Tolna Megyei Népújság, 1984. november (34. évfolyam, 257-281. szám)

1984-11-04 / 260. szám

1984. november 4.. 2 NÉPÚJSÁG Hétfő: Havannában összeült a Kölcsönös Gazdasági Se­gítség Tanácsa — Az OPEC-míniszterek Genfben tárgyal­nak az olaj áráról és az olajtermelés csökkentéséről — A baden-württembergi tartományi választásokon a zöldek előretörtek, a nagy pártok szavazatokat vesztettek. Kedd: Közös katonai műholdprogram elfogadásával ért véget a Kohl—Mitterrand találkozó — A feszültség csök­kentéséről nyilatkozott Kim ír Szén. Szerda: Meggyilkolták Indira Gandhit, miniszterelnök­ké fiát nevezték ki — Megalakult az új japán kormány, továbbra is Nakaszone a miniszterelnök, Abe Sintaro a külügyminiszter — Mubarak, aki a hét elején Párizsban tárgyalt, Bonniban a nyugatnémet vezetőkkel folytatott eszmecseréket. Csütörtök: Nyilvánosságra hozták a KGST havannai ülésszakáról kiadott közleményt — Richard Murphy, a közel-keleti ügyök amerikai államtitkára Izraelben tár­gyal — A hondurasi kormány megdöntésére irányuló ösz- szeesküvést lepleztek le az Egyesült Államokban. Péntek: Véget ért a szovjet—kínai konzultációk pekingi fordulója — Nguyen Co Thach vietnami külügyminiszter befejezte moszkvai tárgyalásait — Űjabb segélyszállítmá­nyok az éhínség sújtotta Etiópiának. Szombat: Indira Gandhi temetése Üj-Delhiben — Befe­jeződött a nicaraguai választási kampány — Ortega fel­szólította Reagan elnököt, ne álljon a Nicaragua elleni tá­madások élére — Washingtonban cáfolták, hogy megsza­kadtak volna az amerikai—nicaraguai tárgyalások. A hét 3 kérdésé 1. Hogyan reagált a világ Indira Gandhi meggyilkolá­sára? Mélységes megdöbbenéssel, ugyanakkor bizonyos nyug­talansággal is. Az antiimperialista, el nem kötelezett po­litika legtekintélyesebb alakjára leadott lövések az Indiai­óceán térségének stabilitását is veszélyeztethetik. Ismere­tes, hogy az utóbbi egy-két évtizedben sorra-rendre ala­kultak ki amerikai katonai támaszpontok, mindenekelőtt Diego Garcia szigetén. Most Sri Lankán is megvetik lá­bukat az amerikaiak, akik egyébként Pakisztánnak egyre több fegyvert szállítanak. Az indiai sajtóban már koráb­ban is célzások jelentek meg arra, hogy a CIA és a szél­sőséges szikhek között kapcsolat lenne. Az amerikai kül­ügyminisztérium most minden ilyen állítást élesen visz- szautasított, az indiai lapok közléseire támaszkodó TASZSZ-kommentárt is. A 22 államból álló, közel 750 millió lakosú, különböző nyelvi, vallási, politikai és gazdasági ellentétektől szabdalt hatalmas India egységének szükséges megőrzését hangoz­tatják a kommentárok és a hivatalos nyilatkozatok egy­aránt. Az új miniszterelnök, Gandhi asszony fia, Radzsiv Gandhi tárgyalt az ellenzéki vezetőkkel is, majd tévébe­Rendkívüli miniszteri értekezletet tartott Genfben az OPEC. A tanácskozás napirendjén a kőolajtermelés meny- nyisége és a kőolajár kérdése állt. (Telefotó) szédben fordult az indiai néphez, nyugalomra és egységre szólítva fel az állam polgárait. Mert a merénylők szikhek voltak, a népharag sokhelyütt ellenük fordult. Az össze­tűzéseknek több száz halottjuk van már. A hadsereg rend- fenntartó feladatokat kapott, először az ország történelmé­ben. Indira Gandhinak szombaton adták meg a végtisztes­séget, népe és a világ minden tájáról odaérkezett vezető államférfiak. Sajátos magas szintű értekezlet jöhetett lét­re Gandhi asszony ravatalánál, egyfajta „csúcstemetés” volt ez, amely egyszerre volt tisztelgés a meggyilkolt nagyszerű politikus asszony emléke előtt és — alkalom a tárgyalásokra. India jövőjét illetően is. 2. Mi volt a jelentősége annak, hogy a KGST ülésszakát Kubában rendezték meg? A Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsának ülésszaka természetesen elsősorban azért nagy fontosságú, mert al­kalmat adott a júniusi moszkvai csúcstalálkozón elfoga­dott irányvonal megvalósításának áttekintésére. Szó volt az 1986—1990. évekre szóló népgazdasági tervek koordi­nációjáról. Elsősorban az energiatermeléssel kapcsolatos hosszú távú fejlesztési programokat vitatták meg, s nagy hangsúlyt kapott a fűtőanyagok és a nyersanyagok terme­lése területén kialakult együttműködés. Mind e mellett politikai felhangja is volt a tanácskozás­nak, hiszen Havannában rendezték meg az igen feszült közép-amerikai és kairib-tengeri térségben. Fidel Castro már megnyitó beszédében utalt az amerikai imperializ­mus részéről jelentkező fenyegetésre. Az ülésszak részt­vevői pedig, mint ezt a közlemény is hangsúlyozta, aggo­dalmuknak adtak hangot a helyzet kiéleződése miatt. A KGST-országok szolidárisak a Kubai Köztársaságnak a nemzeti függetlensége megőrzésére és a szocializmus épí­tésére irányuló erőfeszítéseivel. A havannai tanácskozáson 8 fejlődő ország vett részt megfigyelőként, ezért is kaptak nagy teret a harmadik világ problémái. A KGST tagországai ki is mondták, hogy támogatják a fiatal, független ázsiai, afrikai és latin- amerikai államokat az imperializmus, az újgyarmatosítás, a fajüldözés elleni harcukban. Fontos megállapítás még, hogy a KGST tagjai a jövőben is készek gyakorlati együtt­működés fejlesztésére a tőkés államokkal, valamint válla­lataikkal a kölcsönös előnyök alapján. A KGST síkra szállt a fegyverkezési verseny megféke­zése mellett, hogy a felszabaduló pénzt a gazdasági és társadalmi fejlesztés céljaira, többek között épp a fejlődő országok megsegítésére lehessen felhasználni. 3. Mivel magyarázható Mubarak egyiptomi elnök dip­lomáciai aktivizálódása? Mubarak egyiptomi elnök a héten nyugat-európai kör­útja során Párizsban és Bonnban járt. Mitterrand elnök előtt azt fejtegette Mubarak, hogy az amerikai elnökvá­lasztás után Nyugat-Európa fontos szerepet tölthet be a Közel-Keleten. Ugyanezt hangoztatta Bonnban is. de ott érezhetően kisebb mértékben talált meghallgatásra. Kohl kancellár értésére adta a kairói vendégnek, hogy Bonn egy amerikai kezdeményezésre vár, s hogy a nyugatnémet vélemény szerint Nyugat-Európának csak támogató szere­pe lehet az amerikai elképzelések megvalósításában. Annyiban némi presztízs-sikert könyvelhetett el az egyiptomi államfő, hogy bonni vendéglátói is kijelentették: egyszer majd ki kell ürítenie Izraelinek a megszánt terü­leteket. De például pénzt már kevesebbet kapott Mubarak. A bonni kormány nem emeli fél az Egyiptomnak eddig nyújtott évi 270 millió márkás fejlesztési segélyt. S nem határoztak arról, hogy a nyugatnémet kormány hozzájá- rull-e az első egyiptomi atomerőmű építéséhez. Mubarak az európai körútja során sajtónyilatkozatot is tett, amelyben kijelentette: Egyiptom akkor sem küldi vissza nagykövetét Tél Avivba, ha Izrael ki is vonja csa­Kétnapos tiltakozási akció volt » héten Chilében. Rend­őrök hurcolják el egy santiagói tüntetés résztvevőit. (Telefotó) patait Dól-Libanonból. Két feltételt említett az egyiptomi elnök: rendezzék az Akabai-öbölben az egyiptomi-izraeli határvitát, továbbá érjenek el haladást a palesztin kérdés megoldásában. (Tudnivaló, hogy Egyiptom az egyetlen arab állam, amely diplomáciai kapcsolatot teremtett Izraellel, 1982. szeptemberében azonban, a Saabra és Satila palesztin menekülttáborokban elkövetett véres mészárlás után Kairóba hazarendelték a nagykövetet.) Egyiptom láthatóan az izraeli kapcsolatot háttérbe szo­rítja, hogy kitörjön korábbi elszigeteltségéből. Érdekes, hogy Mubarak arról is beszélt sajtónyilatkozatában: „bi­zonyos kapcsolatfelvétel történt” országa és — Szíria között. PÁLFY JÓZSEF Ma tartják a nicaraguai választásokat. Amerika-ellenes transzparenseket vivő felvonulók az egyik tnanagual kam­pány-nagygyűlésen. (Telefotó) VégsőF búcsú Indira Gandhitól A gyászmenet Gj-Delhin át halad a végső szertartás szín­helyére. (Telefotó) Több százezer gyászoló sor­fala között haladt végig Üj- Delhi szívében Indira Gandhi temetési menete. Az ágyútal­pon virágpáirnára helyezett holttestet India narancs-fe- hér-zöld lobogója fedte, mö­götte fia és utóda, Radzsiv Gandhi haladt feleségével, mellettük a három haderő­nem főparancsnokai. A lassú, ünnepélyes gyászmenet há­rom óra alatt ért el a Dzsa- muna folyó partjára, ahol több mint 90 ország magas­rangú képviselői foglaltak helyet. A hagyományos hindu gyászszertartás szerint az il­latos szantálfából rakott, vaj­jal megöntözött máglyát Rad­zsiv Gandhi hétszer körül­járta, majd egy fáklyával meggyújtotta. * A temetésen részt vett a Magyar Népköztársaság párt- és állami küldöttsége, Gáspár Sándor, az MSZMP Politikai Bizotstágának tagja, az Elnö­ki Tanács helyettes elnöke vezetésével. A delegáció tagja volt dr. Várkonyi Péter, a Központi Bizottság tagja, kül­ügyminiszter és dr. Túri Pé­ter nagykövet. Az indiai kormány 24 órás kijárási tilalmat rendelt el Amritszárban, a szikhek szent városában, ahol szintén za­vargások voltak hinduk és szikhek között. A helyi Akaii Dal Párt Radzsiv Gandhi mi­niszterelnökhöz intézett táv­iratában azzal vádolta a kor­mányt, hogy nem tesz komoly intézkedéseket „a szikhek népirtása” ellen. A szikh vallás öt főpapja Amritszár­ban kiadott nyilatkozatában szintén népirtásról beszélt és a Nemzeti Kongresszus Párt „huligánjait” vádolta vele. • Nyikolaj Tyihonov, az SZKP KB PB tagja, a mi­nisztertanács elnöke és az ál­tala vezetett szovjet kor­mányküldöttség szombaton látogatást tett Zail Szingh indiai elnöknél. Tyihonov a szovjet vezetés, személy sze­rint Konsztantyin Csemyen- ko, az SZKP KB főtitkára, a Legfelsőbb Tanács elnöke nevében mélységes részvétét nyilvánította Indira Gandhi asszony, miniszterelnök, a kiemelkedő politikus, az in­diai nép nagy lánya el­hunyta alkalmából. PANORÁMA BUDAPEST Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Köz­ponti Bizottságának első tit­kára, Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke, Lázár György, a Minisztertanács elnöke, és Apró Antal, az országgyűlés elnöke fogadta Gyovai Gyu­lát, hazánknak a Bolgár Népköztársaságba akkredi­tált rendkívüli és meghatal­mazott nagykövetét, aki a közeljövőben utazik állo­máshelyére. • Pozsgay Imrének, a Haza­fias Népfront főtitkárának vezetésével szombaton nép­frontküldöttség utazott Ve­nezuelába, Kubába, Nicara­guába és Mexikóba. A kül­döttség a partnerszerveze­tekkel és a haladó politikai pártok vezetőivel tárgyaláso­kat folytat a békéért, a tár­sadalmi haladásért folyó küzdelem időszerű kérdései­ről, feladatairól, valamint a kétoldalú kapcsolatokról. VARSÓ A varsói Szent Szaniszló templom kertjében szomba­ton eltemették a meggyilkolt Jerzy Popieluszko katolikus papot, aki e templom viká­riusa volt. A temetés előtti gyászmisét Józef Glemp bí­boros, lengyel prímás tartot­ta. A gyászszertartáson és a temetésen tízezrek vettek részt. A szertartás és a te­metés rendjét incidens nem zavarta meg. GENF A nukleáris fegyverek lé­tesítése, gyártása, fejlesztése és az azokkal végzett kísér­letek veszélyeztetik legin­kább az emberek élethez va­ló jogát; tulajdonképpen bűntettet jelentenek az em­beriség ellen — állapította meg pénteken az ENSZ Genfben ülésező emberi jo­gok bizottsága. A testület — amelynek tagjai neves jogá­szok — javaslatot fogadott el, felszólítva a világ orszá­gait: tegyenek sürgős lépé­seket bolygónknak a nuk­leáris fegyverektől való megszabadítása érdekében. NEW YORK Az ENSZ-közgyűlés har­minckilencedik ülésszakán pénteken megkezdődött a vi­ta az afrikai országok válsá­gos gazdasági helyzetéről. Javier Pérez de Cuellar, a világszervezet főtitkára írá­sos jelentésében „tragikus­nak” nevezte „a fekete föld­rész gazdasági helyzetét”. Szólt az Etiópiában súlyos gondokat okozó aszályról, és figyelmeztetett arra, hogy Csád, Nigéria, Mali és An­gola is hasonló problémák­kal küzd. Az írásos jelentés megállapítja: az afrikai or­szágok exportbevételük hu­szonöt százalékát fordítják adósságuk törlesztésére. Ez az óriási kiadás lehetetlen­né teszi a gazdasági élet fel­lendítését. Cuellar az afrikai államoknak nyújtandó pénz­ügyi segélyek növelésére és a hitelfeltételek javítására szólított fel. PEKING Tizenegy napos európai út­ra indult a kínai haditenge­részet parancsnoka — közöl­te az Űj Kína hírügynök­ség. Liu Hua-csing Nagy- Britanniát, valamint Jugo­szláviát fogja felkeresni, és útban London felé feltehe­tőleg megáll Frankfurtban is. A Reuter hírügynökség szerint Peking elavult hadi­flottájának korszerűsítéséhez akar támogatást szerezni.

Next

/
Oldalképek
Tartalom