Tolna Megyei Népújság, 1983. december (33. évfolyam, 283-307. szám)

1983-12-30 / 306. szám

2 NÉPÚJSÁG 1983. december 30. PANORÁMA Rakowski a Lengyelország elleni aknamunkáról Lengyelországban a szocia­listaellenes tevékenység nap­jainkban igen sokféle elemből tevődik össze — hangsúlyoz­za Mieczyslaw Rakowski, a minisztertanács elnökhelyet­tese felszólalásában. Az el­lenzékiek között megtalálha­tók az úgynevezett klasszi­kus jobboldali erők, a tro- ckisták, anarchisták, jobbol­dali szociáldemokraták, anarcho-szindikal isták, ke­reszténydemokraták és har-' cos klerikálisok. A sokféle formában jelent­kező ellenzéki erőkben kevés közös vonás mutatható ki, ám ezek igen jellemzőek: a LEMP és a szocialista rend­szer elleni harc, a nyugati kommunistaellenes közpon­tokkal fenntartott szoros ideológiai és politikai kap­csolatok. A különösen tevé­keny ellenzéki csoportok meglehetősen gyakran kap­nak anyagi támogatást is ezektől a nyugati -központok­tól — mondta Rakowski. A szocialistaellenes erők jelenleg propagandatevé­kenységükben a hangsúlyt a gazdasági problémákra he­lyezik, amely mind ez ideig másodlagos szerepet kapott propagandájukban. A szo­cializmus ellenségei az élel­miszerárak emelésének fon- tolóravételekor fordítottak a kormány elleni támadásai­kat ebbe az irányba. Az el­lenzék elégedetlenséget akar szítani a munkásság sorai­ban, nyílt támadást indított a párt egész gazdaságpoliti­kája ellen. Rakowski annak a véleményének adott han­got, hogy az állami vezetés és a mögötte felsorakozó tár­sadalmi erők képesek lesz­nek eredményesen megküz­deni a szocializmus .ellensé­geivel. Ugyanakkor — fűzte hozzá — e harc jövőbeni si­kerei azon múlnak majd, megfelelően mérik-e fel az ellenség erőit, módszereit, tevékenységét, és természe­tesen azon is, hogy az ellen­zék visszaszorítása és a gaz­dasági reformok megvalósí­tása során ne történjenek hibák — mondta Rakowski. MOSZKVA A Szovjetunióban csütör­tökön egyetlen hordozóraké­tával föld körüli pályára jut­tatták a Kozmosz—1519, az 1520 és az 1521 jelzésű mes­terséges holdat. A három szputnyik feladata az, hogy tökéletesítse annak a kozmi­kus navigációs rendszernek az elemeit és berendezéseit, amely arra szolgál, hogy se­gítségével meghatározhassák a Szovjetunió polgári légi­flottája repülőgépeinek, va­lamint tengeri és halászati flottája hajóinak tartózko­dási helyét. NEW YORK Hordónként 70 dollárcent­tel csökkenti olajának szer­ződéses exportárát január 1- től a kőolajexportáló orszá­gok szervezetéhez, az OPEC- hez tartozó Ecuador. Ez azt is jelenti — hívja fel a fi­gyelmet az erről szóló hír- ügynökségi jelentés —, hogy az OPEC legkisebb olajter­melője az első ország, amely a szervezet által elhatározott árbefagyasztás óta hivatalos árcsökkentést jelent be. A lépést az ecuadori olaj irán­ti igen mérsékelt kereslet tette szükségessé — közölte az ecuadori állami olajtársa­ság. BERLIN Több mint kéthónapos tárgyalássorozat után az NDK Közlekedésügyi Minisz­tériuma és a nyugat-berlini szenátus képviselői csütörtö­kön Nyugat-Berlinben para- fálták azt a megállapodást, melynek értelmében az S-Bahn nyugat-berlini sza­kaszán a forgalom fenntar­tása a nyugat-berlini közle­kedési vállalat hatáskörébe kerül. A nyugat-berlini sze­nátus eddig nem volt hajlan­dó hozzájárulni a fenntartás költségeihez, s ebből adó­dóan a Német Demokrati­kus Köztársaságnak évről évre jelentős deficitje tá­madt. Pentagon-jelentés a libanoni veszteségekről Az amerikai hadügyminisz­térium szerdán közzétette je­lentését aiz amerikai tenge­részgyalogosok -bejrúti lakta­nyájának október 23-i felrob­bantásáról, amelyben 241 ten­gerészgyalogos vesztette éle­tét. A Pentagon a Libanoni ellenállás akciójának sike­réért egy amerikai zászlóalj- parancsnokot tett meg bűn­baknak. A parancsnak, Ho- ward Gerlach őrnagy — han­goztatja a jelentés — 350 ka­tonát zsúfolt össze egyetlen épületben, amely ezért lett támadási célpont. A jelentés fegyelmi lépéseket indítvá­nyoz a felelős parancsnokok­kal szemben. A jelentés azzal vádolta a kormányt, hogy a súlyosbo­dó körülmények figyelmen kívül hagyásával amerikai katonák életét kockáztatta. A 166 oldalt kitevő jelentés, amelyből 144 oldalt hoztak nyilvánosságra, a helyi zász- ióaljparancsmok.tól egészen Bemard Rogers-ig ,-az Egye­sült Államok európai erői főparancsnokáig bezárólag az egész operatív parancsno­ki hierarchiát felelősnek tartja azért, hogy elmulasz­totta meghozni a „szükséges biztonsági intézkedéseket a romló libanoni politikai-ka­tonai helyzet fényében”. Megalakult Tamásiban a városi tanács (Folytatás az 1. oldalról.) bizottságát a városi tanács szervezeti és működési sza­bályzatának kidolgozásával. A városi tanács elnökének zárszavát megelőzően ismét a Tolna megyei Tanács dlnöke kért szót, aki azon túl, hogy eredményes munkát kívánt a városi tanácsnak, megkö­szönte mindazoknak a tevé­kenységét is, akik nem le­hettek jelen az első tanács­ülésen, de akik igen sokat tették azért, hogy Tamási méltóvá -lett a városi rang elnyerésére. Az ülés Grill Ferenc elnök zárszavával érit véget. Minden résztvevő emlékplakettet kapott ►Szavaz a városi tanács Végső búcsú őr. Vígh Dezsőtől Tegnap délután Szekszár- don, az alsóvárosi temetőben nagy részvét mellett kísérték utolsó útjára dr. Vígh Dezsőt, a Szocialista Hazáért Érdem­rend kitüntetettjét, a Ma­gyar Szocialista Munkáspárt Tolna megyei Bizottságának volt tagját, a Tolna megyei Tanács nyugalmazott elnök- helyettesét, a Szakszerveze­tek Tolna megyei Tanácsá­nak volt elnökét. A gyászszertartásra, a csa­lád tagjain kívül eljött az el­hunyt több száz elvtársa, ba­rátja, tisztelője, a megyei és városi párt-, állami és tár­sadalmi élet számos vezető­je. Az MSZMP megyei bizott­sága, a megyei tanács, az SZMT, az elvtársak, barátok és harcostársak nevében Császár József, a megyei ta­nács elnöke vett búcsút dr. Vígh Dezsőtől., A megyei tanács elnöke után a család búcsúzott az apától, nagyapától, testvér­től, majd a Himnusz elhang­zása után a sírhoz kísérték a koporsót. Egy küzdelmes, ám szép életút befejeztével, a Chopin- gyászinduló hangjai mellett helyezték örök nyugalomra dr. Vígh Dezsőt. A gyászoló közönség nevében Császár József búcsúztatta dr. Vígh Dezsőt A megyei tanács ülése (Folytatás az 1. oldalról) A folyó tervidőszak — 1981—1985 — lakásépítési előirányzata 8800 lakás. Eb­ből a várható teljesítés 8350 —8700. A tervezetthez viszo­nyított csökkenéssel 1984. és 1985->ben kell számolnunk, bár 81—82-ben felépült 3486 lakás, ez évben, 83-ban pe­dig felépül várhatóan 1620. Miként alakult a lakásel- látottságra jellemző minősé­gi mutatónk, a 100 lakásra jutó lakosok száma? Ha fel­idézzük, hogy megyénkben 1949-ben 100 lakásra 370 la­kó jutott, 1982-iben pedig 299, nem találjuk olyan kataszt­rofálisnak az országos át­lagtól a 287-tőli eltérésünket. Noha az ebből fakadó gond súlyosabb annál, mint amit fel lehetne számolni rövid idő alatt. Lakásellátottsá­gunk ugyan lényegesen ja­vult, de különösen a kiemelt településeken számottevő még a lakáshiány. Ezenkívül kisebb településeinken sem fejlődött a kívánt mértékben a lakásállomány és azapró falvakban igen jelentős az elavult, korszerűtlen lakó­épületek száma. A teendők? Az eddig leír­takból adódnak, lévén, hogy az életszínvonal alakulásá­ban a lakásellátás javítása hosszú távon is fontos sze­repet játszik. A mennyiségi lakáshiány felszámolása mel­lett a jövőbeni feladatok nö­vekvő mértékben kapcsolód­nak a minőségi igényekhez. A lakáshelyzet javításának kiemelt fontosságú feltétele, hogy a szűkebb állami esz­közök felhasználása a lakos­ság érdekeltségével és anya­gi erejének bevonásával va­lósuljon meg. Könnyű fel­adat? Mint azt a vita részt­vevői kifejtették, megközelí­tően sem az. A megye meny- nyiségi lakáshiánya 1980. ja­nuár 1-én — a népszámlálás adatai szerint — 11 500 la­kás volt. Lakónépességünk az ezredfordulóiig kismérték­ben ugyan, de emelkedik. A demográfiai tényezők válto­zásai miatti lakásszükséglet az ezredfordulóig mintegy 9 —11 ezer lakásszámban ha­tározható meg. A különböző okok miatt megszűnő lakás- állomány pótlásigénye pedig meghaladja a 8 ezret. A szükségleti számítások sze­rint 1980-tól' 2000-ig mintegy 28—30 ezer lakást kell meg­építenünk. Ezenkívül: Tol­na megyében 1960 után fel­épült 34 ezer új lakás, az ezt megelőző időszakban 55 ezer. Ennek a lakásállománynak a védelme alapvetően befo­lyásolja a lakásellátás táv­lati helyzetét. Ezért azonos fontosságú az új lakások épí­tésével a már meglévő lakás­vagyon használati értékének megóvása, felújítással. Ez a tevékenység a jelen tervidő­szakban jutott először meg­felelő ranghoz, így 1985-ig mintegy 1000 állami lakás felújítását kell befejezni. A Tolna megyei Tanács szerteágazó vitában tárgyal­ta meg a „Tolna megye la­kásellátásának hosszú távú terve” c. előterjesztést. Megállapíthatta a fentebb elmondottaknak megfelelően, hogy a 15 éves lakásépítési tervek célkitűzéseinek telje­sítése nyomán lényegesen ja­vult az elmúlt évtizedekben a megye lakásállománya. Számos család jutott igénye szerinti lakáshoz, de az elért eredmények ellenére sem érte el lakásellátottságunk az országos átlagot. A testület a lakásellátás hosszú távú tervét egyhan­gúan hagyta jóvá és a fel­adatokat — .melyek a lakás­igények minél gyorsabb és jobb kielégítését hivatottak szolgálni —, határozatba fog­lalta. A Tolna megyei Tanács­nak a főnapirend lezárását követően számolt be dr. Pol­gár Ferenc elnök az általa vezetett igazgatási bizottság munkájáról, majd Császár József megyei tanácselnök előterjesztése alapján hagyta jóvá a testület a megyei ta­nács és a megyei tanács vb 1984. évi munkatervét. Az ülés résztvevői „Beje­lentések” címszó alatt idő­szerű ügyekben hoztak dön­téseket. Elfogadta a testület azt az elnöki tájékoztatót, mely a közigazgatás átszer­vezésével, korszerűsítésével kapcsolatban tett intézkedé­sekről adott számot, a to­vábbi feladatokról is szólva. Ezután hagyta jóvá a Tolna megyei Tanács azt a tanács- rendeletét, mely 1984. január 1-gyel közvetlen megyei irá­nyítás alá vonja Dunaföld- vár nagyközségi, továbbá Si- montornya és Tolna nagy­községi Közös Tanácsait. A megyei tanács ülésének befejező részében — egye­bek között — személyi kér­désekkel foglalkozott. A já­rási hivatalok megszűnése kapcsán a Tolna megyei Ta­nács a paksi járási hivatal elnökének dr. Kiss Frigyes­nek, a munkaviszonyát — tekintettel nyugdíjba vonu­lására és érdemei elismeré­se mellett — szüntette meg 1984. február 28-cal, s mentet­te föl1 január 1-gyel a munka­végzés alól, Grill Ferencet, a tamási járási hivatal el­nökét — érdemei elismerése mellett — más, fontos mun­kakörbe kerülése miatt men­tette föl december 31-gyel. Dr. Nedók Pált, a szekszár­di járási hivatal volt elnökét nevezte ki a megyei tanács — ugyancsak érdemeinek el­ismerésével — a megyei ta­nács közlekedési osztálya ve­zetőjének. Saját kérésére mentette föl a kereskedelmi osztály- vezetői munkakörből Sólyom Zoltán osztályvezetőt és ne­vezte iki a megyei tanács a kereskedelmi osztály veze­tőjének Andrási Imrét. Az év utolsó tanácsülésén interpellációra nem került sor. De míg az elnöki zár­szót megelőzően a tanácsülés vitájában dr. Gyugyi János, az MSZMP megyei bizottsá­gának megbízásából mondott köszönetét a megyei tanács­nak 1983-ban végzett mun­kájáért, Császár József az év számunkra jelentős ese­ményeit felidézve kérte a testületet arra, hogy tevé­kenységével segítse az új esz­tendőben is szűkebb hazánk gyarapodását. /

Next

/
Oldalképek
Tartalom