Tolna Megyei Népújság, 1983. december (33. évfolyam, 283-307. szám)

1983-12-11 / 292. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! f\~Z. MSZMP TOLNA MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA XXXIII. évfolyam, 292. szám ÁRA: 1,40 Ft 1983. december 11., vasárnap Mai számunkból ÖN KÉRDEZ, MI VÁLASZOLUNK (4. old.) EGY 1200 ÉVES KEMENCE (4. old.) HÜSÉG-HÜTLENSÉG (5. old.) SÜRGŐS ORVOSI SEGÍTSÉG (5. old.) TESTNEVELÉS ÉS SPORT = EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD (6, pld.) Megkezdődött az úttörővezetők Vili. országos konferenciája Németh Károly beszéde Szombaton Miskolcon, a Borsod megyei pártbizottság székházában több mint 500 küldött és meghívott részvételével meg­kezdődött az úttörővezetők VIII. országos konferenciája. A kétnapos tanácskozáson a küldöttek megvonják az úttörőmozgalom mintegy ötesztendős munkájának mérle­gét és megfogalmazzák a társadalom kö­vetelményeiből és a gyermekek igényei­ből adódó időszerű tennivalókat. Haraszti István, az úttörőszövetség tit­kára köszöntötte a konferencia küldötteit és vendégeit, köztük az elnökségben helyet foglaló Németh Károlyt, az MSZMP Poli­tikai Bizottságának tagját, a Központi Bi­zottság titkárát, valamint a párt-, az álla­mi és a társadalmi élet számos vezető sze­mélyiségét. Grósz Károly, az MSZMP Bor- sod-Abaúj-Zemplén megyei Bizottságának első titkára a vendéglátók nevében üdvö­zölte a tanácskozást, majd a konferencia elfogadta napirendjét, ügyrendjét, s meg­alakította munkabizottságait. Kádár János a Szovjet Kultúra és Tudomány Házában Kádár János szombaton békepolitikájáról, ily módon Az országos tanács írásos beszámolójához Varga László, a Magyar Úttörők Szövetségének főtitkára fű­zött szóbelli kiegészítést. Ezután megkezdődött az országos tanács beszámolója feletti vita. Fejti György, a KISZ Központi Bizottságá­nak első titkára az iíjúkom- munisták véleményét tolmá­csolva hozzászólásában úgy értékelte: az úttörőszövetség betölti hivatását, semmivel sem pótolható szerepet vál­lal a gyerekek szocialista ne­velésében, eredményesen munkálkodik társadalmi ér­tékeink, normáink közvetíté­séért, a gyermekek öntevé­kenységének kibontakoztatá­sáért. — Messzemenően .támo­gatjuk azt a törekvést — hangsúlyozta —, hogy az út­törőszövetség programja ad­jon minél több alkalmat, le­hetőséget és főként gyakorló terepet ahhoz, hogy a gyere­kek cselekvés közben sze­rezzék meg a társadalmi, a közösségi éleit tapasztalatait, hogy „kipróbálhassák” és megismerhessék önmagukat. A KISZ KB első titkára azután azokról a sürgető te­endőkről szólt, amelyek ered­ményeként kiegyensúlyozot­tabbá és arányosabbá vál­hat a gyermekek nevelésé­ben kialakult munkamegosz­tás. Szorgalmazta az úttö­rőmunka új, iskolán kívüli kereteinek és formáinak ki­munkálását, s az ezt tükröző szervezeti módosításokat. — Foglalkozunk néhány Olyan, ma még nem telje­sen megnyugtató kérdéssel, mint például a gyermekét­keztetés, a gyermekvédelem, bizonyos igyenmekcikkekkel történő ellátás helyzete. Je­lentősen javítani kívánjuk a gyermek- és ifjúsági turiz­mus, az országjárás és a tá­borozás feltételeit. A közel­jövőben például közreműkö­dünk egy széles körű, első­sorban a gyermekeknek szer­vezett itúrázási és táborozási mozgalom kialakításában, az ehhez szükséges .feltételek megteremtésében, a felszere­lések kölcsönzői hálózatának kiépítésében és bővítésében. Végezetül Fejti György az­zal a reménnyel kívánt sok sikert a dokumentumokban kitűzött célok megvalósítá­sához, hogy a felelősségteljes munkában az úttörővezetők változatlanul megtalálják majd személyes örömüket is. (Folytatás a 2. oldalon.) délelőtt Budapesten felkeres­te a Szovjet Kultúra és Tu­domány Házát. Az MSZMP Központi Bizottságának első titkárát elkísérte Óvári Mik­lós, az MSZMP Politikai Bi­zottságának tagja, a Köz­ponti Bizottság titkára és La­katos Ernő, a KB osztályve­zetője. A vendégeket Vla­gyimir Bazovszkij, a Szov­jetunió budapesti nagyköve­te, Zinaida Kruglova, az SZKP KB tagja, a Szovjet Baráti Társaságok Szövetsé­ge Elnökségének elnöke. Iván Bagyul, a nagykövetség tanácsosa, a Szovjet—Ma­gyar Baráti Társaság ma­gyarországi képviselője, Ana- tolij Bormotov, az SZKTH igazgatója és Biró Gyula, a Magyar-Szovjet Baráti Tár­saság főtitkára fogadta. A ház tevékenységéről — éppen tíz esztendeje nyitotta meg kapuit — Iván Bagyul tájékoztatta Kádár Jánost. Mint elmondotta: mindenkor és minden rendelkezésre álló eszközzel a szovjet—magyar barátság elmélyítését szol­gálják, legfőbb törekvésük, hogy minél átfogóbb, gazda­gabb ismereteket nyújtsa­nak a világ első szocialista államának életéről, népeinek eredményéiről, a Szovjetunió is ápolva a hagyományos szovjet—magyar együttmű­ködést. S hogy jól ápolják, arra néhány, önmagában is sokatmondó tény: statiszti­káikban majd tízezer rendez­vényt jegyezhettek fel, film- bemutatókat, ikiállításokat, tudományos konferenciákat és előadásokat, baráti talál­kozókat. A ház növekvő nép­szerűségét mi sem bizonyít­ja jobban, hogy e tíz év alatt ötmillió vendéget fogadtak. Zinaida Kruglova megkö­szönte az MSZMP KB első titkárának, hogy elfogadta meghívásukat, s egyben azt is, hogy ezúttal Magyarorszá­gon rendezhették meg a szo­cialista országok szovjet ba­ráti társasági képviselőinek most zárult tanácskozását. Hasznos s mindenképp szük­séges összejövetel volt ez, mondotta — jó lehetőség ar­ra, hogy véleményt cserél­jünk, s felvázoljuk azokat az elképzeléseinket, amelyekkel támogathatjuk pártjaink bé- kepollitikáját, azokat a célo­kat, amelyeket Jurij Andro- pov, az SZKP KB főtitkára a Szovjetunió Legfelsőbb Ta­nácsa Elnökségének elnöke körvonalazott legutóbbi nyi­latkozatában. (Folytatás a 2. oldalon) A fórumot dr. Gyugyi János vezette Fórum tsz-elnök Az elmúlt héten a megye mezőgazdasági szövetkezetei­nek elnökei részére egyhetes továbbképző taofolyamot tartottak Tengelicen, az ok­tatási központban. A tanfo­lyamot azzal a céllal rendez­ték, hogy az elnökök megis­merkedjenek azokkal a ten­nivalókkal, amelyek a VI. öt­éves terv mezőgazdasági cél­kitűzéseinek megvalósításá­hoz szükségesek. Szó volt többek között .a népgazdaság helyzetéről, aktuális gazda­sági feladatokról, az ösztön­zőrendszerről, a munkavéde­lemről, az energiatakarékos­ságiról, a hitelpolitikai célki­tűzésekről, a káder- és sze­mélyzeti munkáról, valamint a kistermelés feladatairól. A tanfolyam utolsó napján, pénteken délelőtt fórumra került sor, amelyet dr. Gyu- gyi János, az MSZMP Tolna megyei Bizottságának titkára vezetett, is melyen a tsz-elnö- kök kérdéseire a mezőgazda- sági szövetkezetekkel kap­csolatban álló szakigazgatási szervek, vállalatok és terme­lési rendszerek adtak választ. Kérdezték többek között, hogy mikor várható az új földértékelési rendszer beve­zetése. Az aranykorona-ér­ték helyett az új pontrend­szer bevezetése előrelátható­lag egy évet csúszik. A me­gyében ez év végéig a hely­színi munkákat elvégezték, az adminisztratív jellegű tennivalókra ezután kerül sor. Ezt követően meghatá­rozzák azokat a közgazdasági szabályzókat, amelyek a pontrendszerre épülnek. Ez­zel kapcsolatban egyébként sok még a vita és a nézetel­térés. Néhány Tolna megyei tsz-től a Magyar Tudomá­nyos Akadémia adatokat kér, s valamennyi jellemző adat birtokában dolgozzák majd ki a szabályzórend­szert. Az előzetesen benyújtott t kérdések között akadt olyan, amely a kisközségek helyze­tére vonatkozott, főleg azok­ra, ahol a tömegközlekedés nem megoldott és az út sincs olyan állapotban, hogy azon személygépkocsik köz­lekedjenek. Ezek a kisközsé­gek előreláthatólag az elkö­vetkezendő időben sem kap­nak utat azért, mert a ren­delkezésre álló pénzeszközök csak olyan utaknak és hi- daknak az építését teszik le­hetővé, amelyek a községen belül vannak. Sokan voltak kíváncsiak arra, hogy a jö­vőben milyen hitellehetősé­gek vannak, milyen új hitel- konstrukciók várhatók. A következő évtől ismét igé­nyelhető ágazati hitel, de ezt a szövetkezeteknek még ja­nuárban be kell nyújtani a bank illetékes fiókjához. Várható, hogy a tsz-ek több­sége — minthogy a gépállo­mányuk nem megfelelő — gépeket vásárol. A Szekszárdi Húsipari Vál­lalat képviselőjétől arra kér­tek választ, hogy a vállalat miért nem szállítja el nor­mál súlyban a sertéseket, és hogy a nagyobb súlyban szállított sertések átlagárbeli fizetését miért nem rendsze­resítik, miért kell ezt külön kérni. Az elmúlt év szeptem­berében egyeztették a szövet­kezetekkel az idei értékesí­tést. Nemcsak a megyében, hanem országosan is az a helyzet, hogy a tervhez ké­pest idén több lett a sertés. A megyében 476 ezer sertést kínáltak fel az üzemek, s 525 ezret vásárolt fel a vál­lalat. A túlkínálat miatt nem tudták kellőképpen levezetni a sertések vágását, s hűtőtér sem volt elegendő. Fogadni­uk kellett mindemellett az aszály sújtotta megyékből is a vágásra érett sertéseket. Az elszámolást végző szak­emberek a főállattenyésztők­kel és a főkönyvelőkkel egyeztették az átvétel rend­jét, itt dőlt el az is, hogy ho­gyan történik a sertések át­vétele. A bérszínvonal-gaz­dálkodással kapcsolatban megemlítette a húsipar kép­viselője, hogy idén 53 739 fo­rinton belül maradnak, amely még mindig nem elég ahhoz, hogy a környező üze­mekkel versenyképesek ma­radjanak. (Folytatás a 2. oldalon) Tamási hivatalosan január 1-től lesz város. Most se nem község, se nem város. A já­rási hivatal épületében nagy a felfordulás. Bútorokat ci­pelnek le-föl, rendezgetik az irodákat. Grill Ferenc, a já­rási hivatal elnöke irányítja a munkát: a földszintre ke­rül az ügyfélfogadás, az épí­tésügy, az adó ..., ez lesz a vb-terem. A járási hivatal épülete lassan városi tanács- csá rendeződik át, ide költöz­nek a községi tanács épületé­ből addig, amíg azt átalakít­ják. Még a régi épületben tar­tották meg dr. Mózes György tanácselnök elnökletével az utolsó vb-ülést, és már ké­szülnek a január 3-án esedé­kes apparátusi munkaérte­kezletre. A városi tanács — amelynek tagjait már meg­választották — még nem funkcionál. A testület mun­kába lépését ünnepi alakuló ülés előzi meg. Átmenetiek ezek a decem­beri napok Tamásiban. Min­denki a községben él még, de már városban gondolkodik. Simon József, a Szöváll igaz­gatója megtette javaslatát — szervezi is — a városvédő és -szépítő egyesület megalakí­tására, Deák István, a Gyulaji Erdő- és Vadgazdaság főmér­nöke pedig már a városnak készíti a terveket a zöldöve­zet, a játszóterek kialakításá­ra, a fásításra. A VEGYÉP- SZER valamelyik műhelyé­ben talán már el is készült a város végén elhelyezendő tábla: „Köszöntjük városunk­ban” Würtz Adám Kossuth- és Munkácsy-díjas, Tamási szülötte, Torma István ré­gésszel, aki ugyancsak itt látta meg a napvilágot, meg­tervezte a város címerét. Ha­marosan borítékba helyezik azokat a meghívókat, ame­lyek Tamásiba invitálják a település nagy pillanatára a városavatásra azokat, akik innen indultak el. A település vezetői és la­kói régóta készültek ezekre a napokra. Olyannyira előre­látók voltak, hogy az idén el­készült térképre csak ennyit írattak: „Tamási”. Se nem község, se nem város. Így a térkép jövőre is azt mutatja városként, amit idén község­ként mutatott. Helyesebben: nem pontosan ugyanazt, mert a várostérképen szerepelnie kell majd Párinak is. Tamásiban minden mozog, minden alakul. Hogy miként jutottak el idáig, és milyen új feladatok várnak Tamá­sira, mint városra, erről la­punk 3. oldalán számolunk be. Ilyennek látta fotóriporterünk Tamásit 1983. decemberében Tomosi, 1983 december

Next

/
Oldalképek
Tartalom