és Sós Zsu­zsanna. Haláleset: Farnadi Jánosné sz. Takács Mária, Schenk Miklósné sz. Kiszler Margit, Fauszt Istvánné sz. Günther Anna, Bíró Jánsoné sz. Kalmár Irén, Guttyán Viimosné sz. Lamberti Teréz, Drun Henrik, Magyar Mártonné sz. Vaszari Terézia, Brachamer An­tal, Szakács Ignác. Ikarus-Volkswagen autóbusz Az Ikarus székesfehérvári gyárának kísérleti üze­méből hétfőn útnak indították az NSZK-beli Hanno­verbe az Ikarus-Volkswagen gyár között kialakult kooperációban készülő autóbuszok mintapéldányát. A Volkswagen alvázra és Ikarus karosszériára épített 6,7 méter hosszú, 26 személyes, turista kisbusz homlokfala követi a Volkswagen gyártmányokra jel­lemző vonalakat, lépcsőit az Ikarus autóbuszokhoz képest alacsonyabbra helyezték, belső terében pe­dig a szokásosnál több védő- és kapaszkodókorlá­tot helyeztek el. Barbárok Augusztus utolsó napjai óta áll a Sajtóház mellett egy, becsületka sz- szával felszerelt láda, amelyben la­punkat kínáljuk az erre járóknak. A pénzt be kell dobni a becsületkasz- szába és el lehet venni az aznapi Népújságot. Mind ez ideig semmi gondunk nem volt ezzel a Szekszárdon eled­dig szokatlan újságárusitási formá­val. Most vasárnap megdöbbentő esemény történt Tíz újságot valakik - ne legyenek nyugodtak, mert gyanítjuk, hogy kik - kivettek a ládából, összetépték és szétszórták azokat a Liszt Ferenc téren. Kérem szépen, ha valaki újságot lop a ládából, megértem - bár eled­dig erre nem volt példa -, hiszen vagy nincs pénze, vagy nincs apró­ja, viszont kíváncsi arra, hogy mi történt a nagyvilágban és szűkebb pátriánkban. De hogy azért vegye ki az újságo­kat, hogy összetépje és szétszórja, ezt csak egyféleképpen lehet minő­síteni: barbárság. Ezután se állítunk őröket a láda mellé, mi a becsületben bízunk, ami az emberek túlnyomó többségének alapvető jellemvonása. -igy­Színvonalasan...- Jó napot kívánok, Csapó Jenőt, a MÉ­SZÖV elnökhelyettesét keresem!- Tessék.- A múlt héten lezaj­lott szövetkezeti keres­kedelmi napok tapasztalatairól, első be­nyomásairól szeretnék érdeklődni.- Összességében a vártnál kedvezőbb eredményről számolhatunk be. Indulásnál talán kicsit sokat markol­tunk: a rendezvényben a megye tíz szö­vetkezete vett részt és törekedtünk arra, hogy ne csak a városokat községeket, de a kistelepüléseket is bevonjuk, az ott élők­nek olyan lehetőséget teremtsünk, ame­lyek hosszú távon még nem biztosítottak, így a megye településeinek kétharmadát sikerült szövetkezeteink révén elérnünk.- OLyan falvakat említett, amelyekben ma még az alapélelmiszer-ellátás is gondot jelent. Hozhat-e előrelépést számukra ez a kezdeményezés?- Ez az ötnapos vásár semmiképpen nem ad garanciát arra, hogy az alapellátás­ban esetenként előforduló hiányok meg­szűnnek, hiszen ezeknek más oka van. Mégis feltétlenül hozzá kell járulnia a kiste­lepülések választékosabb ellátásához. Ar­ra törekszünk, hogy ne kelljen egy évet vár­ni arra, hogy a napi cikkeken kívül más ter­mékekhez is hozzájussanak helyben, cé­lunk, hogy a szövetkezetek rendszeressé tegyék a ruházati és iparcikkek vásár­akcióit a periférikus településeken is.- Hogyan összegezhetnénk akkor a szövetkezeti kereskedelmi napok célját, hi­vatását?- Olyan partnereket szerettünk volna bevonni ebbe a rendezvénysorozatba, akiknek az áruit kevésbé ismerik a megyé­ben, így a korábbi szűkebb áruházi kap­csolatot kiszélesítettük a Fer, a Módi, az In- terfer kereskedelmi vállalattal, a Zala Bútor­gyárral, a Hunor Kesztyűgyárral, mindezt természetesen a megye nagykereskedel­mi vállalatainak közreműködése mellett. Ott, ahol lehetett, engedmény nyújtásával kötötték egybe a rendezvényt, de hangsú­lyozom, nem ez volt a fő cél.- Milyen forgalmat regisztráltak ez idő alatt?- Bár végleges forgalmi számaink nin­csenek, több tízmillióról beszélhetünk.- A sorozat melyik eseményeit emelné ki?- Külön szólni kell a Szekszárdon meg­rendezett kétnapos gasztronómiai bemu­tatóról és vásárról, itt bonyolítottuk le egyút­tal a szövetkezeti hidegkonyhai szakácsok megyei versenyét. A rendezvényhez kap­csolódott a KÖJÁL és a kórház egészség- nevelési tanácsadójának, valamint a Tolna Megyei Tejipari Vállalatnak kóstolóval egy­bekötött bemutatója, a korszerű táplálko­zás, egészséges életmód jegyében. A jövő emberei, a vendéglátóipari szakközépis­kola diákjai pedig a vendégek előtt készí­tették el azonnal fogyasztható ételekiet. Ide sorolnám még a Szekszárdi Borászati Kö­zös Vállalat kiállítását, ez a kulturált italfo­gyasztásra, tiltás helyett a mértékre és vá­lasztékra helyezte a hangsúlyt.- Érkeztek-e a- határainkon túlról részt vevő vendégek?- A csehszlovák galántai szövetkezet több helyütt tartott gasztronómiai bemuta­tót, Dunaszentgyörgyön, Dunakömlődön, Németkéren és Pakson ismerkedhettek meg a helyiek szlovák nemzeti ételekkel, specialitásokkal.- Folytatódik-e a sorozat jövőre?- A sikeren felbuzdulva szeretnénk a' következő évben is megszervezni. Felada­tunk azonban, hogy ne csak ebben az idő­szakban, hanem az év minden napján szín­vonalasabb munkát végezzünk, hogy a jelenleginél kedvezőbb képet kapjanak a vásárlók boltjainkban, vendéglátóegysé­geinkben.-takács­A SZÉKESFEHÉRVÁRI FEHÉRVÁR ÁRUHÁZBAN MOST 1^- 5000 Ft engedménnyel, OTP-re is vásárolhat 250 cm3-es ETZ Standard és 350 cm3-es Jawa motorkerékpárokat,- 816 Ft helyett 713 Ft-ért E 180-as kitűnő videokazettát,- 49 900 Ft-ért márkás képmagnót (285) NÉPÚJSÁG A Magyar Szocialista Munkáspárt Tolná Megyei Bizottságának lapja. - Főszerkesztő: FEJES ISTVÁN, főszerkesztő-helyettes: SZALAI JÁNOS. Szerkesztőség: Szekszárd, Liszt Ferenc tér 3. 7100. Telefon: 16-211. Sportrovat: 11-457. - Kiadja a Tolna Megyei Lapkiadó Vállalat, Szekszárd, Liszt Ferenc tér 3. Telefon: 16-211. Telex: 14-251. Postafiók: 71. - Felelős kiadó: DR. MURZSA ANDRÁS igazgató. - Készült: dms 7000 fényszedő rendszerrel. Saphir 96-os ofszet-rotációs géppel a Szekszárdi Nyomdában, Szekszárd, Széchenyi u. 46. Postacím: 7101 Szekszárd, telefon: 11-422. Felelős vezető: BENIZS SÁNDOR igazgató. - Terjeszti a Magyar Posta. - Előfizethető a hírlapkézbesítő postahivataloknál és kézbesítőknél. Előfizetési díj: egy hónapra 43,- Ft, negyedévre 129,- Ft, egy évre 516,- Ft. - Indexszám: 25069. ISSN 0133-0551. /

Next

/
Oldalképek
Tartalom