Tolna Megyei Népújság, 1983. december (33. évfolyam, 283-307. szám)

1983-12-11 / 292. szám

1983. december 11. KÉPÚJSÁG 3 Tamási 1QQ3, december mind közelebb körűd, a va­rossá nyilvánítás feltételei­nek teljesítéséhez. Ma, az alapfokú ellátás mennyiségi és minőségi színvonalának tekintetében legfontosabb mutatói megközelítik, vagy azonosak a hasonló nagysá­gú városokéval. Vegyük a 100 lakásra jutó lakosok szá­mát. Tamási: 281. Hasonló nagyságú városok: 337. Az 1970 óta épült lakások ará­nya: Tamásiban 28,2. A ha­sonló népességszámú váro­sokban 21,4. A kiépített bel­területi utak aránya Tamá­siban 63. Másutt 48,3. A rend­szeres szemétgyűjtésbe be­vont lakások aránya itt 56,2. Másutt 38,3. Ezen a helyen sajnos nem készíthető teljes „leltár”, az olvasók e nélkül iis elhihetik, hogy szűkebb hazánk váro­sai, Dombóvár, Bonyhád, Paks nem indultak városi lé­tük útjára olyan szerencsés útra valóval, mint Tamási in­dulhat. Egészségügyi és szociális ellátóintézményei részben itt települtek, részben idetele­pülőben vannak. Az anya- és csecsemővédelem 4 védő­női körzet között oszlik meg. A 60 személyes bölcsőde ki­elégíti az igényeket. Tamási­ban és Páriban ez idő sze­rint 2 360 gyermek gondozá­sát végzi egy iskolai védőnő. A felnőtt lakosságot 4 körze­ti és 2 fogszakorvos látja ei. A helyi gyermekszakoirvos egyben a járási gyermek­szakorvos is. Üzemi orvosi körzet most alákul, de üzem­orvosi rendelés részmunka­időben 8 munkahelyen fo­lyik. Kerülve a hosszas fel­sorolást: az egészségügyi és szociális ellátás, szolgáltatás színvonala a pincehelyi kór­ház-rendelőintézet kivételé­vel jó. Az oktatás, közművelődés tárgyi, személyi feltételei megfelelőek, a testnevelési és sportinitézmények úgy­szintén megállják a helyü­ket. Két áruház, 28 szakosí­tott bolt 21 szakmában szol­gálja az ellátást, 10 magán- kiskeres'kedő is dolgozik a szakmában. A boltok össz- alapterülete 5423 négyzetmé­ter. A vendéglátás 3 étter­met, 1 sörözőt, 1 szállodát, 2 presszót, 1 bisztróval és 1 italboltot üzemeltet. Városnézőben járva... A fejlesztés további fel­adatai sem jelentéktelenek, de szilárd az alap, s még koncepcióváltásra se lesz na­gyon szüksége Tamásinak. A városi szerepkörből adódóan ki kell terjeszteni, a körzeti orvosi ügyeleti rendszert, el­látva rádió adó-vevő készü­lékkel is azt. Szorgalmazni kell a rendelőintézet és új gyógyszertár felépítése után a szakrendelés gyors átszer­vezését Pincehelyről. .Be kell fejezni a városközpont kiala­kítását, szorgalmazni kell a pincehelyi kórház Tamásiba való áttelepítését, majd az eddigi ütemet tartva foly­tatni az út-, járda-, szenny­vízcsatorna-építést. Bővítés­re vár a bölcsőde, az óvoda, az általános iskola és a gim­názium. Továbbfejlesztésre a szolgáltatóhálózat. De fej­lesztésre vár a helyi és hely­közi közlekedés is, mellette fokozatosan ki kell építeni a korszerű autóbusz-pályaud­vart és autóbusz-megállóhe­lyeket. Nem hiányzik a tenniva­lók listájáról a helyi és hely­közi távbeszélő-hálózat fej­lesztése és a gázvezeték ki­építésének szorgalmazása sem. Hogy ez mind nem fér egy középtávú tervbe? Előfor­dulhat. De rangsorolással is gyarapíthatőak azok az ered­mények, melyek birtokosai­ként a tamásiak immár hiva­talosan is vádoslakók lesznek 1984. január 1-től. LÁSZLÓ IBOLYA, SZALAI JÁNOS Fotó: Czakó Sándor A lakossági szolgáltatáso­kat 10 speciális szakbolt és 125 kisiparos végzi. Páriban az áfész egy boltot és egy italboltot működtet: Tamási székhelyű iparvállalata nincs a településnek ,noha az ipari, vagy szolgáltató tevékenysé­get végző állami üzemek száma 15. Milyen tennivalók várnak a sikeres városépítőkre a továbbiakban? A fiatal vá­ros tanácsapparátusának föl kell készülnie arra a szerep­re, amely a járás megszűn­tével vár rá a környéki köz­ségek centrumaként. Ez ko­moly lecke lesz, de adott hozzá minden, ami a jó mun­ka föltétele. dulást követően itt is reali­tásainkhoz igazította a ter­melés szerkezetét. A 60-as évektől az addig csak mező- gazdasági jellegű vidéken, illetve Tamásiban megvetet­te lábát az ipar. Fogalmaz­hatunk úgy is, hogy jelentős ipartelepítésre került itt sor és tucatnál több ipari jelle­gű üzem kínálta munkalehe­tőséggel a korábban már ki­alakult mező- és erdőgazda­sági üzemek mellett az em­bereket. Ekkor indult el a környező községekből az a betelepülési hullám, mely ma is tart még. A növekvő letelepedési igények gyorsí­tották föl a családi házas, a szövetkezeti, OTP-s és álla­mi lakástelepítést. Tizenkét év alatt, 1971-től 1983-ig 1195 lakás épült Tamásiban. A 934 lelkes társközség Páni egyesül a megye legfiatalabb — egyben legkisebb — váro­sával, mely laz előváros — ha úgy tetszik külváros — la­kosaival együtt 9627 lelket számlál. Vonzásköre terüle­tileg és tartalmában is szé­lesedett járási székhely­ként Tamásinak, így fokoza­tosan _ építette ki középfokú intézményhálózatát, melynek bővítése ma is folyik még. A település 5393 munkaké­pes korú lakost számlál. Iparban foglalkoztatott a munkaképes korúak 26, me­ző- és erdőgazdaságban 29,1 százaléka. A helyben lakó aktív keresők száma 4712, az inaktív keresőké 1609. A be­járók száma 1701. Lapunk hasábjain sűrűn jelentkezett az elmúlt évti­zed során Tamási, mint vá­rosiasodé település, mely dalmi munkák értéke 471 fo­rint volt. Tavaly, ,1982-ben már elérte az 1715 forintot. Miben tárgyiasult a lakosság és a nagyközségi közös ta­náccsal együttműködő gaz­dálkodó szervek ,társadalmi összefogása? Sorolom: mű­velődési központ, 200 szemé­lyes óvoda; járdák, utak; strandfürdő; piactér; sport­telep; csatornahálózat; par­kok. A lista nem teljes. Ami­ként befejezettnek sem te­kinthető még a városépítés­nek az a munkája, mely több, mint két évtizede kez­dődött Tamási járási szék­helyen. „Ahol egyre jobb él­ni” mondta még valamikor nyár derekán a 2. számú Ál­talános Iskola igazgatóhe­lyettese, Deák Istvánná. Há­nyán állítják ugyanezt? Föl­tételezésünk szerint majd mindannyian azok, akiket Tamásiban gyökereztetett az a változás, ami a felszaba­Január első napjaiban ke­rül tehát sor Tamásiban a városi tanács ünnepi alakuló ülésére. Az eseménynek fölte­hetően igen sok résztvevője lesz, de közelítően se any- nyian, mint ahányan a vá­rossá nyilvánítás új korsza­kot nyitó pillanataira vár­tak. S egyáltalán nem ölbe tett kézzel. Társadalmi ösz- szefogás címén a helyi erő 96,6 millió forintos közösségi hasznú értéket teremtett meg. Jól példázza az össze­fogás, együttműködés súlyát, hatóképességét az a néhány számadat, amit városnéző­ben járva fontosnak tartot­tunk föl j egyezni. A nagyköz­ség Tamási rendelkezésére bocsátott állami pénzeszkö­zök céltudatos, tervszerű, ugyanakkor takarékos föl- használása 1976-tól növekvő értékű társadalmi munka­végzés mellett történt. Ek­kor, az egy főre jutó ,társa­Családi házak, sorházak lakótelepi szomszédsággal Városmag a Várhegy magasából A városközpontban Folytatódik az építés A szépülő Pári, mint „külváros”

Next

/
Oldalképek
Tartalom