Tolna Megyei Népújság, 1986. október (36. évfolyam, 231-257. szám)

1986-10-01 / 231. szám

AZ MSZMP TOLNA MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA XXXVt évfolyam, 231. szám. ARA: IAO Ft R 5qjU 1986. október 1., szerda. Mai számiunkból A SZOCIALIZMUS MEGÚJULÁSÁNAK Útja (Xii.t (3. old.) KERESKEDELMI FEJLESZTÉSEK (5. old.) MA AVATJÁK A BOZSIK-STADIONT (6. old.) BANKREFORM ES KOCKÁZATI KÉSZSÉG (3. old.) Kádár János megbeszélése Alessandro Naftával j.f : Gyenes András munkalátogatása megyénkben Tájékoztató a negyei pártbizottságon Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt fő­titkára kedden délelőtt a Központi Bizottság székhá­zában megbeszélést folyta­tott Alessandro Naftával, az Olasz Kommunista Párt ha­zánkban tartózkodó főtitká­rával. A szívélyes, elvtársi lég­körű találkozón a két párt vezetői véleményt cseréltek a nemzetközi helyzet legfon­tosabb kérdéseiről, minde­nekelőtt az emberiség létét fenyegető veszélyek elhárí­tásának feladatairól. Sürget­ték a fegyverkezési verseny további kiszélesítésének megakadályozását, és állást foglaltak amellett, hogy a fegyverzetkorlátozás és a le­szerelés tétén mielőbb konk­rét megállapodások szüles­senek. Méltatták a Szovjet­unió, a szocialista országok ez irányú erőfeszítéseit, és üdvözöltek minden erre vo­natkozó konstruktív kezde­ményezést, bárkitől is szár­mazzék. Különösen nagyra értékelték a Szovjetunió egyoldalú döntését a nuk­leáris robbantások felfüg­gesztéséről. Megállapították, hogy a nemzetközi béke és bizton­ság szempontjából különös jelentősége van az összeuró­pai párbeszédnek, amelyet a helsinki folyamat keretében a résztvevő államok a fe­szültség és a bizalmatlanság csökkentéséért, az együtt­működés bővítéséért folytat­nak. Üdvözölték a stockhol­mi tanácskozás eredményes befejezését és kifejezték re­ményüket, hogy a november elején kezdődő bécsi utókon- ferencián lehetőség nyílik az enyhülés újabb területek­re való kiterjesztésére. •Kölcsönös egyetértésben nagyra értékelték a kommu­nisták, más baloldali erők, a különböző demokratikus szervezetek és a széles tár­sadalmi bázisra épülő hábo- rúellenes mozgalmak erőfe­szítéseit. Ezeket az erőket, szervezeteket és mozgalma­kat a jelenkor fontos ténye­zőinek tekintik. Állást fog­laltak a kommunista, a szo­cialista és a szociáldemok­rata pártok kapcsolatainak elmélyítése mellett, és sík- raszálJtak minden olyan erő szolidaritásáért, amely a békéért, a társadalmi hala­dásért, a népek szabadságá­ért és függetlenségéért küzd. Kádár János és Alessand­ro Natta kölcsönösen tájé­koztatta egymást az MSZiMP és az OKP helyzetéről, te­vékenységéről és időszerű feladatairól. Áttekintették a két párt közötti hagyomá­nyosan jó kapcsolatokat, és megelégedéssel állapították meg, hogy a magyar és az olasz kommunisták együtt­működése “eredményesen já­rul hozzá a két nép közötti barátság erősítéséhez, a két ország közötti kapcsolatok fejlődéséhez és az európai béke, a népek közötti ba­rátság ügyéhez. IA megbeszélésen részt vett Antonio Rubbi, az OKP ve­zetőségének tagja, a KB nemzetközi osztályának ve­zetője és Renaito Sandri, a KB tagja, valamint Gecse Attila, az IMSZMP KB kül­ügyi osztályának helyettes vezetője. • A találkozót követően Ká­dár János ebédet adott Ales­sandro Natta tiszteletére, amelyen magyar részről je­len volt Óvári Miklós, a Po­litikai Bizottság tagja, a Központi Bizottság titkára, Szűrös Mátyás, a KB titká­ra, és Gecse Attila, olasz részről az OKP főtitkárának kíséretében lévő Antonio Rubbi és Rena to Sandri. Tegnap délután Tolna me­gyébe érkezett Gyenes And­rás, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi El­lenőrző Bizottságának el­nöke. A vendéget a megyei párt- bizottság székháza előtt Péter Szigfrid, a megyei pártbizott­ság első titkára fogadta. Ezt követően tájékoztatta a megye lakosságának — ezen belül párttagságának han­gulatáról, a gazdasági hely­zetről és a pártélet kérdései­ről. A tájékoztatón jelen volt Pónya József, a párt Központi Bizottságának tag­ja, a Paksi Atomerőmű Vál­lalat vezérigazgatója, K. Papp József a KEB tagja, nyugal­mazott első titkár, Császár József, a megyei tanács el­nöke, a megyei pártbizottság titkárai Váradi László, Gyu- gyi János és Balogh István, a megyei pártbizottság fe­gyelmi bizottságának elnöke. Gyenes András munka- programja ma folytatódik. Losonczi Pál Borsodban Losonczi Pál, az MSZMP Politikai Bizottságának tag­ja, az Elnöki Tanács elnöke kedden Borsod-Abaúj-Zemp- lén megyébe érkezett. Mis­kolcon, a megyei pártbizott­ság székházában a vendéget Fejti György első titkár és Ladányi József, a megyei ta­nács elnöke fogadta, és tájé­koztatta a terület helyzeté­ről. A tájékoztatást köve­tően Losonczi Pál Szerencsre utazott. Októ ber_ 11—12^ Reykjavik Gorbacsov—Reagan találkozó Megállapodás született arról, hogy Mi­hail Gorbacsov, az SZKP KB főtitkára és Ronald Reagan, az Egyesült Államok el­nöke október 11—I2-én Reykjavikban, Iz- land fővárosában találkozót tart — jelen­tette kedden a ITASZSZ szovjet hírügy­nökség. A találkozót Mihail Gorbacsov javasol­ta, s Ronald Reagan a javaslatot elfogad­ta. A reykjaviki találkozó része azoknak az előkészületeknek, amelyek Mihail Gorba­csov Egyesült Államokban teendő látoga­tását szolgálják. lEz utóbbiról a felek 1985 novemberében (Genfben állapodtak meg. A Szovjetunió és az . Egyesült Államok hálásak az izlandi kormánynak, hogy kész a reykjaviki találkozó megrendezésére — tette hozzá a ÍTASZSZ. Lázár György befelezte belgiumi látogatásét Kedden, hivatalos belgiumi látogatásának második nap­ján Lázár György miniszter- elnököt 10 órakor a brüsszeli királyi palotában audiencián fogadta Baudouin belga ki­rály. Ezt követően a magyar mi­niszterelnök és felesége H. Brouhon brüsszeli polgár- mesterrel találkozott. A vi­lághírű Grand-Place-on. a főváros gyönyörű főterén emelkedő nagyon szép gó­tikus városházát ez alkalom­ból magyar és belga nemzeti zászlókkal lobogózták fel. Á polgármester bemutatta a magyar kormányfőnek he­lyetteseit, a kollégium és a fővárosi tanács tagjait, majd rövid üdvözlő beszédet mon­dott. Emlékeztetett rá, hogy a belga—magyar kapcsolat tok keretében külön fejezete van Brüsszel és Budapest jó viszonyának, amelyet hnind elődei, mind pedig ő szívesen ápol és örömmel ad tovább. Lázár György válaszában utalt rá, hogy Baudouin ki­rály bátorította a két ország vezetőinek törekvését a ma­gyar-belga kapcsolatok el­mélyítésére és intenzívebbé tételére. Lázár György kormányfőt fogadta (Baudouin belga ki­rály. ,A képen: a két politi­kus » találkozó után. (Telefotó) Ezután a polgármester ké­résére a miniszterelnök a vá­ros aranykönyvébe tett be­jegyzést. A városházáról a vendé­gek Brüsszel híres szépmű­vészeti múzeumának régi képtárát tekintették meg H. Pauwels, a múzeum főigaz­gatója kíséretében. A délelőtti program azzal a díszebéddel zárult, amelyet Herman de Croo közlekedési és külkereskedelmi minisz­ter adott Lázár György, va­lamint a magyar miniszter- elnök kíséretében lévő ál­lamférfiak tiszteletére az Egmont-palotában. Lázár Györgynét Wilfried Martens belga miniszter- elnök felesége a brüsszeli Grand-Place-on, a nevezetes Hattyú-ház éttermében látta vendégül. Innen a magyar miniszterelnök felesége Waterloo-ba ment, ahol az egykori csatamező melletti emlékmúzeumot ' tekintette meg. A Minisztertanács elnöke délután találkozott a magyar kolónia tagjaival, ezt köve­tően a belga gazdasági élet­ben fontos szerepet játszó Albert herceggel tárgyalt. Este újabb rövid megbe­szélést folytatott vendéglá­tójával, Wilfried Martens miniszterelnökkel, majd lá­togatását befejezve, hazauta­zott. Tanácskozás az ifjúság hazafias, honvédelmi neveléséiül A KISZ Központi Bizott­ságának meghívására szep­tember 28—30. között ha­zánkban tanácskoztak a szo­cialista országok ifjúsági szervezeteinek ‘küldöttségei. A Központi Bizottsági titká­rok vezette delegációk véle­ményt cseréltek az ifjúság hazafias, honvédelmi neve­lésének és szövetségeik együttműködésének időszerű kérdéseiről, valamint a fegy­veres testületekben tevé­kenykedő ifjúsági szervezetek feladatairól. A külföldi vendégek -meg­tekintették a fegyveres fia­talok első országos találkozó­jának rendezvényeit, és a fegyveres erők napja alkal­mából megkoszorúzták a pá- kozdi csata emlékművét. A tanácskozás résztvevőivel megbeszélést folytatott Há­mori Csaba, a KISZ KB első titkára. A vendégeket fogad­ta Czimege Lajos miniszter- elnök-heiyettes és Horváth István altábornagy, honvé­delmi miniszterhelyettes, a Magyar Néphadsereg politi­kai főcsoportfőnöke. Ülést tartott a megyei tanács Településfejlesztés és energiaellátás Tegnap délelőtt a régi me­gyeháza nagytermében ülést tartott a megyei tanács. A testület — Császár Jó­zsef elnökletével — a tele­pülésfejlesztési hozzájáru­lás bevezetésének tapasztala­tairól és a megye energia- gazdálkodásának helyzetéről és feladatairól tárgyalt. A településfejlesztési hoz­zájárulásról már nagyon sok szó esett különféle fórumo­kon. A tanácsülés elé terjesz­tett anyag és a vita kapcsán most csak néhány fontos dol­got érdemes kiemelni. Az egyik, mára valamennyi Tol­na megyöi településen — ahol meghirdették — a la­kosság azt meg is szavazta, tehát a siker ténye egyértel­mű. Ezt hangsúlyozta hozzá­szólásában dr. Csúcs Zoltán a Pénzügyminisztérium osz- tályveztője is. Ilyen nagy si­kerrel kevés megye dicseked­het. Helyes, hogy Győrén és Izményben nem kértek n. idén hozzájárulást, mert a felajánlott társadalmi mun­ka már így is meghaladja a településfejlesztési hozzájá­rulás várható összegét. Általános tapasztalat — a megyében is — hogy a ki­sebb községekben sokkal job­ban ment a szervezés, nyil­ván azént. mert ott a tanács közelebb van a lakossághoz, és ezért is sikerült olyan cé­lokat megfogalmazni, amivel egyetértett mindenki. A ha­táridőt többször módosítva, most decerrtber végéig lehet befizetni. A kisebb taná- csoknak ugyanakkor nagyobb szüksége lenne pénzre, de a mentességi kérelmek elbírá­lása még nem mindenütt fe­jeződött be. ■A tanácsülésen, már nem először, sőt nem1 is másod­szor ismét felvetődött, hogy a sajtó hozzáállása mennyi gondot, sőt zavart okozott a tanácsoknak. A miniszté­rium képviselője is erre hi­vatkozott. Az anyag szerint: ... a bizonytalanságot lénye­gesen csökkenthétté volna, ha a központi szervek a saj­tóval az együttműködést egy­értelműbben és korábban alakítják ki. A tömegkommu­nikáció gyakran a negatív példák és az egymásnak el­lentmondó értelmezések is- mertetéésvel kedvezőtlenül befolyásolta az érdekeltek hozzáállását”. Ezzel a meg­fogalmazással egyet lehet ér­teni, azzal már kevésbé, hogy a minisztérium képviselője egyértelműen a tömegkom­munikációra, a sajtóra há­rítja a felelősséget, elfeled­kezve saját tájékoztatási kö­telességéről. Időnként és he­lyenként még a tanácsok tá­jékoztatása is késett, az in­tézkedések egymásnak ellent­mondottak. Császár József tanácselnök összefoglalójában azt han- súlyozta, hogy a szervező, meggyőző munka még nem zárult le. Felhívta a figyel­met arra is, hogy a lakosság­nak el kell számolni a befi­zetett összeg felhasználásáról, a megszavazott célokat fel­tétlenül meg kell valósítani. A tanácsok összes költség- vetésének mintegy egy szá­zaléka csupán a településfej­lesztési hozzájárulás, ennek ellenére azok ezt a pénzt sem tudják nélkülözni. Az összeg- szerűségnek tehát lényegesen nagyobb a lakosság önkéntes hozzájárulásának jelentősé­ge, politikai súlya. A második napirend részle­tesen elemezte a megye ener­giagazdálkodási helyzetét, amelyben korszakos változást jelent az atomerőmű új blokkjának belépése és a gázprogram megvalósítása. A vitában részt vett dr. Szi­lágyi Antal, az Ipari Minisz­térium főosztályvezetője.

Next

/
Oldalképek
Tartalom