Tolna Megyei Népújság, 1984. július (34. évfolyam, 153-178. szám)

1984-07-01 / 153. szám

d 5Oll AZ MSZMP TOLNA MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA XXXIV. évfolyam, 153. szám ARA: 1,40 Ft 1984. július 1., vasárnap Mai számunkból KÓRHÁZ- RENDELÖINTÉZET A FIGYELEM központjában (3. old.) ÖN KÉRDEZ — MI VÁLASZOLUNK (4. old.) UTAZÓKNAK (5. old.) A PANASZOKAT ELUTASÍTOTTAK (6. old.) MÚLTRA NYÍLÓ ABLAKOK (4. old.) Az üdültetés kérdőjelei Most is megjelent a szokásos híradás: „várják a vendégeket a SZOT-üdülők”. Felújításra ennyit, bőví­tésre annyit, új üdülők építésére meg amannyit köl­töttek, s persze valamennyi üdülőben minden eddigi­nél jobban gondoskodnak majd a vendégek szórakozá­sáról, kulturált időtöltéséről. És várják a vendégeket a vállalatok, a szövetkezetek, a különböző intézmények üdülői is, nem tudni pontosan mennyi pénzért felújítva, kibővítve, korszerűsítve. Csak azt tudni, hogy a ked­vezményes üdültetéssel kapcsolatos összes állami ki­adás ma több mint négymilliárd forint, s ennek mind­össze 22—23 százalékát térítik meg a beutaltak. De kik? Igaz-e, hogy a kedvezményes üdültetés egy­fajta anyagi támogatás mindazoknak, akik a családi és az anyagi helyzetük miatt másként nem üdülhet­nek? Reprezentatív vizsgálatok bizonyítják, hogy a kisjövedelműek meglepően nagy hányada nem jut hozzá a kedvezményes üdültetéshez; az erre jogosító beutalók nagyobb részét a viszonylag magasabb jöve­delműek kapják. Az olyan családok háromnegyed ré­sze, ahol a havi egy főre jutó jövedelem 1500 forintnál alacsonyabb, még soha nem jutott el ilyen üdülőbe; ahol pedig az egy főre jutó jövedelem 3000 és 4500 fo­rint között mozog, ott a családok 41—43 százaléka ka­pott legalább egyszer beutalójegyet az elmúlt öt év­ben. Visszájára fordult volna a szociálpolitikai jó szándék? Ez sem ilyen egyértelmű. Az üdülési szokásokat és le­hetőségeket nemcsak a mindenkori jövedelmi viszo­nyok motiválják. Az életformának eleve meghatáro­zó Szerepe van: például, hogy aktív dolgozókról vagy nyugdíjasokról, gyermekes családokról vagy gyermek­telenekről van-e szó? Az sem mellékes, hogy kinek mennyi az évi szabadsága, hogy milyenek a lakáskö­rülményei; kinek milyen az egészségi állapota, van-e nyaralója, telke, hétvégi háza, s mi több: évi szabad­ságát valóban pihenéssel óhajtja-e eltölteni, vagy az újabbkori — a többnyiré az anyagi kényszer diktál­ta — szokásokhoz igazodva, a második gazdaság fo­galomkörébe sorolható pénzkeresettel, jövedelemkiegé­szítéssel. Mindezek végiggondolása után is félő, hogy az üdül­tetési gyakorlat lényegében szembe került a szociál­politika alapvető céljával. Ezért is fogalmazódnak meg különböző javaslatok, amelyek szerint a jelenleginél jóval differenciáltabb és a családi jövedelem nagysá­gához igazodó térítési díjrendszert kellene bevezet­ni. Csakhogy: a nominális bér, de még a kereset sem azonosítható a jövedelemmel; így aztán miként igazít­hatok a térítési díjak az egy főre jutó családi jövede­lemhez? Egy-egy beutaló átvétele előtt szaladgáljunk a tanácsra jövedelemigazolásért?... Egyáltalán: lehet­séges a mai feltételek és körülmények között ennek központi szabályozása, rendezése? Aligha. A kedvezményes üdültetés másik nagy kérdése: mi­közben az üdülők évről évre több vendéget fogadhat­nak és évről évre többen jutnak el az üdülőkbe, va­jon miért csökken az üdülők —, s leginkább a vállala­ti és az intézményi üdülők — kihasználtsága? Aligha elképzelhető, hogy sokkal több az üdülő, mint a pi­henni vágyó ember, hogy az igényekhez képest jóval nagyobb hálózatot sikerült létrehozni és nem kevés pénz árán fönntartani. Márpedig tény, hogy a vállala­ti, a szövetkezeti és az intézményi üdülők kihasználá­sa alig éri el a 60 százalékot. A SZOT-üdülők fele egész évben nyitva tart, s még az időszakos üdülők is 9-^10 csoportban fogadhatják 130—140 napon át a vendége­ket. A vállalati időszakos üdülők — úgymond az igé­nyekhez igazodva — mindössze 80—90 napig tartanak nyitva, vagyis hat turnust fogadhatnak csak. Ha nem így lenne, ha a SZOT-üdülők nyitva tartási rendjéhez igazodnának, akkor minden beruházás nél­kül 150—200 ezer emberrel több juthatna a kedvezmé­nyes üdüléshez. De nem juthat, mert az egyik helyen — különböző megfontolásokból — nem akarják, a má­sik helyen meg —■' megfelelő létesítmények híján — nem tudják széthúzni az üdülési szezont. Az egyik he­lyen esetleg a főszezonban is vannak üres szobák, a másik helyen elő- és utóidényben is mennének az em­berek, ha lenne hova. De nincs, mert az egyik válla­lat nem segít a másikon. Miért is segítene, ha egyszer azt sem tudja, hogy kin segíthetne, s különben is: mi­ért ajánlaná fel üres szobáit bárkinek, ha egyszer eb­ből semmi anyagi haszna nem származik? Es egyálta­lán: miért szervezné az efféle „vállalatközi” üdülte­tést? De miért nem szervezi más? Miért ne szervezhetnék például a SZOT-nál, ahol a legnagyobb gyakorlattal és tapasztalattal — s a jelek szerint nem rosszul — intézik a kedvezményes üdültetést? Ehhez persze az egész üdültetési rendszer gyökeres szervezeti reformjá­ra lenne szükség, ami — az első pillantásra úgy tűnik — hátrányosan érintené az üdülőket fenntartó válla­latokat. De csak úgy tűnik... Mert e vállalatok mindig is panaszkodtak amiatt, hogy egyre több szociális ter­het kell vállalniuk, s napjainkban egyre többen szaba­dulnának — ha tehetnék — a legkülönbözőbb szoci­ális intézményektől és tennivalóktól. VÉRTES CSABA Élénkülés az iparban Félévi vállalati körkép Az első felév végen jó ne­hány ipari üzemből arról ér­kezett jelentés, hogy műsza­ki és szervezési intézkedé­sekkel sikerült megoldani a munkaerőhiányból és a be­húzási lehetőségek szűkössé­géből származó gondokat, és sok helyütt sikerre vezettek azok a törekvések is, hogy a minőség javításával, az igényeknek jobban megfele­lő választékkal termékeiket versenyképesebbé tegyék, s újabb piacokat szerezzenek, így az ipari termelés az el­ső félévben megélénkült, számottevőbb mértékben nö­vekedett, mint a korábbi években. Az Ikarus székesfehérvári gyárában az első hat hónap­ban 4415 autóbusz gördült le a szerelőszalagokról, ezek­nek értéke 33 százalékkal volt nagyobb, mint tavaly ilyenkor, a gyár első félévi nyeresége pedig 200 millió forinttal haladta meg a múlt év hasonló időszakának eredményét. Az Ikarus új piacokat is meghódított. A görögországi Thesszaloniki- ben megkezdte a termelést az az új üzem, ahol a Ma­gyarországról szállított rész­egységekből autóbuszokat szerelnek össze. Egyelőre 100 autóbusz részegységei érkezdek meg Görögország­ba, de folyamatosan érkez­nek a további szállítmányok is. Hasonló szerelőüzem mű­ködik Kubában, ahol már kétféle, városi és luxuskivi­telű autóbuszt készítenek Ikarusz-alkatrészekből. A második félévben újabb, jobb oldalon kormányozható autóbusztípus összeszerelését is megkezdik. A nagyobb teljesítmény eredményeként a gyár dol­gozói átlagosan 2500 forint­tal többet kerestek az első félévben, mint tavaly ilyen­kor. Az Ikarus eredményeihez hozájárult, hogy a Csepel Autógyár igazodott az autó­buszgyártási programhoz, az első félévben 550-nel több padlóvázat adott át, mint ta­valy ilyenkor. A Csepel autógyáriak pótalkatrészek­kel is jobban ellátták ren­delőiket: ezekből a tervezett­nél 2 százalékkal többet gyártottak. Annak ellenére, hogy ők maguk nem eléggé ütemesen kapták meg főként az importból származó al­katrészeket, 13 százalékkal nagyobb értékű árut állítot­tak elő, mint a múlt év első felében. A vállalat termelé­kenysége egy év alatt csak­nem 11 százalékkal javult. A Borsodi Vegyi Kombi­nát kollektívája is teljesítet­te első félévi tervét, sót ne­hány fontos termékből, pél­dául mószammonsalétrom műtrágyából, sósavból, fal­burkoló anyagból és mű­anyag késztermékekből a megnövekdett kereslet mi­att a tervezettnél többet gyártott. Az említett műtrá­gyából például 6 ezer ton­nás többletigénynek tettek eleget. A konvertibilis el­számolású piacokra a gyár 20 százalékkal többet szállí­tott a tervezettnél. Sikerült kihasználni a tőkés piacon megélénkült keresletet. A BVK első félévi nyeresége meghaladja a 400 millió fo­rintot, vagyis nyereségük háromszor akkora, mint a múlt év első felében volt. A Szegedi Ruhagyár szin­tén azzal ért el sikereket hogy jobban alkalmazkodik a vásárlók igényeihez Soron kívüli megbízásokat is el­vállaltak külföldről. Az NSZK-ból és az Egyesült Ál­lamokból érkezett megren­deléstől számított hat héten belül már megkezdték a női divatnadrágok, dzsekik, szoknyák és egyéb ruházati cikkek szállítását. A soron kívüli és jó minőségben el­végzett munka egymagában 3 millió forint bevételhez juttatta a vállalatot. A gyár, termelésének bővítésére 7 falusi es tanyai miniüzemeí is létrehozott, amelyek az idén már 100 millió forint értékű munkaruhát és mun­kaköpenyt készítenek, így a szegedi központi gyár több exportcikk előállítására vál­lalkozhat. Számításaik sze­rint az első félévben csak­nem 40 millió forint volt a gyár nyeresége, alig 7 mil­lióval kevesebb, mint tavaly az egész esztendőben. A Mosonmagyaróvári Timföld- és Műkorundgyár számára nehéz volt az első fél év, mert egyes partnerei kevesebb árut rendeltek, mint korábban. Sikerült azonban új piacokat szerez­ni, így termelésüket 10 szá­zalékkal növelhették. A víz­tisztító berendezésekhez fel­használt alumíniumszulfát­ból például a tavalyinál többet exportáltak egyip­tomi és több más közel-ke­leti országba. Itthon és kül­földön egyaránt többet ad­tak el a korábbiaknál a ke­mencék falazásához haszná­latos tűzálló anyagaikból, amelyek az 1500—1800 fokos hőmérsékletet is kibírják. A gyár az első félévben össze­sen mintegy 900 millió fo­rint értékű terméket állított elő és értékesített, ennek kö­rülbelül egyharmadát a tő­kés országokban. Út van, víz lesz Gyarapodó Győré Kulturális központ - kerttel Óvodások az épülő parkban A tanacs — mármint a testület — alapelve az őszin­te beszéd, tehát csak azt ígé­rik meg a lakosságnak a kü­lönféle fórumokon, amit meg is lehet valósítani. Természe­tesen nemcsak állami pénz­ből, mert ebből itt sincs több, mint máshol, hanem összefo­gásból. És ez esetben nem­csak lakossági társadalmi munkáról van szó, bár arról is csak felsőfokban lehet ír­ni, hanem gazdasági egysé­gek segítségéről is. Mindazon munkahelyek támogatják a községfejlesztést, szépítést, ahova a györeiek eljárnak, lé­vén, hogy helyben csak a termelőszövetkezet van. Mindenekelőtt és elsőként a Mecseki Szénbányák segít­ségéről kell szólnunk. A hó­nap elején a vezérigazgató helyettese, a szociális igazga­tó és a mázaszászvári üzem politikai és gazdasági veze­tése vett részt a fórumon a faluban, s a lakossággal is megbeszélték a terveket. A találkozót — ahol a nagyvál­lalat „vezérkara” nem volt rest megjelenni — a bejáró dolgozók kulturális rendezvé­nyeit előkészítő operatív bi­zottság szervezte, s ebből máris kiderül, hogy van ilyen bizottság. Működik is, amit még a múlt vasárnapi ren­dezvény is bizonyít. A búcsú napján a komlói és a máza­szászvári bányászzenekar lé­pett fel, nem feledkeztek meg a társközségről, Izmény- ről sem, ott is volt térzene. Délelőtt a Bóbita bábegyüt­tes szórakoztatta a kicsiket, este bál volt, a KlSZ-fiatal- ság és a menyecskekórus mű­sort adott, népviseleti bemu­tatóval együtt. A kitűzött célt, hogy min­denki építhessen, megvalósít­ják: van és lesz házhely min­denkinek. Készül a vízmű, egy kút már kész, egymillió­háromszázezer forintba ke­rült, rendbehozták a napközi otthonos óvodát, felépült a /avatalozó. A Posta hivatalt létesít a faluban, a házat a tanács adja, a Posta felújítja és majd „lelakják”. A lerob­bant művelődési ház rendbe­hozása a következő lépés. Közadakozásból 150 ezer fo­rintot terveztek, ebből 80 ezer már megvan. A többi társadalmi munka, ami min­den építkezésen és felújítás­nál nélkülözhetetlen, megyei támogatásra is szükség lesz. A lakosság kezenyoma a Kútvölgyi parknál már most is látszik, az üzemek gépei­nek segítségévéi elkezdődött a parképítés. Gyerekjátékok és szabadtéri színpad már vannak, augusztus 20-ra ter­vezik a tekepálya átadását. Az elnök elmondta, hogy mindig annyi munkást szer­veznek, amennyire szükség van, de akik szombaton dol­goznak, azok rendszerint va­sárnap is eljönnek. Vannak tervek és előkészületek egy nőket foglalkoztató üzem lét­rehozására is. A megye egyik legapoltobb községe Győré. Fejlődése a felszabadulás óta töretlen, az­óta 105 új ház épült, s még a kényszerű „központosítás” éveiben sem csökkent a falu lélekszáma, tehát akkor sem költöztek el'innen az embe­rek, amikor pedig minden intézkedés a városok és nagy­községek felé késztette a ki­sebb településeken élőket. Természetesen ez csak rész­ben köszönhető annak, hogy a falujukat és környezetüket szeretők az emberek. A lé­nyeg az akkor még kárhoz­tatott „kétlakiságból” ered. A dolgozók többsége ugyanis ipari munkás volt akkor is, legtöbbjük éppen bányász, akik az iparban is jól keres­tek, ugyanakkor ragaszkod­hattak a falusi életmódhoz, a kerthez. Mindezt persze nem maga az újságíró találta ki, hanem a fiatal új tanácsel­nök, Csorna István mondta el, nagy szeretettel szólva ■föl iiió r»Al Utcakép előkertekkel

Next

/
Oldalképek
Tartalom