Tolna Megyei Népújság, 1983. szeptember (33. évfolyam, 206-231. szám)

1983-09-01 / 206. szám

Mai számunkból AZ MSZMP TOLNA MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA XXXIII. évfolyam, 206. szám ÁRA: 1,40 Ft 1983. szeptember 1., csütörtök SZOCIALISTA BRIGÁDMOZGALOM A iBÁTASZÉKI ÜZEMEKBEN (3. old.) FERGETEGES SIKER A KIRÁLYDOMBON (4. old.) OLDALHÁLÖ (6. old.) EGÉSZ évben HAJRÁ (5. old.) A békéért, a társadalmi haladásért! „Értelmes, szép emberi életet akarunk, amelyben nem lehet helye a háborúnak” — a'prágai béke-világ­találkozóra küldött üzenetünkben fogalmazódott meg ez óhajunk, amely arra is utal, hogy mi, magyarok a világ népeivel összefogva — lehetőségeinkhez mérten — mindent megteszünk a nukleáris világégés elkerü­léséért. A haladó mozgalmakat, békés törekvéseket támogatva szolidaritást vállalunk mindazokkal a né­pekkel, akik szabadságukért, függetlenségükért, társa­dalmi és nemzeti felemelkedésükért küzdenek. Ebben a szellemben hívta fel az idén is a Magyar Szolidaritási Bizottság hazánk állampolgárait, hogy te­vékenyen vegyenek részt a szeptember 1-én, a nemzet­közi békenapon, az antifasiszta világnapon kezdődő őszi szolidaritási akcióban. A mai; feszültségekkel és nehézségekkel teli idő­szakban különösen fontos, hogy hazánk békeszerető állampolgárai egységesen lépjenek fel a fegyverkezési verseny fokozódása — elsősorban az új amerikai ra­kéták európai telepítése — ellen és támogassák a Szovjetunió és a többi szocialista ország fegyverzetkor­látozási és leszerelési javaslatait. Az elkövetkező négy hónap alatt a megyeszékhelyeken, városokban, köz­ségekben számos fórumon — gyűléseken, baráti talál­kozókon, lakóterületi összejöveteleken — a lakosság nyilvánítsa szolidaritását az imperializmusellenes har­cot vívó közép-amerikai haladó és forradalmi erőkkel. Emelje fel szavát a közel-keleti térség problémáinak békés, igazságos rendezéséért, áz önálló palesztin ál­lam létrehozásáért, továbbá az Afrika déli részén a fajüldöző pretóriai rezsim ellen küzdő népek érdeké­ben. Támogassa a nehéz körülmények között a szocia­lizmust építő vietnami, laoszi, kambodzsai népet. A társadalmi szervezetek közreműködésével ebben az időszakban országszerte sok politikai programot rendeznek, amelyekre meghívják a baráti szocialista országok képviselőit. Vendégeket várnak a világ min­den részéből: Latin-Amerikából, Afrikából, Ázsiából. Itt lesznek Chiléből, Nicaraguából, Loaszból, a diák- találkozókra Kambodzsából, Vietnamból is érkeznek meghívottak. Az őszi szolidaritási akciósorozat programja tartal­mazza mindazokat az évfordulókat, történelmi ese­ményeket, amelyekről ez alkalommal megemlékezünk, többek között szeptember 1-én, a már említett antifa­siszta világnapot; szintén még e hónapban 2—9-e kö­zött lesz a Vietnami Szocialista Köztársaság nemzeti ünnepe és az indokínai népekkel való szolidaritás he­te. Ugyancsak szeptember 4—11-e között rendezik meg a szolidaritási hetet a chilei néppel és más latin-ame­rikai népekkel, s 12-én köszöntjük Etiópia népét nem­zeti ünnepükön: a forradalom napján. Október is gazdag eseményekben: 1—7-e között a palesztin néppel és más arab népekkel szolidaritási he­tet tartunk: 11-én lesz az ENSZ által meghirdetett apartheid elleni küzdelem és a dél-afrikai politikai bebörtönzöttek napja; 14-e a Jemeni Demokratikus Köztársaság nemzeti ünnepe; 15—22-e között rendez­zük meg a társadalmi haladás útjára lépett afganisz­táni nép melletti szolidaritás hetét; 24-e az ENSZ napja, a leszerelési akcióhét kezdete. November kiemelkedő eseménye lesz a Nagy Októ­beri Szocialista Forradalom évfordulójának megün­neplése, majd 11-én köszöntjük az angolai népet, köz­társaságuk (1975) megalakulásának napján. December 10-e az emberi jogok napja. áA szolidaritási bizottság felhívása így záródik: „Meg­győződésünk, hogy az őszi szolidaritási akciósorozat fórumain közvéleményünk támogatásáról biztosítja a Magyar Népköztársaság következetes békepolitikáját, melynek tartópillérei a Szovjetunióhoz és a szocialista országokhoz fűződő barátság és a világ haladó impe­rialistaellenes erőivel vállalt szolidaritás”. Céljainkat csak közösen érhetjük el, a sok millió haladó gondolkodású ember összefogásától függ a vi­lág sorsa, az, hogy Földünkön biztonságban, békében éljünk, s gyermekeink jövője is boldog legyen. H. A. Befejeződtek a magyar-lengyel tárgyalásak Szerdán jegyzőkönyv alá- írásáival befejezte rmunkéj át Vámsában a magyar—lengyel gazdasági ás műszaki-tudo­mányos együtitm űlködéSi bi­zottság 20. ülésszaka. A jegy­zőkönyvet magyar részről Marjái József, a fcönmáiny eJ- nökhélyletbese, tenigyiell résziről Zbilgmiew Madlej miinliisZtezell- nök-hélyattes írnta állá. Az ülésszakon émtélkeliték a két ortszág közötti gazdasági együttműködés, a terme­lési kooperáció és sza­kosítás, valamint az áru­forgalom helyzetét. Meg- áülaipítotrtálk, hqgy a gazdasá­gi kapcsolatok a kedvezőtlen VilággaZdaSági körülimények ellenére jól, mindkét omsziág gazdaságii célljlainak megvaló- ISíitását elősegítve, széles kö­rűen és dinamikusan fejlőd­tek. A .termelési Wapcsnfliaitiök el­sősomban a gépipar és a vegy­ipar különböző területeimé összpontosulnak. A jelenlegi ülésszakon az aiutőbuszgyár- ítálslban, az eléktronlilklai ipar­iban, a számlíltásltéclhniikiálbani, a mezőgazdasági gépgyártás­ban, a vegyi szálak és egyes iguimliliiparli termékek-gyártá­sában irányozták! élő ,aiz együttműködés továbbfej- taszításét és .bővítését. Feladla- itoftdart adtak a bányászatban és enengSldiparlbian, valamint laz építőipariban meglévő le­hetőségek együttes ihialszmosí- tásárla, új együttműködési formák és megoldás dk alklafl- rmazásáwal.' A kölcsönös áruszállítások fejlesztését a hagyományos megoldások mellett nagy mértékben elősegítetitek a felék igényéihez és lehetősé­geihez rugalmasan alllkalmiaz- ikodó új kapcsolati formák. Az árucsere múlt óvd jelen­tős — 22 százalékos — .nö­vekedését követően ez évbén a flangálom ismételt évközi bővítésével a korábbinál]! tel­jesebbé válik a két ország szükséglétéinek kölcsönös kd- eliégítélse.' Megállapodtak, hogy folya­matossá és rendszeressé te­szik a gazdaságirányítási és népgazdasági tervezési ta­pasztaltokét és fejlesztési elgondolások kötasömös ta­nulmányozását a bizottság által ímeghátámazott szerve­zeti keretek között iKiommányuink einökhéiyet- teSét flogaldta Wojdiech Jiamu- zelsfci haldseregtábornok, a LEMP KB első titkára, a Mi­nisztertanács elnöke. Varsói tartózkodása során Marijai József megbeszélést folytatott Józef Ozymekfcedi, a LEMB KB Bottiltikdi Bizott­ság tagjiávBili, a KB titkárá­val!, Jianulsz ObadowlSkíVall, a iMimisztentanlács első elnök­helyettesével; a terwibizottság elnökével és Zénón Komán - denrel — a minisztertanács elnökhelyettesévé!. Wigner Jenő Nobel-díjas fizikus Pakson Tegnap Plafcsria, az atom­erőműhöz látogatott a ha­zánkban tiamtóZkodó Wigner Jenő magyar származású lamerlikai Nobel-ídíjlas fizikus. A vendéget Verte Győző, az Erőmű Beruházó Vállalat igazgatója és .Mester Sándor, a Wigner Jenőről elnevezett szocialista brigád vezétőjfe üdvözölte. Wigner Jenő a Szocialista brigád meghívá­sának tett eleget ezzel a lá­togatással!.! Az egész napos program körétében először az ERBE igazgatója tájékoztatta B tudóst az atomerőműről, imlajid megtekintették a mű­ködő első blokkot. Délután a Nobel-díjas fizikus baráti találkozón vett .részt, mélyen miegdsimerkedeitit személyesen is a 14 tagú brigáddal. Javuló eredmények a közlekedésben A közflékedés minden al- ágazata kielégítette a nép­gazdaság és a lakosság igé­nyéit az év első feliében — állapította még szerdai ülé­sén a Közlekedési és Szállí­tási Dolgozók Szakszerveze­tének elnöksége. Klézfl Róbert közlekedési imiiniszterhélyettles beszámo­lójából kitűnt: a hélyli sze­mélyszállítás kilamétiartellje- sítményei 1,7 százalékkal nö­vekedtek, ennél valamivel nagyobb arányiban nőtt a száMtatt utasok száma, első­sorban a vidéki helyi tömeg- közlekedés (fejlődése eredmé­nyéként. A Volán hélyli jára­tait 4,3 százalékkal többen vették igényibe, mint tavaly az eűiső félévben. Az áruszállításban meg­állt a csökkenő tendencia, mind az elszállított áruk mennyisége, mind pedig az ámtonrtakilométerben mért teljesítmény valamelyest emelkedett Jelentősen — Itöbb mint 20 százalékkal — fokozta teljesítményét a nemzetközi közúti áruszállí­tás és 17 .százalékkal javítot­ta eredményéit a vízi köz­lekedés. Az exportszállítások élénkülése is tlapasztalhlató: a közúti közlekedésben 29,3 százalékkal, a vízi közfléke- désben osíalknem 23 száza­lékkal növekedtek. A testület megállapította, hogy a minisztériumhoz tar­tozó Vállalatok igyekeztek rugalmasan alikalimaZkodlrti a megválttbeótt körülmények­hez. r‘ Tamási, Ta-Lux Elkészült a festőüzem A tamási Ta—Lux Viilla- masipari Szövetkezet egyike a megye tagdiinlamíkuisabban fejlődő ipari . szövetkezetei- mék. Ennék. „titka”, hogy a szövetkezet gyorsan reagál a piiadi Változásokra, úgy ala­kítja termékstruktúráját, hogy keresett és korszerű cikkeket .tudjon a kereskede­lemnek ás a felhasználóknak kínálni. Az elsők között,kap­csolt rá” az energiatakaré­kossági programra, kifej­lesztve a különféle fénycsö­ves lámpatesteket, ugyanis a fénycső a felhasznált viMa- mos energiának jóvá! na­gyobb .részét alakítja fénnyé, imíint a hagyományos izzó­lámpa. De itt is sOk múlik a lámpatesten, amelynek nem­csak esztétikusnak kéil len­nie, hlanem energlataklarékös- nak is. lEzt szolgálja .többek közt a fémgőzölt rács, amit új facfh- mofllóiglilávail, egy nemrég be- lálíított, NDK-lból impartáit géppeű állítanak elő. Az iz- izólálmipaévaQ azonos vákuum­ban párolog el az olvasztott aliuminlium és csapódik ki a műanyag rácsra. A szövetkezet éppen a .ter­mékéi iránt növekvő igények miatt, valamint a hatékony­ság, a termelékenység növe­lése, az egészségre káros munlkahélyék megszüntetése céljából taValy jelentős .beru­házásba fogott. Üj üzem­csarnokot épített, mieűynék egyik fele festőüzem, a má­sik szénáidé lesz. Könvejo- iron haladnák az alkatrészek a .festősoron, Zárit helyen tör-, tépik a fösítés, a szárítás és la beégetés (a beégetett bevo­ntat tartóSább, a kémiái és fieiifcai külső hatásoknak el- leriállóbb, minit .a régi). A szárító- és béógetőkemiemcét B Bonyhádi Vasipari Szövet­kezet gyártotta és számítot­ta. A komvéjor a festődéből a szereidéibe vezet, onnan .pe­dig a raktáriba. Hyimődon ki­küszöbölődik az eddigi na­gyon sok belső szállítás, ter- melékianyébb lész a festés. Jélénllieg asak a régi festő­üzemben 35-en dolgoznak, rendszeres orvosi Vizsgálát­A ifestöde — üzem be helyezés előtt naik kein alávetni magukat, többet közülük a Vizsgálat alapján kellett más munka­helyre irányítani. Most az egészségi károsodás veszélye mlegSzűnlik ás mindössze nyolc dolgozó látja el a régi­nél 2—3-szar több .termelés­re ké|pes .festődét. A beruházás tizenötmillió torintba körülit, ebiből tázmill­lliót a szövetkezet saját fej­lesztési alapjából., ötmilliót az QEISZ—KlISZÖV Közös Fejlesztési Alapjából, há­roméves lejáratú kölcsönnel fedeztek. A kivitelezést is a siaijlát építőibrigád és a tonik végezte. A műit héten tör­tént mag a műszaki átadás, rövidesen sor kerül asz üzem­ibe helyezésre. Ilyen a műanyag fénycső- lámparács — fémgőzölés után Az új, ezernégyzetméteres üzemcsarnok — kívülről

Next

/
Oldalképek
Tartalom