Tolna Megyei Népújság, 1983. december (33. évfolyam, 283-307. szám)

1983-12-28 / 304. szám

ti KÉPÚJSÁG 1983. december 28. Moziban £. T. Amióta A Pál utcai fiúkat láttam a moziban, már nem csodálkozom azon, hogy Amerikában milyen jó gye­rekszínészek vannak. Így az­tán jóformán föl se tűnt, hogy a Steven Spielberg ren­dezte gyerek-sci-fi egyik erőssége a gyerekszereplők játéka. Persze, van más is, ami a film kapcsán elisme­résre méltó: például a „fő­szereplő”. E. T. — azaz a FöldönkíviiLi —, „akit” olyan ügyesen megalkottak a holly­woodi műhelyben, hogy csakugyan egy földönkívüli élőlény benyomását kglti. Ami azt illeti, ebben is lehet gyakorlatuk, hiszen a Csilla­gok háborúja valóságos isko­lát teremthetett. (Egyébként egy pillanatra az E. T. kar­neváli forgatagában föltűnt a Csillagok háborújából látott, az E. T.-hez hasonlóan csú­nyácska, mégis szimpatikus kis manó jelmeze. Hogy mire utalt, azt most ne feszeges­sük, talán csak kéznél volt és illett a képbe). Tehát E. T.-nél maradva: megálmodója nem gyáva em­ber. Bátorságra vall, ugyan­is egy hüllőszerű lényről el­hitetni : annyira szimpatikus, Rádió A nagyközönség kívánatéra Nem szokás egy-egy rádió­műsor megszerkesztésekor, a nagyközönség tudomására hazni azokat a szerkesztői műhelytitkokat, melyek vég­eredményeként úgy, ahogy összeállt egy-egy zenei kí­vánságműsor. E tökintetben legfeljebb kivétel a minden hétfőn a Petőfin és kétheten­te a harmadik műsoron je­lentkező kívánságműsor (sztereóban). Kívánságműsor volt, van és lesz, amíg csak emberek ülnek a rádió mellett. E csép­ijét sem nagy bölcsességet csak azért tartom fontosnak leírni, hogy alátámasszam a Petőfi adón karácsony más­napján késő este elhangzott kicsit formabontó műsor jo­gosságát. Közkívánatra főcí­met viselte a hangosított mű­vész- és közönségtalálkozó, amelyben a magyar könnyű­zene (vagy popzene) rajon­gói három jeles (rádiós)egyé- niséget köszönthettek és te­hettek fel nekik kérdéseket. A totális hakni fénykorá­ban igenis van jogunk olvan énekeseknek és színészeknek feltenni kérdéseinket, akik nem a középszer vonalát képviselik, hanem munkás­ságukkal túlnőttek azon. Mű­vészetükkel nem a tömegízlés kiszolgálását követik, hanem követhető értéket hoznak lét­re. A december 25-én el­hangzott Közkívánatra című műsor kérdezz-felek fősze­replői — Gálvölgyi János és Koncz Zsuzsa — az utóbbiak közé tartozik. Ha emlékezni próbálunk a már hallott 7°- nei adásokra és figyelembe vesszük a zenei szerkesztők cseppet sem csekély létszá­mát, akkor is tudiuk nyom­ban, hogy Göczey Zsuzsa ze­nei szerkesztő is azok közé tartozik, akikre okkal kíván­csiak a rádióhallgatók. Ha a rádióműsorok szer­kezetét és fontosságát né­zem, akkor azt állíthatom, hogy a Közkívánatra című zenei műsor nem tett túl a magyar rádióban megszokott más könnyűzenei műsornál. Azonban, ha azt nézem, hogy kik és hogyan válaszoltak a rock-popzene, a színészi élet valamint egy kívánságműsor megszerkesztését tudakoló kérdésekre, akkor már mást kell mondanom. Ez egy re­mek ' kívánságteljesítő-kérő esti műsor volt a hatalmas karácsonyi szó- és zenezuha- tagból. szűcs A két barát hogy nemcsak megérinteni, de megölelni is lehet. Per­sze, nem kizárt, hogy a vi­szolygás csupán földhözra­gadt felnőtt gondolkodáson, beidegződéseken alapul. A gyerekek ezen a téren jelen­tős előnnyel rendelkeznek: például nincsenek előítéle­teik. Számukra az, hogy va­laminek más, szokatlan az alakja, a megjelenési formá­ja, nem jelenti azt, hogy az egyben érthetetlen és meg­érthetetlen. Vele is lehet kontaktust teremteni, kom­munikálni, az értékeit elis­merni — esetleg még szeret­ni is. És itt talán megállhatunk, elvégre nem tudományos és filozófiailag mindenben hi­telesen alátámasztott műről, hanem csak egy mesefUmről van szó. Arról, hogy egy űr­hajóról a Földön marad egy E. T. — egy földönkívüli, akit egy csőrük a — apa nélküli — család három gyereke vesz pártfogásba, fogad barátjául. A filmen, a megoldást ille­tően is, végigvonulnak a me­se törvényei. És mi, felnőttek talán ne mondjuk el a gye­rekeinknek, hogy most miért találtuk különösen szépnek, amikor a filmbeli rakétamo­torok kondenzcsíkja nyomán nem más, csak a szivárvány tűnt fel a vetítővásznon. — gy — Színházi esték Paudits Béla előadóestje Paudits Béla jobb színész, mint amilyennek előadó­estje alapján vélnénk, van benne valami, ami mindenki mástól megkülönbözteti, humora, stílusa elüt attól, ami­vel ebben a műfajban találkoztunk. Kár, hogy ebből ke­veset kaptunk előadóestjén, amiben minden bizonnyal maga a műsor ludas; sanzonok zsinórjára fűzött jelene­tek, kevés ötlettel. Az sem egészen érthető, hogy a de­rűs pikantériát miért kell időnként útszéli hangnak he­lyettesítenie, amit az sem magyaráz, hogy a két sovány ötlet közötti szünetet egy viccel kell kitölteni. A szerkesztetlenség másra is kihatott. A mikrofonok kí­gyózó drótjai időnként összegubancolódtak, elég volt ki­csomózni őket, a kellékként használt két szék is néha útban volt. Egy pergő, eleven műsornál ezek nem aprósá­gok. A színlap gondosan elhallgatta Paudits kolléganője ne­vét, pedig kár, mert a műsor kifejezetten két személyre épült, s a Névtelen Művésznőnek voltak kitűnő percéi. Az önálló est mindig dicséretes vállalkozás, mert annak erőpróbája, hogy a színész egymaga be tud-e tölteni más­fél órát. Paudits Bélánál semmi nem hiányzik ehhez, csak a frissebb, szellemesebb műsor. —cs— Könyv Leskó László: Gammapolison innen Leskó László nevét me­gyénkben sokan ismerik. Gondolok elsősorban az új­ságolvasókra, valamint a volt tanítványokra. Az Űjdombó- várott született Leskó László 1969-ben került Kaposvárra, a Somogyi Néplaphoz, újság­írónak, ahol jelenleg is dol­gozik, mint főmunkatárs. Új­ságírói pályáját megyénkben kezdte, első írásai a Tolna megyei Népújságban jelentek meg. Ebben az időben — pon­tosan négy esztendőn át — Győrén, majd Izményben ta­nított. Újságírói pályája az­óta töretlen: rendre találkoz­hatunk irodalmi riportjaival, novelláival a folyóiratok ha­sábjain. A Gammapolison innen cí­mű riportkötete (Kozmosz Könyvek) tizennégy életké­pet tartalmaz, megörökítve fél évszázadot, benne a falu­si emberek sorsát, a trakto­ristákét, akikre .kemény éveket mért az élet”, az egyenjogúsodó traktoroslá­nyokét, akik a „nehéz, férfias traktoroséletre vállalkoztak, de kimondva, kimondhatat­lanul úgy hitték, hogy elemó- zsiás tarisznyájukban mar- sallbot is lapul”, aztán az in­gázókét, a szépasszonyoknak nevezett kuruzslókét, meg a modern „bukott lányokét”... Leskó László riportkötete bizonyára sikert arat az ol­vasók körében... Azokéban, akik átélték az ötvenes évek ellentmondásokkal és féle­lemmel teli napjait, de azo­kéban is, akik csak filmek­ből, regényekből és a törté­nelemkönyvekből ismerik e korszakot. S az utóbbiaknak — főként az ő .tanáraiknak — szívből javasolom, hogy e kötetet vegyék föl az ajánlott könyvek listájára, s kapaci­tálják diákjaikat elolvasásá­ra. Leskó László — noha ma­ga is fiatal még — figyelem­re méltó és imponáló módon válogatott a tipikusnak is mondható szereplők között, akik ma már a történelmet jelentik és százak, ezrek sor­sát, örömét, boldogságát és boldogulását jelképezik. — hm — Ünnep előtti eseményről ünnep után Kettős siker Szekszárdon Közel egy hete rendez­ték meg Szekszárdon a már hagyományos karácsonyi koncertet. A Magyar Vö­röskereszt Tolna megyei Szervezete, a Liszt Ferenc Zeneiskola és a Babits Mi­hály művelődési központ a nemes célú vállalkozás rendezői ezúttal is parádés, egyben változatos műsorról gondoskodtak. Így, akik je­len voltak december 21-én a megyei művelődési köz­pont színháztermében megtartott koncerten, szép estével ajándékozták meg magukat az Qnnepvárás napjaiban. A közreműkö­dők pedig kettős sikert könyvelhetnek el. A néző­téren ülők tapsa a műsor közreműködőit ünnepelte és méltán. A másik sikert — amit kasszasikerként emlegetünk akkor, ha vala­mi tökéletesen találkozik a közönség érdeklődésével — a koncert szólistái és együt­tesei átruházták a rende­zőkre, akik a bevételt jóté­kony célra a rászorulók megsegítésére, a Vöröske­reszt társadalmi hasznú céljainak megvalósítására fordítják. ünnepi füzér — pillanatképekből Tévénapló \ Karácsony Egy statisztika szerint a családok 93 százaléka tölti ott­hon a karácsonyestét, ami azt jelenti, hogy legalább ugyanekkora a tévénézők aránya is. A műsorszerkesztés számára ez nagy tét, még akkor is, ha két műsor igyek­szik szolgálni az ismeretlen igényeket. Legkézenfekvőbb megoldás természetesen a humor, amiből soha nincs elég, s ami van, az sem olyan. A régiekben viszont nem lehet csalódni, Stan és Pan, Buster Keaton egyébként is nép­szerűbb, mint a maga korában volt. Ebből a megfontolás­ból született a Gegparádé című ötrészes műsor, megma­gyarázandó a viccet. Nem tudom, járja-e még, valamikor nagy divatja volt a Papp Jancsi-vicceknek, amelyek mindig az „ellenpoénra” épültek, ugyanis kezdődött a vicc, Papp Jancsi pedig az utolsó pillanatban lelőtte a poént. Valahogy így volt ez a gegparádéval is: a népes szerzőgárda mintha összefogott volna, hogy magyarázatával semlegesítse a ma már film- történeti nagy mulattatok eleven ötleteit. Szerényebb vállalkozás volt a szegedieké, a siker még­sem maradt el. Adolphe Adam néhány áriája ma is nép­szerű, balettje, a Giselle nálunk is állandóan műsoron van, s 53 dalműve között A nürnbergi baba címűt sem nyelte el a feledés. Zenéje nem nagyigényű, de kelleme­sen hat, s jól választott a szegedi Kisopera Társulat, ami­kor műsorra tűzte, mert több, mint zenetörténeti érdekes­ség. A fiatal énekesek, — Szilágyi Béla, Tóth Márta, Or- dögh József, Vajda Julianna — méltó utódai a nagy elő­döknek. ••• A karácsonyi műsor nagy eseményének ígérkezett a Háry János történetét feldolgozó rajzfilm, amit nagy ne­vek fémjeleztek: Ferencsik vezényelt, Takács Klára, Mé­szöly Katalin, Sólyom-Nagy Sándor énekelte Kodály dalművének néhány részletét. Garay alaptörténetét az teszi maradandóvá, hogy meg tudta őrizni az elbeszélés frisseségét, az élőszó közvet­lenségét, s a borissza baka szavai nyomán mi is úgy érez­zük, legjobb ha elhisszük kalandjait, mert a borközi vi­dámságnak nem kell számonkérnie a hitelességet. Ellen­tétben a János vitézzel, ez nem folyamatos történet, ha­nem kalandok sorozata, melyben a társaság tagjainak is fontos szerep jut. „A legjavát elhagyta” — Jciált fel a fur­fangos diák, majd a költő biztatja az obsitost, hogy me­sélje el, „mint s hogyan járt el kend Bécsnek városában.” Már a Harsányi—Paulini feldolgozás — a dalmű alapja — nehezen birkózott meg a „kalandokkal”. Harsányi, aki jól tudta a mesterséget, két új szereplőt is állított a da­rabba, s Ebelasztin lovag és Generális Krucifix mellett egy népi figurára is szüksége volt legalább azért, hogy le­gyen, aki elénekli Marci kocsis dalát. A keret Garayé, de itt is már csak lazán fogja egybe a többszínhelyű cselek­ményt. A rajzfilm a daljátékból indul ki, s a kötetlen eszközök jóvoltából akár hozzá is tehetne (kaland a stájer hegyek­ben, Mantovában), de inkább elvesz belőle, a keretjáték pedig szegényes gúnyrajzzal kísért monológ lesz, vég­képp elrugaszkodva a Háry-legenda valóságos helyszí­nétől. Végig az volt az érzésünk, nemcsak az eredeti (a Ga­ray „ős” történet vagy a daljáték) jókedve hiányzik a rajzfilmből, hanem az elbeszélés megjelenítése is, ez pe­dig a forgatókönyv áthidalhatatlan hibája, akkor is, ha a figurák maguk is inkább karikatúrába hajlanak. Semmi kétség, Walt Disney után is lehet jó rajzfilmet csinálni, ebben az esetben azonban a készítők népes csapatának nem sikerült. Gyakran még rajzban sem, mert például a toborzót a huszárok olyan ügyetlenül járták, mintha nem is huszárokról s nem is toborzóról lenne szó. Ami marad: Kodály zenéje, s Ferencsik vezénylésével a szólisták, ze­nekar, énekkar ezúttal is olyan biztosan és szépen szól, mintha az újjáépített Operaházban lennénk. **• Szerencsésebb vállalkozás volt a Krúdy Gyula regényé­ből készült Tizenhat város tizenhat lánya, ami a rende­ző Katkics Annának bőséges lehetőséget adott egy látvá­nyos történelmi kalandfilmhez, szép tájakkal, kosztümös felvonulásokkal, látványos csatározásokkal. A főszerep Marosi Lászlónak és kaszkadőr-csoportjának jutott, szemmel láthatóan nagyon élvezték a nem mindennapi játékot, s minden műfajban alkalmuk volt bemutatni, hogy mit tudnak. A regény nem tartozik a Krúdy-művek legjobbjai kö­zé, inkább egy történelmi tény köré szőtt romantikus tréfa. Zsigmond király 1412-ben elzálogosította a szepessé- gi városokat, valamint Lublót, Gnezdát és Podolint a len­gyel királynak, egészen pontosan 37 000 garasért, ami ab­ban az időben szép summa lehetett. A városokat csak Mária Terézia csatolta vissza Magyarországhoz 1772-ben, Lengyelország első felosztása alkalmával. Krúdy képzelete fordulatos regényt szőtt Zsigmond pénzügyi zavarából, túszul szedett lányokkal, hős ma­gyar vitézzel s gonosz hajdemákokkal, akiknek azért más szerepük is volt a történelemben. A tévéfilm érdeme (a forgatókönyvet Liska Dénes rta), hogy nem akar több lenni, mint ami, kedves, fordulatos, szórakoztató, jól kiválogatott helyszínekkel, egyben azt is bizonyítva, hogy Krúdy regényei még sok televíziós lehe­tőséget tartogatnak, bár az is igaz, hogy elbeszélésének sa­játos szépsége, leírásainak, hasonlatainak kivételes han­gulata átültethetetlen. •** Azzal kezdtük, hogy a családok 93 százaléka... Arra ne­héz válaszolni, hogy mindenkit kielégített-e a háromna­pos műsor, választék mindenestre volt. Gondoltak az idő­sekre, volt sport, Dolly, Tarzan és Shakespeare, s volt egy régi magyar film is, amiből kiderült, hogy Hunyadi Sándort érdemes elővenni, Kabos Gyula pedig a kor egyik legnagyobb színésze volt. A zenéről sem feledkeztek meg, láthattuk a vitákat kavaró budapesti fesztiválzenekart, volt balett, s tovább élt a szép hagyomány, ismét fel­csendült a IX. szimfónia. Jövőre se legyen rosszabb. CSANYI LÁSZLÓ

Next

/
Oldalképek
Tartalom