Tolna Megyei Népújság, 1984. január (34. évfolyam, 1-25. szám)

1984-01-12 / 9. szám

XXXIV. évfolyam, 9. szám ÁRA: 1,40 Ft 1984. január 12., csütörtök Mai számunkból Jó munkát, sok sikert! Városavató ünnepi tanácsülés Tamásiban A tanácsülés elnöksége Tegnap már a kora reggeli órákban kint álltak az — útonlévőket, hazatérőket, vendégeket és átutazókat — üd­vözlő táblák Tamási határában ezzel a felirattal: „Kö­szöntjük városunkban!”. Fellobogózott középületek látvá­nya sejtette ezután, hogy január 11-e kivételes és emlé­kezésnek szánt nap a település lakóinak életében. Ezt ta­núsította a városközpont képe is. Ünneplőbe öltözött nők, férfiak, idősek, fiatalok és gyerekek gyülekeztek a Gőgös Ignác művelődési központ előtt és bent az intézmény elő­csarnokában. Valamennyien hivatalosként arra a törté­nelminek nevezhető eseményre, mely ünnepi tanácsülés keretei között zajlott. Várost avattak tegnap délelőtt Ta­másiban, s azért írhatja le ezt így többes számban a krónikás, mert a városi tanács és a városi tanács munka- bizottságainak tagjain, a helyi üzemek, vállalatok, szö­vetkezetek képviselőin kívül szép számmal jöttek el osz­tozni a tamásiak örömében országos szervek vezetői is és kívülük a megyei települések párt-, állami, társadalmi életének ismert személyiségei. püLésfejilesztési munkának a Míg teltek a művelődési központ színháztermének széksorai, az úttörő-fúvós­zenekar gondoskodott az ál­talános jó hangulat fokozásá­ról pattogó indulóival. Így észrevétlenül ítéltek a vára­kozás percei, módot kínálva arra, hogy a Tamásiból el­származottak, s itt élő szeret­teik, barátaik örüljenek a vi­szontlátásnak. De örüljenek a tamásiak azok jelenlétének is, akiknek segítőkészségét élvezve eljuthattak egy több évtizedes és áldozatos tele­célallomasahoz. Pontban tizenegy órakor nyílt szét a színpad bársony- függönye és ült el a színház­teremben a zsongás akkor, amikor felhangzott a Him­nusz. A zsúfolásig megtelt teremben kivételesen állóhe­lyesek is szorongtak, sőt kint az előtérben is álltak és ül­tek sokan. Hallgatva ott is a Himnuszt követő szavalatot, Váczi Mihály Építs tetőt- cí­mű költeményét. A kívülre- kedtek is tudhatták már ek­I kor, hogy a városavato ün­nepi 'tanácsülés díszelnöksé­gének feje fölött is két, a köl­tőitől idézett sor áll: „Ez a táj tanított szeretni hazát” Grill Ferenc, a városi ta­nács elnöke emelkedett szó­lásra elsőként, üdvözölve a városavató ünnepi tanács­ülés valamennyi résztvevőjét és a kivételesen népes dísz­re elnökségbe helyet foglalókat, Korom Mihályt, az MSZMP Politikai Bizottságának tag­ját, a KB titkárát, K. Papp Józsefet, az MSZMP Tolna megyei Bizottságának első titkárát, Papp Lajost, a Mi­nisztertanács Tanácsi Hiva­talának elnökét és Császár Józsefet, a Tolna megyei Ta­nács elnökét. A városi (tanács elnöke ezután 'kérte föl Ko­rom Mihályt ünnepi beszéde megtartására. — Megtisztelő megbízatás­nak teszek eleget akkor, amikor átadom önöknek, Ta­mási és Páni minden polgá­rának az MSZMP Központi Bizottsága, a Magyar Nép- köztársaság Elnöki Tanácsa és a Minisztertanács üdvöz­letét. Köszöntőm önöket ab­ból az alkalomból, hogy az Elnöki Tanács 1984. január 1-ével Páni községet egyesí­tette Tamási nagyközséggel és egyúttal várossá nyilvání­Grill Ferenc átveszi Korom Mihálytól a városalapító ok­levelet tattá a nagyközséget — mon­dotta az ünnepi tanácsülés szónoka, aki (bevezetőjének további részében köszöntötte a városi tanács tagjait, a ta­nácsapparátus régi és új dol­gozóit és a városi tanács tiszt­ségviselőit, majd igy folytat­ta: — A várossá nyilvánítás nemcsak Tamási, de a me­gye életében is jelentős ese­mény, hiszen ebben az alig másfél évtizede még csak „egyvárosú” megyében im­már az ötödik város szüle­tett meg. Természetesen nem a szám&zerűség a fontos, ha­nem az, hogy ami a városia­sodással együtt jár, vagyis Tolna megye településeinek fejlődése, a lakosság életkö­rülményeinek, a szebb és emberibb élet feltételeinek javulása. Az ünnepi alkalmaknak ál­talában velejárója, hogy egy pillanatra megállunk a napi munka sokszor fárasztó for­gatagában — hallhattuk ez­után —, s kicsit visszatekin­tünk a történelmi múltba, emlékezünk, hogy honnan in­dultunk és hova jutattunk napjainkra. — Önök jól ismerik Tamási és Páni lakosságának .több év­századra visszanyúló dolgos életét. Ismerik a feudális nagybirtok szorításában ten­gődő parasztok életét, a tö­rök uralom utáni újrakezdés vajúdásait, az elpusztult la­kosság helyébe telepített ma­gyarok, németók, délszlávok együttélésének buktatóit, a kibontakozás nehézségeit. Is­(Folytatás a 2. oldalon) Harcok Libanonban A szaúd-arábiai közvetí­téssel kidolgozott libanoni csapatszétválasztási terv vég­rehajtása helyett szerdán mind Bejrút déli külvárosá­ban, mind a Suf-hegységben kiújultak a harcok egyfe­lől a siita és a drúz fegyve­resek, másfelől a kormány­hadsereg és a falangista mi­líciák között. Amin Dzsemajel elnök sze­mélyes megbízottja szerdán Észak-Libanonban felkeres­te az ellenzéki Nemzeti Meg- mentési front két vezetőjét, Szolimán Franzsijé volt ál­lamfőt és Rasid Karami volt miniszterelnököt, akik nem vettek részt a front tanácsá­nak kedden megtartott da­maszkuszi ülésén, amely Va­lid Dzsumblattnak, a Hala­dó Szocialista Párt elnöké­nek vezetésével átfogó poli­tikai megoldást sürgetett a porhintésnek minősített biz­tonsági terv végrehajtása he­lyett. A Megmentési Front állás- foglalása szerint az alábbi alapelveken kell nyugodnia a libanoni polgárháborús konfliktus rendezésének: 1. az Izraellel kötött május 17-i megállapodás érvénytelení­tése, 2. azoknak a törvény- erejű rendeleteknek az eltör­lése, amelyek falangista egyeduralmat valósítottak meg az államvezetésben, 3. a libanoni kormányhadse­reg nem teljesíthet semmi­féle belbiztonsági feladatot, 4. mélyreható politikai re­formok programjának elfo­gadása. Safik el-Vazzan minisz­terelnök bizakodó nyilatko­zatával ellentétben Dzsumb- latt kizárta annak lehető­ségét, hogy a közeli napok­ban végrehajtsák a három hónapja vajúdó csapatszét­választási tervet. Feltétel­ként említette egyebek között semleges tűzszüneti megfi­gyelők alkalmazását, a had­sereg bizonyos körzetekből való kirekesztését, valamint azoknak a drúz katonatisz­teknek az előléptetését, akik a múlt év őszén nem voltak hajlandók harcolni az ellen­zéki erők ellen. A hadsereg és a rendőrség szerdára virradóra készen állt a biztonsági terv végre­hajtására, de az utolsó pil­lanatban az ellenzéki állás- foglalás miatt lefújták az in­tézkedést. _____e_________________________________ —— O sztrák gazdasági gondok Kétnapos kormányülés Steyrben A népi Korea új tárgyalási ajánlata Az osztrák kormány szer­dától két napig Steyrben, a felső-ausztriai iparvárosban tanácskozik az ország növek­vő gazdasági gondjainak megoldásáról. A helyszín ki­választása bátor politikai döntés: éppen ebben a vá­rosban fenyeget a veszély, hogy elbocsátják a Steyr— Daimler—Puch-művek to­vábbi 900 dolgozóját, minde­nekelőtt jól képzett szak­munkásokat, akiket — elég rendelés híján — nem tud­nak már a tehergépkocsi­gyártásban foglalkoztatni. Fred Sinowatz kancellár és kormányának tagjai — a hangsúlyozott takarékosság jegyében ' — a szolgálati autók helyett vonaton ér­keztek Steyrbe. A kabinet zárt ajtók mögött tartott ta­nácskozásai után a miniszte­rek a város különböző pont­jain, ma kora reggel pedig az üzemekben találkoznak a nagy iparvidék lakosságával. A szocialista-szabadság­párti kabinet rendkívül há­látlan feladat előtt áll. Gaz­dasági okokból feltétlenül indokolt, hogy elbocsássanak a Steyr-művek, Ausztria ha­todik legnagyobb vállalata 16 000 dolgozója közül 900-at — ám belpolitikai szempont­ból az ügy rendkivül kényes. Így nem volna meglepő, ha végül is kompromisszum ala­kulna ki a szakszervezettel, amely a munkaidő (és a bé­rek) csökkentésében látja a kiutat. A Steyr esete azonban el­törpül az ország tornyosuló gazdasági problémái mellett, amelyekről a még első évé­ben tartó Sinowatz-kabinet Steyrben két napig tárgyal. A 150—200 ezer osztrák mun­kanélküli nyugat-európai vi­szonylatban ugyan kevés, de növekvő gondot okoz, hogy immár harmaduk a fiatal. Különösen az érettségizettek és a kezdő szakmunkások tudnak nehezen elhelyezked­ni, de bizonyos diplomások — például orvosok — szá­mára is mind nagyobb gond az állás. A foglalkoztatási helyzetnél is nyomasztóbb problémája a kormánynak a nyugdíjrendszer válsága: je­lenleg évi 30 milliárd schil­linges hiányt kell pótolni az állami költségvetésből, s ha az eddigiek szerint mennének tovább a dolgok, a deficit 5 éven belül megduplázódna. E helyzetben reformon dol­goznak, amely az állam ter­heinek egy részét a nyugdíja­sokra hárítja át. Hasonlóan népszerűtlen feladat az ál­lamvasút tavaly már 25 mil­liárd schillinges hiányának csökkentése — többek között a dolgozók idő előtti nyug­díjazásával. A kormánynak általában távlati terveket kell kidogoznia az állami kézben lévő üzemek, válla­latok problémáinak megol­dására, mivel a ráfizetéses gyárak, ágazatok költségve­tési támogatásának lehetősé­gei kimerülóben vannak. A Koreai Népi Demokrati­kus Köztársaságban a Köz­ponti Népi Bizottság és a Legfelsőbb Népi Gyűlés ál­landó bizottságának együttes ülésén javasolták, hogy tart­sanak háromoldalú tárgya­lásokat a KNDK, Dél-Korea és az Egyesült Államok kép­viselőinek részvételével. A Phenjanban kiadott köz­lemény hangsúlyozza, hogy az Egyesült Államok agresz- szív törekvéseinek nyomán a Koreai-félszigeten súlyos­bodó, feszült helyzetben a béke elérésének, Korea bé­kés egyesítésének egyetlen útja az épitő párbeszéd. A népi Korea azt javasol­ja. hogy a háromoldalú meg­beszéléseken elsősorban a fegyverszüneti megállapodás békeszerződéssel való fel­váltásáról tárgyaljanak. Az új szerződés előirányozná az amerikai csapatok kivoná­sát Dél-Koreából. A KNDK inditványozza a -meg nem támadás elvének kinyilvánítását az északi és déli országrész között. A fe­lek vállalnák, hogy nem al­kalmaznak fegyveres erőt egymás ellen, csökkentik haderőik létszámát és a ka­tonai szembenállás szintjét. Az intézkedések megbízha­tóan garantálnák a Koreai­félsziget békéjét és bizton­ságát — állapítja a KNDK közleménye.

Next

/
Oldalképek
Tartalom