Tolna Megyei Népújság, 1983. december (33. évfolyam, 283-307. szám)

1983-12-11 / 292. szám

2 Képújság 1983. december 11. Németh Károly beszéde Kádár János a Szovjet Kultúra és Tudomány Házában (Folytatás az 1. oldalról.) Ezt követően hangzott el Németh Károly felszólalása. A Magyar Szocialista Mun­káspárt Központi Bizottsága, s személy szerint Kádár Já­nos üdvözletét Németh Ká­roly tolmácsolta a konferen­cia résztvevőinek, majd be­vezetőben arról a nemzetközi környezetről szólt, amely ha­tással van hazánk minden lakosára, a fiata) nemzedék jövőjére. — Népünket is aggodalom­mal tölti el a békét fenyegető veszély, amelynek fő forrása az imperializmus szélsőséges köreinek erőfölényre törekvő, szovjetellenes, antikommu- nista politikája — mondotta. — Ez vezetett oda, hogy az Amerikai Egyesült Államok a közép-hatótávolságú atom­fegyverek európai telepítésé­nek megkezdésével zsákutcá­ba juttatták a genfi szovjet— amerikai tárgyalásokat. Az új nukleáris eszközök telepí­tése egyet jelent az itt élő népek véleményének, érde­keinek semmibevételével az emberiség és a béke elleni újabb provokációval. Ezért súlyos felelősség terheli az Amerikai Egyesült Államok kormányát, és mindazokat a kormányokat Európában is, amelyek hozzájárultak a fegyverkezési verseny újabb fordulóját elindító telepítés­hez. A Szovjetunió erre adott válasza — amelyet meggyő­ződéssel támogatunk — szük­ségszerű és igazságos, mert a bejelentett intézkedések nem szolgálnak mást, mint a ka­tonai erőegyensúly fenntartá­sát, a szocialista országok biztonságát, az emberiség ér­dekeit, a béke védelmét. A Központi Bizottság tit­kára ezután országunk ered­ményeiről, legfontosabb ten­nivalóinkról szólt. — A jelenlegi nemzetközi helyzetben aligha lehet túl­becsülni annak jelentőségét, hogy hazánkban rend és nyugalom van. Ez pártunk és népünk közös nagy vív­mánya. Ha megőrizzük és erősítjük a szocialista cé­lokban kifejeződő nemzeti egységet, amely szövetségi politikánkra, a párt és a tö­megek kölcsönös bizalmára épül, ez átsegítheti az orszá­got az általános világgazda­sági helyze bői adódó gon­dokon. — Mindannyian tapasztal­hatjuk, hogy a munka felté­telei szigorúbbak lettek, az élet nehezebbé vált, komoly problémákkal vagyunk kény­telenek szembenézni. Né­pünk helytállása tiszteletet és megbecsülést érdemel. Je­lentős eredmény, hogy a to­vább romló feltételek ellené­re is sikerült megőriznünk az ország fizetőképességét, javítanunk a külgazdasági egyensúlyt. A létbiztonság, az életszínvonal, az életkö­rülmények, az áruellátás szégyenkezés nélkül össze­vethető a hasonló fejlettsé­gű országokéval. Németh Károly ezután azokat a sokasodó teendőket vette szamba, amelyek az emberi viszonyok formálásá­ban, a szocialista értékek és normák megőrzésében, gya­rapításában. az egész nevelő munkában előttünk állnak. — Nélkülözhetetlen, szén és értékes munkát végeznek azok. akik gyermekeinket nevelik — hangsúlvozta. — Nem kisebb a feladat, mint az. hogy a felnövekvő gene­ráció tagjai dolgos, köteles­ségtudó, fegyelmezett, tisz­tességes emberek legyenek, akik szeretik hazájukat, in­ternacionalisták, akiknek szocialista céljaik vannak. Művelt, képzett, közösségi és közéleti emberekre van szükség, akik mindennani tevékenységükben meg tud­nak felelni korunk igényei­nek. a haladás követelmé­nyeinek. A Központi Bizottság tit­kára rámutatott: — Az úttö­rőélet akkor lesz eleven, ha a gyermekek a mozgalmat sajátjuknak érzik, maguk tervezik meg programjaikat, kiveszik részüket a szerve­zésből és az értékelésből is. A felnőttek ebben nekik csak segítsenek. Az öntevékeny­ség, a programok gazdagítá­sa, színesítése nem öncélú dolog, hanem azt kell szol­gálnia, hogy az úttörőélet egészén belül nagyobb ran­got kapjanak az olyan társa­dalmilag hasznos értékek, mint a tisztességes emberi viselkedés és a közösségi ma­gatartás, a személyes képes­ségekkel arányban álló erő­feszítés és teljesítmény, a munka, a fegyelem, az őszin­teség és a derű. — A Magyar Szocialista Munkáspárt — mint ahogy eddig — a jövőben is figye­lemmel kíséri és segíti az úttörőszövetség tevékenysé­gét és erre ösztönzi az álla­mi, a társadalmi szerveket is. A tennivalók eredményes elvégzéséhez megfelelő biz­tosítékot jelentenek a moz­galom gazdag hagyományai és 'tapasztalatai, az úttörő­közösségek, az úttörővezetők, ifivezetők életrevaló kezde­ményezései és törekvései. — Az ifjú nemzedék fel­készítése és jövőjének meg­alapozása érdekében kifejtett munkásságuk fontos hozzá­járulás a szocializmus épí­téséhez. Ez a tudat adjon erőt és megújuló lelkesedést az úttörőmozgalom előtt álló feladatok sikeres megoldásá­hoz — hangsúlyozta befeje­zésül Németh Károly. A konferencia résztvevői délután szekcióüléseken folytatták a vitát az országos tanács beszámolójáról. PANORÁMA BUDAPEST Elutazott Budapestről a Vietnami Szocialista Köztár­saság legfelsőbb népi bíró­ságának Pham Hung elnök által vezetett küldöttsége, amely dr. Szilbereki Jenő­nek, a Magyar Népköztársa­ság Legfelsőbb Bírósága el­nökének meghívására tar­tózkodott hazánkban. DAMASZKUSZ Damaszkuszban tárgyal Abdel Szallam Dzsallud, a .lí­biai forradalmi vezetőség tagja. Az amerikai támadá­sok után Líbia katonai, po­litikai és pénzügyi támoga­tást ajánlott fel Szíriának. BUKAREST Pénteken este Bukarestbe érkezett Enrioo Berlinguer, az Olasz KP főtitkára. Kísé­retéiben van Antonio Rubbi, az OKP KB tagja. Berlinguer később Berlinbe és Belgrád- ba is ellátogat. BONN A Német Szövetségi Köz­társaságban szombaton .több ezer ember tüntetett az ame­rikai rakéták telepítése el­len. A nutlangeni amerikai támaszpontnál hétezren vo­nultak fel, a rendőrség és a katonaság szögesdróttal vet­te körül a bázist, ahol Per- shing—2-ket telepítenek. Frankfurtból négyezren vo­nultak a hauseni amerikai hadianyagraktárhoz. Többv százan tüntettek Karlsruhe központjában is. A szombati megmozdulások békésen zaj­lottak le, egy nappal koráb­ban a rendőrség 204 személyt vett őrizetbe a tüntetők kö­zül. STOCKHOLM Szombat délután adták át Stockholmban az idei Nobel- díjakat. A magas kitüntetés­hez az idén rekordösszeg já­rul: a csekk másfél millió svéd koronáról, vagyis mint­egy 190 ezer dollárról szól. (Folytatás az 1. oldalról) Kádár János ezt követően megtekintette azt a kiállí­tást, amelyen a lézertechni­ka és a holográfia szovjet ku­tatási eredményeit tárják az érdeklődők elé. Felsorakoz­tatták itt az új típusú mű­szereket, amelyeknek egyes változatait éppúgy használ­ják a geofizikában, a geodé­ziában, mint például az or­vostudományban. Az MSZMP Központi Bizottságának első titkára tetszéssel nyilatko­zott a látottakról, majd — a vendéglátók kérésére — be­jegyzést tett a ház vendég­könyvébe. „Gratulálok e két fontos tudomány legújabb vívmá­nyait oly szemléltetően be­mutató, nagyszerű kiállítás­hoz. Ez a kiállítás méltóan érzékelteti a szovjet kultú­ra és tudomány budapesti házának tízéves munkáját, annak magas színvonalát. Örülök nagy közönségsike­rének, és annak, hogy alkal­mam volt megtekinteni. To­vábbi sikereket kívánok”. Az izraeli hadiflotta szom­batra virradóra folytatta az észak-libanoni Tripoliban blokád alá helyezett palesz­tin bázisok ágyúzását. Az iz­raeli naszádok 24 órán be­lül három alkalommal nyi­tottak tüzet a Jasszer Arafat- hoz hű egységek állásaira. A szárazföd felől — mint is­meretes — az Ahmed Dzsib- ril és Abu Musza vezette lá­zadók kerítették be a PFSZ vb-elnökét támogató 4000 harcost. A palesztin egységek el­szállítását vállaló athéni kor­mány bejelentette, hogy csak abban az esetben teljesítheti kötelezettségét, ha az Egye­sült Államok, Franciaország, A vendégeket ezután a ház Bajkál éttermébe invitálták egy iteára. A,z ilyen alkal­makkor adódó kötetlen be­szélgetés során az MSZMP Központi Bizottságának első titkára annak tulajdonította a ház sikeres tevékenységét, hogy a magyar—szovjet ba­rátság egész népünk ügye, tekintet nélkül pártállásra, világnézetre. Mindenkié éppúgy, mint a szocialista társadalom építésének ügye! Népünk jól tudja, egyéni boldogulásunk, jövőnk össze­forr a magyar—szovjet ba­rátsággal, amelynek ápolá­sában a ház tevékenysége nagy jelentőségű. Pártjaink, kormányaink, népeink ba­rátsága nem csak azokból a hivatalos dokumentumokból áll, amelyeket olykor-olykor aláírunk. Jó, hogy a hétköz­napokat is áthatja. Az a szándékunk, hogy a szocia­lizmus ügye ne csak az em­berek eszét fogja meg, ha­nem szívüket is. Ezt mi a magyar—szovjet barátságra Nagy-Britannia és Olaszor­szág, vagyis a Libanonban csapatokat állomásoztató négy nyugati állam garan­tálja a görög hajók bizton­ságát. Jasszer Arafat ugyan­csak tényleges katonai védel­met kért Franciaországtól, Olaszországtól és Görögor­szágtól — jelképes kíséret helyett. Az amerikai külügyminisz­térium szóvivője reményét fejezte ki, hogy a palesztinok elszállítása „akadályoztatás nélkül” fog végbemenni. Hírügynökségek a nyilatko­zatot Izraelhez intézett vilá­gos intésként értelmezték, hogy ne veszélyeztesse a ki­vonási akciót. is értjük. (MTI) Izraeli hadihajók lőtték Tripolit Anatolij Gribkov cikke A szocialista országok ka­tonai ellenintézkedéseinek védelmi jellegére mutat rá a Neues Deutschland szombati számában Anatolij Gribkov hadseregtábornok, a Varsói Szerződés szervezete egyesí­tett fegyveres erői törzsének főnöke. Gribkov részletesen elemzi az Egyesült Államok kon- forntációs politikájának hát­terét, a nemzetközi erőegyen­súly megbontására irányuló törekvéseit. Washington a vi­lág legkülönbözőbb pontjain a második világháború befe­jeződése óta már 262-szer al­kalmazott fegyveres erősza­kot. A jelenlegi amerikai kor­mányzat tevékenységére kü­lönösen jellemző az agresszi­vitás. Reagan elnök és kor­mánya nyíltan sürgeti a kommunizmus felszámolását, teljes megsemmisítését. Szem­látomást mindmáig nem ér­tették meg — hangsúlyozza Gribkov —, hogy a szocializ­mus ma már nemcsak elmé­let, hanem objektív valóság. Az új amerikai közepes hatótávolságú rakéták nyu­gat-európai telepítése nem Európa oltalmát szolgálja — írja cikkében Gribkov. Ezek a rakéták „békés városokra, ipari létesítményekre irányul­nak, mindarra, amit testvér­országaink népei békés mun­kával megalkottak. Közvet­lenül fenyegetik biztonságu­kat, rendkívüli mértékben veszélyeztetik a békét”. „Ilyen körülmények között mit tehetnek a Varsói Szer­ződés tagállamai? Kockára tehetik-e biztonságukat? Nem, ezt nem tehetik, és nem is fogják megtenni. A kialakult helyzet minden vonatkozását gondosan mér­legelve, kényszerítve érzik magukat a szocialista közös­ség államai arra, hogy pótló­lagos intézkedéseket tegyenek biztonságuk oltalmára. Elhatározták, hogy a Szov­jetunió európai részén ha­tálytalanítják a közepes ha­tótávolságú szovjet nukleáris rakéták telepítésének morató­riumát. Az NDK és Csehszlovákia területén meggyorsítják a na­gyobb hatótávolságú hadmű­veleti-harcászati rakéták te­lepítésének munkálatait. Ezek eredményeként az Egyesült Államokat és az új rakéták telepítésére kivá­lasztott nyugat-európai or­szágokat fenyegető veszély egyenértékű lesz azzal a ve­széllyel, amelynek a Szovjet­uniót és szövetségeseit akarja kitenni az Egyesült Államok.” Fokozzák az egyesült fegy­veres erők harckészültségét, hogy rendkívüli helyzetben is eleget tegyenek feladatuk­nak. Ebből a célból a legú­jabb technikával és fegyver­zettel biztosítják a szövetsé­ges csapatok és flották jobb felszereltségét, tökéletesítik szervezeti struktúrájukat, csökkentik a csapatrészeknél és kötelékeknél, kivált a lég­védelemnél és a légierőnél a harckészültség megteremtésé­hez szükséges időt. Az egyesített fegyveres erők keretében az egész te­vékenység fontos láncszeme lesz a nagyfokú forradalmi éberség biztosítása, tekintet­tel az imperializmus agresz- szív fondorlataira és ideoló­giai diverziójára. Továbbra is erősítjük a testvéri hadse­regek harci közösgégét és a szövetséges fegyveres erők összeforrottságát. Különösen hangsúlyozni kell, hogy ezek az intézkedé­sek nem a katonai fölény ki­vívására irányulnak az Egye­sült Államokkal és a NATO- tömbbel szemben, és nem más népek biztonságának ká­rára történnek. Kizárólag vé­delmi jellegűek, amelyeket a békéért érzett aggodalom diktál, és nem haladják meg a biztos védelem szükséges­ségének mértékét” — írja Anatolij Gribkov. Fórum tsz-elnököknek \ (Folytatás az 1. oldalról.) Több kérdés vetődött fel a tej értékesítésével kapcso­latban. Többek között az, hogy mikor kötik meg a kö­vetkező évi szerződéseket, és hogyan készültek fel a minő­ségi tejátvételre. A tejipari vállalat igazgatója elmondta, hogy a szerződés tervezeté- • vei az érdekelt szervek egyetértenek, a jövő hét ele­jén az üzemekkel egyeztet­nek, majd megkötik a szer- zbődéseket. A tej minőségi átvételével kapcsolatban egyelőre sok a vita, de a műszerek már megvannak, amelyekkel a tejmintát szak­szerűen és pontosan meg tudják vizsgálni. Kérdezték azt is, hogy a minőségi tejtávételre fel- készült-e a hatóság, hogy nem lenne-e célszerű külső szervnek vizsgálni a tejmi­nőséget, s hogy várható-e a tejfelvásárlás növekedése. A minőségi átvételre a tejipar felkészült, egyelőre vitatkoz­nak azon, hogy célszerű len­ne-e külső szervet megbízni a tejátvétellel, a felvásárlók pedig jövőre 1,8—2 százalé­kos növekedéssel számolnak. A kistermelők körében megnőtt a szőlőtelepítési Eszmecsere a szünetben A fórum résztvevői kedv, a felvásárlási árak csökkenése nem vezet-e az 1970-es évek előtti helyzet­hez — vetődött fel a kérdés a fórumon. A Szekszárdi Bo­rászati Társaság az idén 140 ezer hektoliternek megfelelő termést vett át. Kényszertá- rolók készültek 14 ezer hek­toliter nagyságrendben, a Graboplast Vállalattal kö­zös kivitelezésben. Közös munka alapján sikerült ki­dolgozni egy új eljárást, mellyel a régi cementkádak kibélelését megoldatták. Kar rácsonyra tasakos, fűszere­zett forralt bor kerül a bol­tokba, azzal is bővítve a vá­lasztékot. Tolna megyében a VI. ötéves tervben kétezer hektár telepítést terveztek, ebből 600 hektár a kisterme­lőké. Tekintettel arra, hogy megnövekedett a szabad idő, a kiskertek jelentősége meg­nőtt. Szőlőt és borit nemcsak eladásra, hanem saját fo­gyasztásra is termelnek, így nem valószínű, hogy a jövő­ben a kistermelés visszaesik. Tekintettel anra, hogy a mezőgazdasági üzemekben dolgozók zöme falun él, nem mindegy, hogy milyen ott az áruellátás. Mint a MÉSZÖV képviselője elmondta, az igen kis településeken, ahogy öregszik a lakosság, csökken a vásárlóerő. Ettől függetle­nül kisebb és nagyobb tele­pülésen egyaránt a jövőben korszerűsítik az üzleteket, növelik a hűtőkapacitást, az eladóteret, raktárakat. A kérdések között elhang­zott többek között, hogy mi­lyen támogatás kapható re­kultivációra, hogy megfele­lő-e a tsz-elnökök minősíté­sének módja, milyen a ká­der-utánpótlás, eredmé- nyes-e a közép- és munka­helyi vezetők tanfolyama, s minthogy a fejlesztési forrá­sok csökkentek, támaszkod­hatnak-e a vezetők a kölcsö­nös támogatási alapra. Szó volt a TSZKER munkájáról, felvetődött, hogy sokan jár­ják hatósági jogkörrel az üzemeket, ugyanakkor a ter­melésben nehéz megbízható, jó és szakképzett szakembe­reket találni.

Next

/
Oldalképek
Tartalom